01 Genesis

HOOFDSTUK 1. Vers 1 - 3 (ps. 33 : 6,9 ) EEN VOORRAAD VAN MIDDELS.
God sprak en zijn woorden brachten Zijn werken tot stand in de wereld van de natuur. Gods schepping is maar een voorraad van middelen voor Hem klaar gemaakt om onmiddellijk te gebruiken en te doen wat Hem behaagt. ( Letter 131, 1897. )
Vers 1 - 31.

Nadat de aarde geschapen werd, en de dieren erop geplaatst, volbrachten de Vader en de Zoon hun bedoelingen, die beslist geweest waren voor de val van Satan, namelijk van mensen te maken naar hun eigen beeld en gelijkenis. Zij hadden samengewerkt in het scheppen van de aarde en van ieder levend wezen erop. En nu zegde God tot zijn Zoon: "Laat ons mensen maken naar ons beeld". Als Adam uit de hand van zijn Schepper kwam, was hij van een edele lengte en in een mooi evenwicht. Hij was tweemaal zo groot van gestalte als de mens, die nu op de aarde leeft, en was goed geproportioneerd. Zijn gelaatstrekken waren volmaakt en schoon. Zijn gelaatskleur was noch wit noch vaalbleek, maar blozend, stralend van de rijke tint van gezond:-heid. Eva had niet helemaal de gestalte van Adam. Haar hoofd kwam een beetje boven zijn schouders. Eva was ook edel, volmaakt in evenwicht en zeer schoon.

Het zondeloze paar droeg geen kunstmatige klederen. Zij waren bekleed met een bedekking van licht en heerlijkheid, juist zoals de engelen droegen.
Als zij in gehoorzaamheid leefden aan God, omkransde hen deze kring van licht. Alhoewel alles wat God gemaakt had op de aarde in een volmaaktheid van schoonheid verkeerde, en er niets scheen te ontbreken op de aarde die God gemaakt had om Adam en Eva gelukkig te maken, openbaarde Hij toch Zijn grote liefde aan hen door een hof te planten speciaal voor hen. Een deel van hun tijd moest worden gebruikt in de aangename bezigheid van het opmaken van de hof, en een deel in het ontvangen van het bezoek van de engelen om te luisteren naar hun onderrichtingen, en ook in meditatie. Hun arbeid was niet lastig, maar plezant en versterkend. Deze mooie hof was bestemd om hun woning te zijn.

In deze hof plaatste de Heer bomen van allerlei soort tot bruikbaarheid of schoonheid. Er waren bomen beladen met weelderig fruit, van rijke geurigheid, schoon voor het oog en aangenaam om te betasten, die door God bestemd waren om het heilige paar te voeden. Daar waren de liefelijke wijnstokken, die omhoog groeiden, geladen met een vracht van fruit, niet gelijkend op deze die de mens gezien heeft na de val. Het fruit was zeer omvangrijk en van verschillende kleuren: sommige bijna zwart, sommige purper, rood, roze en lichtgroen. Deze schone en rijke groei van fruit op de takken van de wingerd werden druiven genoemd. Zij sleepten niet op de grond, ofschoon zij niet door traliewerk ondersteund waren, maar het gewicht van het fruit boog het naar beneden. Het was een aangenaam werk voor Adam en Eva om van de takken van de wingerd mooie prieeltjes te vormen en ze te leiden, om er verblijfplaatsen van te maken, gemaakt met de mooie levende takken en bladeren, geladen met welriekende vruchten van de natuur. De aarde was bedekt met schoon groen, terwijl myriaden geurende bloemen van alle soorten en tinten rondom hen groeiden in rijke overvloed. Elk ding was smaakvol en heerlijk geschikt. In het midden van de hof stond de boom van leven, wiens glorie deze van alle andere bomen overtrof. Het fruit dat eraan groeide geleek op appels van goud en zilver, en dienden om onsterfelijkheid te bestendigen. De bladeren bevatten helende eigenschappen.

Het heilige paar was zeer gelukkig in Eden. Er was hen een onbeperkt toezicht gegeven over ieder levend wezen. De leeuw en het lam dartelden vredevol en argeloos rondom hen, of sluimerden aan hun voeten. Vogels van alle soort en pluimage vlogen rond de bomen en de bloemen en rond Adam en Eva, terwijl hun welluidende muziek rond de, takken in zoete akkoorden tot lofprijzing van hun Schepper weerklonk.
Adam en Eva waren gevleid met de schoonheden van hun verblijf in Eden. Zij waren verheugd om de kleine zangers rondom hen, bekleed met hun heldere en gratievolle veders en kwelende hun blijde vrolijke muziek. Het heilige paar verenigde zich met hen en zij lieten hun stemmen horen in harmonieuze zangen van liefde, lofprijzingen en aanbidding tot de Vader en de Zoon om de tekens van liefde, die hen omringden. Zij herkenden de harmonie en de orde van de schepping, die van de wijsheid en de kennis sprak, die oneindig waren. Zij ontdekten bestendig nieuwe schoonheid en bijkomende glorie van hun verblijf in Eden, wat hun hart vervulde met dieper liefde en wat van hun lippen uitdrukkingen van dankbaarheid en eerbied lieten vloeien tot hun schepper.
Story of Redemption 20 - 23.

"Ik ben getoond geweest dat wij de geest van de studenten hoger moeten voeren dan dat wij tot nog toe gedacht hebben dat het mogelijk was. Hart en geest moeten geoefend worden om hun reinheid te bewaren door dagelijkse voorraad te ontvangen van de fontein van eeuwige waarheid. De opvoeding verkregen door de ' studie van Gods woord zal de enge grenzen van menselijke wetenschap uitbreiden en voor de geest een veel diepere kennis voorstellen, die moet bekomen worden door een levendige verbinding met God. Het zal iedere student, die het woord Gods uitvoert, brengen op een breder veld van gedachten, en hem een schat van wetenschap verschaffen, die onvergankelijk is. Zonder deze kennis is het zeker, dat de mens het eeuwig leven zal missen ; als hij deze wel bezit, zal hij geschikt zijn om een medebewoner te zijn van de heiligen in het licht.

De goddelijke Geest en hand hebben door de eeuwen heen het scheppingsverhaal van onze wereld beschermd in zijn zuiverheid. Het is alleen het woord Gods dat ons een authentieke verklaring geeft van de schepping van onze wereld. Dit woord moet de hoofdstudie uitmaken in onze scholen. In dit Woord zullen wij leren wat onze verlossing gekost heeft: Hij, die van het begin af gelijk was met de Vader, en die Zijn leven geofferd heeft opdat een volk zou mogen stand houden vóór Hem, verlost van elke aardsheid, vernieuwd naar het beeld van God.

