13 Genesis

HOOFDSTUK 13. VERS 1-18 PP (132-34) 115-117
VERS 2. CS ( 139 )
VERS 5 - 13; 8 - 11.
"De Heilige Schrift geeft ons kenmerkende voorbeelden van beoefening van ware hoffelijkheid. Abraham was een man van God. Als hij zijn tent opsloeg heeft hij tegelijk zijn altaar voor offeranden opgericht en nodigde God uit om met hem te verblijven. Abraham was een wellevend man. Zijn leven is niet besmet met zelfzucht, zo hatelijk in ieders karakter en zo beledigend in het oog van God. Wees getuige van zijn gedrag, als hij op het punt was te scheiden van Lot. Evenwel was Lot zijn neef, en veel jonger dan hijzelf, en het behoorde Abraham toe het eerst te kiezen voor het land, hoffelijkheid leidde er hem toe om zijn recht te laten varen, en liet toe aan Lot om dit gedeelte van de streek te kiezen, die hem het meest begerenswaardig scheen. Zie hem als hij de twee reizigers verwelkomt in de hitte van de dag enzich haast om hen te bevoorraden in hun behoeften. Sla hem opnieuw gade, als hij een zaak afhandelt met de zonen van Heth, om eenbegraafplaats te kopen voor Sara. In zijn droefheid vergat hij niet van beleefd te zijn. Hij boog voor hen, ofschoon hij Gods edelman is. Abraham wist wat ware wellevendheid was en welke de plichten waren van een mens voor zijn evennaaste".
My life to Day blz. 192.
De eerste jaren van het leven van Christus werden doorgebracht in afzondering. Dienende engelen bewaakten de Heer van leven als hij zijde aan zijde wandelde met de landlieden en arbeiders op de heuvels van Nazareth, onherkend en niet geëerd. Deze edele voorbeelden ( Ook van Johannes de Doper: lees vooraf in het artikel op vorige blz. ) zouden ons moeten erop wijzen hoe wij kwade invloeden moeten schuwen en hoe wij het gezelschap moeten vluchten van deze, die niet in gerechtigheid leven. Wij zullen onszelf niet vleien met de gedachte, dat wij te sterk zijn om ons te laten beinvloeden door zulke invloeden, zodat zij ons zouden beinvloeden, maar wij zullen ons in nederigheid behoeden van het gevaar. Het oude Israël werd op een speciale wijze door God geleid om een afgezonderd volk te zijn en te blijven uit alle andere naties. Zij moesten niet onderworpen worden aan het bijwonen van afgoderij van dezen rondom hen, opdat hun eigen hart niet zou verdorven worden, opdat omgang met onheilige praktijken deze in hun ogen minder zondig zouden schijnen. Weinigen zijn zich bewust van hun eigen zwakheid en dat de natuurlijke zondigheid van het menselijke hart al te dikwijls het edelste streven verlamt. De noodlottige invloed van zonde vergiftigt het leven van de ziel. Onze enige veiligheid bestaat in het ons afzonderen van dezen, die leven in haar duisternis. De Heer heeft ons voorgeschreven van uit hen uit te komen en afgezonderd te zijn, en het onreine niet aan te raken, en Hij wil ons ontvangen en een Vader voor ons zijn en wij zullen Zijn zonen en dochters zijn. Als wij wensen aangenomen te worden in de familie van God, om kinderen te worden van de hemelse Koning, moeten wij ons schikken naar Zijn voorwaarden; wij moeten uit de wereld treden en staan als een apart volk vóór de Heer. Zijn voorschriften gehoorzamend, en Hem dienend.
Lot koos Sodoma als verblijfplaats, omdat hij zag dat daar voordelen te winnen waren van werelds standpunt uit gezien. Maar nadat hij er zich gevestigd had, en rijk geworden was aan aardse schatten, was hij overtuigd, dat hij een fout begaan had door de morele toestand van de gemeenschap, waar hij zich onder vestigde niet in acht te nemen.
