03 Uitgaan uit de Methodistenkerk

Nog steeds bezochten de leden van de familie Harmon van tijd tot tijd. de diensten de Methodisten en ook de huisvergaderingen. Op een avond dat Robert en Ellen weer een huisvergadering bezochten, en hun beurt kwam om hun getuigenis af te leggen, getuigden beiden van de vrede die zij in Christus hadden gevonden en gaven uitdrukking aan hun vreugde over de verwachting van Jezus spoedige Wederkomst. Maar de reactie van een aantal zusters was zeer koel en afwijzend. De predikant die de leiding had, vroeg Ellen of het niet prettiger zou zijn, een lang leven in nuttigheid door te brengen, door anderen goed te doen, dan om uit te zien naar Jezus spoedige Wederkomst als arme zondaren vernietigd zouden worden. Ellen antwoordde dat zij verlangde naar Jezus komst. Dan zou er een eind komen aan de zonde en zouden ze voor altijd geheiligd zijn en er zou geen duivel meer zijn om te verleiden.

De predikant sprak daarna, tegenover de anderen zijn blijdschap uit over de verwachting van een duizend jarig vrederijk, dat op aarde zou komen, wanneer de aarde vervuld zou worden met de kennis des Heeren. Na afloop van de vergadering, op weg naar huis versterkten Ellen en Robert elkaar in het geloof van de spoedige Wederkomst van Jezus. Niet lang daarna op een andere huisvergadering getuigde Ellen van haar ervaring, dat de verwachting van Jezus Wederkomst haar ertoe had aangezet om nog ernstiger te jagen naar de heiligmaking door Gods Geest. Hierop onderbrak de leider haar met de woorden: “U ontving heiligmaking door Methodisme, door Methodisme zuster; niet door een dwaalleer”. Ellen voelde zich gedwongen te belijden dat zij haar ervaring in Christus niet haar ontvangen door Methodisme, maar door de opwekkende prediking van Jezus persoonlijke verschijning bij Zijn Wederkomst. Daardoor had zij vrede, blijdschap en liefde gevonden.

Het was haar laatste getuigenis van haar en haar broeder Robert in de vergadering der Methodisten. Niet lang daarna bezocht de predikant hun familie. Hoewel haar vader een steunpilaar was in de gemeente, moest de predikant hem toch vertellen, dat zijn geloof en Methodisme niet met elkaar overeenstemden. Hij vroeg niet naar de reden waarom vader Harmon zo geloofde als hij deed maar raadde hem aan om zich zonder opzien als lid te laten schrappen. Hoewel deze aan de hand van de Bijbel zijn geloof in de spoedige komst van Jezus verdedigde en betoogde dat het geen nieuwe vreemde leerstelling was, maar één van de fundamenten van de hoop van de christen, bleef de predikant op zijn stuk staan. Ellen s vader echter weigerde om zich zonder meer ten laten schrappen als lid van de gemeente der Methodisten, wetende dat ook anderen voor eenzelfde dilemma stonden.

Niet lang daarna moest hij met zijn familie verschijnen voor een vergadering. Slechts weinigen waren aanwezig. Men durfde niet een groot aantal van de leden hierbij tegenwoordig te laten zijn, daar het karakter van Harmon bij allen bekend was als eerlijk en oprecht. De enige aanklacht was, dat hij en zijn familie in strijd hadden gehandeld met de regels van de kerk. De aanklacht bleek bij navraag uitsluitend betrekking te hebben op het bezoeken van de vergaderingen der Adventisten Op de vraag of Harmon verder af wilde zien van het bezoeken van deze vergaderingen en van zijn geloof in de spoedige Wederkomst, verklaarde deze dat hij dat niet kon doen met een zuiver geweten. Na nogmaals getuigenis te hebben afgelegd van zijn geloof verliet hij met de familie de kerk. De daarop volgende Zondag werdende zeven namen van de familie Harmon in de kerk voorgelezen en werd verklaard dat zij niet langer lid waren van de gemeenschap.

Niet lang daarna volgden anderen om zich te voegen bij hen die uitzagen naar de spoedige Wederkomst van hun Heer. Voor deze kleine groep waren de woorden van Jesaja 66:5 zeer kostbaar: “Hoort het woord des Heeren, gij die voor Zijn woord beeft: “Uw Broeders die u haten, die u verstoten om Mijns Naams wil zeggen “Dat de Heere Zijn heerlijkheid tone, opdat wij uw vreugde aanschouwen. Maar zij zelf zullen beschaamd staan”.