02 Genesis

HOOFDSTUK 2.

VERS 1 - 3.
"Jezus was gekomen om de wet groot en heerlijk te maken". Het was Hem niet te doen om de waardigheid van de wet te verminderen, maar om haar te verhogen. De Schriften zeggen: "Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld". Jes. 42 : 21, 4.
Hij was gekomen om de Sabbat te bevrijden van deze drukkende eisen, die er een vloek van gemaakt hadden in plaats van een zegen.
Om deze reden had Hij de Sabbat gekozen om de genezingen te volbrengen te Bethseda. Hij kon de zieke mens evengoed op gelijk welk een andere dag van de week genezen; of Hij kon hem eenvoudigweg genezen hebben, zonder hem te vragen zijn bed op te nemen. Maar dit zou hem de gewenste gelegenheid niet geschonken hebben. Een wijs doel lag aan de basis van iedere handeling van Christus leven op de aarde. Alles wat Hij deed was belangrijk op zichzelf en voor Zijn onderwijzingen. Hij koos het slechtste geval uit van deze, die zich aan het badwater bevonden om er Zijn helende macht op uit te oefenen, en vroeg de man om zijn bed op te nemen en door de stad te wandelen om het grote werk bekend te maken, dat op hem volbracht geworden was. Dat zou de vraag doen rijzen, wat wettelijk mocht gedaan worden op de Sabbat, en zou, voor Hem de weg openmaken, om de beperkingen van de Joden aan de kaak te stellen in verband met de dag van de Heer, en om hun tradities ongeldig te verklaren.
Jezus toonde hen aan, dat het werk van de bedrukten op te beuren in harmonie was met de Sabbatwet. Het was in harmonie met het werk van de engelen, die altijd neerdalende en opstijgende zijn tussen de hemel en de aarde om ten dienste te staan van het lijdend mensdom. Jezus verklaarde: "Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook". Al de dagen zijn van God om Zijn plan voor het mensenras ten uitvoer te brengen. Als de interpretatie nopens de wet door de Joden juist was, dan was Jehova fout, wiens werk ieder levend ding bezield had en geholpen had sinds Hij het eerst de grondslagen van de wereld gelegd heeft; dan zou Hij, die Zijn werk goed verklaarde, en de Sabbat instelde om de volmaaktheid ervan te gedenken, een periode moeten vastleggen om Zijn werk te volbrengen en zou hij de nooit eindigende gang van het universum moeten stop zetten.
Zou God de zon verbieden haar werk te volbrengen op de Sabbat, haar opwekkende stralen beletten van de aarde te verwarmen en de plantenwereld te voeden? Moet het systeem van werelden stilstaan op deze heilige dag? Zal Hij de beken bevelen op te houden water te verschaffen aan de velden en de wouden, en vragen aan de baren van de zee op te houden met hun onophoudende ebbe en vloed ? Moet het graan en het koren ophouden met groeien en de rijpende tros haar purperen blos uitstellen? Moeten de bomen en de bloemen geen bloei voort brengen op de Sabbat? In dit geval zou de mens de vruchten van de aarde missen en de zegeningen, die het leven begerenswaardig maken. De natuur moet haar niet veranderde loop voortzetten. God kan voor geen ogenblik Zijn hand doen stilstaan of de mens zou uitgeput worden en sterven.
En de mens heeft ook een werk te volbrengen op deze dag. Er moet gezorgd worden voor de levensnoodzakelijkheden, de zieken moeten verzorgd worden, de noodwendigheden van de nooddruftigen moeten voorzien worden. Hij zal niet schuldeloos geacht worden, die het verwaarloost de lijdenden op de Sabbat te verkwikken. Gods heilige rustdag was gemaakt voor de mens, en handelingen van barmhartigheid zijn volledig in harmonie met Zijn intenties. God wenst niet dat Zijn schepselen een uur pijn verdragen die had kunnen worden verlicht op de Sabbat of op gelijk welk andere dag.
Hetgeen van God gevorderd wordt op de Sabbat is zelfs groter dan op andere dagen. Zijn volk laat dan
zijn gewone bezigheden, en brengt de tijd door in meditatie en aanbidding. Zij vragen meer gunsten van Hem dan op andere dagen. Zij vragen Zijn speciale attentie. Zij smeken om Zijn uitgelezen zegeningen. God zal niet wachten tot de Sabbat voorbij is om hen deze smekingen te verlenen. Het werk van de hemel houdt nooit op, en de mens zal nooit rusten van goed te doen. De Sabbat is niet bedoeld om een periode te zijn van nutteloze aktiviteit. De wet verbiedt wereldlijk werk op de rustdag van de Heer; de arbeid, die in het levensonderhoud voorziet, moet ophouden; geen werk tot wereldlijk genot of profijt is wettelijk op deze dag; maar als God Zijn scheppingswerk ophield op deze dag, en rustte op de sabbat en hem zegende, zo moet de mens zijn bezigheden van zijn dagelijks leven stopzetten en deze heilige uren besteden tot gezonde rust, om te aanbidden en tot heilige daden. Het werk van Christus om zieken te genezen was in volmaakte harmonie met de wet. De Sabbat werd erdoor in ere gehouden.
Jezus maakte aanspraak op dezelfde rechten als God door een werk te doen evenzeer gewijd, en van hetzelfde karakter als dat waar de Vader zich toe verbindt in de hemel.
Desire of Ages blz. 207 - 7.
De Sabbat was geheiligd bij de schepping. Als voorgeschreven voor de mens, had hij zijn oorsprong als "de morgensterren te zamen vroolijk zongen, en al de kinderen Gods juichten". Vrede hing over de wereld want de aarde was in harmonie met de hemel. "En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie het was zeer goed".
Gen. 1 : 31.
Omdat hij gerust had op de Sabbat, "Heeft God den zevenden dag gezegend en dien geheiligd".
Gen. 2 : 3 - zonderde hem af voor een heilig gebruik. Hij gaf hem aan Adam als een rustdag. Hij was een gedenkteken van het scheppingswerk, en dus een teken van Gods macht en Zijn liefde. DA 281. "De Sabbat was gemaakt voor de mens en niet de mens voor de Sabbat" zegde Jezus. De instellingen die God opgericht heeft zijn ten voordele van het mensdom . "Want al deze dingen zijn om uwentwil".
2 Cor 4 : 15 "hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Cefas, hetzij de wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen, zij zijn alle uwe; doch gij zijt van Christus en Christus is Gods". 1 Cor 3 : 22 - 23. De wet van de tien geboden, waarvan de Sabbat een onderdeel vormt, gaf God aan Zijn volk als een zegening. "En de Here gebood ons" zegde Mozes, "te doen al deze inzettingen, om
9.

te vreezen den Heere, onzen God, ons voor altoos ten goede, om ons in het leven te behouden, gelijk als Hij ons geboden heeft". Deut. 6 : 24. En door de psalmist werd de booschap gegeven aan Israël, "Dient den Heere met blijdschap, komt voor zijn aanschijn met vroolijk gezang. Weet dat de Heere God is; Hij heeft ons gemaakt ( en niet wij ) zijn volk en de schapen zijner weide. Gaat in tot Zijne poorten met lof, i zijn voorhoven met lofzang; looft Hem, prijst Zijnen Naam".
Ps. 100 : 2 - 4. En van allen, die "den Sabbat houdt, dat hij dien niet ontheiligt Jes. 56 : 6 - 7, verklaart de Heer "die zal Ik ook brengen tot mijnen heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in mijn bedehuis". Jes 7.
"Want de Zoon des mensen is Heer van de, Sabbat". Deze woorden zijn vol van onderwijs en opbeuring. Omdat de Sabbat gemaakt was voor de mens is hij de dag van de Heer. Hij behoort aan Christus toe. Want "Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is" Joh. 1 : 3. Sedert Hij alle dingen gemaakt heeft, heeft Hij ook de Sabbat gemaakt. Door Hem werd Hij afgezonderd om een gedenkenis te zijn van het werk van de schepping. Hij verwijst naar Hem zowel als Schepper en als Heiligmaker. Hij verklaart dat Hij, die alle dingen geschapen heeft in de hemel en op de aarde, en door Wien alle dingen samen gehouden worden, het hoofd van de Kerk is, en dat wij door Zijn macht met God verzoend worden. Want, sprekende van Israël, zegt Hij "Daartoe gaf Ik hun mijne Sabbatten, om een teeken te zijn tusschen Mij en tusschen hen, opdat zij zouden weten, dat ik de Heere ben, die hen heilig" Ez. 20 : 12 - hen heilig maak. Dan is de Sabbat een teken van Christus'macht om ons heilig te maken. En het wordt gegeven aan allen, die Christus heilig maakt. Als een teken van Zijn heiligende macht, is de Sabbat gegeven aan allen die door Christus een deel worden van het Israël van God. En de Heer zegt "Indien gij uw voet van den Sabbat afkeert, van te doen uwen lust op Mijnen Heiligen Dag; en indien gij den Sabbat noemt eene verlustiging, opdat de Heere geheiligd worde .... dan zult gij u verlustige in den Heere". Jes. 58 : 13 - 14. Voor allen, die de Sabbat ontvangen als een teken van Christus'scheppende en verlossende macht, zal het een verlustiging zijn. Christus erin ziende, verheugen ze zich in Hem. De Sabbat verwijst hen naar het scheppingswerk als een klaarblijkelijkheid van Zijn almacht in het verlossen. Als hij in de geest de verlorene vrede van Eden oproept, dan verhaalt hij van de herstelde vrede door de Heiland. En ieder voorwerp in de natuur, herhaalt zijn uitnodigiig "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal U rust geven". Math. 11 : 28. 3 DA 288 - 89. Profeten en Koningen : Hfdst. "In de geest en de kracht van Eliah" 139 - 148. Zie ook Hfdst. "reformatie" vanaf 547 - 48.
Getuigenissen deel 1 blz. 287 en volgende.
Vers 2. ( Ex. 20 : 8 - 11 ). ZEVEN LETTERLIJKE DAGEN.
De wekelijkse cyclus van zeven letterlijke dagen, zes om te arbeiden, en de zevende voor de rust, die be. schermd en tot ons gebracht is door de geschiedenis in de bijbel, heeft zijn oorsprong in het grote feit val de eerste zeven dagen
3 SG 90.
Vers 7.(1 Cor. 3 : 9 Hand. 17 - 28 ) De mens onder Gods toezicht.
Het fysisch organisme van de mens is onder Gods toezicht; maar het is niet gelijk een klok, die in gang gezet wordt, en uit zichzelf moet gaan. Het hart klopt, polsslag volgt op polsslag, adem volgt op adem, maar het gehele wezen is onder toezicht van God. "Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij". In God leven wij en bewegen wij en hebben wij ons bestaan. Iedere hartslag, iedere levensadem is de ingeving van Hem, die in de neus van Adam de levensadem blies, - de ingeving van de altijd-aanwezige God, de Grote IK BEN (RHNov. 8, 1898 ).
( 2 Petr. 1 : 4) Deelnemers in Gods Natuur. De Heer schiep de mens uit het stof van de aarde. Hij maak te Adam deelachtig aan Zijn leven, Zijn natuur. In hem was de adem van de Almachtige geblazen, en hij werd een levende ziel. Adam was volmaakt van vorm - sterk, knap, rein, het beeld van God dragend, Zijn Maker.
CTBH 7.
Vers 8. ADAM GEKROONDE KONING IN EDEN.
Adam was gekroonde koning in Eden. Hem werd heerschappij gegeven over al het levende, dat God geschapen had. God zegende hem met verstandelijke vermogens, zoals hij aan geen ander schepsel gegeven had. Hij maakte Adam de rechtmatige beheerder over al de werken van Zijn handen. De mens, naar Gods beeld kon de glorievolle werken van God in de natuur beschouwen en naar waarde schatten. Vers 2 - 3.