Gods beschikkingen en schenkingen ten onzen voordele zijn zonder grenzen. De genadetroon is op zichzelf de hoogste attraktie, omdat Hij ingenomen is door Iemand, die ons toelaat Hem Vader te noemen. Maar Jehova zou het plan van verlossing niet volledig achten, als het alleen bekleed was met Zijn liefde. Hij hei aan zijn altaar een advokaat geplaatst, bekleed met Zijn natuur. Als onze voorspreker, bestaat Christus' dienstwerk, hierin, dat hij ons inleidt tot God als Zijn zonen en dochters. Hij komt tussen voor deze, die Hem ontvangen. Met zijn eigen bloed heeft Hij verzoening betaald. Door Zijn verdiensten geeft Hij hen ma om lidmaten te worden van de koninklijke familie, kinderen van de hemelse Vader. En de Vader drukt Ziji oneindige liefde uit voor Christus door Christus' vrienden en Zijn vrienden welkom te heten. Hij is voldaa met de Verzoening, die volbracht is. Hij is verheerlijkt door de Menswording, het leven, dood en middelaarschap van Zijn Zoon".
Counsels to Parents, Teachers and Students. 13 - 14.
Education 128 - 29. 215. Karaktervorming.

"De bijbel is de meest omvangrijke en leerzame geschiedenis, die ooit aan de wereld gegeven is. Hare ge wijde bladzijden zijn de enig authentieke beschrijving van de schepping. Hier beschouwen wij de macht, di "de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt" Jes. 42 : 5. Hier hebben wij een betrouwbare geschiedenis van het mensenras, een relaas dat niet bedorven is door menselijke vooroordelen of menselijke trots". In het woord van God vinden wij onderwei pen die ons de diepste gedachten verschaffen; haar waarheden geven aanleiding tot de meest verheven verlangens. Hier houden wij gemeenschap met de patriarchen en profeten, en luisteren wij naar de stem van God, als Hij zich met de mens onderhoudt. Hierin beschouwen wij wat de engelen met verwondering aanschouwen - de Zoon van God, als Hij zich vernedert om onze plaatsvervanger te worden en onze zekerheid om zonder hulp.weerstand te bieden aan de machten van de duisternis en de zege voor ons te winnen. Fundamentels to Christian Education. 84 - 85.
Vers 1. Ed. 134. 173.

"De uitvindingen van het menselijk brein worden verondersteld voort te komen van de mensheid, maar GoE staat achter alles. Hij heeft veroorzaakt, dat de middelen tot vlugge verplaatsing uitgevonden werden voor de grote dag van Zijn voorbereiding. Het gebruik, dat de mens gemaakt heeft van zijn bekwaamheid door misbruik en verkeerd gebruik van de hem door God gegeven talenten, heeft verwarring op de wereld gebracht. Zij hebben het voogdijschap van Jezus verloochend en het toezicht van de grote rebel, de prins de duisternis, aanvaard. De mens alleen is verantwoordelijk voor het vreemde vuur, dat vermengd werd m het heilige Honderden vragen in verband met de schepping en de voorzienigheid willen zij pogen op lossen door te zeggen: het is een wet van de natuur. Er zijn natuurwetten, maar deze zijn in harmonie en overeenstemming met Gods werking! Maar als velen zich als heren en velen zich zelf als goden stellen Gods eigen principes en vooruitzichten uit te leggen, door de wereld vreemd vuur voor te stellen in pla van het goddelijke, dan is er verwarring
Fundamentals of Christian Education 409.

"Het scheppingswerk kan nooit worden uit gelegd door wetenschap. Hoe kan de wetenschap het mysterie v het leven uitleggen ? De theorie, dat God geen materie schiep toen Hij de wereld tot stand bracht, is ong grond. In de vorming van onze wereld was God niet gebonden aan voorbestaande materie. Integendeel, dingen, materiele of spirituele, stonden op voor De Heer Jehova, op Zijn Stem en werden geschapen voo Zijn eigen doeleinden. De hemelen en al zijn heir, de aarde en al wat daarin is, zijn niet alleen het werk Zijner handen; zij kwamen tot stand door de adem Zijns monds.
"Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden". Hebr. 11 : 3. Zie ook Psalm 33 : 6 - 9. 8 Test. for the Church 258.

"Christus deelde alleen deze kennis mede, die gebruikt kon worden. Zijn onderrichtingen voor het volk grensden zich tot de behoeften van hun eigen toestand in het praktische leven. De nieuwsgierigheid die e hen toe brengt tot Hem te komen met glurende vragen, behaagt Hem niet. Al maakt Hij van al zulke vr de gelegenheid tot plechtige, ernstige en levendige oproepen. Aan deze, die zo verlangend zijn om te pl ken van de boom van kennis, geeft Hij de vruchten van de boom des levens ! !

De Heer spoorde niemand aan om de rabijnenscholen te bezoeken in Zijn tijd om reden dat hun gedachten bestendig zouden bezoedeld worden met het voortdurend herhalen van "Zij zeggen" of "Er werd gezegd". dan, zouden wij de onstandvastige woorden van mensen aannemen als verheven wijsheid, als een groter zekerder wijsheid ter onzer beschikking ligt?

Dat, wat ik gezien heb van eeuwige dingen, en dat wat ik gezien heb van de zwakheid van de mens, als het mij voorgelegd heeft, heeft diep mijn Geest geimponeerd en mijn leven en karakter beinvloed. Ik zie niets waarmede de mens zou verhoogd of geprezen of verheerlijkt worden. Ik zie geen redens waarom opinies van wereldse wijze mensen zouden betrouwd worden en verheerlijkt. Hoe kunnen dezen, die be zijn van goddelijke verlichting een juist idee hebben van Gods plannen en wegen? Ik ben gewillig om onderwezen te worden door Hem, die de hemelen en aarde schiep, door Deze, die de sterren in hun orde plaatste aan het firmament en de zon en de maan hun werk toekende. Ik moet niet g naar ontrouwe schrijvers. Ik verkoos door God te worden onderwezen. 8 Test. Church 310 - 11. Vers 2.

"Alleen door de hulp van de Heilige Geest, die in het begin "op de wateren zweefde" door dat Woord doo Wien "alle dingen zijn", Joh. 1 : 3 - 9 door dat waarachtige licht hetwelk verlicht een iegelijke mensch mende in de wereld, kan de uitspraak van de wetenschap op de juiste manier geinterpreteerd worden. J 1 : 9. Alleen onder Zijn leiding kan haar diepste waarheid onderscheiden worden. Alleen onder de leid van de Alwijze zullen wij, in de studie van Zijn werken, in staat gesteld worden om Zijn gedachten te d ken op de Zijne gegrondvest.
Counsel Par. Stud. 530.

