03 Oorsprong van het kwaad

1. God is liefde.
1 Johannes 4: 8 Wie niet liefheeft, kent God niet; want God is liefde.

2. De vijand van God en de mens.
Mattheüs 13: 24-28 Nog een gelijkenis bracht hen tot hen, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een man die goed zaad zaaide in zijn akker. [25] Maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging zijn weg. [26] Maar toen het lemmet opkwam en vruchten voortbracht, verscheen toen ook het onkruid. [27] Toen kwamen de dienaren van de heer des huizes en zeiden tegen hem: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? van waar heeft dan het onkruid? [28] Hij zei tegen hen: 'Een vijand heeft dit gedaan'. De knechten zeiden tot hem: Wilt u dan dat wij gaan en ze verzamelen?

3. Lucifer Was ooit een deel van de hemel.
Ezekiel 28: 12-17 Mensenkind, treurliederen over den koning van Tyrus, en zeg tot hem: Alzo zegt de Heere HEERE: Gij verzegelt de som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. [13] U bent in Eden de hof van God; elke kostbare steen was uw bedekking, de sardius, topaas, en de diamant, de beryl, de onyx, en de jaspis, de saffier, de smaragd, en de karbonkel, en goud: het vakmanschap van uw trommelen en van uw pijpen was voorbereid bij u op de dag dat u werd geschapen. [14] Gij zijt de gezalfde cherub die het bedekt; en ik heb u zo gezet; gij waart op de heilige berg Gods; je bent op en neer gegaan te midden van de stenen van vuur. [15] Je was volmaakt in je wegen vanaf de dag dat je werd geschapen, totdat er ongerechtigheid in je werd gevonden. [16] Door de veelheid van uw koopmanschap hebben zij u met geweld vervuld en u hebt gezondigd; daarom zal ik u ontheiligen van de berg van God; en ik zal u vernietigen, o bedekkende cherub, van de midden van de stenen van vuur. [17] Uw hart is opgetogen om uw schoonheid; uw wijsheid is door uw glans verdorven; ik zal u op de grond werpen; ik zal u voor de koningen leggen, opdat zij u mogen aanschouwen.

4. Lucifer wilde zichzelf verheffen.
Isaiah 14: 12-14
Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o Lucifer, zoon des morgens! hoe zijt gij op de grond gekapt, die de volken verzwakte! [13] Gij hebt in uw hart gezegd: ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren van God verheffen: ik zal ook op de berg van de gemeente gaan zitten, aan de zijden van het noorden: [14] zal opstijgen boven de hoogten van de wolken; Ik zal als de Allerhoogste zijn.

5. Oorlog in de hemel en Satan (Lucifer) uitgestoten.
Openbaring 12: 7-9 En er was oorlog in de hemel: Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak; en de draak bevocht en zijn engelen, [8] En de overhand niet; noch werd hun plaats meer in de hemel gevonden. [9] De grote draak werd weggeworpen, de oude slang, de duivel genaamd, en de satan, die de hele wereld misleidt: hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen werden met hem uitgeworpen.
Lukas 10:18 En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan gelijk een bliksem uit de hemel vallen.

6. God schiep de mens in zijn beeld.
Genesis 1:27 God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem; man en vrouw creëerden hij ze.

7. Zonde leidt tot wantrouwen, afscheiding en dood.
Genesis 3: 1-7 Nu was de slang meer subtiel dan enig beest van het veld dat de Here God had gemaakt. En hij zeide tot de vrouw: Ook heeft God gezegd: Gij zult niet eten van alle bomen in de hof? [2] De vrouw zei tot de slang: 'We mogen eten van de vrucht van de bomen in de tuin. ' 3 Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd: 'Gij zult niet Eet daarvan en gij zult het ook niet aanraken, opdat gij niet sterft. [4] De slang zei tegen de vrouw: Gij zult zeker niet sterven: [5] want God weet dat, wanneer gij er van eet, uw ogen zullen worden geopend en u zult worden als goden, die goed en kwaad kennen . [6] Toen de vrouw zag dat de boom goed was voor voedsel, en dat het aangenaam was voor de ogen, en een boom begeerde om een ​​wijze te maken, nam ze de vruchten daarvan en at ze, en gaf ook tot haar man met haar; en hij at. [7] De ogen van hen beiden werden geopend en ze wisten dat ze naakt waren; en zij maakten vijgebladeren aan elkaar en maakten zich schorten.

