05 De godddelijkheid van Christus

1. Immanuel - God is bij ons.
Matthew 1:23 Ziet, een maagd zal zwanger worden, en een zoon baren, en zij zullen zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, wordt uitgelegd, is God met ons.

2. Het Woord was God.
Johannes 1: 1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

3. Jezus verklaarde zijn zelfbestaan.
Johannes 8:58 Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben ik.

4. Ik ben de naam van God.
Exodus 3:14 En God zeide tot Mozes: IK BEN DIE IK BEN, en hij zei: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: Ik heb mij tot u gezonden.

5. Jezus vergeeft zonden
Lukas 5: 20-24 En toen hij hun geloof zag, zei hij tot hem: Mens, uw zonden zijn u vergeven. [21] De Schriftgeleerden en de Farizeeën begonnen te redeneren en zeiden: Wie is deze die godslastering spreekt? Wie kan de zonden vergeven, alleen God? [22] Maar toen Jezus hun gedachten opmerkte, antwoordde hij en zei tot hen: Wat voor reden hebt u in uw hart? [23] Of het gemakkelijker is om te zeggen: uw zonden worden u vergeven; of om te zeggen: Sta op en loop? [24] Maar u mag weten dat de Zoon des mensen op aarde macht heeft om zonden te vergeven (hij zei tegen de verlamde), Ik zeg u: sta op en neem uw bank op en ga naar uw huis .

6. Thomas getuigde dat hij zowel Heer als God was.
Johannes 20:28 En Thomas antwoordde en zeide tot hem: Mijn heer en mijn God!

7. De Vader richt zich tot de Zoon van God.
Hebreeën 1: 5-9 Want tot welken der engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt mijn Zoon, deze dag heb Ik u gegenereerd? En nogmaals, ik zal voor hem een ​​Vader zijn, en hij zal voor mij een Zoon zijn? [6] En opnieuw, wanneer hij de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij: En laten alle engelen van God hem aanbidden. [7] En van de engelen zegt hij: 'Wie maakt zijn engelen geesten en zijn dienaren een vlam van vuur'. [8] Maar tot de Zoon zegt hij: Uw troon, o God, is voor eeuwig en altijd: een scepter van gerechtigheid is de scepter van uw koninkrijk. [9] Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft God, zelfs uw God, u gezalfd met de olie van blijdschap boven uw medemensen.

8. Jezus Christus is Eeuwig.
Jesaja 9: 6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; en de heerschappij zal op zijn schouder zijn; en zijn naam zal wonderlijk heten, raadsman, de geweldige God, de eeuwige vader, de Vredevorst. .
Micha 5: 2 Maar gij, Bethlehem, Efrata, ofschoon gij klein bent onder de duizenden van Juda, zal toch van u uit tot mij komen die heerser in Israël zal zijn; wiens uitingen zijn geweest van ouds, van eeuwigheid.

1 Timotheüs 6: 15-16 Die in zijn tijd zal laten zien wie de gezegende en enige Potentaat is, de Koning der koningen en Heer der heren; [16] Wie alleen onsterfelijkheid heeft, woont in het licht dat niemand kan naderen; die niemand gezien heeft, noch kan zien; tot wie de eer en de kracht eeuwig zijn. Amen.

Openbaring 1:18 Ik ben het die leeft, en was dood; en zie, ik ben levend voor altijd, Amen; en hebben de sleutels van de hel en van de dood.

9. Jezus vrijwillig offer voor ons.
Filippenzen 2: 5-12 Laat deze geest in u zijn, die ook in Christus Jezus was: [6] Wie, in de gedaante van God, dacht dat het geen roof was om gelijk te zijn aan God: [7] reputatie, en nam de vorm van een dienaar aan, en werd gemaakt in de gelijkenis van mensen: [8] En als een man in de mode gevonden, vernederde hij zichzelf en werd gehoorzaam aan de dood, zelfs de dood van het kruis. [9] Daarom heeft God hem ook hoog verheven en hem een ​​naam gegeven die boven elke naam staat: [10] Dat bij de naam van Jezus elke knie moet buigen, van dingen in de hemel, en dingen op aarde, en dingen onder de naam aarde; [11] En dat elke tong moet bekennen dat Jezus Christus de Heer is, ter ere van God de Vader. [12] Daarom, mijn geliefden, zoals je altijd hebt gehoorzaamd, niet zoals alleen in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, bewerk je eigen redding met angst en beven.