Education 134. Karaktervorming. Vers 2 - 3 Col. 415. Vers 3.
Als God onze wereld gemaakt heeft en duisternis was op den afgrond, zegde Hij : "Daar zij licht; en daar werd licht. En God zag het licht, dat het goed was". Zullen wij dan onze huizen uitsluiten van het licht dat God als goed verklaard heeft?

Als gij wilt dat Uw huis aangenaam en uitnodigend weze, maak het schitterend met lucht en zonneschijn ... Het precieuze zonlicht kan wellicht Uw tapijt doen verbleken, maar het zal een gezonde kleur geven aan de kaken van Uw kinders. Als Gij de tegenwoordigheid Gods hebt en vurige beminnende harten bezit, dan zal een eenvoudige woning, schitterend gemaakt met lucht en zonlicht, een hemel op de aarde zijn voor Uw familie. Oefeningen, en vrij overvloedig gebruik van lucht- en zonlicht-zegeningen die de hemel vrijelijk uitgedeeld heeft aan allen - zullen leven en kracht geven.
Mij life to Day 138.
Vers 5. Educ. 128 - 30. KARAKTERVORMING.
Vers 5 en 8.
Menselijke wijsheid verklaart, dat een onbepaalde periode van tijd genomen werd om de wereld te scheppen. Bepaalt God de dingen zo? Neen, Hij zegt: "Hij zal tusschen Mij en tusschen de Kinderen Israels een teken in eeuwigheid zijn, dewijl de Heere in zes dagen ( geen zes onbepaalde perioden van tijd, want dan zou er geen mogelijkheid bestaan voor de mens om de specifieke dag vernoemd in het vierde gebod te houden). ( Ex. 20 : 3 - 9, 10 - 11) den hemel en de aarde gemaakt en op de zevende dag gerust en zich verkwikt heeft". Als het U belieft, leest met zorg het vijfde hoofdstuk van Deuteronomium. God zegt opnieuw: "Gedenk ( vergeet niet) den Sabbatdag, dat gij dien heiligt want in deze zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage: daarom zegende de Here den sabbatdag, en heiligde denzelven". Toch, met de levende godspraken vóór hen, bieden deze, die er zich op beroepen het woord te prediken, veronderstellingen aan die voortkomen uit het menselijk brein, namelijk de gezegden en geboden van mensen. Zij maken de wet van God zonder waarde door hun tradities. Het sofisme in verband met geschapen wezens van de wereld in een onbepaalde periode van tijd is een van Satans leugens. God spreekt tot de mens in een taal, die hij kan verstaan. Hij zal het vraagstuk niet onduidelijk laten, zodat de mens het kan behandelen naar zijn eigen denkwijze. Als De Heer verklaart, dat Hij de Wereld in zes dagen maakte en rustte op de zevende dag, dan bedoelt Hij een dag van vier en twintig uren, die Hij afgebakend heeft door het opstaan en het ondergaan van de zon." Test. to Min. 135 - 36.
Vers 10 - 12 Education 109. Karaktervorming.

"God schiep het zaad, zoals Hij de aarde voortbracht, door het Goddelijk Woord. Wij moeten onze redeneringsvermogens oefenen bij het bebouwen van de aarde, en wij moeten geloof hebben in het Woord van God, die het fruit van de aarde gemaakt heeft voor de dienst van de mens. " Test. Min. 243. Vers 13.
Education 128 - 130.
Vers 14 Eerste Geschr. 37. GS. 393
Vers 14 - 18.
"Jezus sprak wederom tot hen, zeggende: Ik ben het licht der wereld :. die Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben!
Joh. 8 : 12. Als Jezus deze woorden sprak, was Hij in de voorhof van de tempel, speciaal verbonden met de diensten van het feest van de Loofhutten. In het midden van deze plaats rezen twee standaarden op, die grote lantaarnen droegen. Na het avondoffer werden al deze lampen aangestoken, en spreidden hun licht over Jeruzalem. Deze ceremonie herdacht de lichtkolom, die Israël leidde in de woestijn, en werd ook aanzien als verwijzend naar de Komst van de Messias.
's Avonds, als de lichten brandden, gaf het plein een schouwspel van grote vreugde. Mannen met grijze haren, de priesters van de tempel en de leiders van het volk, verenigden zich in de feestelijke dansen met de klanken van instrumentale muziek en de gezangen van de levieten.

In het verlichten van de stad Jeruzalem, drukte het volk de hoop uit in de komst van de Messias om Zijn licht uit te spreiden op Israël. Maar voor Jezus had het schouwspel een breder betekenis. Als de stralende lampen van de tempel alles verlichtten in het rond, zo ook Christus, de bron van geestelijk licht, verlicht de duisternis van de wereld. Toch was het symbool onvolmaakt. Dat groot licht, dat Zijn eigen hand geplaatst had in de hemelen was een trouwere voorstelling van Zijn zending. Het was morgen; de zon was juist opgestaan boven de olijfberg, en haar stralen vallen met verblindende schittering op de marmeren paleizen, en verlichtte het goud van de tempelmuren, als Jezus erop doelend,, zegde: " Ik ben het licht der wereld. "
Door iemand, die naar deze woorden luisterde, werden zij lang nadien herhaald in de sublieme passage:

" In Hetzelve was het leven, en het leven was het licht der mensen, en het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen". Dit was het waarachtige licht, hetwelk verlicht een iegelijk mensch, komende in de wereld". Joh. 1 : 4, 5, 9. En lang nadat Jezus ten hemel was gevaren, ook Petrus, schrijvend onder de ingeving van de Heilige Geest, herriep het symbool dat Christus gebruikt had: "En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in eene duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten". 2 Petr. 1 : 19.

