34 Wat is er van de nacht?

Licht en duisternis wisselen elkaar op deze aarde steeds af in een eeuwige strijd om de heerschappij. En zo voeren ook de machten der duisternis een voortdurende strijd met de machten van licht en heerlijkheid. En vaak lijkt het alsof de machten der duisternis de overhand hebben en dan bedekt een zwarte nacht de aarde en wordt zelfs het licht van de gemeente van Christus schijnbaar gehuld in een waas van donkerheid en duisternis. Zo was ook nu de nacht gevallen over de jonge school van de Adventgemeente. En de roep van de profeet is op zijn plaats, die luidt: “Wachter! wat is er van den nacht?”
Wat zal de wachter antwoorden? Is er alleen maar duisternis? Zal niets de donkerheid verdrijven? Ja toch, er schijnt een straal van licht. En de wachter antwoordt: “De Morgenstond is gekomen, en het is nog nacht.” Jes. 21:11,12. St.Vert.

Gods wegen zijn onnaspeurlijk. Op ondoorgrondelijke wijze weet Hij uit het kwade het goede te voorschijn te brengen. Het wonder was in dit geval dat toen de school in Battle Creek moest worden gesloten er op geheel andere plaatsen twee nieuwe scholen werden geopend. Eén school werd gesticht op de Westkust waar het steeds groeiend ledental verlangde een eigen school te bezitten. In één van de steden in het Westen waar de adventboodschap het eerste wortel had geschoten, HEALDBURG in de SANTA ROSA VALLEI, werd de nieuwe school gevestigd onder de naam “HEALDSBURG ACADEMI”.
De officiele opening vond plaats op 11 April 1882. En wie werd de president? Niemand anders dan Sidney Brownsberger! Nu ten volle overtuigd van de waarde van de raadgevingen van de Geest der Profetie, vestigde hij reeds in het eerste jaar van het bestaan der school gelegenheid voor tuinbouw, fruitteelt, timmeren, drukken en tentmaken. Deze school is tot op de huidige dag een zegen voor Gods werk en bestaat sinds 1909 onder de naam
“PACIFIC UNION COLLEGE”.

Slechts acht dagen na de opening van Healdsburg Academie werd een andere school geopend op de Oostkust in de stad SOUTH LANCASTER MASSACHUSETTS. Ook deze school bestaat nog steeds onder de naam ATLANTIC UNION COLLEGE”. Wie hier het hoofd werd? Wie anders dan Goodloe Bell! En natuurlijk werd ook hier het school programma gegrondvest op basis van de getuigenissen van de Geest der Profetie. De nacht maakte plaats voor het licht van een nieuwe dageraad, een dageraad die sindsdien steeds helderder is geworden. In de herfst van 1883 werd ook de school in Battle Creek weer geopend. President werd één van de meest bekwame predikers die de adventbeweging in zijn gelederen telde, namelijk:

“WOLCOTT H. LITTLE JOHN”. Hij had de leiding gedurende twee jaren en werd toen opgevold door WILLIAM PRESCOTT. Hij was één van de bekwaamste leraren en leiders die de Advent beweging ooit heeft bezeten. Hij werd ook secretaris van de nieuw opgerichte afdeling van de Generale Conferentie voor opvoeding en onderwijs en onder zijn krachtige leiding en in de voorzienigheid Gods groeide het werk van het onderwijs en werd de basis gelegd voor een wereldwijd systeem van lagere scholen, middelbare scholen, theologische en andere opleidingsscholen, met aan de top een medische hogeschool en een universiteit.

Het onderwijs van de Adventbeweging draagt echter in al zijn geledingen een bijzonder karakter, gefundeerd als het is op het Woord van God en de Getuigenissen van Zijn Geest. Het onderwijs van de Advent beweging zal dit bijzondere karakter blijven dragen zolang er geen ander fundament gelegd wordt, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus. Waar het Getuigenis van Jezus wordt gevolgd zal voorspoed en succes onder Zijn zegen het resultaat zijn. Daar wordt gebouwd voor tijd en eeuwigheid!