De inwoners van Sodoma waren verdorven; gemene gesprekken kwamen dagelijks aan zijn oren en zijn rechtvaardige ziel was geërgerd door het geweld en de misdaad, waar hij machteloos was om deze te beletten. Zijn kinderen werden gelijkaardig aan dit zondig volk, want door met hen om te gaan, waren hun zeden verdorven. Als hij dat alles in acht nam, schenen de wereldse rijkdommen, die hij verworven hadklein en de prijs niet waard, die hij ervoor betaald had. Zijn familierelaties waren uitgebreid, daar zijn kinderen gehuwd waren met Sodomieten.
De toorn des Heren was eindelijk ontstoken tegen de zondige inwoners van de stad, en engelen van God bezochten Sodoma om Lot eruit te halen, opdat hij niet zou vergaan in de vernietiging van de stad. Zij verzochten Lot zijn familie mede te brengen, zijn vrouw, en de zoons en dochters die gehuwd waren in het verdorven Sodoma, en zegden hem uit de plaats te vluchten. "Want", zegden de engelen "wij gaan deze plaats verderven, omdat het geroep aangaande hen groot geworden is voor het aangezicht des Heeren, en de Heere ons uitgezonden heeft om haar te verderven". Gen. 19 : 13.
En Lot ging uit en verzocht dringend zijn kinderen. Hij herhaalde de woorden van de engel: "Maakt u op en gaat uit van deze plaats, want de Heere gaat deze stad verderven". Gen. 19: Maar hij leek in de ogen van zijn wettige zonen alsof hij aan het spotten was; want zij hadden zolang in Sodoma geleefd, dat zij deelnemers geworden waren van de zonden van dit volk. En de dochters waren beinvloed door hun echtgenoten om te geloven dat hun vader gek was. Zij waren goed genoeg, waar zij waren. Zij waren rijk en hadden grote bezittingen; en zij konden niet geloven, dat het schone Sodoma, een rijke en vruchtbare streek, door de wraak van een zondewrekende God zou vernietigd worden. Lot keerde droevig naar de engelen terug en vertelde het verhaal van zijn mislukken. Dan bevalen de engelen hem op te staan en zijn vrouw te nemen en de twee dochters die nu in zijn huis waren, en de stad te verlaten; maar Lot was treurig; de gedachte van zijn vrouw en kinderen te verlaten, want zij weigerden met hem mede te gaan, brak bijna zijn hart. Zij zouden allen omgekomen zijn in de verschrikkelijke ondergang van Sodoma, had de Heer niet in Zijn grote barmhartigheid, zijn engelen gezonden tot bevrijding.
Lot was verlamd door de grote ellende, die zich zou voordoen; Hij was bedwelmd door hartzeer bij de gedachte aan allen die hij genegen was op deze aarde. Maar als hij talmde, legden de engelen Gods vat op zijn hand en op de handen van zijn vrouw en zijn twee dochters, en brachten hem uit de stad, en gaven hem opdracht te vluchten voor hun leven, en noch achter zich te zien noch stil te blijven staan op de ganse vlakte, maar te vluchten tot in de bergen. 125.

Hoe schoorvoetend gehoorzaamde Lot de engelen en ging hij zo ver mogelijk van het verdorven Sodoma, bestemd tot volledige vernietiging! Hij wantrouwde God en vroeg om te blijven. Door in de verdorven stad te leven was zijn geloof verzwakt alsook zijn vertrouwen in de gerechtigheid van de Heer. Hij pleitte, dat Hij niet zou doen, wat Hij geëist had, opdat er geen kwaad hem zou overkomen, en hij zou sterven. Engelen werden in speciale opdracht gezonden om het leven van Lot en zijn familie te sparen; Maar Lot had zo lang omgeven geweest van verdorven invloeden, dat zijn gevoeligheden verdoofd waren, en hij kon de werken des Heren niet meer onderscheiden noch Zijn doeleinden; hij kon zich niet in Zijn handen geven opdat Hij Zijn wil zou kunnen volvoeren. Hij pleitte altijd maar door voor zichzelf, en dat ongeloof kost hem het leven van zijn vrouw. Zij keek om naar Sodoma, en, mopperend tegen de goddelijke beschikkingen, werd zij veranderd in een zoutpilaar, opdat zij moge staan als een waarschuwing voor al dezen, die de speciale barmhartigheid en voorzienigheid van de hemel miskennen. Na deze verschrikkelijke vergelding, durfde Lot niet langer te dralen op de weg, maar vluchtte in de bergen, overeenkomstig de richtlijnen van de engelen. Het zondig gedrag van zijn dochters nadat zij Sodoma verlaten hadden, was het resultaat van de verdorven gezelschappen terwijl zij daar waren. Het besef van recht en verkeerd was verward in hun hoofd en de zonde scheen hen niet meer zondig.