In de openbaringen van God aan Zijn volk, is licht altijd een symbool geweest van Zijn tegenwoordigheid. Bij het scheppingswoord in de beginne scheen licht uit de duisternis. Licht is omhuld geweest in de wolkkolon bij dag en de vuurkolon des nachts, de omvangrijke legers van Israël leidend. 3Licht schitterde met schrikwekkende pracht uit de Heer op de berg Sinai. Licht rustte op het verzoend in het tabernakel. Licht vervulde de tempel van Salomon bij zijn inwijding. Licht scheen op de heuvels Bethlehem, als de engelen de booschap brachten van verlossing aan de wachtende herders. God is licht; en in de woorden: "Ik ben het licht van de wereld" , verklaart Christus zijn één zijn met en Zijn verbinding met het mensenras. " Hij was het, die in den beginne veroorzaakt had, "dat het lich de duisternis zou schijnen". 2 Cor. 4 : 6. Hij is het licht van de zon, de maan en de sterren. Hij was geestelijke licht, dat in symbool en type en profetie geschenen had op Israël. Maar het licht was niet voor de Joodse natie gegeven. Als de zonnestralen doordringen tot de uiterste hoeken van de aarde, zo schijnt de Zon van Gerechtigheid op iedere ziel. "Dit was het waarachtige licht, hetwelk verlicht een lijk mensch, komende in de wereld". De wereld heeft zijn grote leraars gehad, mannen met een reuze stand en wondervol onderzoekingswerk, mannen wiens uitspraken de ideeen aangewakkerd hebben, en strekte velden van kennis geopend hebben; en deze mannen zijn geeerd geweest als leiders en weldoene van hun ras. Maar er is Een die hoger staat als zij. "Maar zovelen I-lem aangenomen hebben dien heeft macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn naam gelooven. " Niemand heeft ooit God zien; de eeniggeboren Zoon, die in den schoot des Vaders is, die heeft Hem ons verklaard. " Joh. 1 : 12, 18. Wij kunnen de gedachtengang van de grote onderrichters van de wereld volgen, voor de menselijke prestaties reiken; maar het Licht was vóór hen. Als de maan en de sterren van het zo stelsel schijnen door het weerkaatsend licht van de zon, zo, voor zover hun onderricht juist is, weerk sen de grote denkers van de wereld de stralen van de Zon van Gerechtigheid. Ieder juweel van gedach iedere ingeving van het intellect, komt van het Licht der wereld. In deze dagen horen we veel van "ho opvoeding". De ware "hogere opvoeding" is deze die door Hem toebedeeld werd, "in denwelken alle se ten der wijsheid en der kennis verborgen zijn". In Hetzelfde was het 1 even, en het leven was het licht menschen" Col. 2 : 3 ; Joh. 1 : 4. In de woorden "Ik ben het licht der wereld", verklaart Jezus zichze Messias. De oude Simeon heeft in de tempel, waar Jezus nu aan het onderwijzen was, over Hem gesp als "een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël". Lukas 2 : 32. In de woorden paste Hij een profetie toe, die gekend was door Israel. Door de profeet Jesaja had de Heilige Geest verklaard: "Het is te gering dat gij Mij een knecht zoudt zijn, om op te richten de stammen Jaco en om weder te brengen de bewaarden in Israël; Ik heb U ook gegeven ten licht der heidenen om mijn h te zijn tot aan het einde der aarde". Jes. 49 : 6. Deze profetie werd verstaan als sprekende van de Messias en als Jezus zegde: "Ik ben het Licht der Wereld", dan kon het volk niet missen om hierin Zi aanspraak te herkennen van de Beloofde te zijn. Disire of Ages 463 - 65. "Het is door de gave van Christus dat wij elke zegening ontvangen. Door deze gift komt dagelijks tot o de onuitputtelijke vloed van Jehova's goedheid De zon en de aarde werden door Hem gemaakt. geen ster die de hemel versiert, die Hij niet gemaakt heeft. Iedere regendrop, die valt, iedere lichtstraal, gezonden naar onze ondankbare wereld, getuigt van de liefde van God in Christus". Ministry of Healing 424 - 25.
"Laten wij onderwezen worden door Hem, die de hemelen en de aarde geschapen heeft, door Hem die sterren in hun orde in het firmament geplaatst heeft en Die de zon en de maan hun werk toekende". M of Heal. 4 9.
Vers 19 Education 128 - 130. Karaktervorming.
Vers 26 - 27.

"De mens was de kroon op Gods scheppingswerk, onder Gods beeld en gelijkenis gemaakt en bestemd een duplicaat van God te zijn de mens ligt God nauw aan het hart, omdat hij naar zijn beeld is worpen. Dit feit zou ons zodanig moeten overtuigen, dat wij door voorschrift en voorbeeld, de zonde v ontaarding, die voortkomt uit toegeving van eetlust, of gelijk welk andere zondige praktijk van ontaard` van het lichaam, dat verondersteld wordt God te vertegenwoordigen voor de wereld, zouden nalaten. Counsels on diets and foods 44 - 5.

'Een van de sterkste bekoringen, die de mens moet ondergaan is op het gebied van de eetlust. In het be gin schiep God de mens rechtschapen. Hij was geschapen met een volmaakt evenwichtig verstand, de 0 vang en de kracht van al zijn organen waren ten volle en in harmonie ontwikkeld. Maar door de bekor' van de sluwe vijand werden de voorschriften van God overtreden, en de wetten van de natuur werkten straf ten volle uit". Counsels on Health. 108.

"Het geldstuk ( Lukas 15 : 8 - 10 ) ofschoon het ligt tussen stof en rommel, is een zilverstuk. De bezi ervan zoekt het, omdat het van waarde is. Zo is het voor iedere ziel, hoe ook ontaard door de zonde, is voor God aanzien als waardevol. Zoals het geldstuk het beeld en de handtekening draagt van de regerende macht, zo droeg de mens bij zijn schepping het beeld en de handtekening van God; en ofschoon nu geschonden en dof door de invloed van de zonde, blijven deze sporen van de inscriptie bestaan op de zi Het is Gods verlangen deze ziel te ontdekken en op haar Zijn eigen beeld in gerechtigheid en heiligheid er terug in te griffen. Christ Object lessons 194.
"Naast God, moest Adam aan het hoofd staan van de aardse bewoners, om de principes van de hemelbe woners te handhaven. Dit zou vrede en geluk teweeg gebracht hebben. Maar de wet dat "niemand leeft voor zichzelf" Rom. 14 : 7. had Satan besloten te weerstaan. Hij begeerde wel voor zichzelf te leven. zocht om van zichzelf een centrum van invloed te maken. Een demoon werd de centrale macht in de wereld. Waar Gods troon had moeten staan, plaatste Satan de zijne. De wereld legde haar huldebetuigin als een welwillend offer aan de voeten van de vijand. "
Counsels to parents .... 33
Education 16 - 17 - 20 - 130 - 32. Karaktervorming.
"In de schepping van de mens, wordt de tussenkomst van een persoonlijke God geopenbaard. Als God mens naar zijn beeld maakte, was de menselijke vorm volmaakt in al zijn schikkingen, maar er was leven in.Dan blaasde een persoonlijk uit zich zelf bestaande God de adem van leven erin, en de mens werd een levend verstandig wezen. Alle onderdelen van het mensel ijk organisme werden in aktie gebracht. Het hart, de aders, de tong, de handen, de voeten, de zintuigen, de faculteiten van het verstand, alles begon zijn werk
en dit alles werd geplaatst onder een wet. De mens werd een levende ziel. Door Christus, het Woord, schiep een persoonlijke God, de mens en begunstigde hem met verstand en macht.
Onze substantie was voor Hem niet verborgen als wij in het geheim gemaakt werden. Zijn ogen zagen onze substantie, toch onvolmaakt zijnde, en in Zijn boek werden al onze leden geschreven, ofschoon zij nog niet bestonden.

