34 Genesis

HOOFDSTUK 34.

VERS 1 - 11. PP 198. VERS 13 - 14.
Vele echtgenoten en vaders kunnen een leerzame les leren uit de zorgzaamheid van de getrouwe herders. Wanneer Jacob gevraagd werd een vlugge en moeilijke reis te maken, antwoordde hij: "deze kinderen zijn teeder, en dat ik zoogende schapen en koeien bij mij heb; indien men ze maar éénen dag afdrijft, zoo zal de geheele kudde sterven... 11 'Ik zal mij op mijn gemak als leidsman voegen naar den gang van het werk, hetwelk voor mijn aangezicht is, en naar den gang dezer kinderen, totdat ik bij mijnen heer te Seir kome". Op de zware levensweg laat de echtgenoot en huisvader op een zachte wijze leiden, naarmate de gezellin van zijn reis in staat is te ondergaan. Temidden van de scherpe wereldroes naar weelde en macht, laat hem leren zijn stap te beheersen, om deze te steunen en op te houden, die geroepen is om aan zijn zijde te staan".
The Ministry of Healing 374.
"Ik zag dat Jezus onze gebrekkigheden kent, en dat Hijzelf onze bevindingen gedragen heeft in alle dingen behalve in de zonde; daarom heeft Hij voor ons een pad voorbereid, aangepast aan onze kracht en mogelijkheid, en, gelijk Jacob, heeft hij zacht gelopen en in evenredigheid met de kinders zoals zij in staat waren te dragen, dat Hij ons mocht onderstutten, door de opbeuring van Zijn gezelschap, en voor ons een bestendige leidsman zijn. Hij misprijst noch verwaarloost noch laat de kinderen van zijn kudde achter.Hij heeft ons niet gevraagd van vooruit te gaan en ze achter te laten. Hij gaat niet zo vlug zodat Hij ons met onze kinderen achterlaat. 0 neen, maar Hij heeft de pas aangepast aan het leven, zelfs voor de kinderen. En de ouders worden gevraagd in Zijn naam hen te leiden langs het smalle pad. God heeft ons een pad voorbeschikt, aangepast aan de kracht en de mogelijkheid van de kinders". 1 Test. Church 388 - 89.

VERS 18 - 20.
PP 499, 522. 204