Het geval van Lot zou een waarschuwing moeten zijn voor al dezen, die een godverbonden leven willen leiden, dat zij zich afscheiden van alle invloeden, die erop berekend zijn om hen van God af te leiden. Lotverbleef zolang onder de zondige mensen, dat hij slechts in staat was om zichzelf en twee dochters te redden, en toch waren zij verdorven door hun verblijf in Sodoma.
God meent wat Hij zegt, en laat niet met Zich spotten. 0! hoe veel kortzichtigen, zondige stervelingen plei
ten met God om Hem ertoe te nopen het met hen eens te worden, terwijl Hij, als zij zich zonder voorbehoud aan Hem in Zijn handen willen overgeven Hij hun redding wil uitstippelen en hen waardevolle overwinningen schenken. Testimonies for the Church Deel 4. 109 - 112.

VERS 10 - 13.
LESSEN VAN LOT EN ENOCH. Als er ongerechtigheid overheerst in een natie, moet er altijd een stem van waarschuwing gehoord worden en van onderricht, zoals de stem van Lot gehoord werd in Sodoma. Toch had Lot zijn familie van veel kwaad kunnen besparen, had hij zijn huis niet moeten plaatsen in deze verdorven, bezoedelde stad. Alles, wat Lot en zijn familie in Sodoma deden, kon door hen gedaan geweest zijn hadden zij in een teruggetrokken plaats geleefd op afstand van de stad. Enoch wandelde met God en toch leefde hij niet in het midden van enige stad, bevuild met alle soort van geweld en zondigheid als dat Lot wel deed in Sodoma. Manuscript 4, 1903 Evangelism 78.
"Wij moeten de gunstigste omgang zoeken tot onze spirituele vooruitgang, en gebruik maken van alle hulp
in ons bereik; want Satan zal vele hinderpalen plaatsen om onze vooruitgang naar de hemel zo moeilijk mogelijk te maken. Wij zullen in lastige positie gebracht worden, want velen kunnen niet de omgeving hebben, die zij zouden wensen; maar wij zullen ons niet uit eigen wil aan de invloed bloot stellen, die ongunstig is voor de vorming van een Christelijk karakter. Als plicht ons roept om dit te doen, zullen wij dubbel waakzaam zijn en in gebed, opdat, door de genade van Christus, wij onbesmet mogen stand houden. Lot koos Sodoma als een plaats van verblijf omdat hij meer de tijdelijke voordelen die hij wilde verwerven in het oog had dan de morele invloeden, die hem zouden omringen evenals zijn familie. Wat won hij voor wat betreft de dingen van deze wereld? Zijn bezittingen werden vernietigd en een deel van zijn kinders kwamen om in vernietiging van de verdoemde stad. Zijn vrouw werd een zoutpilaar onder weg, en hijzelf werd gered "zoals door vuur". En ook eindigden hier de slechte resultaten niet van zijn zelfzuchtige keuze; maar de morele corruptie van de plaats was zo samengeweven met het karakter van zijn kinderen, dat zij geen onderscheid meer konden maken tussen goed en kwaad, zonde en gerechtigheid. The Sign of the Times, Mei 29, 1884. Messages to young people; 419.
PK ( 229) 181 - 82.
PP ( 156 - 57 ). 141 - 42. ( 174) 160 - 61 Lees verder de raad voor dezen, die gehuwd zijn voor zij bekeerd waren.
"Onze sanatoria zullen niet opgericht worden dicht bij de verblijfplaatsen van rijke mensen, waar zij zullen gezien worden als nieuwigheid en een gebouw dat de omgeving ontsiert, en ongunstig zal besproken worden omdat het de lijdende mensheid opneemt van alle klassen. Reine en onbevlekte godsdienst maakt dezen, die kinderen van God zijn één familie. samengebonden met Christus in God. Maar de geest van de wereld is hovaardig, partijdig, uitsluitend, slechts weinigen begunstigend.