Dezelfde macht, die de natuur handhaaft, is ook werkzaam in de mens. Dezelfde grote wetten, die evengoed de ster en de atoom leiden, hebben toezicht op het menselijk lichaam. De wetten, die de aktiviteit van het hart besturen door de vloed van de levenstroom naar het lichaam te regelen, zijn de wetten van dE machtige Schranderheid, die de rechtsbevoegdheid heeft over de ziel. Uit Hem komt alle leven voort. De ware sfeer van aktie van het leven kan alleen gevonden worden in harmonie met Hem. Want voor al de voorwerpen van Zijn schepping is de voorwaarde dezelfde - een leven in stand houden door het ontvangen van het leven van God, een leven uitgeoefend in harmonie met de wil van de Schepper. Zijn wet te overtreden - fysisch, geestelijk of moreel - is zichzelf buiten de harmonie te stellen van het universum, wat betekent wanorde, anarchie en verval inbrengen.
Voor deze, die zo leert de onderwijzingen van de wet te interpreteren, wordt gans de natuur toegelicht; de wereld is een lesboek, het leven is een school. De eenheid van de mens met de natuur en met God, de universele overheersing van de wet, de resultaten van overtreding, moeten onvermijdelijk een indruk uitoefenen op de geest en het vormen van het karakter. Dit zijn lessen, die onze kinderen moeten leren. Child Guidance 55 - 56.

"Mij is getoond geweest, dat zeer veel ouders, die belijden de plechtige boodschap voor onze tijd te geloven, hun kinderen niet naar God opgeleid hebben. Zij hebben ze zelf niet beteugeld en zijn geprikkeld geweest op eenieder, die poogden ze te beteugelen. Zij hebben niet in levend geloof hun kinders bestemd voor het altaar van de Heer. Velen van deze jongeren zijn toegelaten geweest om het vierde gebod te overtreden, door hun eigen genot te mogen zoeken op deze Gods heilige dag. Zij hebben geen gewetenswroeging, van op de Sabbat op de straat te gaan voor hun eigen plezier. Velen gaan waar zij willen, en doen wat Hen behaagt, en hun ouders zijn zo bevreesd hen te misdoen, dat, hierin de manier van besturen van Eli nabootsend, zij hun geen wetten opleggen. Deze jeugd verliest tenlaatste alle eerbied voor het vierde gebod en heeft geen zin voor religieuze veranderingen of voor gewijde en eeuwige dingen.
"Gedenk" is geplaatst bij de aanvang van het Vierde Gebod.
Ouders, gij moet u de Sabbat in herinnering brengen, dat gij hem heilig houdt. En als gij dat doet, geeft
gij de gepaste onderrichting aan Uw kinders; zij zullen eerbied hebben voor Gods heilige dag Een christelijke opvoeding is noodzakelijk in uw huizen. Gedurende de ganse week, houdt de Sabbat in het zicht, want deze dag moet aan de dienst van God gewijd zijn. Het is een dag waarop de handen moeten rusten van wereldse bezigheden, waarop de zielen speciale aandacht moeten ontvangen. Als de Sabbat aldus in gedachtenis gebracht wordt, dan zal het tijdelijke niet toegelaten worden om het geestelijke te overwoekeren. Geen bezigheid, die bestemd is om volbracht te worden gedurende de zes werkdagen, zal gelaten worden tot op de Sabbat. Gedurende de week zullen onze krachten zo verbruikt worden in tijdelijke werken, dat op de dag, waarop de Heer rustte en verkwikt was, wij te vermoeid zullem zijn om ons in Zijn dienst te stellen. In vele families ( op de Sabbat) worden botten en schoenen gepoetst en steken genaaid, al omdat deze
kleinigheden niet op Vrijdag gedaan werden. Zij "gedenken de Sabbat" niet "dat gij dien heiligt"
Hoe komt het dat gij beschaamd zijt en naakt ? Adam bekende zijn overtreding niet omdat hij berouw had over zijn grote ongehoorzaamheid, maar om de blaam op God te werpen. "De vrouw, die Gij mij gegeven hebt, die heeft mij van den boom gegeven, en ik heb gegeten". De vrouw wordt dan aangesproken: "Wat is dit, dat gij gedaan hebt?" En de vrouw zeide "De slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten". Gen. 3 : 9
- 13. De Heer wendde zich dan tot de slang: "Dewijl gij dit gedaan hebt, zoo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds; op uwen buik zult gij gaan en stroo zult gij eten, al de dagen uws levens. Als de slang verheven geweest was boven al de dieren van het veld, zou zij nu beneden allen vernederd worden en misprezen worden door de mens, aangezien zij het medium geweest was, waardoor de Satan gewerkt had. "En tot Adam zeide Hij: "Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw en van dien boom gegeten, waarvan ik U gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten, zoo zij het aardrijk in uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten al de daden uws levens, ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten: in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, God vervloekte de grond wegens hun zonde van te eten van de boom van kennis, en verklaarde "en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens". Hij had hem voorzien van het goede, maar hen het kwade weerhouden. Nu verklaart hij dat zij ervan zullen eten, dat is, zij zullen in kennis gesteld worden met het kwaad al de dagen van hun leven. Het mensenras zal in het vervolg aangevallen worden door de bekoringen van de Satan. Een leven van bestendige inspanning en angst was Adams lot in plaats van de gelukkige geliefde arbeid die hij vooraf genoten had. Zij zouden onderhevig zijn aan mislukking, hartzeer en pijn en tenlaatste komen tot ontbinding. Zij waren uit stof gemaakt en zouden tot stof wederkeren.
Zij werden ingelicht, dat zij hun tehuis in Eden moesten verliezen. Zij hadden toegegven aan Satans verleiding en het woord van Satan geloofd, dat God zou willen liegen. Door hun overtreding hadden zij een weg geopend voor Satan om toegang te verkrijgen tot hen op een meer vaardige wijze, en het was niet veilig voor hen van in de hof van Eden te blijven, want in hun zondige toestand kregen zij toegang tot de boom van leven en konden zij hun leven van zonde vereeuwigen. Zij smeekten om toegelaten te worden om te blijven, ofschoon zij bekenden dat zij alle recht tot het gezegende Eden verkwist hadden. Zij beloofden dat zij in de toekomst neigen zouden tot Gods volle gehoorzaamheid. Zij werden ingelicht, dat in hun val van onschuld naar schuld zij geen kracht maar zwakheid verkregen. Zij hadden hun onkreukbaarheid niet bewaard, terwijl zij in een toestand van heiligheid, gelukkige onschuld waren, en zij zouden veel minder kracht hebben om trouw en ongeschonden te blijven in een toestand van bewuste schuld. Zij waren vervuld met scherpe angst en wroeging. Zij realiseerden zich nu dat de straf voor de zonde de dood is.
Engelen werden gezonden om onmiddellijk de toegang tot de boom des levens te bewaken. Het was het wel ingestudeerde plan van Satan, dat Adam en Evazouden ongehoorzaam zijn aan God, Zijn afkeuring zouden verkrijgen, en dan deel hebben aan de boom des levens, opdat zij een leven van zonde vereeuwigen. Maar heilige engels werden gezonden om hun weg te verhinderen tot de boom des levens. Rond deze engels flikkerden stromen van licht langs weerszijde, die het uitzicht hadden van flikkerende zwaarden". Story of Redemption 32 - 41.
"Een gedeeltelijk onderhouden van de Sabbatswet is niet aanvaardbaar voor de Heer en heeft een slechter invloed op de geest van zondaars dan indien gij geen Sabbat onderhield. Zij worden gewaar, dat uw leven in tegenstelling is met uw geloof, en zij verliezen hun geloof in het Christendom. De Heer meent, wat Hij zegt, en de mens kan Zijn geboden niet opzij leggen zonder gestraft te worden. Het voorbeeld van Adam en Eva in Eden zou ons voldoende moeten waarschuwen tegen iedere ongehoorzaamheid van de wet. De zonde van onze eerste ouders door te luisteren tot de zich mooi voordoende verleidingen van de vijand brachten schuld en droefheid op de wereld, en brachten de Zoon van God ertoe om de koninklijke verblijven van de hemel te verlaten en op de aarde een nederige plaats in te nemen. Hij was onderhevig aan bespotting en verwerping en kruisiging door dezen waarvoor Hij gekomen was om ze te zegenen.

Welk een oneindige uitgaven verwachtte deze ongehoorzaamheid in de Hof van Eden! De majesteit van de hemel werd geofferd om de mens van de straf van zijn misdaad te verlossen. Als de Sabbat begint zullen wij acht slaan op onszelf, op onze handelingen en op onze woorden, opdat wij God niet beroven van deze tijd, die strikt de Zijne is, door hem te gebruiken voor ons eigen gebruik. Wij zullen zelf of aan onze kinderen geen werk opdragen voor ons levensonderhoud of iets, dat had kunnen gedaan worden op de zes werkdagen. De Vrijdag is de dag van voorbereiding. Dan kan er tijd besteed worden om de nodige voorbereiding te maken voor de Sabbat en om er over te denken en over te spreken. Niets wat door de Hemel aanzien wordt als een overtreding van de heilige Sabbat, zal niet ongestraft of ongedaan gelaten worden om gezegd of gedaan te worden op de Sabbat. God vraagt niet alleen dat wij ophouden met fysische arbeid op de Sabbat, maar dat de geest gedisciplineerd wordt om op de heilige onderwerpen te peinzen. Het vierde gebod is feitelijk overtreden door het spreken van wereldse dingen of door zich over te geven aan lichte en onbeduidende gesprekken. Spreken over alles, wat in de geest komt is onze eigen woorden spreken. Iedere afwijking van wat recht is, brengt ons in slavernij en veroordeling. Niemand zal het zich toestaan, om gedurende de week zo in beslag genomen te zijn door tijdelijke belangen en zo uitgeput te zijn door hun inspanningen voor werelds gewin, dat zij op de Sabbat geen kracht hebben of energie om zich te geven aan de dienst van God. Wij beroven de Heer, als wij onszelf ongeschikt maken om Hem te aanbidden op deze Heilige dag. En wij beroven ons zelf evenzeer; want wij hebben de warmte en degloednodig van het gezelschap, zowel als de kracht, die moet gewonnen worden uit de wijsheid en bevindingen van andere christenen.
Vaders en moeders zullen er regel van maken, dat hun kinders de openbare eredienst bijwonen op de Sabbat, en zullen deze regel bekrachtigen door hun eigen voorbeeld. Het is onze plicht onze kinders te bevelen en ons huishouden achter ons, zoals Abraham het deed. Door voorbeeld zowel als voorschrift zullen wij hen inprenten welke de belangrijkheid is van religieuse onderwijzing. Allen die zich plechtig verbonden hebben door het doopsel hebben zichzelf toegewijd aan de dienst van God. Zij zijn onder verbonds verbinding van zich te plaatsen en ook hun kinders daar, waar zij alle mogelijke aansporingen en bemoedigingen kunnen verkrijgen in het christelijk leven.
Maar als wij God aanbidden, moeten wij dit niet beschouwen als een geestdodend werk. De Sabbat van de Heer moet tot een zegen gemaakt worden voor ons en voor onze kinders. Zij moeten naar de Sabbat uitzien als naar een dag van genoegen, een dag die God geheiligd heeft; en zij zullen het zo aanzien, als zij behoorlijk onderwezen zijn.