Boven alle lagere orden van wezens, bepaalde God dat de mens, de kroon van Zijn werk, Zijn gedachten zou uitdrukken en Zijn heerlijkheid zou openbaren. Maar de mens moet zichzelf niet verheffen. The Ministry of Healing. 415.

De Schepper van de mens heeft het levend mechanisme van ons lichaam geregeld. Iedere functie is wonderbaar en wijselijk gemaakt. En God heeft Zich verbonden om dit menselijk mechanisme in gezonde aktiviteit te houden, als de menselijke rentmeester Zijn wetten wil gehoorzamen en met God wil samenwerken. Iedere wet die het menselijk mechanisme bestuurt, is evenzeer te beschouwen als waarlijk zijnde van goddelijke oorsprong, van goddelijk karakter en belangrijkheid als het Woord van God zelf. Iedere zorgeloze, onoplettende handeling, ieder misbruik ten kosten van het wondervol mechanisme van de Heer, door het niet in acht nemen van Zijn specifieke wetten in het menselijk lichaam, is een overtreding van de wet van God. Wij kunnen het werk van God in de natuurlijke wereld bewonderen, maar de menselijke woning is de meest wonde rvolle.

Bij de eerste ontwaking van de rede zou het menselijk verstand wijs moeten worden in verband met de fysische structuur. De Heer Jehova heeft een duplicaat gegeven van Zichzelf; want de mens was gemaakt naar het beeld van God. Het is Satan's wel bepaald werk om de morele beeltenis van God in de mens te vernietigen. Hij wil van de intelligentie van de mens, zijn hoogste, edelste gift, het meest vernietigende werktuig maken om alles wat hij aanraakt te besmetten ... -MS 3, 1897. Medical Ministry 221. PP. 46, 52 68 612 - 13.

"God schiep de mens een weinig lager dan de engelen en begiftigde hem met eigenschappen, die, als zij op de juiste manier gebruikt worden, hem tot een zegen maken voor de wereld en een middel zijn om de glorie van de Gever te weerspiegelen. Maar ofschoon gemaakt in het beeld van God, heeft de mens toch, door onmatigheid, de principes en de wet van God in zijn fysische natuur overtreden. Onmatigheid van alle aard benevelt de waarnemingsorganen en verzwakt als dusdanig de hersen-zenuwkracht, zodat de eeuwige dingen niet naar waarde geschat worden, maar geplaatst worden op het niveau van het alledaagse. De hogere machten van de geest, bestemd voor hogere doeleinden, worden gebruikt tot slavernij aan de lagere passies. Als onze fysische gewoonten niet juist zijn kunnen onze mentale en morele vermogens niet sterk zijn; want er bestaat een grote invloed tussen het fysische en het morele. De apostel Petrus verstond dit en liet zijn stem horen van waarschuwing aan de broeders: "Geliefden, ik vermaan U als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van vleschelijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel". 1 Petr. 2:11.
Testimonies for the Church 3 blz. 50 - 51.

"De ellendige toestand van de wereld in deze tijd is mij voor ogen gebracht. Sinds de val van Adam is het ras meer en meer gedegenereerd. Sommige van de oorzaken van de betreurenswaardige toestand van de man en de vrouw, gemaakt naar het goddelijk beeld, werden mij aangetoond. En een besef van hoeveel er zou moeten gedaan worden om slechts in een zekere mate de fysische, mentale en morele ondergang stop te zetten, veroorzaakt, dat mijn hart ziek en uitgeput wordt. God schiep het ras niet in de huidige conditie. De toestand van deze dingen is niet het werk van de Voorzienigheid, maar het werk van de mens; het is tot stand gekomen door verkeerde gewoonten en misbruiken, door het schenden van de wetten, die God gemaakt heeft om het bestaan van de mens te besturen 3 Test. Ch. 139. "Als de ouders en de kinders elkaar zullen ontmoeten bij de laatste afrekening, wat een schouwspel zal vertoond worden! Duizenden kinders, die slaaf geweest zijn van hun eigen eetlust en onterende ondeugden, wiens leven een moreel wrak betekenen, zullen van aangezicht tot aangezicht vóór hun ouders staan, die van hen gemaakt hebben, wat zij zijn. Wie anders dan de ouders moeten deze verschrikkelijke verantwoordelijkheid dragen? Heeft de Heer deze jeugd verdorven gemaakt? 0 neen! Hij maakte hen naar Zijn beeld en gelijkenis, wat lager dan de engelen. Wie dan heeft dit eerbiedwaardig werk van vorming van levenskarakters volbracht? Wie veranderde hun karakters zo, dat zij de stempel van God niet dragen, en voor altijd moeten gescheiden zijn van Zijn tegenwoordigheid als te onrein om een plaats te hebben met de reine engels in de heilige hemel ? Werden de zonden van de ouders overgebracht op de kinders in verdorven eetlust en passies? En werd het werk voltooid door de op plezier beluste moeder, die verwaarloosd heeft hen op de juiste wijze op te voeden naar het voorbeeld haar gegeven? Al deze moeders zullen door God in ogenschouw genomen worden zo waar als zij bestaan. Satan is bereid zijn werk te volbrengen en om bekoringen voort te brengen, waarvoor zij geen wilskracht noch moreel vermogen hebben om ze te weerstaan. 3 Test. 568 - 69. "Gij hebt niet gevochten met deze kwade geest en hem overwonnen. Als Uw wegen gedwarsboomd geweest zijn, hebt gij de verlokking voldoende geacht om uw menselijke natuur te vergeten en om uit het oog te verliezen, dat gij gemaakt zijt naar het beeld en de gelijkenis van God 4 Test. Church 91.

"De machtige energie, die werkt door gans de natuur en alle dingen in stand houdt, is niet zoals sommige mensen van de wetenschap voorstellen, alleen maar een alles doordringend principe, een aandrijvende kracht. God is een geest. Dus is Hij een persoonlijk wezen, want de mens was geschapen naar Zijn beeld. 8 Test. Church 263/
9 Test. Church 283 - 84. 9 Get. 253.

