04 ProfetieŽn over de Messias

1. Zijn geboorteplaats.
Micha 5: 2 Maar gij, Bethlehem, Efrata, ofschoon gij klein bent onder de duizenden van Juda, zal toch van u uit tot mij komen die heerser in Israël zal zijn; wiens uitingen zijn geweest van ouds, van eeuwigheid.
Luke 2: 1-7 En het geschiedde in die dagen, dat er een gebod uitging van den keizer Augustus, dat de gehele wereld belast zoude worden. [2] (En deze belasting werd eerst gemaakt toen Cyrenius gouverneur van Syrië was.) [3] En iedereen ging belast worden, iedereen naar zijn eigen stad. [4] Jozef ging ook op van Galilea, de stad Nazareth in, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem wordt genoemd; (omdat hij van het huis en geslacht van David was :) [5] Om belast te worden met Maria, zijn ondertrouwde echtgenote, die groot is met kind. [6] En zo was het dat, terwijl zij daar waren, de dagen volbracht waren dat zij zou worden bevrijd. [7] Ze bracht haar eerstgeboren zoon voort, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe. want er was geen plaats voor hen in de herberg.

Opmerking: de nieuwtestamentische schriftreferentie is geassocieerd met een verwijzing uit het Oude Testament die de vervulling van elke Messiaanse profetie toont.

2. Maagdelijke geboorte.
Isaiah 7:14 Daarom zal de Heere u een teeken geven; Zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en zal zijn naam Immanuel noemen.
Matthew 1:23 Ziet, een maagd zal zwanger worden, en een zoon baren, en zij zullen zijn naam heten Emmanuel, hetwelk is, die wordt betuigd, God met ons.

3. Jezus leidt door Juda.
Genesis 49: 8-10 Juda, gij zijt het die uw broeders zullen prijzen: uw hand zal zijn in de nek van uw vijanden; uw vaders kinderen zullen zich voor u buigen. [9] Juda is een leeuwenwelp. Van de prooi, mijn zoon, bent u naar boven gegaan: hij bukte zich, hij zat als een leeuw en als een oude leeuw; wie zal hem wakker maken? [10] De scepter zal niet van Juda afwijken, noch een wetgever tussen zijn voeten, totdat Silo komt; en tot hem zal de vergadering van het volk zijn.
Luke 1: 30-32 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. [31] En zie, je zult zwanger worden en een zoon baren en zijn naam JEZUS noemen. [32] Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en de Here God zal hem de troon van zijn vader David geven:

Numeri 24:17 Ik zal hem zien, maar niet nu: ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij: daar zal een Ster uit Jakob komen, en een Scepter zal opstaan ​​uit Israël, en zal de hoeken van Moab slaan, en zal vernietigen alle kinderen van Sheth.

Mattheüs 2: 1-2 Nu, toen Jezus werd geboren in Bethlehem in Judea, in de dagen van Herodes de koning, zie, daar kwamen wijzen uit het oosten naar Jeruzalem, 2 Zeggende: Waar is hij die geboren is als koning der Joden? ? want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden.

4. De bediening van de Messias.
Jesaja 61: 1-3 De Geest van de Heer GOD is op mij; want de HEERE heeft mij gezalfd, om de blijde boodschapende dengenen te prediken; hij heeft mij gezonden om de gebrokenen van harte te binden, om vrijheid te verkondigen aan de gevangenen, en de opening van de gevangenis voor hen die gebonden zijn; [2] Om het aanvaardbare jaar van de HEER en de dag van wraak van onze God te verkondigen; om al diegenen die treuren te troosten; [3] Aan hen die treuren in Sion te benoemen, om hun schoonheid te geven als as, de olie van vreugde voor de rouw, het gewaad van lofprijzing voor de geest van zwaarte; opdat zij bomen van gerechtigheid zouden worden genoemd, het planten van de HEERE, opdat hij zou worden verheerlijkt.
Luke 4: 16-21 En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was; en naar zijn gewoonte ging hij in de synagoge op den dag des sabbats, en stond op om te lezen. [17] Hem werd het boek van de profeet Jesaja overgeleverd. En toen hij het boek had geopend, vond hij de plaats waar het was geschreven, [18] De Geest des Heren is op mij, omdat hij mij heeft gezalfd om het evangelie aan de armen te prediken; Hij heeft mij gezonden om de gebrokenen van hart te genezen, om verlossing aan de gevangenen te prediken, en om de blinden terug te winnen, om hen die gekneusd zijn te bevrijden, [19] om het aanvaardbare jaar van de Heer te prediken. [20] Hij sloot het boek en gaf het opnieuw aan de prediker en ging zitten. En de ogen van allen die in de synagoge waren, werden op hem vastgemaakt. [21] Hij begon tot hen te zeggen: 'Deze dag is deze tekst in uw oren vervuld.

5. Verraden door een vriend.
Psalm 55: 12-13 Want het was geen vijand, die mij smaadde; dan had ik het kunnen dragen: hij was het ook niet die mij haatte die zich tegen mij ophemelde; dan zou ik mij voor hem verborgen hebben: [13] Maar jij was het, een man mijn gelijke, mijn gids en mijn kennis.
Matthew 26: 47-50 En terwijl hij nog sprak, ziet, Judas, een van de twaalf, kwam, en met hem een ​​grote schare met zwaarden en stokken, van de overpriesters en oudsten des volks. [48] Hij die hem had verraden, gaf hun een teken en zei: 'Wie ik ook zal kussen, die is het ook. Houd hem vast. [49] Onmiddellijk kwam hij naar Jezus en zei: Wees gegroet, meester. en kuste hem. [50] Jezus zei tegen hem: Vriend, waarom ben je gekomen? Toen kwamen ze, en sloegen de handen op Jezus en grepen hem.