Bij het oprichten van onze gebouwen, moeten wij ons afhouden van de huizen van de grote mannen van de wereld, en hen laten zoeken naar de hulp, die zij nodig hebben in meer teruggetrokken oorden. Wij kunnen God niet behagen in het bouwen van onze sanatoria temidden van mensen, buitensporig in hun klederdracht en in hun leven, die aangetrokken worden door dezen, die een vertoon aan de dag kunnen leggen". Test. for the Church Vol/7 : 89.

VERS 13.
Jezus zat op de olijfberg en gaf onderricht aan zijn discipelen aangaande de tekenen, die Zijn komst zouden voorafgaan: "Want zoals het was in de dagen van Noah, zo zal de komst van den Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór den zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op den dag, waarop Noah in de ark ging, en zij niets bemerkten, en de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal de komst des mensen zijn"
Dezelfde zonden van overdaad en dronkenschap benevelden de morele gevoeligheid van de inwoners van Sodoma, zodat misdaad een verlustiging was voor de mens van dit zondig oord. Christus waarschuwt aldus de wereld: " Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten en verkochten, zij plantten, zij bouwden.',' 126.

Maar op den dag, waarop Lot uit Sodoma ging, regende vuur en zwavel van den hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op den dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt". Lucas 17 : 28-30. Christus heeft ons hier een zeer belangrijke les gegeven. Hij legt voor ons het gevaar van ons eten en drinken van overwegend belang te maken. Hij toont ons de gevolgen van onbeperkt toegeven aan eetlust. De morele krachten worden verzwakt, zodat de zonde niet meer zondig schijnt. Misdaad wordt niet te erg opgenomen, en passies hebben toezicht op het verstand, zodat goede princiepen en impulsen uitgeroeid worden, en God gelasterd wordt. Dit alles is het resultaat van overdadig eten en drinken. Dat is de ware toestand die zal heersen bij Zijn tweede komst.
De Heer stelt ons iets hoger voor om naar te streven dan louter, wat wij zullen eten en drinken, en waarmede wij ons kleden. Eten en drinken en kleden zijn uitgegroeid tot zulk een overdaad, dat zij misdadig worden. Zij behoren tot de kenmerkende zonden van de laatste dagen, en maken een teken uit van Christus'spoedige komst. Tijd, geld en kracht, die aan de Heer toebehoren, maar die Hij ons toevertrouwd heeft, worden verkwist in overvloed aan kleding en buitensporigheden voor de verdorven eetlust, die de levenskracht verzwakt en lijden en verval meebrengt. Het is onmogelijk ons lichaam als levende offeranden aan God aan te bieden, als wij hen bestendig vullen met corruptie en ongezondheid door onze eigen zondige toegevingen. Er moet kennis opgedaan worden in verband met hoe er moet gegeten, gedronken en zich gekleed worden om de gezondheid te beschermen. Ziekte is het resultaat van het overtreden van de wetten van de natuur. Onze eerste plicht die wij schuldig zijn aan God, aan onszelf en aan onze naaste, is te gehoorzamen aan de wetten van God. In deze zijn de gezondheidswetten inbegrepen". Counsels on Health. 23 - 25.
EW 45. Eerste Geschriften 41 - 42.

VERS 10 - 11.
Lot ging binnen in rijkdom en kwam buiten met niets. Hij ( Lot) koos een land dat mooi gelegen was, dat grote opbrengsten beloofde. Lot ging rijk binnen en kwam buiten met niets als resultaat van zijn keuze. Het maakt een groot verschil, als men zich plaatst in een toestand, waar men de beste hulp zal verkrijgen van korrekte invloeden, of als men tijdelijke voordelen kiest. Er zijn veel wegen die naar Sodoma leiden. Wij hebben allen een gezalfd gezicht nodig, opdat wij de weg mogen onderscheiden die naar God leidt. Letter 109, 1899.