Bedienaars hebben zich gegeven aan een gewijd en plechtig werk, maar op deze, die luisteren (naar het sermoen) rust een even gewijde verantwoordelijkheid. Zij moeten luisteren met een vastberadenheid om de richtlijnen te volgen, die allen moeten in praktijk brengen, die eeuwig leven willen verwerven. Iedere hoorder zal ernaar streven iedere voorstelling van de bijbelwaarheid te verstaan als een boodschap van God voor hem, die in geloof moet ontvangen worden en die in praktijk moet gebracht worden in het dagelijks leven. Ouders zullen de woorden, die gesproken worden van de predikstoel aan hun kinderen uitleggen, dat zij ook mogen verstaan en deze kennis hebben, die, indien zij in praktijk gebracht wordt, overvloedige genade en vrede schenkt.
De Sabbat - o ! - maakt ervan de zoetste, de meest gezegende dag van de week Ouders kunnen en zullen acht geven op hun kinders door hen de meest aantrekkelijke verhalen van de Bijbelse Geschiedenis voor te lezen, door hen op te voeden in het vereren van de Sabbatdag, door hem te houden in overeenkomst met het gebod. Dit kan niet gebeuren als de ouders er zich niet toe gedrongen voelen om hun. kinders te interesseren. Maar zij kunnen van de Sabbat een verlustiging maken, als zij de juiste richting volgen. De kinderen kunnen geinteresseerd worden in goed lezen of in het spreken over de redding van hun ziel. Maar zij moeten opgevoed worden en geoefend. Het natuurlijke hart begeert niet te denken op de dingen van God van de hemel, of van de hemelse dingen. Er moet een bestendige achteruitdringen zijn van de wereldse stromingen en neigingen naar het kwaad en een binnenlaten van hemels licht. Ik heb ondervonden, dat op de Sabbatdag velen onverschillig zijn en niet weten waar hun kinders zijn of wat zij doen.
Ouders, boven alles, zorg voor uw kinders op de Sabbat, duldt niet, dat zij de heilige dag van God schenden door te spelen in huis of buitenshuis.
Gij zult ook de Sabbat verbreken als gij het aan Uw kinders toelaat het te doen en als gij toelaat, dat uw kinders afdwalen en hen toelaat te spelen op de Sabbat, dan kijkt God op U als Sabbatverbrekers.
De ouders zullen hun kinders mede nemen naar buiten om Gods natuur te beschouwen. Zij kunnen gewezen worden op bloeiende bloemen en de zich openende botten, de liefelijke bomen en de mooie grassprietjes, en aangetoond worden, dat God dit alles schiep in zes dagen en dat Hij rustte op de zevende dag en Hem heiligde. Zo zullen de ouders hun lessen van onderwijzing vast binden aan hun kinders, zodat als deze kinders op de natuur zien, dan zullen zij in gedenkenis brengen, de grote Schepper van alle dingen. Hun gedachten zullen geleid worden naar de God van de natuur - naar de schepping van onze wereld, als de grondslag van de Sabbat gelegd werd, en als de zonen van God van vreugde juichten. Aldus zijn de lessen die in de gedachten van de kinderen moeten worden ingeprent.
Wij moeten onze kinders niet leren, dat zij niet gelukkig moeten zijn op de Sabbat, dat het verkeerd is buiten te wandelen. 0 neen. Christus leidde Zijn discipelen bij de kant van het meer op de Sabbatdag en onderwees hen. Zijn sermoenen op de Sabbat waren niet altijd gepredikt binnen omsloten muren. De waarde van de Sabbat als een middel tot opvoeding wordt onderschat.
Wat ook God van het onze vraagt, hij geeft het ons terug, verrijkt, herschapen met Zijn eigen heerlijkheid.
De Sabbat en de familie werden tegelijk ingesteld in Eden, en in Gods bedoelingen zijn zij onafscheidelijk met elkander verbonden.

Op deze dag meer dan op een andere dag, is het mogelijk voor ons om het leven van Eden te leven. Het was Gods plan voor de leden van de familie van verenigd te zijn in werk en studie, in aanbidding en ontspanning, de vader als priester van het huishouden en beiden, vader en moeder als onderrichters en gezellen van hun kinders. Maar de gevolgen van de zonde, die de voorwaarden van leven veranderd hebben, belet voor een groot deel deze band. Dikwijls ziet de vader de gezichten van zijn kinders met strakheid gedurende de week. Hij heeft meestal geen gelegenheid om hun gezelschap te houden of te onderrichten. Maar God heeft een grens gesteld aan de eisen van arbeid. Hij plaatst zijn barmhartige hand over de Sabbat. Op Zijn dag behoudt hij de gelegenheid voor de familie om met Hem vereniging te hebben, alsook met de natuur en met elkander. Child Guidance 527 - 37.
Het doel van Christus in het onderwijzen in gelijkenissen was onmiddellijk in gedachten verbonden met het doel van de Sabbat. God gaf aan de mens de gedenkenis van Zijn scheppingsmacht, opdat Hij Hein mocht onderscheiden in de werken van Zijn hand. De Sabbat vraagt ons: "beschouw in Zijn geschapen werken de heerlijkheid van de Schepper". En het was omdat Hij ons wenst dit te doen dat Jezus Zijn kostbare lessen vasthechtte aan de schoonheden van de dingen in de natuur. Op de heilige rustdag, meer dan op andere dagen zouden wij de boodschap, die God ons gegeven heeft in de natuur moeten bestuderen. Wij zouden de parabels van de Heer moeten bestuderen daar waar Hij ze uitsprak in de velden en de bossen, onder de open hemel, temidden van het gras en de bloemen. Als wij dicht bij het hart van de natuur komen, maakt Christus Zijn tegenwoordigheid voor ons tot een werkelijkheid, en spreekt tot onze harten van Zijn vrede en liefde. Christ Object Lessons 25 - 26.
"Ik hoop dat de trompet een zekere klank zal geven in verband met deze zondags wet beweging. Ik denk dat het best zou zijn dat in onze bladen het onderwerp van de bestendigheid van de wet van God een specialiteit zou moeten zijn. Zou er geen blad of een pamflet tevoorschijn kunnen komen om de plaats in te nemen van de "Sentinel"? Ik denk niet dat het wijs is dit blad te laten wegvallen. Het was een stem die bestendig sprak ter verdediging van religieuze vrijheid. De waarheid zal voorgesteld worden in korte artikelen, in klare en duidelijke lijnen, speciale punten aanrakend in verband met de Sabbat des Heren, en aantonend dat deze, die wetten samenstellen omde eerste dag van de week te onderhouden ontrouw zijn aan de Heer van de hemel, die Zijn heiligheid op de zevende dag plaatste. Doen wij alles, wat wij kunnen om de wet van Jehova te eren? Wij moeten nu ons best doen om deze Zondagswet te verijdelen. De beste weg om dit te doen besraat erin van de wet van God te verheffen en hem op de voorgrond te brengen in al zijn heiligheid. Dit moet gebeuren als de waarheid zegeviert.
Counsels to Writers and editors 97 - 98.
Education 250 - 52. Karaktervorming Hfdst. De Sabbat. 248.
Eerstegeschriften: 26 - 27. 68 - 69 257.
"De Heer beval Mozes te gaan naar Farao en met hem te spreken, hem biddend Israël toe te laten Egypte te verlaten. Zij waren vierhonderd jaar in Egypte geweest en waren slaven geweest van de Egyptenaren. Zij waren verdorven door afgoderij, en de tijd kwam, dat God hen uit Egypte riep, opdat zij Zijn wet zouden kunnen gehoorzamen en Zijn Sabbat houden, die Hij in Eden ingesteld had. Hij sprak de tien geboden uit vanop de berg Sinai in eerbiedwekkende plechtigheid opdat zij het gewijde en heilig karakter van de wet zouden begrijpen, opdat zij de grondvest voor vele generaties zouden opbouwen, door hun kinders te onderwijzen dat de goddelijke voorschriften bindend zijn.
Dat is het werk, waartoe ook wij geroepen zijn te volbrengen. Vanop de predikstoelen van de algemene kerken wordt er verklaard, dat de eerste dag van de week de Sabbat van de Heer Is; maar God heeft ons licht gegeven, ons aantonend, dat het vierde gebod van de dekaloog even bindend is als de andere negen morele voorschriften. Het is ons werk onze kinderen op de hoogte te stellen, dat de eerste dag van de week niet de ware Sabbat is en dat deze Sabbat in acht te nemen, na het licht dat tot ons kwam dat ons de ware Sabbat aanwijst, afgoderij is en ten volle in tegenspraak met de wet van God. Om onze kinders te kunnen onderwijzen in verband met de eisen van de wet van Jehova, is het noodzakelijk dat wij onze kinders scheiden van wereldse gemeenschappen en invloeden en voor hen de Schriften van waarheid brengen, door hen op te voeden lijn na lijn, voorschrift na voorschrift, dat zij niet blijken ontrouw te zijn tegenover God. Fundamentals of Christian Education 287.
Grote Strijd: 59 - 60 - 61 530 - 31 - 32.
"De tijd, waarin wij leven roept ons op tot bestendige waakzaamheid, en de bedienaars van God moeten het licht nopens de Sabbatkwestie voorstellen. Zij moeten de bewoners van de aarde verwittigen, dat Christus spoedig zal komen met macht en grote heerlijkheid. De laatste boodschap van waarschuwing voor de wereld moet de mens ertoe brengen het belang in te zien van gehoorzaamheid aan Gods geboden. Er is mij aangetoond geweest:Verzamel uit de schriften de bewijzen, dat God de zevende dag geheiligd heeft, en laat deze bewijzen voorgelezen worden in de vergadering. Laat aan dezen die de waarheid nog niet gehoord hebben getoond worden dat allen die zich afwenden van "Zo zegt de Heer", de resultaten van hun handelen moeten ondergaan. In alle tijden is de Sabbat de test van trouw geweest aan God. "Tussen mij en de Israëlieten is deze een teken voor altoos" verklaart de Heer. Gospel Workers 148 - 49. "Er werd mij getoond, dat als de ware Sabbat gehouden geweest was, er nooit een ontrouwe of een atheist zou geweest zijn. Het houden van de Sabbat zou de wereld behoed hebben van afgoderij .... Er werd mij getoond, dat de precieuse beloften van Jes. 58 : 12 - 14 zich toepassen op deze, die werken voor de herstelling van de ware Sabbat.
Er werd mij getoond, dat de derde engel, die de geboden van God en het geloof van Jezus verkondigt,
het volk voorstelt, die deze boodschap ontvangt, en zijn stem verheft van waarschuwing aan de wereld om de geboden van God en Zijn wet aan te zien als de appel van het oog; en dat in antwoord op deze waarschuwing velen de Sabbat van de Heer zullen aannemen. Life Sketches of Ellen G. White. 96. Patriarchen en Profeten 301 - 302. 332 - 333.

Adam kreeg de opdracht aan zijn nakomelingen de vreze des Heren te leren, en door zijn voorbeeld en n derige gehoorzaamheid hen in hoge mate te onderwijzen aangaande de offeranden, die de komende Verl< ser voorafbeeldden. Adam bewaarde zorgvuldig wat God hem geopenbaard had en leverde het over door woord van zijn mond aan zijn kinders en kinds kinders.
Op deze wijze werd de kennis van God levend gehouden. Er waren enige rechtvaardigen op de aarde, die God kenden en vreesden zelfs in de tijd van Adam. De Sabbat werd gehouden vóór de zondeval. Adam en Eva werden verjaagd uit Eden omdat zij ongehoorzaam geweest waren aan het gebod van God en van de boden vrucht aten. Maar zij onderhielden de Sabbat na de zondeval. Zij hadden de bittere vrucht van de zonde van ongehoorzaamheid geproefd en leerden, dat iedere overtreder van Gods voorschriften vroeg o laat zal leren dat God meent juist wat Hij zegt, en dat Hij zekerlijk zal straffen degene, die Zijn wet ovE treden.
