13 De Review and Herald

De White`s hadden echter nog steeds geen vast tehuis. In Juni 1850 gingen zij wonen in Centerport bij de familie Harris. Hier liet James een nieuw blad drukken “THE REVIEW AND HERALD”.
In een brief van James die uit die tijd bewaard is gebleven vinden wij de reden hiervoor. Hij schreef: “De Heere heeft Ellen getoond dat ik de getuigenissen moet publiceren van diegenen die het werk dat gedaan is en de Adventbeweging van God na 1844 erkennen. Dit is nu mijn eerste werk. Ik ben van plan een blad uit te geven genaamd “THE ADVENT REVIEW” zestien blz in het formaat van de “PRESENT TRUTH”, het werk vraagt erom. Ik hoop zes nummers te laten verschijnen, van ieder 3000 exemplaren; het zal 250 dollar kosten. Ik zal voorwaarts gaan naarmate de middelen binnen komen. Mijn weg gaat omhoog. Mannen van Israël help, nu is het de tijd om voor God te werken”.

Het werden tenslotte vijf nummers en geen zes. De eerste vier nummers werden gedrukt te Auburn New York en verschenen in Augustus en September 1850. Het vijfde en laatste nummer verscheen echter met het elfde en laatste nummer van de “PRESENT TRUTH” in November 1850 Deze beide nummers werden gedrukt in Paris, Maine nadat Ellen en James in verband met het werk weer hadden moeten verhuizen.
Op een conferentie, gehouden in November in Paris-Maine werd door de aanwezige broeders besloten de beide voornoemde bladen te verenigen tot één blad en dat te laten verschijnen onder de titel “THE SECOND ADVENT REVIEW AND SABBAT HERALD” (Review van de wederkomst en de heraut van de Sabbat).
Reeds na het eerste nummer werd het woordje “second” weggelaten en sinds die tijd was het “THE ADVENT REVIEW AND SABBAT HERALD” of kortweg THE REVIEW AND HERALD” nog steeds het of officiële kerkblad van de Zevende dags Adventisten.

Hoe vertrouwd is deze naam ons geworden, ook hier in Nederland. Het is juist dit blad geweest waarin vele belangrijke artikelen verschenen van de hand van zr. White en zo werd het één van de belangrijkste kanalen waardoor de Geest der Profetie zich manifesteerde in het leven van de Adventbeweging.

Nog steeds hadden Ellen en James te kampen met armoede. Dikwijls werkten zij tot ver in de nacht om de drukproeven door te lezen, bladen te vouwen en te verzenden, tenslotte begonnen de krachten van James het te begeven als gevolg van de uitputtende arbeid, zorgen, gebrek aan goede voeding en het blootgesteld zijn aan koude tijdens de reizen in de winter.
Desondanks moesten ze bovendien nog van sommigen verwijten aanhoren en werden ze bekeken met achterdocht en wantrouwen. tenslotte vonden ze bijna geen tijd meer om uit te rusten. Satan probeerde het jonge echtpaar, dat hun leven gewillig in dienst had gesteld van God, zo te ontmoedigen dat zij het werk zouden opgeven. James besloot tenslotte om een noot in het blad te plaatsen dat hij niet meer zou publiceren. Toen hij de deur uitstapte om deze noot naar de drukkerij te brengen, bezweek Ellen onder de last. James kwam terug en bad voor haar. Zij herstelde. Niet lang daarna kreeg Ellen een visioen waarin God haar toonde dat satan hen had trachtte te ontmoedigen, maar dat ze niet moesten opgeven en dat Hij hen zou ondersteunen. Niet lang daarna ontvingen zij uitnodigingen om verschillende conferenties bij te wonen. Zo gingen zij weer op reis en vestigden zich vroeg in 1851 in Saratoga Springs New York, waar zij een huis huurden. Hier voegden br. en zr. Belden Bonfoey zich bij hen met de kleine Edson. Hier verscheen het tweede nummer van de “ADVENT REVIEW AND SABBAT HERALD”. Hier kwam ook Annie Smith een zuster van Uriah Smith, bij hen wonen om hen te helpen met het werk van de “Review and Herald”.

Haar hulp was nodig, want James kon het werk alleen niet meer af. In datzelfde jaar verscheen te Saratoga Springs het eerste boek van Ellen White onder de titel: “A SKETCH OF THE CHRISTIAN EXPERIENCE AND VIEWS OF ELLEN G.WHITE” (een schets van de christelijke ervaringen en gezichten van Ellen G.White). Dit eerste boekje had de bescheiden omvang van 64 blz. en bevatte een kort verslag van Ellens vroegere ervaringen en van haar eerste visioenen. Dit werd later in 1854 aangevuld met een supplement. Deze beide geschriften zijn later in hun geheel overgenomen in “EERSTE GESCHRIFTEN” dat voor het eerst verscheen in 1881.