Lot was overtuigd van vergissing. Lot koos Sodoma als verblijfplaats, omdat hij voordelen zag, die hij daar kon verwerven van werelds standpunt uit gezien. Maar nadat hij zichzelf gevestigd had, en rijk werd in aardse bezittingen, was hij overtuigd dat hij een fout begaan had door niet in acht te nemen in welk een morele toestand de gemeenschap was, waar hij zijn tehuis wilde maken.
RH Nov. 14, 1882.
VERS 2.
"Het is de liefde voor het geld, welke de bijbel bestempelt als de wortel van het kwaad. Geld op zichzelf is de gift van God aan de mens, om gebruikt te worden in getrouwheid aan Zijn dienst. God zegende Abraham, en maakte hem rijk in vee, in zilver en in goud ....
Gelijk andere giften van God, brengt het bezit van rijkdom een stijgen mede van verantwoordelijkheid, enveroorzaakt aparte bekoringen. Hoevelen, die in tegenspoed trouw bleven aan God, zijn gevallen onder de flonkerende bekoringen van voorspoed. Door het bezit van weelde, wordt de overheersende passie van zelfzucht opgewekt. De wereld is heden ten dage vervloekt door de ellendige hebzucht en de zich zelf toegevende ondeugden van de aanbidders van de mammon".
Counsels on Stewardship 139.
"Als de mens zich vermenigvuldigde op de aarde na de vloed, vergaten zij opnieuw God en verdierven hun wegen voor Hem. Onmatigheid steeg in iedere vorm, totdat ongeveer gans de aarde overgegeven was in haar greep. Ganse steden zijn van het aanschijn van de aarde weggeveegd tengevolge van de lage misdaden en walgelijke ongerechtigheid, dat hen een vlek maakte op het zuiver veld van Gods geschapen werken. Het toegeven aan onnatuurlijke eetlust, leidde tot zonden, die de oorzaak waren van de vernietiging van Sodoma en Gomora. God schrijft de val van Babylon toe aan haar gulzigheid en dronkenschap. Toegeven aan eetlust en passie was de grondslag voor alle zonden".
Counsels on Health. 110. VERS 18.
Patr. en Profeten 116 ( 133 ) 519 ( 511 ).
Ik heb een diepgaande interesse in het opvoedingsinstituut van Battle Creek. Voor jaren waren mijn man en ik grotelijks bekommerd in verband met het oprichten van een school waarin onze jeugd en kinderen de voordelen zouden hebben van een verhevener karakter dan deze die zich bevonden in de publieke scholen of in de colleges van de wereld. De Heer specifieerde tenvolle welke de aard van de invloed zou zijn en de onderwijzing, die tij zou handhaven, opdat het belangrijke werk zou kunnen volbracht worden, waarvoor de school bestemd was. Als de kennis en de vreze des Heren het begin is van de wijsheid, was het noodzakelijk,datdestudievandebijbel een voorname plaats zou hebben in de gevarieerde takken van wetenschappelijke opvoeding. De standaard van de school moest van een hoge klasse zijn, en de princiepen van vitale godsvrucht moesten altijd aan de studenten voorgehouden worden, als een meest essentiele hoofdtrek van opvoeding. "En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, dan eenigen waarachtigen God en Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt". Joh. 17 : 3. De jeugd moet onderwezen worden in verband met de tijden, waarin wij leven, en moeten aan het verstand gebracht worden wat er gebeuren zal vóór dat de wereldgeschiedenis zal afgesloten worden. Een reden waaromhet noodzakelijk was, dat wij eigen instellingen oprichtten was het feit, dat de ouders niet in staat zijn om de invloed tegen te werken van de onderrichtingen, die hun kinderen ontvangen in de publieke scholen, en de dwaling, die zij onderwijzen, leidde de jeugd op valse paden. Er kan geen groter invloed gelegd worden op de geest van de jeugd en de kinderen dan deze die erop gelegd wordt door dezen, die zij opleiden in de princiepen van de wetenschap. 127.

Om deze reden bleek het, dat scholen moesten opgericht worden waarin onze kinderen konden opgeleid worden in de weg van waarheid. In onze scholen was vastgelegd, dat zij zouden onderricht worden in verband met de bijbelse matigheid, en alle invloed moest op hen gebracht worden dat zou er toe leiden hen te helpen de dwaasheden van deze gedegenereerde wereld te schuwen, die van de wereld spoedig een tweede Sodoma aan het maken was.