Dezen die het wagen te licht de dag, waarop God gerust heeft, naar waarde te schatten, zullen toch wete dat de dood de vergelding is voor de overtreder. Ter wille van de speciale eer, die God aan de zevende toekende, eisten Hij van Zijn volk, dat zij rekenden met zevens, opdat zij hunnen Schepper niet zouden v geten, die de aarde en de hemelen gemaakt heeft in zes dagen en rustte op de zevende dag. De nakomelingen van Kain waren niet nauwkeurig in het onderhouden van de dag, waarop God rustte. Zij kozen hun eigen tijd om te werken en te rusten, zich niet kommerend om het speciaal gebod van God. Er waren twee onderscheiden soorten op deaarde. De enen waren openlijk in opstand tegen de wet van God, terwijl de anderen Gods geboden gehoorzaamden en de Sabbat onderhielden. 3 Spiritual Gifts 52 - 53.
"Ik werd dan teruggebracht tot de schepping en werd getoond, dat de eerste week, waarop God het werk van schepping volbracht in zes dagen en rustte op de zevende dag, juist was zoals elke andere week. De grote God nam in Zijn dagen van schepping en Zijn dagen van rust, de maat op van de eerste cyclus als E voorbeeld voor alle volgende weken tot op het einde der tijden.
"Dit zijn de geboorten des hemels en aarde, toen zij geschapen werden; ten dage als de Heere God de aarde en de hemel maakte; "God geeft ons de voortbrengsels van Zijn werk na iedere letterlijke dag. Iedere dag werd door Hem aanzien als een geboorte (voortbrenging ), omdat op iedere dag een nieuw ons deel van Zijn werk genereerde of voortbracht. Op de zevende dag van de eerste week, rustte God van Zi; werk, en dan zegende Hij de dag van rust en zette hem afgezonderd voor het gebruik van de mens. De wE kelijkse cyclus van de zeven letterlijke dagen, zes om te werken en de zevende voor de rust, die behouden geweest zijn en tot ons gekomen zijn door de Bijbelse Geschiedenis, nemen hun oorsprong in de grot feiten van de eerste zeven dagen.
Als God zijn wet afkondigde met een hoorbare stem op de Sinai, dan leidde Hij De Sabbat in door te zeggen "Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt". Dan verklaarde hij definitief wat er zou gedaan worden op de zes dagen en wat niet zou gedaan worden op de zevende dag. Als Hij de reden opgeeft om de week aldus te houden verwijst Hij hen naar Zijn voorbeeld op de eerste zeven dagen van de tijdsgeschiedenis, "want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de Heere den Sabbatdag, en heiligde denzelven". Deze reden schijnt mooi en aanvaardbaar, als wij de geschiedenis van de schepping begrijpen in de zin, alsdat er sprake is van letterlijke dagen.
De eerste zes dagen van de week worden aan de mens gegeven om daarop te werken, omdat God dezelfde periode gebruikte van de eerste week om het scheppingswerk te volbrengen. De zevende dag van de week heeft God voorbehouden als een rustdag, in herinnering aan de rust, gedurende dezelfde tijdsperiode nadat Hij het scheppingswerk voltooid had in zes dagen.
Maar de ongelovige veronderstelling, dat de gebeurtenissen van de eerste week zeven omvangrijke, onbepaalde perioden vereisten voor hun voltooiing, brengen onmiddellijk een slag toe aan de grondslag van de Sabbat van het vierde gebod.
Zij maakt onbepaald en duister, dat wat God zeer duidelijk gemaakt heeft. Dit is de ergste soort van ongeloof; want voor velen, die belijden te geloven in het scheppingsverhaal is dit ongeloof in een vermomde toestand. Het beschuldigt God van de mens te bevelen de week van zeven letterlijke dagen te onderhouden in herinnering van zeven onbepaalde perioden, wat in tegenstelling is met Zijn handelen met stervelingen en een in discrediet brengen van Zijn wijsheid. 3 Spiritual Gifts 90 - 91. "De wet van God bestond vóór dat de mens geschapen werd. De engelen werden erdoor bestuurd. Satan viel, omdat hij de princiepen van Gods regering overtrad. Nadat Adam en Eva geschapen werden maakte God hen Zijn wet bekend. Hij werd dan niet geschreven, maar werd door God Jehova verhaald aan hen.. De Sabbat van het vierde gebod werd in Eden ingesteld. Nadat God de wereld geschapen had, en de mens geschapen had op de wereld, maakte Hij de Sabbat voor de mens. Nadat Adam gezondigd had werd niets weggenomen van de wet van God. De princiepen van de tien geboden bestonden vóór de val en waren van een zulkdanige aard, aangepast aan de toestand van een heilige klasse van wezens. Na de val-werden dez princiepen niet gewijzigd, maar er werden aanvullende voorschriften gegeven om de mens tegemoet te komen in zijn gevallen staat
Spiritual Gifts 3. Blz. 295.
"De Zonen van Aaron, die afweken van het gebod van God stellen deze voor, die het vierde gebod overtreden van Jehova, dat zeer duidelijk is - " zes dagen zult gij arbeiden al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, Uws Gods: dan zult Gij geen werk doen" enz. Bijna al dezen die belijden volgelingen van Christus te zijn houden de dag niet, die God geheiligd heeft en die Hij gevraagd heeft, da hij heilig zou gehouden worden, van op deze dag te rusten, omdat Hijzelf erop gerust heeft. Zij werken op de heilige tijd, die aan God toebehoort, en eren de eerste dag van de week door dan te rusten, alhoewel deze dag een gewone werkdag is, een dag waarop God niet rustte en waarop God geen heilige eer geplaatst heeft.
Een afwijken van dat vierde gebod zal nu niet onmiddellijk bezocht worden met tijdelijke dood. Toch aan14.

ziet God de overtreding van dit gebod niet lichter als Hij de overtreding van de zonen van Aaron aanzag. Dood is de uiteindelijke straf voor allen, die het licht verwerpen en voortgaan met overtreden. Al s God zegt: Houdt de zevende dag heilig dan bedoelt Hij de zesde dag niet noch de eerste, maar deze dag, die Hij gespecificeerd heeft. Als de mens een gewone dag in de plaats stelt van de heilige en zegt dat zal evengoed zijn, dan beledigen zij de Maker van Hemel en van aarde, die de Sabbat maakte om Zijn rust te herdenken op de zevende dag, nadat Hij de wereld gemaakt had in zes dagen. Het is een gevaarlijke zaak in de dienst van God af te wijken van zijn instellingen. Dezen die met God te doen hebben, Die oneindig is, Die duidelijk bestuurt met betrekking tot Zijn eigen verering, moeten de juiste richting volgen, die Hij voorgeschreven heeft en zich niet vrij bevoelen af te wijken zelfs niet in het minste opzicht, omdat zij denken: "het zal evengoed beantwoorden".God zal aan al Zijn schepsels leren, dat Hij juist meent wat Hij zegt. 4. Spiritual Gifts 14 - 15.
"De dag des Heren vermeld door Johannes was de Sabbat, de dag, waarop Jehova rustte na het grote werk van de schepping, en die Hij zegende en heiligde omdat Hij erop gerust had. Johannes onderhield evenzeer de Sabbat op een geheiligde wijze op het eiland Patmos, als hij het deed, toen hij nog onder het volk verbleef en predikte op deze dag. De dorre rotsen, die hem omringde, deden Johannes denken op de rotsachtige berg Horeb, en hoe God daar Zijn wet uitsprak voor Zijn volk en zegde, "Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt". ( Ex. 20 : 8 )
De Zoon van God sprak tot Mozes van de top van de berg. God maakte van de rotsen Zijn heiligdom. Zijn tempel waren de eeuwigblijvende heuvelen. De goddelijke wetgever daalde needer op de rotsachtige berg om Zijn wet uit te spreken ten aanhoren van het ganse volk, opdat zij onder de indruk mochten zijn van de grote en ontzagwekkende veruitwendiging van Zijn macht en glorie, en opdat zij zouden vrezen Zijn wetten te overtreden. God sprak Zijn wet uit te midden van donders en bliksems en te midden van de dikke wolk op de top van de berg en Zijn stem was als de stem van een trompet buitengewoon luid. De wet van God was onveranderlijk en de tafels, waarop Hij deze wet schreef waren van een sterke rots, wat de onveranderlijkheid van Zijn wet betekent. Het rotsachtige Horeb werd een gewijde plaats, voor allen, die de wet van God beminnen en vereren".
The Sanctified life 74 - 75.
"De grote afvallige is erin geslaagd zichzelf te verheffen "boven al, wat God genaamd of als God geëerd wordt" 2 Thes. 2 : 4. Hij heeft het gewaagd het voorschrift van de goddelijke wet, die ondubbelzinnig gans het mensdom verwijst naar de ware en levende God, te veranderen. In het vierde gebod wordt God geopenbaard als de Schepper van de hemelen en van de aarde en wordt daarbij onderscheiden van alle valse goden. Het was een gedenkenis van het werk van schepping, dat de zevende dag geheiligd werd als een rustdag voor de mens. Hij werd aangeduid om de levende God altijd voor de gedachten van de mens te houden als zijnde de bron van het levende en het voorwerp van verering en aanbidding. Satan streeft ernaar om de mens af te wenden van de trouw aan God en van het tonen van gehoorzaamheid aan Zijn wet; daarom keert hij zich speciaal tegen dat gebod, dat verwijst naar God als de Schepper.
De protestanten leggen er de nadruk op dat de verrijzenis van Christus op Zondag van deze dag de Christelijke Sabbat maakte. Maar hier ontbreekt schriftuurlijke klaarblijkelijkheid. Zulk een eer werd aan deze dag niet gegeven, noch door Christus noch door Zijn apostelen. Het onderhouden van de Zondag als een Christelijke instelling, neemt zijn oorsprong in die "verborgenheid van ongerechtigheid", die, zelfs in de dagen van Paulus haar werk begonnen is. Waar en wanneer aanvaardde de Heer dit kind van het Pausdom? Welk een geldige reden kan er gegeven worden voor een verandering waarover de Schrift stilzwijgend blijft? " The Story of Redemption. 330.
"Als Christus binnen ging in het heilige der heiligen om er het sluitingswerk van verzoening te doen, deelde Hij aan Zijn dienaren de laatste boodschap mede van barmhartigheid, die aan de wereld moet gegeven worden. Deze is de waarschuwing van de derde engel van Openbaring 14. Onmiddellijk nadat hij verkondigd heeft wordt de Zoon des mensen gezien door de profeet, komende in de heerlijkheid om oogst te maaien van van de aarde.
Zoals voorspeld in de Schriften, begon de bediening van Christus in het heilige der heiligen op het einde van de profetische dagen in 1844. Op deze tijd zijn de woorden van de onthuller toepasselijk "En de tempel Gods in den hemel is geopend geworden, en de ark zijns verbonds is gezien in zijnen tempel, en daar werden de bliksem en donderslagen en aardbeving en groote hagel". Openb. 11 : 19. De ark des verbonds is in de tweede afdeling van het heiligdom. Als Christus daar binnenging, om de dienst te verrichten voor de mens, werd het inwendige van de tempel geopend, en de ark van God werd zichtbaar. Aan dezen, die in geloof de Verlosser in Zijn middelaarswerk beschouwden, werd Gods heerlijkheid en macht geopenbaard. Als de rook van Zijn heerlijkheid de tempel vervulde, werd licht uitgestort van het heilige der heiligen op Zijn wachtend volk op de aarde.
Zij hadden in geloof hun Hoge Priester gevolgd van het heilige naar het allerheiligste, en zij zagen Hem pleittend met zijn bloed voor de ark van God. In deze heilige ark is de Wet van de Vader, dezelfde die verkondigt werd door God zelf temidden van de donders op de Sinai, eat geschreven met Zijn eigen vingers op stenen tafels. Geen enkel gebod werd te niet gedaan; geen jota of titel werd eraan veranderd. Terwijl God aan Mozes een kopij gaf van zijn Wet, behield Hij het grote originele in het heiligdom hierboven. Zijn heilige voorschriften nasporend, vonden de zoekers naar waarheid, in de boezen van de decaloog, het vierde gebod, zoals het eerst uitgeroepen werd: "Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al Uw werk doen; maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uws God : dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uwe poorten is; want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en Hij rustte den zevenden dage:daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven." Ex. 20 : 8 - 11.