Isaiah 59: 1-2 Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet kan verlossen; noch zijn oor zwaar, zodat het niet kan horen: [2] maar uw ongerechtigheden hebben zich afgescheiden tussen u en uw God, en uw zonden hebben zijn aangezicht voor u verborgen, zodat hij het niet zal horen.

Romeinen 6:23 Want het loon van de zonde is de dood; maar de gave van God is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer.

8. De aard van de mens is veranderd.
Jeremia 17: 9 Het hart is boven alle dingen bedrieglijk en desperately goddeloos; wie kan het weten?

9. Het hele menselijke ras werd beïnvloed.
Romeinen 5:12 Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en de dood ging dus over alle mensen, want allen hebben gezondigd:
Romeinen 6:16 Weet gij niet, dat gij, dien gij uzelf overgeeft, dienaren bent om te gehoorzamen, zijn dienstknechten zijt gij dien gij gehoorzaamt; of van de zonde tot de dood, of van gehoorzaamheid aan de gerechtigheid?

10. Jezus nam de natuur van de mens en was overwinnaar.
Hebreeën 2: 14-17. Omdat de kinderen dan deel hebben aan vlees en bloed, heeft hij zelf ook daaraan deelgenomen; dat hij door de dood hem zou kunnen vernietigen die de macht van de dood had, dat is de duivel; [15] En verlos hen die door vrees voor de dood hun gehele leven aan slavernij onderworpen waren. [16] Want voorwaar, hij nam de aard van engelen niet op zich; maar hij nam het zaad van Abraham op zich. [17] Daarom moest het hem in alle opzichten gelijk worden gemaakt aan zijn broeders, opdat hij een barmhartige en trouwe hogepriester zou zijn in dingen die God aangaan, om verzoening te brengen voor de zonden van het volk.
Romeinen 5: 17-19 Want als door een mens de dood overkwam, heerste de dood; veel meer zij die overvloed van genade en van de gave van gerechtigheid ontvangen, zullen in het leven regeren door één, Jezus Christus.) [18] Daarom kwam door de belediging van één oordeel over alle mensen tot een veroordeling; alzo kwam door de gerechtigheid van iemand de vrije gave over alle mensen tot rechtvaardigmaking van het leven. [19] Want zoals door de ongehoorzaamheid van een mens velen tot zondaars werden gemaakt, zo zullen velen door de gehoorzaamheid van de een rechtvaardig worden gemaakt.

11. Door Jezus wordt verlossing ons als een geschenk.
Romeinen 3: 24-25 Vrij gerechtvaardigd worden door zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is: [25] Wie God heeft voortgebracht als een verzoening door geloof in zijn bloed, om zijn gerechtigheid te verkondigen voor de vergeving van zonden die zijn verleden, door de verdraagzaamheid van God;

12. Jezus is bij ons.
Isaiah 41:13 13 Want Ik, de HEERE, uw God, zal uw rechterhand vasthouden, en tot u zeggen: Vrees niet; Ik zal je helpen.

13. Satan zal worden vernietigd.
Ezekiel 28: 17-18 Uw hart is verheven vanwege uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid verdorven door uw glans; ik zal u op de grond werpen; ik zal u voor de koningen leggen, opdat zij u aanschouwen. [18] Gij hebt uw heiligdommen verontreinigd door de menigte van uw ongerechtigheden, door de ongerechtigheid van uw smokkel; daarom zal Ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, het zal u opeten, en Ik zal u tot as doen op de aarde voor de ogen van allen die u aanschouwen.

14. Onze God zal alle dingen nieuw maken.
Revelation 21: 1-5 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbijgegaan; en er was geen zee meer. [2] En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalend van God uit de hemel, bereid als een bruid, versierd voor haar echtgenoot. [3] Ik hoorde een grote stem vanuit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal met hen zijn en hun God zijn . [4] God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en er zal geen dood meer zijn, noch rouw, noch geklaag, en er zal geen pijn meer zijn; want de vorige dingen zijn voorbijgegaan. [5] En hij die op de troon zat, zei: Zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: Schrijf: want deze woorden zijn waar en getrouw.

15. Zonde zal nooit meer zijn.
Nahum 1: 9 Wat stelt gij u voor den HEERE? hij zal een uiterste einde maken: de kwelling zal de tweede keer niet opstaan.