In onze instellingen voor studie moet een een invloed uitgeoefend worden, die de invloed van de wereld tegenwerkt, en die geen aansporing geeft tot toegeving aan eetlust, aan zelfvoldoening van de zinnen, aan trots, ambitie, liefde voor kledij en vertoon, liefde voor prijzen en vleierij, en streving naar hoge beloningen en eer als beloning voor goede geleerdheid. Al dat moet eerder tegengegaan worden in onze scholen. Het is onmogelijk deze dingen te ontgaan en ze terzelvertijde te zenden naar publieke scholen, waar zij dagelijks in kontakt zullen gebracht worden met dat wat hun zedelijk gedrag zal aantasten. Er is over gans de wereld zo een gebrek aan huisopvoeding, dat de kinderen, die zich bevinden in de publieke scholen, voor het grootste deel losbandig zijn en doordrongen van ondeugd. Het werk, dat wij als volk moeten doen in dit opzicht, was van scholen op te richten, en hetzelfde werk te doen, dat Jezus Christus, vanuit de wolkkolom beval als zijnde het werk van Zijn volk, namelijk van onze jeugd en kinderen op te voeden in verband met de geboden van God. De openlijke miskenning van de wereld van de wet van God verdierf de moraal van deze, DIE BELIJDEN DE WET VAN, GOD TE ONDERHOUDEN. Maar wij moeten het voorbeeld van Abraham volgen. Van hem heeft de Heer gezegd, "Want Ik heb hem gekend, opdat hij zijnen kinderen en zijnen huize na hem zou bevelen, en zij den weg des Heeren houden om te doen gerechtigheid en gericht. " Gen. 18 - 19.
Abraham moest zijn land en zijn vaders huis verlaten, en in een vreemd land verblijven om op een suksesvolle wijze de nieuwe gang van zaken in zijn huishouden in te voeren. De voorzienigheid was altijd gereed om nieuwe methoden te gebruiken en in te voeren en er moest vooruitgang zijn van generatie tot generatie, opdat in de wereld de kennis van de ware God zou in stand gehouden worden,' evenals van Zijn wetten en geboden.
Dit kon alleen verwezenlijkt worden door de opvoeding in het huishouden. Maar het was onmogelijk voor Abraham van dit te doen, daar hij omgeven was door zijn afgodische familie en vrienden. Hij moest op Gods bevel alleen gaan wonen, en naar DE STEM VAN CHRISTUS luisteren, de leider van de kinderen van Israël. Jezus was op de aarde om het uitgelezen volk van God te onderrichten en op te voeden. Abraham besliste van de wet van God te onderhouden, en de Heer wist, dat er van zijn kant geen verraad zou zijn van heilige waarheid, geen toegeven aan andere leiding dan aan Hem, aan Wien hij zich onder verantwoordelijkheid voelde te gehoorzamen. Hij nam aan, dat hij toerekenbaar was voor het onderricht in zijn huishouden en zijn kinderen, en leidde hen na hem in het doen van gerechtigheid en oordeel. Door hen de wetten van God te leren, toonde hij hen dat de Heer onze rechter is, onze wetgever en koning, en dat ouders en kinders door Hem moeten geregeerd worden; dat van de kant van de ouders er geen onderdrukking moet zijn, en van de kant van de kinderen geen onkinderlijke ongehoorzaamheid ....
Als de waarheid gebracht is in het praktische leven, moet de standaard HOGER EN HOGER verheven worden, om de eisen van de BIJBEL te bereiken. Dat vergt tegenkanting tegen de gewoonten, gebruiken, en stelregels van de wereld. Wereldse invloeden stoten, gelijk de baren van de zee, tegen de volgelingen van Christus om hen weg te drijven van de ware princiepen van de deemoedigheid en genade van Christus; maar zij moeten zo vasthouden aan hun princiepen als aan een rots. Het zal morele moed vragen aan hen, en dezen, wiens ziel niet gegrondvest is op de eeuwige Rots, zullen weggeslagen worden door de stroming van de wereld. Wij kunnen allen stand houden als ons leven geborgen is in God met Christus. Morele onafhankelijkheid zal tenvolle aanvaardbaar zijn als zij in oppositie staat met de WERELD. Als wij ons TENVOLLE in harmonie plaatsen met de wil van God, zullen wij in een gunstige positie geplaatst worden, en zullen wij de noodzakelijkheid zien van besliste afscheiding van de gewoonten en praktijken van de wereld. Wij moeten onze standaard geen klein beetje boven deze van de wereld plaatsen, MAAR WIJ MOETEN DE LIJN VAN AFBAKENING BESLIST ZICHTBAAR MAKEN.
