00 Inleiding van de samenstellers

Dit boek is gebaseerd op de "Scripture index to the E. G. White Writings".

Blz. 21 - 27 van het boek "Comprehensive Index to the Writings of E. G. White ( Volume 1) en handelt over "De Genesis". Deze schriftuur index verwijst naar de bladzijden in alle boeken en geschriften van de "Geest der Profetie" die de opeenvolgende verzen of groep van verzen van ieder hoofdstuk van de "Genesis" belichten.

Wij hebben deze bladzijden opgezocht en de passages, waarnaar verwezen wordt, zo letterlijk mogelijk uit het Engels in het Nederlands vertaald.
Wij hebben sommige teksten niet vertaald van sommige boeken, die in het Nederlands gedrukt zijn of vermoedelijk zullen gedrukt worden, o. a. "Patriarchen en Profeten". Wij raden dringend de lezer aan nooit in dit boek te studeren zonder vooraf de verzen van de bijbel, waarnaar verwezen wordt, aandachtig te lezen. Het is ook goed van bij het begin van ieder hoofdstuk vooraf eerst gans het hoofdstuk te lezen en dan nadien stapsgewijze afzonderlijk de verzen te herlezen, die in ieder uittreksel besproken worden.

De uitgevers van "The Scripture Index" schrijven in hun inleiding het volgende:

"E. G. White was een vurige studente van het Woord van God. De diepere betekenis van de bijbel werd dikwijls voor haar duidelijk gemaakt in visioen. Zij gebruikt de bijbel voortdurend in haar werk, en onderricht mannen en vrouwen in verband met de grote en verrijkende princiepen van de bijbel. Dikwijls verwijst zij naar schriftuurteksten; op andere plaatsen komt zij terecht op een zorgvuldige uiteenzetting van de Bijbel-bevinding of onderrichting. De bijbeltekst wordt niet opnieuw aangehaald en er wordt er ook niet naar verwezen, maar de lezer ziet in de boodschappen gedachten, die speciale bijbelteksten in het geheugen oproepen. Welk het geval ook moge wezen, de student richt zich naar de geschriften van E. G. White voor deze commentaar, die betrekking heeft op bepaalde bijbelteksten".
Wij bidden de Goddelijke Geest, dat Hij allen, die dit boek openen moge nabij zijn, opdat de verwarring in de interpretatie van Gods Woord moge weggeveegd worden en het plan van God met de mens in zijn helderheid moge kunnen begrepen worden.