12 Genesis

HOOFDSTUK 11.
VERS 1 - 9.
Patriarchen en Profeten: Hoofdstuk "De Toren van Babel". Patriarchs and Pr. 117. Idem 328. Patr. and Pr. 332.
"De Heer stelde het eerst het systeem van de offerdienst in met Adam bij zijn val, want hij onderwees aan zijn nakomelingen. Dit systeem werd verdorven vóór de vloed, door dezen, die zich afscheidden van de gelovige volgelingen van God,' en zich voornamen een toren van Babel te bouwen. Zij offerden aan goden van eigen maaksel, in plaats van aan de God van de hemel. Zij offerden niet omdat zij geloofden in de komende Verlosser, maar omdat zij dachten dat zij hun goden zouden behagen in het offeren van een grote menigte dieren op bevuilde afgodenaltaren. Hun superstitie leidde hen tot grote buitensporigheden. Zij leerden aan het volk, dat hoe waardevoller het offer was, hoe meer vreugde het zou geven aan hun goden, en hoe groter hun voorspoed zou zijn en rijkdom van de natie. Dikwijls werden menselijke wezens geofferd aan deze gevoelloze idolen. Deze naties hadden wetten en reglementen, die de handelingen van het volk beheersten, die wreed waren tot het uiterste. Hun wetten werden gemaakt door dezen, wiens hart niet verzacht was door de genade, en terwijl zij de spons vaagden over de laagste misdaden, kon voor een klein overtreding de grootste straf toegepast worden door dezen, die de macht bezaten".
3 Spir. Gifts 301 - 302.

VERS 10 - 32.
De patriarchen van Adam tot Noah leefden allen ongeveer duizend jaar, met weinige uitzonderingen. Sindsdien daalde de gemiddelde leeftijd.
Counsels on Diet and Foods 117.
"God liet aan het lang-levend ras van na de vloed toe van vlees te eten, om hun leven van zonde te bekorten. Spoedig na de vloed begon het mensenras te verminderen in grootte en in lengte van jaren". 4 Spir. Gifts a 121.
"De mens kwam uit de hand van God volmaakt in iedere mogelijkheid van geest en lichaam; in volmaakte gaafheid en daarom in volmaakte gezondheid. Het nam meer dan tweeduizend jaar in beslag van toegeven aan eetlust en wellustige passies eer zulk een toestand in het menselijke organisme tot stand kwam, die de vitale kracht zou verminderen. Doorheen opeenvolgende generaties was de tendens vlugger afdalend. Toegeven aan eetlust en passie, samengebundeld leidde tot overdaad en geweld; losbandigheid en gruwel van allerlei aard verzwakte de energien en deed op het mensenras ziekte komen van alle soort, tot de kracht en glorie van de eerste generatie voorbij was, en, in het derde geslacht na Adam, begon de mens tekenen van verval te vertonen. De opeenvolgende generaties na de vloed degenereerden vlugger. Al deze last van wee en opeengestapeld lijden kan toegeschreven worden aan de toegeving aan eetlust en passie. Weelderig leven en het gebruik van wijn verderft het bloed, ontvlamt de passies, en veroorzaakt ziekte van allen aard. Maar het kwaad eindigt hier niet. Ouders laten ziekten achter als erfelijkheid aan hun kinderen. In de regel draagt ieder onmatig mens, die kinderen voortbrengt, zijn geneigdheden en kwade tendensies over aan zijn nazaten; hij geeft hun ziekte, voortkomend van zijn ontstoken en verdorven bloed. Losbandigheid, ziekte, en idiootheid worden overgedragen van generatie tot generatie, en dit brengt angst en lijden in de wereld, en is niet minder dan een herhaling van de val van de mens. De voortdurende overtreding van de natuurwetten is een bestendige overtreding van de wet van God. De hedendaagse zwaarte van lijden en angst, die wij overal zien, de huidige misvorming, afgeleefdheid, ziekte, en zwakhoofdigheid, die de wereld nu vervult, maakt van haar, in vergelijking tot wat het hadkunnen zijn en wat God bedoeld had, dat het zou zijn, een kompleet ziekenhuis; en de huidige generaties zijn mentaal, moreel en fysisch zwak. Al deze ellende heeft zich opgestapeld van generatie tot generatie, omdat de gevallen mens de wet van God wil verbreken. Zonden van de grootste draagwijdte worden bedreven door toegeven aan verdorven eetlust".
Test. 4 29 - 30.
VERS 27 - 32. PP 109 - 110. (PP127) VERS 29.
"Sara was de enige ware vrouw van Abraham. Zij vereerde haar echtgenoot, hem heer noemend ... " The Story of Redemption 80.
VERS 2 - 9. DE MENS HERBEGON MET VIJANDSCHAP.
Maar nog niet langer was de aarde herbevolkt of de mens hervatte zijn vijandschap met God en de hemel. Zij zetten hun vijandschap over aan hun nageslacht, alsof de aard en de methode van de misleidende mens, een oorzaak zijnde voor hen om de strijd voort te zetten, een gewijde erfenis was. ( Letter 4, 1896 )