Er zijn er velen in de kerk, die met hun hart aan de wereld behoren, maar God roept dezen op, die beweren de waarheid te geloven, om op te stijgen boven de huidige houding van de algemene kerken van vandaag. Waar bl ijft de zelfverloochening, waar het dragen van Christuskruis, waarvan Hij gezegd heeft, dat het Zijn volgelingen zou onderscheiden? De oorzaak, waarom wij zo weinig invloed gehad hebben op ongelovige relaties of medemensen is, dat wij zo weinig beslist onderscheid gemaakt hebben in onze praktijken van deze van de wereld. Ouders moeten waakzaam zijn, en hun ziel reinigen door de waarheid in hun huiselijk leven toe te passen. Als wij de standaard zullen bereiken, die de Heer wenst dat wij zouden bereiken, dan zullen wereldlingen ZEVENDEDAGS ADVENTISTEN BEKIJKEN ALS GEK, ZONDERLING, KLEINGEESTIGE EXTREMISTEN. "WANT WIJ ZIJN EEN SCHOUWSPEL GEWORDEN DER WERELD EN DEN ENGELEN EN DEN MENSCHEN". 1 Cor. 4 : 9.
Wij staan onder het plechtig, heilig verbond met God van onze kinderen op te brengen, niet voor de wereld, van hun handen niet te leggen in deze van de wereld, maar van God te beminnen en te vrezen, en van Zijn, wetten te onderhouden. Wij moeten hen leren wijselijk in de lijn van Christus te werken, om een edel en verheven christelijk karakter te kunnen tonen aan dezen die hen omringen. Daarom werden onze scholen opgericht, opdat onze kinderen aldus zouden opgevoed worden, zodat zij een invloed ten gunste van God zouden kunnen uitoefenen in de wereld.
Als dit zo moet zijn, zullen dan inplaats daarvan onze scholen bekeerd worden tot de wereld en de gewoonten en zeden van de wereld volgen? ... "WANT IK BID U DAN, BROEDERS DOOR DE ONTFERMINGEN GODS, DAT GIJ UWE LICHAMEN STELT TOT EENE LEVENDE HEILIGE EN GODE WELBEHAGELIJKE OFFERANDE, WELKE IS UW REDELIJKE GODSDIENST; EN WORDT DEZE WERELD NIET GELIJKVORMIG, MAAR WORDT VERANDERD DOOR DE VERNIEUWING UWS GEMOEDS, OPDAT GIJ MOOGT BEPROEVEN, WELKE DE GOEDE EN WELBEHAGELIJKE EN VOLMAAKTE WIL GODS ZIJ". Rom. 12:1-2. Als dezen, die de jaren van de jeugd en volwaasenheid bereikt hebben geen onderscheid zien tussen onze scholen en deze van de wereld, en geen voorkeur hebben tot welke zij zich zullen voegen, ofschoon dwaling
128.

onderwezen wordt door de voorschrift en voorbeeld in de scholen van de wereld, dan moet er grondig nagegaan worden welke de redenen zijn die leiden tot zulk een besluit
Revieuw and Herald, Jan 9, 1894. FE 283 - 90.
Na de zondvloed vermenigvuldigde zich het volk op de aarde en meteen ook de boosheid. Afgoderij was ongeveer algemeen, en de Heer ten laatste liet de verharde overtreders hun kwade wegen volgen, terwijl Hij Abraham koos, uit de lijn van Sem, en van hem de houder van Zijn wet maakte voor de volgende generaties. Tot hem kwam de boodschap, "Ga uit uw land en uit uwe maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal". En door het geloof gehoorzaamde Abraham. "en hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou". Hebr. 118.