"Geschapen in volmaaktheid en schoonheid. De mens kwam uit de hand van zijn Schepper volmaakt in organisatie en schoon van vorm. 5

"De mens was de bekroning van het scheppingswerk van God, gemaakt naar het beeld van God, en beC om een equivalent te zijn van God. R. H.
"Adam was een edel wezen, met een indrukwekkende geest, een wil in harmonie met de wil van God, negenheden, die gericht waren naar het hemelse. Hij bezat een lichaam niet geneigd tot ziekte en een die de stempel van de Godheid droeg.
"Hij stond voor God in de kracht van de volmaakte menselijkheid. Al de organen van zijn lichaam wa] evenzeer ontwikkeld en harmonieus afgewogen".
Temperance 11.
Vers 27 Psalm 103 : 20 - 21.

"Engelen als tussenpersonen, ofschoon onzichtbaar, werken samen met de menselijke bemiddelingen hulp biedende gemeenschap vormend met de mens. Is er niet iets stimulerends, iets inspirerends, u gedachte, dat de menselijke tussenpersoon, optreedt als het zichtbaar instrument om de weldaden te lenen van engelen? Als wij aldus medewerkers zijn met God, draagt het werk de goddelijke inscriptie welk een vreugde en genoegen ziet gans de hemel neder op deze in elkaar overgaande invloeden, die 1 zijn in de hemelse hoven. Menselijke werktuigen zijn de handen van hemelse bemiddelingen, want hei engelen gebruiken menselijke handen in het praktisch uitwerken. Hun handelingen van onzelfzuchtige ' ning maken hen deelnemers in het sukses dat het resultaat is van geschonken steun.

Dit is de methode van de hemel om reddende macht toe te dienen. De kennis en de aktie van de werkt van hemelse orde, verenigd met de kennis en de macht welke medegedeeld worden aan de menselijke sonen, verstrekken hulp aan de teneergedrukten en de in nood verkerenden.

De engels, die als Satan zocht naar de heerschappij, de strijd streden in de hemelse gewesten en zeg praalden langs de kant van God; de engels, die in hun hoge positie, van vreugde klapten om de schepp van de wereld, en om de schepping van onze eerste ouders, die de aarde moesten bewonen .... zijn intens geinteresseerd om in eenheid te werken met de gevallen en verloste wezens in het ontwikkelen die invloed, die God geeft om ieder mens te helpen, die zich wil één maken met hemelse schranderhe om menselijke wezens te zoeken en te redden, die teloor gaan in hun zonde Menselijke personen worden geroepen om handhelpers te zijn, om de kennis uit te werken en de moge heden van de hemelse engels te gebruiken. Door zich te verenigen met deze bevoegdheden, die almacht zijn, zullen wij voordeel halen uit hun hogere opvoeding en ondervinding Zulk een medewerkin een werk voltooien, dat eer zal geven en majesteit aan God". MS 65 1900. Mij life to Day 305. Vers 26 ( Ef. 3 : 15; Gen. 2 : 16 - 17) EEN UITGEBREIDER GEZIN. Oneindige liefde - hoe groot is dat! God schiep de wereld om de hemel uit te breiden. Hij wenste een uitgebreider familie van geschapen, denkende wezens. MS 78 1901. Vers 27. DE MENS VAN EEN NIEUWE EN ONDERSCHEIDEN SOORT. Gans de hemel stelde een scherpzinnige en vreugdevolle belangstelling in de schepping van de wereld van de mens. De menselijke wezens waren van een nieuw en apart soort. Zijn waren gemaakt "naar 1 beeld van God" en het was de bedoeling van God dat zij de aarde zouden bevolken. ( R. H. Feb. 11,19 Vers 29. (Ps. 104: 14) VRUCHTEN IN ONZE HANDEN.
De Heer heeft zijn Leven gegeven aan de bomen en wijnstokken van Zijn schepping. Zijn woord kan hE fruit van het land doen wassen of afnemen. Als de mens zijn verstand wilde openstellen om het verba onderscheiden tussen de natuur en de God van de natuur, zouden er trouwe erkentelijkheden aan de Schepper gehoord worden. Zonder het leven van God, zou de natuur sterven. Zijn scheppingswerken 2 van Hem afhankelijk. Hij geeft levengevende eigenschappen aan alles, wat de natuur voortbrengt. Wij ten de bomen, beladen met vruchten aanzien als giften van God juist alsof Hij ze ons in de hand gaf. MS 114, 1899.

Vers 15. EDEN, DE HEMEL IN MINIATUUR.
Adam had thema's tot bewondering in de werken van God in Eden, dat de hemel in het klein was. God te de mens niet alleen om te bewonderen hetgeen glorievol uit Zijn handen kwam; daarom gaf Hij hem den om te werken, zowel als een hart en een geest om te aanschouwen. Als het geluk van de mens zo staan hebben in niets te doen, dan zou de Schepper Adam zijn geschikt werk niet gegeven hebben. De moet zijn geluk vinden in het werk zowel als in de meditatie. RH Feb. 24, 1874. Vers 16 - 17. (Gen. 1 : 26; Jes. 43 : 6 - 7) (Math. 8 : 11) OM, DE HEMEL TE BEVOLKEN NA DE 1 God schiep de mens voor zijn eigen glorie, opdat na test en proef de menselijke familie een moge wo met deze in de hemel. Het was Gods doel, de hemel her te bevolken met het menselijk geslacht, als zich gehoorzaam wilden tonen aan Zijn ganse woord. Adam moest getest worden, om te zien of hij gE zaam zou zijn, als de getrouwe engelen, of ongehoorzaam. Als hij de test doorstond, zou het onderw aan zijn kinderen er alleen een zijn van getrouwheid. Zijn verstand en zijn gedachten zouden zijn als geest en de gedachten van God. Hij zou onderwezen geworden zijn door God als Zijn akkerwerk en ge Zijn karakter zou geformeerd worden in overeenkomst met dat van God. ( Brief 91, 1900 ) Vers 17. ( Joh. 8 :44; Gen. 4 :4) ZADEN VAN DOOD HET WERK VAN SATAN. Christus plantte geen zaden van dood in het menselijk wezen. Satan plantte deze zaden, als Hij Adam koorde van de boom van kennis te eten, wat ongehoorzaamheid betekende aan God. ( MS 65, 1899 ) (Opnb. 13: 8) DE STRAF VAN DE DOOD NIET DADELIJK OPGELEGD. Adam luisterde naar de woorden van de verleider, en toegevend aan zijn insinuaties, viel hij in de zi Waarom werd niet onmiddellijk het doodvonnis toegepast in zijn geval ? Omdat een rantsoen gevonder, was. Gods eniggeboren Zoon was gewillig om de zonden van de mens op Zich te nemen en om verzoe te doen voor het gevallen mensdom. Er zou geen vergiffenis voor zonde geweest zijn , was deze ver ning niet tot stand gekomen. Had God Adams zonde vergeven zonder verzoening, dan zou de zonde oi felijk gemaakt geworden zijn en zou dan vereeuwigd geworden zijn met een brutaliteit, die grenzeloc geweest zijn. ( RH. April 23, 1901 ).