VERS 3 - 7. KOMPLOT GEBOREN UIT OPSTAND.
Dit komplot werd geboren uit opstand tegen God. De bewoners van de vlakte van Sinear, richtten hun koningdom in voor zelf-verheffing, niet voor de glorie van God. Hadden zij moeten slagen, dan zou een grote macht de scepter gezwaaid hebben, die gerechtigheid zou verbannen hebben, en een nieuwe godsdienst zou ingehuldigd hebben. De wereld zou ontmoedigd geworden zijn. De religieuse ideeën , vermengd met dwaaltheorieën zou uitgelopen zijn op het sluiten van de deur voor vrede, geluk en veiligheid. Deze veronderstellingen, dwaaltheorieën, als zij doorgevoerd en vervolmaakt werden, zou de geesten geleid hebben tot ontrouw aan de goddelijke beelden, en de wet van Jehova zou onbekend en vergeten geraakt
zijn. 119.

Bepaalde mensen, geinspireerd en gedreven door de eerste grote opstandeling, zouden alle tussenkomsten in hun plannen of in hun kwade levenswandel tegen gegaan zijn. In plaats van de goddelijke voorschriften, zouden zij wetten gesteld hebben, ontworpen in overeenstemming met de begeerten van hun zelfzuchtige hart, opdat zij hun doeleinden zouden kunnen verwezenlijken.
RH. Dec. 10, 1903.

VERS 1 - 9. ( PP 117 - 124.) 100 - 107. De Toren van Babel.
"Sommige van de afstammelingen van Noah begonnen vroeg af te vallen. Een deel volgde het voorbeeld van Noah en gehoorzaamden Gods geboden; anderen waren ongelovig en opstandig, en dezen geloofden niet hetzelfde in betrekking met de zondvloed. Sommigen twijfelden aan het bestaan van God, en in hun eigen gedachte aanzagen zij dat de zondvloed voortkwam uit natuurlijke oorzaken. Anderen geloofden, dat God bestond en dat hij het antediluviaanse geslacht vernietigde door de zondvloed; en hun gevoelens, gelijk deze van Kain rezen op in rebellie tegen God omdat Hij het volk van de aarde verdelgd had en de aarde voor een derde maal vervloekte door de zondvloed.
Deze, die vijanden waren van God voelden zich dagelijks terecht gewezen door de rechtmatige gesprekken en vrome leven van deze die God lief hadden, Hem gehoorzaamden en Hem loofden. De ongelovigen spraken elkander en besloten zich te scheiden van de gelovigen, wiens rechtvaardig leven een bestendige controle was op hun slechte gedragslijn. Zij verbleven op een afstand van hen en kozen een grote vlakte, waar ze woonden. Zij bouwden zich een stad, en vatten dan het idee op van een hoge toren te bouwen, die zou reiken tot in de wolken, opdat zij mogen samen wonen in de stad en de toren, en niet meer zouden verspreid worden. Zij redeneerden aldus, dat zij zich zouden moeten beveiligen voor het geval, dat een nieuwe vloed zou komen, want zij wilden hun toren bouwen op een veel groter hoogte dan de waters gestegen waren in de tijd van de vloed, en gans de wereld zou ze eren, en zij zouden als goden zijn en heersen over het volk. Deze toren was erop berekend dat hij zijn bouwers zou verheerlijken, en had als doel, dat hij de aandacht van anderen, die op de aarde zouden leven zou aftrekken van God opdat zij zich zouden met hen verenigen in hun afgoderij. V66r de toren afgewerkt was, woonden mensen erin. Zalen werden weelderig voorzien, gedekoreerd en toegewijd aan hun afgoden. Deze, die niet in God geloofden, beelden zich in, dat, als hun toren tot de wolken zou reiken, zij in staat zouden zijn de oorzaken van de vloed te ontdekken. Zij verheerlijkten zichzelf tegen God. Maar Hij zou hen niet toelaten om dit werk te voltooien. Zij hadden hun toren gebouwd tot een verheven hoogte, als de Heer twee engels stuurde om hen te verwarren in hun werk. Mannen werden aangeduid met het doel om bevel te ontvangen van de werklieden, die op de top werkten van de toren, om materiaal te ontvangen voor hun werk; de eerste moest mede delen aan de tweede en aan de derde, totdat het bevel deze bereikte, die beneden waren. Als het woord van de een naar de andere overgebrachtwerd verwarde de engel hun taal en als het bevel deze bereikte, die op de grond waren, werd materiaal gevraagd, waarvoor niet verzocht geweest was. En na het zware proces van het naar boven voeren van het materiaal voor de werklieden op de top van de toren, ontvingen zij, wat zij niet gevraagd hadden. Ontgoocheld en vertoornd, verweten zij deze, waarvan zij dachten dat zij in fout waren.
Nadien was er geen harmonie in hun werk. Nijdig de een met de ander, en niet in staat het misverstand te verklaren in vreemde woorden onder elkander, verlieten zij het werk en scheidden van elkander en verspreidden zich over de aarde. Tot op deze tijd hadden de mensen maar één taal gesproken. Bliksems van de hemel als een teken van Gods toorn, vielen op hun toren en braken hem af tot op de grond. Aldus wilde God aan de opstandige mens tonen, dat Hij de oppermachtige is. Story of Redemption 72 - 73.