De Geest van God had invloed op de harten van deze studenten van Gods Woord. De overtuiging drong zich bij hen op, dat zij onwetend het vierde gebod, door Gods rustdag niet in acht te nemen, overtreden hadden Zij begonnen met de redens te onderzoeken, waarom de eerste dag werd in acht genomen, in plaats van de dag die God geheiligd had. Zij vonden geen bewijsmateriaal in de bijbel dat de Sabbat afgeschaft werd, of dat de Sabbat veranderd werd; de zegeningen, die het eerst de zevende dag heiligden werden nooit wegenomen. Zij zochten op een eerlijke wijze Gods wil te kennen en te volbrengen, en nu, als zij zagen dat zij overtreders waren van Gods wet, vervulde berouw hun hart. Zij toonden hun getrouwheid tegenover God aan door het heilig houden van Zijn Sabbat. Talrijk en dringend waren de inspanningen, die gemaakt werden om hun geloof te niet te doen. Iedereen moest inzien, dat, als het aardse heiligdom een voorafbeelding of een patroon was van het hemelse, de wet neergelegd in de ark op de aarde, een nauwkeurige kopij was van de wet in de ark in de hemel, en dat het aanvaarden van de waarheid in verband met het hemelse heiligdom, een kennis met zich medebrengt van de aanspraken van Gods wet, en de verplichting van de Sabbat van het vierde gebod,
Dezen, die het licht aanvaardden in verband met het middelaarschap van Christus en het eeuwig karakter van de wet van God, deden de bevinding op, dat deze de waarheden waren, die in het licht gebracht wetden door de derde engelen boodschap. De engel verklaart "Hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus". Openb. 14 : 12. Deze vaststelling is voorafgegaan door een plechtige waarschuwing "Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijne hand, die zal ook drinken uit den wijn van den toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is in den drinkbeker zijns toorns. Openb. 14 : 9 - 10. Een interpretatie van de gebruikte symbolen was noodzakelijk om deze boodschap te begrijpen. Wat werd voorgesteld door het beest, het beeld en het merk? Dezen, die op zoek waren naar de waarheid, keerden zich weder naar de studie van de profeten. Door het eerste beest wordt de Roomse Kerk voorgesteld, een kerkelijk lichaam, bekleed met burgerlijke macht, die macht heeft alle anders denkenden te straffen. Het beeld van het beest stelt een ander religieus lichaam voor, bekleed met dezelfde machten. Het maken van dit beeld is het werk van dat beest, wiens vredevol ontstaan en milde beloften op een frappante wijze het symbool uitmaken van de Verenigde Staten. Als de kerken van ons land, eendrachtig op zulkdanige punten van geloof, zoals zij door hen gemeenschappelijk zullen gehouden worden, de staat zullen beinvloeden om hun decreten ten uitvoer te brengen en hun instellingen te ondersteunen, dan zal Protestants Amerika een beeld gevormd hebben van de Roomse opperheerschappij. Dezen die, wanneer zij de eisen van het vierde gebod verstaan hebben, kiezen van de valse Sabbat in de plaats te stellen der ware, schenken eer aan deze macht, door wien het allen bevolen is. De meest te vrezen waarschuwing ooit gericht tot stervelingen is bevat in de derde engelenboodschap. Dat moet zeker een grote zonde zijn, die de wraak van God ongemengd met barmhartigheid naar beneden roept. De mensen moeten niet in het duister gelaten worden in verband met deze belangrijke aangelegenheid; de waarschuwing tegen deze zonde moet aan de wereld gegeven worden vóór de bezoekingen van Gods oordeel, opdat allen zouden kunnen weten waarom zij zullen toegediend worden, en opdat zij zouden de gelegenheid hebben deze te ontvluchten. Bij de uitkomst van het grote geschil, zijn er twee duidelijk tegenstrijdige klassen ontwikkeld. Een klasse aanbidt het beest en Zijn beeld en ontvangt het merkteken en trekt op zich de schrikwekkende oordelen waarvan de derde engel handelt. De andere klasse, in kenmerkend contrast met de wereld", bewaren de geboden Gods en het geloof van Jezus". Openb. 14 : 9 - 12. Dit waren de gewichtige waarheden, die geopend werden voor dezen, die de derde engelen boodschap ontvingen. Als zij terug hun bevindingen in ogenschouw namen van de eerste verkondiging van de tweede komst tot het voorbijgaan van de tijd in 1844, zagen zij een oplossing voor hunne teleurstelling en hoop en blijdschap bezielde hun harten opnieuw. Het licht van het heiligdom verlichtte het verleden, het heden en de toekomst, en zij wisten, dat God hen geleid had door Zijne nooit falende Voorzienigheid. Nu met nieuwe moed en vaster in het geloof verenigden ze zich in het verkondigen van de waarschuwing van de derde engel. Sedert 1844, in vervulling van de profetie van de derde engelenboodschap, werd de aandacht van de wereld opgeroepen naar de ware Sabbat, en een bestendig groeiend aantal keren terug tot het onderhouden van Gods Heilige dag".
The story of Redemption 377 - 84.
"In de herfst van 1846 begonnen wij ( Ellen White en haar man James White na hun huwelijk 30-8-1846 ) met de bijbelse Sabbat te onderhouden en hem te onderwijzen en te verdedigen. Mijn aandacht werd er het eerst op gevestigd als ik op bezoek was te New Bedford, Massachusetts, wat vroeger gedurende hetzelfde jaar. Daar kwam ik in aanraking met ouderling Jozef Bates, die vroeger de adventboodschap aan - genomen had en die een aktief medewerker was in de zaak. Ouderling Bates onderhield de Sabbat en drong aan op het belang ervan. Ik voelde het belang niet aan en dacht, dat ouderling Bates zich vergiste door meer op het vierde gebod te blijven stilstaan dan op de andere. Maar de Heer gaf mij een begrip van het hemelse heiligdom. De tempel van God was geopend in de hemel, en mij werd getoond de ark van God, bedekt met het verzoendeksel. Twee engelen bevonden zich langs weerszijde van de ark, met hun vleugelen gebogen over het verzoendeksel, en hun aangezicht er naartoe gericht. Mijn begeleidende engel lichtte mij in dat deze het ganse hemelheir voorstelden, die met eerbiedige vrees neerzagen op de heilige wet, die door Gods vinger geschreven werd. Jezus hief het verzoendeksel op en ik zag de twee stenen tafels waarop de tien geboden geschreven waren. Ik was zeer verwonderd, als ik het vierde gebod zag in het midden van de tien voorschriften met een zachte lichte kring omcirkeld. De engel zegde: "Het is de enige van alle tien, die de levende God bepaalt, die de hemelen en de aarde en al wat daarin is geschapen heeft. Als de grondvesten van de aarde gelegd geweest zijn, dan werden ook de grondvesten van de Sabbat gelegd". 1 Testimonies for the Church 75 - 76.
Vers 5 - 6.
Voor de zondvloed was er geen regen gevallen op de aarde, Een damp steeg op uit de wateren, die God. De Geest van God had invloed op de harten van deze studenten van Gods Woord. De overtuiging drong zich bij hen op, dat zij onwetend het vierde gebod, door Gods rustdag niet in acht te nemen, overtreden hadden Zij begonnen met de redens te onderzoeken, waarom de eerste dag werd in acht genomen, in plaats van dE dag die God geheiligd had. Zij vonden geen bewijsmateriaal in de bijbel dat de Sabbat afgeschaft werd, of dat de Sabbat veranderd werd; de zegeningen, die het eerst de zevende dag heiligden werden nooit wagenomen. Zij zochten op een eerlijke wijze Gods wil te kennen en te volbrengen, en nu, als zij zagen dat zij overtreders waren van Gods wet, vervulde berouw hun hart. Zij toonden hun getrouwheid tegenover God aan door het heilig houden van Zijn Sabbat. Talrijk en dringend waren de inspanningen, die gemaakt werden om hun geloof te niet te doen. Iedereen moest inzien, dat, als het aardse heiligdom een voorafbeelding of een patroon was van het hemelse, de wet neergelegd in de ark op de aarde, een nauwkeurige kopij was van de wet in de ark in de hemel, en dat het aanvaarden van de waarheid in verband met het hemelse heiligdom, een kennis met zich medebrengt van de aanspraken van Gods wet, en de verplichting van de Sabbat van het vierde gebod,
Dezen, die het licht aanvaardden in verband met het middelaarschap van Christus en het eeuwig karakter van de wet van God, deden de bevinding op, dat deze de waarheden waren, die in het licht gebracht werden door de derde engelen boodschap. De engel verklaart "Hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus". Openb. 14 : 12. Deze vaststelling is voorafgegaan door een plechtige waarschuwing "Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijne hand, die zal ook drinken uit den wijn van den toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is in den drinkbeker zijns toorns. Openb. 14 : 9 - 10. Een interpretatie van de gebruikte symbolen was noodzakelijk om deze boodschap te begrijpen. Wat werd voorgesteld door het beest, het beeld en het merk? Dezen, die op zoek waren naar de waarheid, keerden zich weder naar de studie van de profeten. Door het eerste beest wordt de Roomse Kerk voorgesteld, een kerkelijk lichaam, bekleed met burgerlijke macht, die macht heeft alle anders denkenden te straffen. Het beeld van het beest stelt een ander religieus lichaam voor, bekleed met dezelfde machten. Het maken van dit beeld is het werk van dat beest, wiens vredevol ontstaan en milde beloften op een frappante wijze het symbool uitmaken van de Verenigde Staten. Als de kerken van ons land, eendrachtig op zulkdanige punten van geloof, zoals zij door hen gemeenschappelijk zullen gehouden worden, de staat zullen beinvloeden om hun decreten ten uitvoer te brengen en hun instellingen te ondersteunen, dan zal Protestants Amerika een beeld gevormd hebben van de Roomse opperheerschappij. Dezen die, wanneer zij de eisen van het vierde gebod verstaan hebben, kiezen van de valse Sabbat in de plaats te stellen der ware, schenken eer aan deze macht, door wien het allen bevolen is. De meest te vrezen waarschuwing ooit gericht tot stervelingen is bevat in de derde engelenboodschap. Dat moet zeker een grote zonde zijn, die de wraak van God ongemengd met barmhartigheid naar beneden roept. De mensen moeten niet in het duister gelaten worden in verband met deze belangrijke aangelegenheid; de waarschuwing tegen deze zonde moet aan de wereld gegeven worden vóór de bezoekingen van Gods oordeel, opdat allen zouden kunnen weten waarom zij zullen toegediend worden, en opdat zij zouden de gelegenheid hebben deze te ontvluchten. Bij de uitkomst van het grote geschil, zijn er twee duidelijk tegenstrijdige klassen ontwikkeld. Een klasse aanbidt het beest en Zijn beeld en ontvangt het merkteken en trekt op zich de schrikwekkende oordelen waarvan de derde engel handelt. De andere klasse, in kenmerkend contrast met de wereld", bewaren de geboden Gods en het geloof van Jezus". Openb. 14 : 9 - 12. Dit waren de gewichtige waarheden, die geopend werden voor dezen, die de derde engelen boodschap ontvingen. Als zij terug hun bevindingen in ogenschouw namen van de eerste verkondiging van de tweede komst tot het voorbijgaan van de tijd in 1844, zagen zij een oplossing voor hunne teleurstelling en hoop en blijdschap bezielde hun harten opnieuw. Het licht van het heiligdom verlichtte het verleden, het heden en de toekomst, en zij wisten, dat God hen geleid had door Zijne nooit falende Voorzienigheid. Nu met nieuw( moed en vaster in het geloof verenigden ze zich in het verkondigen van de waarschuwing van de derde engel. Sedert 1844, in vervulling van de profetie van de derde engelenboodschap, werd de aandacht van de wereld opgeroepen naar de ware Sabbat, en een bestendig groeiend aantal keren terug tot het onderhouden van Gods Heilige dag".