Vers 1 - 25 PP 31 - 37
Vers 1 DA 769.
Vers 1 - 3 GS. 532. PP 33, 332 - 333 PK. 142 Get. 9 : 188 - 89.
Vers 2 GS 530.
Vers 2 - 3 EG 257. GS 59 - 60/PP 94.
Vers 3 DA 281 1 Get. 512. 505.
Vers 4 PP 95.
Vers 6 PP 80.
Vers 9 PP 68 - 69. 8T288.
Vers 16 1 Get. 452 - 453
Vers 17 E. G. 145, 170, GS 622 - PP 45 - 46.
Vers 18 PP 42.
Vers 21 - 23 PP 42.
Vers 23 - 25 Gelijkenissen 290 ....
Vers 28.

"Als Satan verklaarde aan Jezus, ( Tweede bekoring zie Math. 4 : 6) het koninkrijk en de glorie van de wereld zijn aan mij gegeven, en ik geef ze wien ik ook wil, bevestigde hij wat slechts gedeeltelijk waar was en hij verklaarde het alleen maar om zijn eigen voornemen tot verleiding te dienen. Satans heerschappij was deze die hij aan Adam ontfutseld had, maar Adam was de plaatsvervanger van de Schepper. Hij was geen onafhankelijk regeerder. De aarde behoort God toe en Hij heeft alle dingen toevertrouwd aan Zijn Zoon. Adam moest regeren in onderwerping aan Christus. Als Adam zijn heerschappij opgaf in de handen van Satan, blijft Christus steeds de rechtmatige Koning. Aldus sprak de Heer tot Koning Nebukadnezar: "de Allerhoogste heeft heerschappij over de koninkrijken der mensen, en geeft ze aan wien Hij wil". Dan. 4 : 17. Satan kan zijn wederrechtelijk toegeëigende autoriteit alleen dan uitvoeren als God het toelaat. Desire of Ages 129 - 30.
Education 26 - 27. Karaktervorming.
PP 36 - 37.
"Het was Gods bedoeling, dat, na de vloed, in vervulling van het bevel aan Adam gegeven, de mens zich zou verspreiden over de aarde, om haar te bevolken en te onderwerpen. " 8 Test. Church 213. Vers 29.
"Om te weten wat de beste voeding is, moeten wij het oorspronkelijke plan van God bestuderen, aangaande het dieet van de mens. Hij die de mens schiep en die wist wat hij van doen had, bepaalde de voeding van Adam. "Zie", zegde Hij, "Ik geef u al het zaaddragende gewas .... en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn: het zal u tot spijze dienen". Bij het verlaten van Eden, om zijn dagelijks brood te verdienen door de aarde te bewerken onder de vloek van de zonde, kreeg de mens de toelating om ook "het gewas des velds" te eten.

Graangewassen, fruit, noten en groenten maken de voeding uit, door de Schepper voor ons uitgekozen.

Deze spijzen op een zo eenvoudige en natuurlijke wijze bereid als het maar mogelijk is, zijn de gezondste en de voedzaamste. Zij verschaffen een kracht, een uithoudingsvermogen en een intellectuele sterkte, welke niet bereikt kunnen worden door een ingewikkelder en prikkelender voeding. God gaf aan onze eerste ouders het voedsel, welke Hij bepaalde dat het menselijk ras zou eten. Het was in tegenspraak met Zijn plan, dat het leven van eender welk schepsel zou benomen worden. Er moest geen dood zijn in Eden. Het fruit van de bomen uit de hof was de voeding, welke de behoeften van de mens vereisten.

De Heer heeft de bedoeling Zijn volk terug te brengen naar gebruik van eenvoudige groenten, fruit en graangewassen als levensmiddelen .... God voorzag het fruit in Zijn natuurlijke staat voor onze eerste ouders. God werkt ten gunste van Zijn volk. Hij wenst niet dat zij zonder hulpmiddelen zouden zijn. Hij brengt hen terug tot de voeding, die oorspronkelijk aan de mens gegeven werd. Hun voedsel moet bestaan uit de grondstoffen, die Hij voorzien heeft. De voornaamste elementen, gebruikt in deze voeding, zullen fruit en graangewassen en noten zijn, maar verschillende wortelsoorten zullen ook gebruikt worden. Altijd opnieuw is mij getoond geworden, dat God Zijn volk terugbrengt tot Zijn oorspronkelijk plan, dat erin bestaat, niet te leven op het vlees van dode dieren. Hij wil dat wij het volk een betere weg aanwijzen . . Indien vlees weggelaten wordt, indien de smaak niet opgeleid wordt in deze richting, indien een voorkeur voor fruit en graangewassen aangemoedigd wordt, dan zal vlug de toestand tot stand gebracht worden, die God gewild heeft bij het begin. Er zal geen vlees gebruikt worden door Zijn volk. Counsels on Diets and Foods 81 - 82.

"Als God Zijn volk van Israël uit Egypte leidde, was het Zijn doel om hen te vestigen in het land Kanaan als een rein, gelukkig en gezond volk. Laat ons nagaan met welke middelen God dit wilde volbrengen. Hij onderwierp hen aan een kuur van discipline, die, had ze moeten met vreugde opgevolgd zijn, ten goede zou geleid hebben, zowel voor henzelf als voor hun nakomelingen.

Hij nam de vleesvoeding van hen weg in brede mate ... De verdorven eetlust moest in een gezonder staat gebracht worden, opdat zij zich mochten verlustigen in het voedsel dat oorspronkelijk voor de mens voorzien werd, - fruit van de aarde, dat God aan Adam en Eva schonk in Eden Zij murmureerden tegen Gods beperkingen, en hadden lust in vleespotten van Egypte. God liet hen vlees eten, maar het bleek een vloek voor hen te zijn.

"En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben". En deze dingen alle zijn hun overkomen tot voorbeelden, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn". 1 Cor. 10 : 6 - 11 Idem 378.