VERS 2 - 4. PP ( 118 )
"Deze toren ( van Babel) was ontstaan uit opstandigheid tegen God. De bewoners van de vlakte van Shinar richtten hun koninkrijk in tot zelfverheffing, niet voor de glorie van God. Hadden zij moeten slagen, dan zou een grote macht de scepter gezwaaid hebben, die gerechtigheid zou verbannen hebben en die een nieuwe godsdienst zou ingesteld hebben. De wereld zou gedemoraliseerd zijn. Dwaaltheorieën zou de geest afgetrokken hebben van getrouwheid aan de goddelijke statuten, en de wet van Jehovah zou onbekend en vergeten zijn. Maar God laat de wereld nooit zonder getuigen voor Hem. In deze tijd waren er mensen, die zich verdeemoedigden voor God en tot Hem riepen: "O God", pleitten zij "kom tussen beide, tussen uwe zaak en de plannen en methoden van mensen". "Toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der mensen bouwden". Gen. 11 : 5.
Engelen werden gezonden om de bedoelingen van de bouwers teniet te doen
God verdraagt lang de verdorvenheid van de mens, door hem ruime mogelijkheid te schenken tot bekering; maar Hij noteert al hun listen om het gezag van Zijn rechtvaardige en heilige wet tegen te staan. Tot hiertoe hadden allen dezelfde taal gesproken; nu verenigden zich deze, die elkanders taal konden verstaan in groepen; sommigen gingen de ene weg en de anderen gingen een andere weg op. "en daar verstrooide hen de Heere over de gansehe aarde".
In onze dagen wenst de Heere, dat Zijn volk zal verspreid zijn over de aarde. Zij moeten niet koloniseren. Jezus zegt: "Gaat heen in de geheele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen". Marcus 16 : 15. Als de discipelen hun neigingen volgden om met velen in Jerusalem te blijven, werd vervolging toegestaan over hen, en zij werden verspreid over alle delen van de bewoonde wereld
"Niettegenstaande vele verwittigingen van het tegenovergestelde, gaat de mens voort met plannen te maken voor centralisatie van macht, voor het samenbundelen van vele belangen onder één controle Het was de vijand van ons werk, die de vraag aanmoedigde voor bevestiging van het publicatiewerk onder één controlerende macht in Battle Creek.
Dan werd de idee begunstigd, dat het medisch werk grotelijks zou bevorderd worden als al onze medische instituten en andere medische zendingsbelangen zouden gebonden worden onder de controle van de medische zendings vereniging te Battle Creek. 120.

Mij werd gezegd, dat ik mijn stem moest verheffen in waarschuwing tegen dit. Wij moeten niet onder toezicht van mensen staan, die zichzelf niet kunnen leiden en die niet gewillig zijn om onderworpen te zijn aan God. Wij moeten niet geleid worden door mensen, die wensen dat hun woord de heersende macht uitoefent. De ontwikkeling van het verlangen om te heersen is zeer opvallend geweest, en God zendt verwittiging op verwittiging, die federaties en verenigingen verbiedt. Hij waarschuwt ons tegen het binden van onszelf om zekere contracten te vervullen, die door mensen voorgesteld worden, die werkzaam zijn in het beheren van de werkzaamheden van hun broeders". 8T 213.
28 Zie vroeger 3 T 138.
31 PP ( 127 ) 110.

121.