The story of Redemption 377 - 84.
"In de herfst van 1846 begonnen wij ( Ellen White en haar man James White na hun huwelijk 30-8-1846 ) met de bijbelse Sabbat te onderhouden en hem te onderwijzen en te verdedigen. Mijn aandacht werd er het eerst op gevestigd als ik op bezoek was te New Bedford, Massachusetts, wat vroeger gedurende hetzelfde jaar. Daar kwam ik in aanraking met ouderling Jozef Bates, die vroeger de adventboodschap aan genomen had en die een aktief medewerker was in de zaak. Ouderling Bates onderhield de Sabbat en drong aan op het belang ervan. Ik voelde het belang niet aan en dacht, dat ouderling Bates zich vergiste door meer op het vierde gebod te blijven stilstaan dan op de andere. Maar de Heer gaf mij een begrip van het hemelse heiligdom. De tempel van God was geopend in de hemel, en mij werd getoond de ark va] God, bedekt met het verzoendeksel. Twee engelen bevonden zich langs weerszijde van de ark, met hun vleugelen gebogen over het verzoendeksel, en hun aangezicht er naartoe gericht. Mijn begeleidende engel lichtte mij in dat deze het ganse hemelheir voorstelden, die met eerbiedige vrees neerzagen op de heilige wet, die door Gods vinger geschreven werd. Jezus hief het verzoendeksel op en ik zag de twee stenen tafels waarop de tien geboden geschreven waren. Ik was zeer verwonderd, als ik het vierde gebod zag in het midden van de tien voorschriften met een zachte lichte kring omcirkeld. De engel zegde: "Het Is de enige van alle tien, die de levende God bepaalt, die de hemelen en de aarde en al wat daarin
is geschapen heeft. Als de grondvesten van de aarde gelegd geweest zijn, dan werden ook de grondves
ten van de Sabbat gelegd". 1 Testimonies for the Church 75 - 76.
Vers 5 - 6.
"4r de zondvloed was er geen regen gevallen op de aarde, Een damp steeg op uit de wateren, die God 7deed ontstaan en gedurende de nacht als dauw liet nederkomen, en die de gewassen deed herleven en ze deed tot bloei komen".
The Story of Redemption 66.
Vers 7. Eerste Geschriften 262.
"In de schepping van de mens werd de tussenkomst van een persoonlijke God openbaar gemaakt. Als God de mens naar Zijn gelijkenis gemaakt heeft, was de menselijke vorm volmaakt, in gans zijn inrichting, maar hij was levenloos. Dan blies een persoonlijke, op zichzelf bestaande God in deze vorm de adem des levens, en de mens werd een levend verstandig wezen. Al de onderdelen van het menselijk organisme werden in aktie gezet. Het hart, de aders, de vaten, de tong, de handen, de voeten, de zintuigen, de faculteiten van de geest, alles begon zijn werk, en alles werd gesteld onder wetten. De mens werd een levende ziel. Door Christus het Woord, schiep een persoonlijke God de mens en begiftigde hem met verstand en macht.
Ons wezen is niet verborgen voor Hem, wanneer wij in het geheim gemaakt werden. Zijn ogen zagen onze substantie, nog onvolmaakt zijnde, en in Zijn boek waren al onze onderdelen geschreven, al bestonden nog gene van hen".
The Ministry of Healing 415.
Het fysisch organisme van de mens is onder de leiding van God, maar het is niet gelijk een klok, die in gang gebracht wordt, en uit zichzelf moet gaan. Het hart klopt, polsslag volgt op polsslag, adem op adem maar het ganse organisme staat onder Gods toezicht. "Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij", want in God leven wij, bewegen wij en zijn wij. 1 Cor 3 : 9. Hand. 17 : 28. Iedere hartslag, iedere ademhaling, is de inspiratie van Hem, die de adem des levens blies in de neusgaten van Adam - de inspiratie van de altijd aanwezige God, de grote " IK BEN". RH. Nov. 8 1898. Medical Ministry 9. Vers?-10.
"Adam was omgeven met alles, wat zijn hart kon wensen. Ieder verlangen werd voldaan. Er was geen zonde en tekens van verval in het heerlijk Eden. De engels van God onderhielden zich vrijelijk en vriendelijk met het heilige paar. De gelukkige zangers zongen hun vrij en gelukkig gezang van lof voor hun Schepper. De vredevolle dieren speelden in gelukkige onschuld met Adam en Eva, hun woord gehoorzamend. Adam was in volmaakte mannelijkheid, de nobelste van het werk van de Schepper. Hij was in Gods gelijkenis, maar een weinig lager dan de engelen". 1 Sel. Messages 268. "Als Christus de test onderging van de bekoring in verband met de eetlust, bevond Hij zich niet in het mooie Eden, met het licht en de liefde van God zichtbaar in alles, waarop zijn oog rustte .... 1 Sel. Messages 272.
Vers 8 - 9.
"Het fruit van de bomen in de hof, was het voedsel waaraan de mens nood had" Counsels on Diets and Foods 81.
"God bevoorraadde de mens met fruit in zijn natuurlijke staat voor de eerste mens. Hij gaf opdracht aan Adam de hof te onderhouden en er zorg voor te dragen, zeggende: "het zal U tot spijzedienen ". Het ene dier moest het andere niet doden tot voedsel" Counsels on Diets and Foods. 396. Grote strijd: 623 - 753 - 755.
God, die het verblijf in Eden gemaakt heeft voor onze eerste ouders, van zo een weergaloze schoonheid heeft ons ook de edele bomen, de mooie bloemen, en alles wat mooi is in de natuur gegeven tot ons geluk. Waar wij ons ook wenden zijn er sporen van de eerste verrukkelijkheden. Waar wij ons ook wenden, horen wij de stem van God en aanschouwen wij Zijn werken
Tienduizenden stemmen in de natuur spreken Zijn lof. Op de aarde, in de lucht en de hemel, met hun wonderbare tinten en kleur, afwisselend in wonderbare contrasten of zacht wegsmeltend in harmonie, aanschouwen wij Zijn heerlijkheid. De altijd blijvende heuvelen vertellen ons van Zijn macht. De bomen weven hun groene banieren in het zonlicht, en verwijzen ons naar omhoog naar hun Schepper. De bloemen, die de aarde tooien als edelstenen, fluisteren ons van Eden en vullen ons met verlangens naar zijn onverwelkelijke liefelijkheid. Het levend groen als een tapijt op de bruine aarde vertelt ons van de zorg van God voor de nederigste van Zijn wezens. De diepten van de zee en van de aarde leggen Zijn schatten bloot. Hij, die de paarlen in de oceaan plaatste en de amethyst en de chrysolite tussen de rotsen is een minnaar van het schone. De opkomende zon in de hemel is een zinnebeeld van Deze, die het Licht en het Leven is van al wat Hij geschapen heeft. Al de schittering en de schoonheid, die de aarde versieren en de hemel verlichten, spreken van God.
Zullen wij, als wij ons verheugen om de giften, de Gever vergeten? Laten deze er ons eerder toe leiden Zijn goedheid en liefde te beschouwen. Laat alles, wat mooi is in ons aards verblijf ons doen denken aan de kristal zee de groene velden, de wuivende bomen en de levende fonteinen, de blinkende stad en wit geklede zangers, van onze hemelse woning - die wereld van schoonheid, die geen kunstenaar kan schilderen en geen sterfelijke tong kan beschrijven.
Mij Life to Day. 175.
"Het fruit van de boom des levens in de hof van Eden bezat bovennatuurlijke kracht. Ervan te eten betekende eeuwig leven. Zijn fruit was een tegengif voor de dood. Zijn bladeren dienden tot het in stand houden van het leven en de onsterfelijkheid .... Nadat de zonde haar intrede gedaan had, verplantte de Landman de boom des levens in het paradijs hierboven.
De verloste heiligen, die God bemind hebben en Zijn geboden gehouden hebben, zullen binnengaan in de poorten van de stad, en recht hebben tot de boom des levens. Zij zullen er vrij van eten zoals het onze eerste ouders deden voor de val.
De bladeren van deze onsterfelijke wijdgespreide boom zal dienen tot genezing van de volkeren. Al hun weeën zullen dan voorbij zijn.
17.

Ziekte, smart en dood zullen zij nooit meer onderviolen, want de bladeren van de boom des levens heeft h genezen. Dan zal Jezus zijn zielestrijd begrijpen en voldaan zijn, als de verlosten, die het voorwerp geweest zijn van droefheid, inspanning en smarten, die beneden gezucht hebben onder de vloek verzameld zu len zijn rond de boomm des levens van Zijn onsterfelijk fruit te eten, waartoe onze ouders alle recht er. toe verbeurden, door Gods gebo te breken. Er zal nu geen gevaar meer zijn dat zij het recht op de boom des levens opnieuw verliezen, daar deze, die onze eerste ouders bekoorde tot zonde, zal vernietigd zijn door de tweede dood.
Op de boom des levens was het mooiste fruit, waarvan de heiligen vrijelijk konden genieten .... De meesi verheven taal blijft in gebreke om de heerlijkheid van de hemel of de mateloze diepten van de liefde van de Heiland te beschrijven. Mij life to Day 355.
"Het fruit van de boom des levens in de hof van Eden bezat bovennatuurlijke kracht. Ervan te eten beteken de eeuwig leven. Zijn vruchten betekenden een tegengif voor de dood. Zijn bladeren dienden voor het behoud van het leven en de onsterfelijkheid. Maar door de ongehoorzaamheid van de mens kwam de dood bin nen in de wereld. Adam at van de boom der kennis van goed en kwaad, van het fruit waarvan hij verboden was te nemen. Dit was de proef. Hij schoot tekort en de overtreding opende de vloedgolf van weeën op de aarde.
De boom des levens was een type van de ene grote Bron van onsterfelijkheid.
Van Christus staat geschreven: " In Hem was leven; en het leven was het licht van de mens". Hij is de brc van leven, Gehoorzaamheid aan Hem is de leven-gevende verlevendigende macht die de ziel verheugt. Do( zonde sneed de mens zich af van de toegang tot de boom des levens. Nu worden leven en onsterfelijkheid tot openbaring gebracht door Jezus Christus
Medical Ministry 233 - 34.
Patriarchen en Profeten 32 - 36.
"In deze hof plaatste de Heer fruitbomen van allerlei aard, voor nuttigheid en voor schoonheid, evenzo lieflijke bloemen, die de lucht vervulden met hun geuren. Alles was smaakvol en heerlijk geschikt. In het midden van de hof stond de boom des levens, wiens glorie al de anderen overtrof. Het fruit ervan geleek appels van goud en zilver, en dienden om onsterfelijkheid te vereeuwigen. De bladeren bevatten geneeskra ten.
Spiritual Gifts Deel 3. 34 - 35.
"Op het einde van de duizend jaar, daalt Jezus, de koning van glorie van de heilige stad gekleed met schit tering gelijk de bliksem, op de olijfberg - dezelfde berg vanwaar Hij was opgestegen na Zijn verrijzenis. Als Zijn voeten de berg raken, scheidt ieder deel van elkaar, en wordt een grote vlakte en is bereid om d heilige stad te ontvangen, waarin het paradijs van God is, de hof van Eden, die weggenomen werd na de overtreding van de mens. Nu daalt hij neder met de stad, mooier en glorievoller versierd dan op het ogei blik, dat Hij van de aarde weggenomen werd.