FE. 504 - 505.
Als Abraham geroepen was om een zaaier te worden van het zaad van de waarheid, werd hem gevraagd, "Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis, naar het land dat Ik u wijzen zal" " en hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou, Gods lichtdrager, om Zijn naam levend te houden in de wereld. Hij zegde zijn land vaarwel, zijn huis en relaties, .... om pelgrim en vreemdeling te worden. Gospel Workers 112.
"De Heer koos Abraham om Zijn wil uit te voeren. Hij werd aangeraden zijn afgodische land te verlaten, en zich af te scheiden van zijn familie.
De Heer had zich geopenbaard aan Abraham in zijn jeugd, en gaf hem begrip, en beveiligde hem van afgoderij. Hij besliste van hem een voorbeeld van geloof te maken en ware godsvrucht voor Zijn volk dat nadien op de aarde leven zou. Zijn karakter onderscheidde zich door onkreukbaarheid, edelmoedigheid en herbergzaamheid. Hij verwekte eerbied als een machtige prins temidden van het volk. Zijn eerbied en liefde voor God, en zijn strikte gehoorzaamheid van het volbrengen van Zijn wil, won voor hem het respect van zijn dienaren en geburen. Zijn vroom voorbeeld en rechtvaardige wandel, verenigd met zijn betrouwvolle onderrichtingen aan zijn dienaren, en aan gans zijn huisgezin, leidde dezen ertoe de God van Abraham te vrezen en te beminnen en te eren".
3 Spir. Gifts 98 - 99 en Story of Redemption 75.
"God riep Abraham om een onderrichter te zijn van Zijn woord, Hij koos hem om de vader te zijn van een grote natie, omdat hij zag dat Abraham zijn kinderen en zijn huishouden wilde opleiden in de princiepen van de wet van God. En wat macht gaf aan het onderwijs van Abraham was de invloed van zijn eigen leven. Zijn groot huishouden bestond uit meer dan duizend zielen, velen van hen aan het hoofd van een familie, en niet weinigen pas bekeerd uit het heidendom. Zulk een huishouden vergde een stevige hand aan het roer. Geenweke wankelende methoden zouden voldoen". Education 187.

VERS 6 - 8.
Het leven van Abraham, de vriend van God, was een leven van gebed. Waar hij ook zijn tent plaatste, werd dicht erbij een altaar gebouwd, waar het morgen en avond offer werd opgedragen. Als zijn tent weggenomen werd, bleef het altaar staan. En de reizende Kanaanieten, als zij kwamen tot aan dit altaar, wisten wie daar geweest was. Als zij er hun tent opgesteld hadden gingen zij naar het altaar en vereerden de levende God.
Zo zullen de huizen van de christenen lichten zijn in de wereld. Morgen- en avondgebeden zullen er opstijgen naar God als zachte wierook. En als de morgendauw, zullen Zijn genaden en zegeningen neerdalen op de smekenden.
Vaders en moeders, breng iedere morgen en avond uw kinders bij u en in nederige smeking verhef uw hart tot God om hulp. Uw dierbaren zijn blootgesteld aan bekoringen. Dagelijkse lasten liggen op het pad van oud en jong. Deze die willen een leven van geduld, liefde en opgewektheid moeten bidden. Slechts door bestendige hulp van God te ontvangen, kunnen wij de overwinning behalen over ons zelf. Wijdt iedere morgen uw kinders en uzelf aan God voor de ganse dag. Maak geen berekeningen voor maanden of jaren; deze behoren u niet toe. Een korte dag is u gegeven. Leg al uw plannen voor God, om uitgevoerd te worden of om opgegeven te worden, zoals Zijn voorzienigheid zal uitmaken. Aanvaard Zijn plan in plaats van het uwe, zelfs als door deze te aanvaarden dit het opgeven betekent van geliefde projekten. Zo zal het leven meer en meer gegoten worden naar het goddelijke voorbeeld; en "de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uwe harten en uwe zinnen bewaren in Christus Jezus". Fil. 4 : 7.
7 Test. Church 44.