6. Verraden voor 30 zilverstukken.
Zechariah 11: 12-13 En ik zeide tot hen: Indien gijlieden goed denkt, geef mij mijn prijs; en zo niet, laat het dan. Dus wogen ze voor mijn prijs dertig zilverstukken. [13] De HEER zei tegen mij: 'Gooi hem maar naar de pottenbakker: een goede prijs, waarvan ik bij hen werd gewaardeerd. En ik nam de dertig zilverlingen, en wierp ze in de pottenbakker in het huis des HEEREN.
Mattheüs 26: 14-16 Toen ging een van de twaalven, genaamd Judas Iskariot, tot de overpriesters; 15 En hij zeide tot hen: Wat wilt gij mij geven, en ik zal hem u overleveren? En zij sloegen een verbond met hem voor dertig zilverstukken. [16] Vanaf die tijd zocht hij gelegenheid om hem te verraden.

7. Een lam voor de slachting.
Jesaja 53: 4-7 Waarlijk, hij heeft onze smarten op zich genomen en onze smarten gedragen; maar wij achtten hem getroffen, geslagen van God en verdrukt. [5] Maar hij werd verwond voor onze overtredingen, hij werd gekneust voor onze ongerechtigheden: de straf voor onze vrede was op hem; en met zijn striemen zijn we genezen. [6] Alles wat we van schapen houden, is op een dwaalspoor geraakt; we hebben iedereen naar zijn eigen weg veranderd; en de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem gelegd. [7] Hij was onderdrukt en hij was bedrukt, maar hij opende zijn mond niet; hij werd als een lam naar de slacht gebracht en zoals een schaap voor haar scheerders stom is, zo opent hij zijn mond niet.
Johannes 1:29 De volgende dag zag Johannes Jezus tot zich komen en zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

Handelingen 8: 32-35 De plaats van de Schrift die hij las, was deze: Hij werd als een schaap naar de slachting geleid; en als een lam dat stom is voor zijn scheerder, zo opende hij niet zijn mond: [33] In zijn vernedering werd zijn oordeel weggenomen: en wie zal zijn generatie bekend maken? want zijn leven is van de aarde weggenomen. [34] Toen antwoordde de eunuch Filippus en zei: 'Van wie spreekt de profeet dit? van zichzelf, of van een andere man? [35] Toen opende Filippus zijn mond en begon aan dezelfde tekst en verkondigde hem Jezus.

8. Hij zou doorboord worden, niet gestenigd.
Psalm 22:16 Want honden hebben mij omsingeld; de vergadering der goddelozen heeft mij ingesloten; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorstoken.
Lukas 23:33 En toen zij waren gekomen naar de plaats, die Golgotha ​​heet, kruisigden zij hem en de boosdoeners, de een aan de rechterzijde en de ander aan de linkerhand.

9. Wat zou van zijn kledingstukken worden.
Psalm 22:18 Zij scheiden mijn klederen onder hen, en werpen lust aan mijn kleed.
Mattheüs 27:35 En zij kruisigden hem, en scheidden zijn klederen, loten werpende; opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is door den profeet: Zij hebben mijn klederen onder hen verdeeld, en op mijn kleed hebben zij het lot geworpen.

10. Jezus 'laatste woorden.
Psalm 22: 1 Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? waarom ben je zo ver verwijderd van het helpen van mij en van de woorden van mijn gebrul?
Mattheüs 27:46 En omtrent het negende uur riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani? dat wil zeggen, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?

11. Geen bot werd gebroken
Psalmen 34:20 Hij bewaart al zijn beenderen; niet een van hen is verbroken.
Johannes 19:36 Want deze dingen zijn geschied, dat de Schrift vervuld zal worden; een been van hem zal niet gebroken worden.

12. Waar hij begraven was.
Jesaja 53: 9 En hij maakte zijn graf bij de goddelozen en bij de rijken in zijn dood; omdat hij geen geweld had gedaan, noch bedrog in zijn mond had.
Mattheüs 27: 57-60 Toen de avond was gekomen, kwam er een rijke man van Arimathea, genaamd Jozef, die ook zelf Jezus discipel was: [58] Hij ging naar Pilatus en smeekte het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat het lichaam zou worden afgeleverd. [59] Toen Jozef het lichaam had ingenomen, wikkelde hij het in een schone, linnen doek [60] en legde het in zijn eigen nieuwe graf, dat hij in de rots had uitgehouwen: en hij rolde een grote steen naar de deur. van het graf en vertrok.

13. Jezus opstanding.
Psalmen 16:10 Want Gij zult mijn ziel niet in de hel laten; evenmin zul je lijden aan je Heilige om corruptie te zien.
Mattheüs 28: 2-7 En zie, er was een grote aardbeving: want de engel des Heren daalde neder uit de hemel en kwam en rolde de steen van de deur terug en ging erop zitten. [3] Zijn gelaat was als bliksem en zijn kleding wit als sneeuw: [4] en uit angst voor hem schrokken de verzorgers en werden zij als doden. [5] De engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: 'Vrees niet, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd is. [6] Hij is hier niet: hij is opgestaan, zoals hij zei. Kom, zie de plaats waar de Heer lag. [7] Ga snel en vertel zijn discipelen dat hij is opgestaan ​​uit de dood; en zie, hij gaat vóór u naar Galiléa; daar zult gij hem zien; zie, ik heb het u gezegd.