3 Spiritual Gifts 83.
"Voor de val rustte er geen wolk op de geest van onze eerste ouders, die hun klaar begrip van het karakter van God benevelde. Zij waren gans in harmonie met de wil van God. Want een bekleding, een mooi licht, het licht van God omkleedde hen. De Heer bezocht het heilig paar, en leerde hen doorheen de werken van Zijn handen. De natuur was hun lesboek. In de Hof van Eden was het bestaan van God aangetoond in de voorwerpen van de natuur, die hen omringden. Iedere boom van de hof sprak tot hen. De onzichtbare dingen van God werden klaar gezien; zij werden begrepen door de geschapen dingen, ook Zijn eeuwig macht en Godheid.
Maar als het waar is, dat God zo kon onderscheiden worden in de natuur, toch begunstigt dit de stelling niet, dat na de val een volmaakte kennis van God geopenbaard werd in de natuurlijke wereld aan Adam en aan Zijn nageslacht. De natuur kon haar lessen inhouden voor de mens in Zijn onschuldige toestand; maai de overtreding bracht een verderfelijke invloed op de natuur en plaatste zich tussen de natuur en de God van de natuur. Hadden Adam en Eva nooit hun Schepper ongehoorzaam geweest, waren zij altijd op het volmaakte pad van rechtschapenheid gebleven, dan zouden zij God gekend hebben en begrepen hebben. Ma, als zij luisterden naar de stem van de verleider, en zondigden tegen God, verdween het licht van het gewaad van hemelse onschuld van hen, zij sleepten achter zich de donkere klederen van onwetendheid. Het klare en volmaakte licht, dat hen tot hiertoe omringd had, verlichtte elk ding, dat zij benaderden; maar beroofd van dat hemelse licht, kon het nageslacht van Adam niet langer het karakter van God nasporen in Zijn geschapen werken.
De dingen van de natuur, waarop wij nu kijken, geven maar een zwak begrip van de schoonheid en de heerlijkheid van Eden; toch verkondigt de wereld van de natuur met onmiskenbare stem de glorie van Go( In de dingen van de natuur, al zijn ze bevlekt door de vloek van de zonde, blijft er nog veel schoons over Een Die almachtig is, groot in goedheid en barmhartigheid en liefde, heeft de aarde geschapen en zelfs in haar bevlekte toestand, prent zij waarheden in nopens de handige Meester Kunstenaar. In dit boek van de natuur dat voor ons open ligt - in de mooie geurende bloemen, met hun gevarieerde en delikate kleur geeft God ons een onmiskenbare uitdrukking van Zijn liefde. Na de val had God kunnen vernietigen iedere ontluikende bloemenknop, of Hij had hun geurigheid kunnen wegnemen, zo aangenaam voor de zintuigen. In de aarde, verwelkt en bevlekt door de vloek, in de doornstruiken, in de distels, het onkruid, de doornen kunnen wij de wet van veroordeling lezen. Maar in de delikate kleuren en geuren van de bloemen kunnen wij leren dat Hij ons steeds lief heeft, dat Zijn barmhartigheid niet gans van de aarde weggetrokken is.
De natuur is vol met geestelijke lessen voor de mens. De bloemen sterven om opnieuw tot nieuw leven op te groeien. Hierin wordt ons een les gegeven nopens de opstanding.
1

De geest is het, die levend maakt, het vlees is niets nut: de woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en lev "Die overwint, ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs God: is". Joh. 6 : 35, 57 - 63 Openb. 2 : 7.
De kennis van God geopenbaard in Christus is de kennis, die allen die gered zijn, moeten hebben. Het is kennis, die verandering van karakter teweeg brengt. Als deze kennis ontvangen is, zal zij de ziel herschE pen in het beeld van God. Het zal aan het ganse wezen een geestelijke macht mededelen, die goddelijk is. "En wij allen met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in eenen spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heeren Geest. 2 Cor. 3 : 18. 8 Test Church 288 - 89.
Vers 8 - 17.
Education 23 Karaktervorming.
( Rom. 5 : 19) Christus wordt de tweede Adam genoemd. In reinheid en heiligheid, verbonden met God er bemind door God, begon Hij waar de eerste Adam begon. Gewillig ging Hij het terrein voorbij, waar Adai gevallen is, en herstelde Adams fout.
Maar de eerste Adam was in alle opzichten beter geplaatst dan Christus. De wonderbare voorzorgen gemaakt voor de Mens in Eden, waren tot stand gebracht door een God, die hen liefhad. Alles in de natuur i rein en onbevlekt .... Geen schaduw stelde zich tussen hen ( Adam en Eva) en hun Schepper. Zij kenden God als hun weldadige Vader, en in alle dingen was hun wil gelijkvormig aan de wil van God ... Maar Satan kwam tot de bewoners van Eden en insinueerde twijfels in verband met De wijsheid van God. 1 beschuldigde Hem, hun hemelse Vader en Meester van zelfzucht, omdat Hij, om hun op de proef te steller hen verboden had van de boom van kennis te eten
Christus was bekoord door Satan op een honderdvoudig strengere manier dan Adam, en onder omstandighi den in alle opzichten meer op de proef gesteld. De verleider verscheen als een engel des lichts, maar Christus weerstond zijn bekoring. Hij herstelde Adams ondankbare val, en redde de wereld ... . In Zijn menselijke natuur behield Hij de reinheid van Zijn goddelijk karakter. Hij leefde de wet van God u: en eerde deze in een wereld van overtreding, aantonende aan gans het universum des hemels, aan Satan, en aan al de gevallen zonen en dochters van Adam, dat door Zijn genade de mensheid de wet kan onderhou den. Hij kwam om Zijn eigen goddelijke natuur mede te delen, Zijn eigen beeld te geven aan de zich bekerende gelovende ziel.
De overwinning van Christus was zo volledig als de fout van Adam totaal geweest was. Zo kunnen wij bekoringen weerstaan en Satan dwingen van ons weg te gaan.
Mij life to Day. 323.
Vers 9.
EEN VASTBERADEN POSITIE - EEN OPROEP TOT EEN GEKENDE EVANGELIST.
Het is mij klaar en duidelijk getoond geweest, dat Gods volk een vastberaden standpunt moet innemen tege het eten van vlees. Zou God vóór dertig jaar de boodschap gegeven hebben aan Zijn volk, dat, indien zij wensen rein bloed en een klare geest te bezitten, zij het gebruik van vlees moeten opgeven, als Hij niet bi geerd zou hebben dat zij deze boodschap zouden in praktijk stellen?
Door het gebruiken van vlees als voedsel, wordt de dierlijke natuur kracht gegeven, terwijl de geestelijk natuur verzwakt wordt. Zulke mannen als U, die geroepen zijn in de meest plechtige en belangrijke taak die ooit aan een menselijk wezen toevertrouwd zijn, moet speciaal op uw hoede zijn voor wat gij eet. Denk er aan als gij vleesvoeding neemt, dat gij graangewassen en groenten eet slechts in tweede instantie want het dier ontvangt uit deze dingen de voeding, dat het doet groeien en het gereed maakt voor de markt Het leven, dat in de graangewassen en groenten was gaan over naar het dier, en worden een deel van zijn leven en dan eten menselijke wezens het dier. Waarom zijn zij zo bereidwillig voedsel te eten uit tweede hand ?
In het begin was het fruit uitgesproken door God als "goed tot spijze". De toelating om vlees te eten was een gevolg van de zondeval. Slechts na de zondeval werd aan de mens de toelating gegeven om vlees te eten van dieren. Waarom dan moeten wij vleesspijzen nemen? Velen van dezen, die het eten, weten niet hoe vol het is van ziekte ... Vleesspijzen waren nooit de beste voeding en nu zijn zij vervloekt door de zip te.
De gedachte dat men dieren doodt om op te eten verwekt op zich zelf een gevoel van opstand. Waren de na tuurlijke zintuigen van de mens niet verdorven geweest door het toegeven aan eetlust, dan zou een menselijk wezen er niet aan denken van vlees te eten van dieren.
Wij hebben een taak gekregen, van de gezondheidshervorming te doen vooruitgaan. De Heer begeert, dat Zijn volk in harmonie wezen onder elkander. Zoals gij het moest weten, zullen wij de positie, waarin gedurende de laatste dertig jaar, de Heer ons gebeden heeft te blijven standhouden, niet verlaten. Pas op h( gij u in oppositie stelt tegen het werk van de gezondheidshervorming. Het zal voorwaarts gaan, want het ligt in Gods bedoelingen, het lijden in onze wereld te verzachten en ZIJN VOLK te reinigen. Wees voorzichtig welk een houding gij aanneemt, opdat gij niet moet bevonden worden, dat gij de oorzaak zijt van scheiding. Mijn broeder, zelfs als gij in gebreke blijft om in uw eigen leven en in uw familie de zegeningen te brengen, die de princiepen van de gezondheidshervorming meebrengen, benadelig geen anderen door u te kanten tegen het licht dat God gegeven heeft nopens deze kwestie. Als wij van het gebruik maken van vlees geen toets maken, als wij gelijk wie niet wensen te dwingen om zijn eigen gebruiken op te geven, toch is het onze plicht dat geen bedienaar van de conferentie het lichtzin nig zal opnemen of zich zal kanten tegen de boodschap van hervorming op dit punt. Als gij, ondanks het licht, dat gegeven geweest is in verband met de gevolgen van het vlees eten, toch wilt doorgaan met vlees te eten, dan moet gij de gevolgen dragen.

Maar neem geen zulkdanige houding aan tegenover het volk, dat hun toelaat te denken, dat het niet nodig is op te roepen voor een hervorming in verband met het eten van vlees, want de HEER is het, die de hervorming vraagt. De Heer heeft de taak van de verkondiging van de boodschap van gezondheidshervorming gegeven, en als gij niet voorwaarts kunt gaan in de rangen van dezen, die deze boodschap verkondigen, dan moet gij dit niet laten opvallen. Als gij de inspanningen van uw mede arbeiders tegenwerkt, die de gezondheidshervorming onderwijzen, dan zijt gij uit de rangen gesloten, daar gij werkzaam zijt aan de verkeerde zijde. Letter 48, 1902. Evangelisme. 663 - 65.
Vers 10 - 14.
PP 97 PP 80.
"Al s God de aarde gemaakt had, waren er bergen en heuvels en vlakten en verspreid er tussenin waren rivieren en verzamelingen van water .... De wateren waren regelmatig verspreid 3 Spiritual Gifts 33. Vers 15.
"God zorgde voor fruit in zijn natuurlijke vorm voor onze eerste ouders. Hij gaf opdracht aan Adam en Eva om deze te verzorgen en op te maken, zeggende "voor u zal het tot spijze zijn. Het ene dier moest het andere niet verdelgen om te eten". Counsels on Diets and Foods. 396.
"Laat ons aan de kleinen leren ons te helpen, als hun handen nog klein zijn en hun kracht nog tenger. Laten wij er bij hen op drukken, dat arbeid edel is, dat het bevolen werd aan Adam en Eva in Eden, als van groot belang voor de ontwikkeling van de gezondheid van geest en lichaam. Laten wij hen laten begrijpen, dat onschuldig plezier maar half zo voldoening gevend is dan als wanneer ze aktieve bedrijvigheid uitoefenen. Child Guidance 127.