"Vlees is niet essentieel voor de gezondheid en de kracht, anders zou de Heer een fout gemaakt hebben Hij de voeding voorzag voor Adam en Eva voor de val. Al de elementen van voedzaamheid zijn bevat in graangewassen en groenten. Idem 395.
Wij moeten zoveel mogelijk terugkeren naar het originele plan van God Van nu af aan zal mijn tafel vr zijn van vlees van dode dieren Wij kunnen fruit vrijelijk en op verschillende wijzen gebruiken en gevaar lopen de ziekten op de hals te halen, die wij opdoen door het gebruik van vlees van ongezonde di Wij moeten onze eetlust onder toezicht stellen, opdat wij volledig en weldoende voedsel zouden kunnen ten, en er een overvloed van hebben, opdat niemand honger hebbe. Idem 488.

Altijd opnieuw is mij getoond geweest, dat God ons poogt terug te leiden, stap voor stap, naar Zijn oor spronkelijk plan - namelijk dat de mens zou leven van de natuurlijke produkten van de aarde. Onder de die wachtende zijn op de komst van de Heer, zal het vleeseten tenslotte weggedaan worden; vlees zal o den een deel van hun voeding uit te maken. Wij zullen altijd dat doel in het oog houden, en ons inspanne standvastig ervoor te werken Counsels to Health. 450.

"Als de mens heden ten dage eenvoudig was in zijn gewoonten, in harmonie levend met de wetten van de tuur, zoals het Adam en Eva deden in den beginne, dan zou er een overvloedige voorraad zijn om de be ten van de mens te voldoen. Er zouden minder ingebeelde tekorten zijn en meer gelegenheden om te we op Gods wegen. Maar zelf zucht en toegeven aan onnatuurlijke smaak heeft zonde en ellende in de were bracht, langs de ene kant tengevolge van overdaad en langs de andere kant tengevolge van gebrek". Des Ages 367.

"Is het niet de tijd dat allen er naar zouden streven om het zonder vlees te stellen? Hoe kunnen deze, zoeken rein te worden, verfijnd, heilig, opdat zij in het gezelschap zouden kunnen verkeren van hemels engelen, voortgaan met als voedsel te gebruiken, dat, wat een schadelijke invloed heeft op ziel en lie Hoe kunnen zij het leven nemen van Gods schepsels, om hun vlees te kunnen gebruiken als een genotmi Laten zij eerder terugkeren naar het weldadige en heerlijke voedsel aan de mens gegeven in het begin, medelijden oefenen en hun kinderen leren medelijden hebben met de sprakeloze schepselen, die God ge heeft en onder onze heerschappij gesteld heeft". Ministry of JIealing. 317. "God heeft ons de vruchten en de granen van de aarde als voedsel gegeven, opdat wij geen koortsachtig zouden hebben, kalme zenuwen en een klare geest". Mij life to Day. 132. "Graangewassen, fruit en groenten zullen ons dieet uitmaken. Geen gram vlees zal onze maag binneng Het eten van vlees is onnatuurlijk. Wij moeten terugaan tot de oorspronkelijke doeleinden van God bij scheppen van de mens, Medical Ministry 229.
PP 377.

"Vóór de tijd van de zondvloed, had God de mens geen toelating gegeven om dierlijk voedsel te eten. N iedere levende substantie die op de aardbodem groeide vernietigdwas, gaf God toelating aan Noach om eten van het vlees van de reine dieren, die hij met zich in de ark genomen had .... Als God hem voor groene van de grond en het fruit van de velden gegeven had, laat Hij hen nu toe, in deze speciale oms heden, waarin zij geplaatst zijn, dierlijk voedsel te nemen. Toch zag ik dat vlees van dieren niet het gezonde voedsel is voor de mens". Spiritual Gifts. Vol. 3 : 76.

"God werkt ten voordele van Zijn volk. Hij wenst niet dat zij zonder bronnen zijn. Hij brengt hen terug de originele voeding aan de mens gegeven. Dat voedsel zal bestaan uit materialen, die Hij voorzien h De voornaamste zijn vruchten, granen, noten, maar verschillende wortels zullen ook gebruikt worden. winsten op deze voedingswaren moeten het meest van de wereld komen, eerder dan van het volk van d Here. Gods volk zal Zijn werk ondersteunen; zij moeten nieuwe velden binnengaan en kerken oprichten. hen rust de taak van vele zendingswerken. Geen onnuttige lasten moeten op hen gelegd worden. Voor volk is God een tegenwoordige hulp in iedere tijd van nood". 7 Test. Church 125 - 26. "Zeg hen ( het volk van God ), dat de tijd spoedig zal komen, dat er geen veiligheid meer zal zijn in h bruik van eieren, melk room of boter, omdat ziekte bij de dieren stijgt in dezelfde mate als de onger heid onder de mensen. Het ogenblik staat voor de deur ( geschreven in 1901 ) dat, tengevolge van de 0 rechtigheid van het gevallen geslacht, de ganse dierenwereld zal zuchten onder de vloek van onze aar Door voorschrift en voorbeeld maak het duidelijk, dat het voedsel, dat God Adam gegeven heeft in zijn deloze staat het beste is voor het gebruik van de mens, als hij zoekt om de zondeloze staat te herwinn 7 Test Church 135.

"Het voedsel voor de dieren bestaat uit groenten en graan. Moeten de groenten verdierlijkt worden, m zij verwerkt worden in het systeem van de dieren, vóór wij hen gebruiken? Moeten wij ons vegetarisc dieet bekomen door het eten van vlees van dode creaturen? God voorzag fruit in zijn natuurlijke toest voor onze eerste ouders. Hij gaf opdracht aan Adam om de hof te bewerken en ervoor te zorgen, ze "het zij u tot spijze". Het ene dier moest het andere niet doden tot voedsel". Counsels on Diet and Fo 396.
Vers 31 Education 128 - 30 215. GS 417 - 18.

Gedachten van de Berg der Zaligspreking 59 - 60. PP 33 - 68 - 94 - 95.
"Als de aarde geschapen werd, was zij heilig en schoon. God noemde haar zeer goed. Iedere bloem, heester, iedere boom, beantwoordde aan het doel van Zijn Schepper. Alles, waarop het oog rustte, w liefelijk en vervulde de geest met gedachten van de liefde van God. Door de mens te bekoren tot zonde te Satan de vloed van de goddelijke liefde, die naar het menselijk geslacht toevloeit, na te maken; maa plaats daarvan, is het resultaat van zijn werk, dat er nieuwe en diepere uitingen van Gods barmhartig en goedheid moeten worden opgeroepen". 7 Test. Church 87.