28 Het eerste sanatorium

Nadat James en Ellen in December 1865 van Dansville naar Rochester waren gegaan, ontving Ellen White op 25 December een zeer belangrijk visioen, het tweede grote visioen op het gebied van gezondheids reformatie. Hierin werd aan zuster White getoond dat zowel predikers als leden nalatig waren om het licht van de gezondheids reformatie te volgen. Zij schreef:
“Predikers en leden moeten grotere vooruitgang maken in het werk van reformatie. Zij behoren zonder uitstel te beginnen om hun foute gewoonten van eten, drinken, kleden en werken te verbeteren”. En ook: “Mij werd getoond dat de gezondheids reformatie een deel is van de “DRIE ENGELEN BOODSCHAP EN ER EVEN NAUW MEE VERBONDEN IS ALS DE HAND EN DE ARM MET HET MENSELIJK LICHAAM”.
Ik zag dat wij als volk een voorwaartse beweging moeten maken in dit grote werk. Predikers en leden moeten in harmonie handelen. Gods volk is niet bereid voor de luide roep van de derde engel. Zij hebben een werk te doen voor zichzelf dat zij niet aan God behoren over te laten om voor hen te doen. Hij heeft dit werk aan hen overgelaten. Het is een persoonlijk werk; de één kan het niet voor de ander doen”. (Test for the Church deel 1 bl.466,486).

In het visioen werd zuster White ook getoond dat wij als volk een eigen instelling zouden stichten om zieken te helpen en om de gezondheids principes meer bekendheid te geven. Het scheen een bovenmenselijke taak om bij de verkondiging van een profetische boodschap ook nog een reformatie op gebied van gezondheid te voegen. En deze gezondheids reformatie verschilde van degenen die in de wereld werd gevonden. Dit vereiste een enorme aanpassing van ons volk, de predikers en de enkele medisch geschoolde personen die deel uitmaakten van de Adventbeweging. Maar Gods Geest schonk ook hier de overwinning.

Op de Generale Conferentie in Mei 1866 hield zuster White een krachtige rede op het punt van de gezondheidsreformatie. De Generale Conferentie gaf een krachtig antwoord.! Vier belangrijke besluiten werden genomen. De predikers beloofden plechtig om de gezondheids principes in hun eigen leven toe te passen. Zij beloofden ook om het onderricht van deze beginselen als een deel van hun predikambt te vervullen Verder werd besloten om te beginnen met de publicatie van een gezondheidsblad en tot de vestiging van een instituut ter bevordering van de gezondheids reformatie door praktische toepassing van de gezondheids principes. Dr. H.S. Lay, die zich in het Dansville Instituut had bekwaamd, werd verzocht om de leiding van beide laatst genoemde ondernemingen op zich te nemen. De ervaring door hem opgedaan en zijn bereidwilligheid om de getuigenissen van de Geest der Profetie te aanvaarden maakte hem de juiste man op de juiste plaats.

Het eerste nummer van het “Gezondheidsblad” verscheen in Augustus 1866 onder de titel “THE HEALTH REFORMER” (de gezondheidshervormer). Later werd de naam veranderd in “GOOD HEALTH” (Goede gezondheid) en dit is weer op zijn beurt gevolgd door andere gezondheids bladen, waarvan de meeste bekende thans is “LIVE AND HEALTH” (leven en gezondheid). Dit blad verschijnt maandelijks in Washington D.C. De taak om een gezondheids instituut op te richten was te zwaar voor James White, hoewel gekozen als president van de Generale Conferentie en zo kwam het dat broeder Loughborough de leiding kreeg van de uitwerking van dit plan. Allereerst was geld nodig. Loughborough maakte een inschrijvingslijst en ging daarmee naar broeder J.P. Kellogg, die voor de drukkerij voorheen $ 500. had geschonken. Broeder Kellogg, de vader van de latere dokter Jonh Harvey Kellogg, tekende in voor een bedrag van $ 500.
In totaal werd $ 2.625 bijeengebracht. Een klein buitenhuis werd gekocht op een stuk grond aan de rand van Battle Creek. Er waren acht kamers in en er werd nog een gebouw met twee verdiepingen bijgebouwd, voor de waterbehandelingen. Spoedig daarop werd aan het complex nog een klein stukje grond met een huisje toegevoegd. Het geheel ontving de naam:
“ THE WESTRN HEALTH REFORM INSTITUUT”. ( het westelijk Instituut voor gezondheids Reformatie).

Het eerste sanatorium der Zevende dags Adventisten was geboren. De officiële opening vond plaats op 5 December 1866. Wie had toen kunnen vermoeden dat dit de eersteling zou zijn van een gehele reeks van sanatoria, ziekenhuizen, klinieken en andere medische instellingen die de aarde zou omspannen. God leidt Zijn volk stap voor stap. Eén van die stappen was de gezondheids reformatie. En ook nu weer was het, het getuigenis van Gods Geest door de dienstmaagd des Heeren dat tenslotte alle bezwaren overwon. Zal dat getuigenis ook in ons leven de overwinning bewerken?