"In beraadslaging met de Vader vóór de wereld ontstond, werd het beslist, dat de Heer een hof zou planten voor Adam en Eva in Eden en hen de opdracht zou geven om voor de fruitbomen te zorgen en de groene gewassen te bebouwen en groot te brengen. Nuttig werk was voor hen een beveiliging, en het moest bestendigd worden gedurende alle generaties tot de sluiting van de wereldgeschiedenis. Child Guidance 345. "Als Jezus van de natuur sprak ( in de parabels) sprak Hij over de dingen, die Zijn eigen hand gemaakt hadden en die hoedanigheden en machten bezaten, die Hijzelf eraan gegeven had. In zijn originele volmaaktheid was ieder geschapen voorwerp een uitdrukking van de gedachte van God. Voor Adam en Eva in Eden huis, was de natuur vervuld van de kennis van God, vervuld met goddelijke lering. Wijsheid sprak tot het oog en werd ontvangen in het hart, want zij namen met God kontakt in Zijn geschapen werken. Vanzohaast het heilige paar de wet van de Allerhoogste overtrad, verdween de schittering van Gods aangezicht van het aanschijn van de natuur. De aarde is nu bevlekt en bevuild door de zonde. Toch, in haar verdorven toestand is veel dat mooi gebleven was. Gods Aanschouwings-onderwijs is niet uitgewist; goed begrepen, spreekt de natuur van haar Schepper". Christ Object Lessons. 17 - 18.
"Het werk is geen vloek maar een zegen. God gaf aan de zondeloze Adam en Eva een mooie hof om te onderhouden. Dit was aangenaam werk en er zou niets dan aangenaam werk in de wereld binnengekomen zijn, had het eerste paar niet gezondigd, de wet van God overtreden . .. Counsels to Parents ... Students 147. "Als onze ouders God gehoorzaamden, was hun werk in de hof een genoegen. Maar als de mens afzag van gehoorzaamheid, was hij gedoemd te strijden met de zaden, die Satan gezaaid had en zijn brood te winnen in het zweet zijns aanschijns. Van dan af moest Hij strijden met inspanning en last tegen de macht aan wien hij zijn wil overgegeven had. Het was het doel van God de moeite in de wereld, gebracht door het kwaad der ongehoorzaamheid van de mens, te verlichten. Door inspanning kunnen de bekoringen van Satan zonder uitwerking gemaakt worden en de vloed van kwaad kan tot staan gebracht worden. En ofschoon het werk vergezeld is van zorg, afmatting en pijn blijft het steeds een bron van geluk en ontwikkeling en een bescherming tegen bekoring. Zijn discipline legt een belemmering op de zelftoegeving, en bevordert de bedrijvigheid, de reinheid en de vastberadenheid. Dus wordt het een deel van Gods groot plan voor onze herstelling van de val. Counsel to Parents ... Students. 72.
Education 21 214 - 219. Karaktervorming.
"God gaf Adam en Eva een bezigheid. Eden was de school voor onze eerste ouders en God was hun leraar. Zij leerden hoe zij de grond moesten behandelen en hoe zij moesten zorgen voor de dingen, die de Heer geplant had. Zij aanzagen het werk niet als vernederend, maar als een grote zegening. Bedrijvigheid was een genoegen voor Adam en Eva. De val van Adam veranderde de gang van zaken; de aarde was vervloekt. Maar de uitspraak, dat de mens zijn brood zou hebben in het zweet zijns aanschijns werd niet gegeven als een vloek. Door geloof en hoop, was het werk een zegening voor de nakomelingen van Adam en Eva. God had nooit in zijn bedoelingen dat de mens niets zou verrichten. Maar hoe meer en dieper de vloek van de zonde werd, hoe meer de orde van God veranderd is. De last van de inspanning weegt zwaar op een zekere soort van mensen, maar de vloek van de ijdelheid is op velen, die in het bezit zijn van het geld, dat God toebehoort, en dit alles wegens de valse gedachte, dat het geld de morele waarde van de mens doet stijgen. Het werk is voor de mens, wat hij ervan maakt
Wij hebben behoefte in dit land aan scholen om kinders en jeugd op te voeden, omdat zij meesters worden in het werken en geen slaven van de arbeid. Onwetendheid en ijdelheid kan geen enkel mens verheffen. Onwetendheid zal het lot van de harde zwoeger niet verlichten. Laat de werker zien welk een voordeel hij kan halen uit de nederigste bezigheid, door gebruik te maken van de handigheid, die God hem gegeven heeft als een gave. Aldus kan hij een opvoeder worden en anderen onderwijzen in de kunst om het werk verstandig te volbrengen. Hij kan verstaan wat het betekent God met gans zijn hart, ziel en geest en krachten te beminnen. De fysische krachten moeten gebruikt wordenin de dienst van de liefde van God. De Heer wenst de fysische kracht en gij kunt uw liefde openbaren voor Hem door het juist gebruiken van uw fysische krachten, door het werk te doen, dat moet gedaan worden. Er is geen aanzien des persoons bij God. Fundamentals of Christian Education. 314 - 15.
"Het was Gods doel niet dat het volk opgestapeld zou worden in de steden, in huizenrijen en in appartementen.

In het begin plaatste hij onze eerste ouders temidden van de schone zichten en klanken, waarin Hij wenst, c wij ons zouden verheugen ook nu nog. Hoe dichter wij in harmonie komen met het originele plan van God, h gunstiger onze positie zal zijn om de gezondheid van ons lichaam te verzekeren en van onze geest en van on ziel.
Een uitgebreide verblijfplaats, ingewikkelde meubilering, praal en luxe en gemak, verschaffen de essentie] voorwaarden niet voor een gezond en nuttig leven. Jezus kwam naar de aarde om het grootste werk te volba gen, ooit door mensen vervuld. Hij kwam als Gods vertegenwoordiger, om ons te tonen hoe wij moeten levi om aan het leven de beste resultaten te verschaffen. Welke waren de condities gekozen door de oneindige V der voor Zijn Zoon? Een eenzame woning in de heuvels van Galilea; een huishouden in stand gehouden door eerlijk zelfeerbiedigend werk; een leven in eenvoud; dagelijkse strijd met moeilijkheden en last; zelfopoffering; zuinigheid en geduld, blijde dienstbaarheid; het uur van studie aan Zijn moeders zijde, met de geope de rol van de Schriftuur; de rust van de dageraad of de schemering in de groene vallei; de heilige bediening van de natuur; de studie van de schepping en de Voorzienigheid; en de gemeenzaamheid van de ziel met God deze waren de omstandigheden en gelegenheden van het aardse leven van Christus. Zo ging het met het grootste deel van de beste en edelste mannen van alle tijden. Lees de geschiedenis Abraham, Jacob, Josef of van Mozes, David en Elisa. Bestudeer de levensgeschiedenis van mannen van la re tijden, die op een achtenswaardige manier vertrouwensambten en posities van verantwoordelijkheid bekleed hebben, mannen wiens invloed zeer doeltreffend geweest is voor de morele opwekking van de wereld. Hoevelen van dezen zijn grootgebracht in huizen gelegen op de buiten. Zij kenden weinig van weelde. Zij brachten hun jeugd niet door in amusement. Velen waren verplicht te strijden met armoede en ontbering. Zij leerden vroeg te werken en hun aktief leven in de open lucht gaf kracht en veerkracht aan al hun fakulte ten. Gedwongen af te hangen van hun eigen inkomsten leerden zij moeilijkheden te bestrijden en hinderniss( te overbruggen, en zij verwierven moed en uithoudingsvermogen. Zij leerden lessen van zelfvertrouwen en zelfcontrole. Gescheiden in een grote mate van slechte gezelschappen, waren zij voldaan met natuurlijke vermaken en weldoende kameraadschap. Zij waren eenvoudig in hun goestingen en matig in hun gewoonten. Zij waren onder de leiding van princiepen en zij groeiden rein, sterk en getrouw op. Als zij geroepen wer den tot hun levenswerk schonken zij hieraan fysische en mentale kracht, opgewektheid van geest, handighei tot het vormen van plannen en deze ten uitvoer brengen, een standvastigheid in het weerstaan van het kwam dat hun een positieve macht maakte voor het goede in de wereld....
In plaats van te verblijven waar alleen de werken van mensen kunnen gezien worden, waar het gezicht en di geluiden dikwijls gedachten van kwaad suggereren, waar rumoer en verwarring moeheid en verwarring me brengen, gaat daar waar gij kunt zien naar de werken van God. Vindt rust van geest in de schoonheid en dE rust en de vrede van de natuur. Laat uw ogen rusten op de groene velden, de wouden en de heuvelen. Kijk i naar de blauwe hemel, onbeneveld met het vuil en de rook van de stad, en adem de levengevende lucht in van de hemel. Ga daar, waar afgezonderd van verstrooiingen en losbandigheid van de stad, gij uw kinderei uw eigen gezelschap kunt bezorgen, waar gij hun kunt onderwijzen dat zij van God moeten leren door Zijn werken en zij hun moeten oefenen voor een leven van onkreukbaarheid en nuttigheid. The Ministry of Healing. 365 - 66 - 67.
"Op de aarde, die vernieuwd zal worden, zullen de verlosten aan de bezigheden en genoegens deelnemen, die Adam en Eva in het begin gelukkig maakten. Het leven, zoals dit in Eden was, zal er geleefd worden: Het leven in de tuinen en op akkers". En zij zullen huizen bouwen en bewonen, en zij zullen wijngaarden planten en derzelver vrucht eten. Zij zullen niet bouwen, dat het een ander bewone; zij zullen niet planten, dat het een ander ete want de dagen Mijn volks zullen zijn als de dagen eens booms en Mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten". Jes. 65 : 21 - 22.
Iedere kracht zal daar ontwikkeld, iedere bekwaamheid vermeerderd worden; de grootste ondernemingen zullen uitgevoerd, de meest verheven idealen bereikt. PK 730 PK 591 - 92. PP 37 PP 50/
"Het is onmogelijk Adams verrukkingen van vreugde te beschrijven als hij terug het Paradijs aanschouw de, de hof van Eden, die eens zijn gelukkig tehuis geweest was, waarvan hij, wegens zijn overtreding zolang gescheiden geweest was. Hij aanschouwde de liefelijke bloemen en bomen, die hij elk afzonderlijk een naam gegeven had, terwijl hij nog in zijn onschuld verbleef. Hij zag de weelderige wijngaarden, die hij eer met genotgeleid had tot prieeltjes .... Adam had Eden verloren door ongehoorzaamheid aan de goddelijke wetten. Hij heeft nu deze liefelijke hof terug gewonnen door berouw en gelovige gehoorzaamheid. De vloek rustte op hem voor zijn ongehoorzaamheid, de zegen rust nu op hem voor zijn gehoorzaamheid". 3 Spiritual Gifts 89.
"God gaf aan onze eerste ouders de middels voor ware opvoeding, als Hij hen onderwees de grond te onder houden en voor de verblijfplaats van de hof te zorgen. Als de zonde binnen gekomen was, door ongehoorzaamheid aan de voorschriften van de Heer, was het werk, dat moest gedaan worden om de grond te bewerken vermenigvuldigd, want de aarde, wegens de vloek, bracht onkruid en distels voort. Maar de bezigheid werd niet gegeven wegens de zonde. Maar de Heer zelf zegende het werk van bewerking van de grond.
Het is het doel van de Satan om mannen en vrouwen aan te trekken naar de stad en om zijn doel te bereiken vindt hij alle soort van nieuwigheden en amusementen en allerlei soort van ophitsing. En de steden var onze aarde heden ten dage worden zoals deze van voor de vloed .... Wie wil gewaarschuwd worden? Wij zeggen opnieuw: "Uit de steden". Beschouw het niet als een groot verlies. dat gij moet gaan naar de heuvelen en bergen, maar zoek naar deze terugtrekking, waar gij alleen kunt zijn met God, om er zijn wil en weg te leren.
Ik dring er ons volk toe, maak het uw levenswerk, van de spiritualiteit te zoeken. Christus is aan de deur. Daarom is het dat ik zeg tot ons volk: "beschouw het niet als een beroving, als gij geroepen zijt om de steden te verlaten en te verhuizen naar plaatsen op de buiten. 2:

Hier wachten er rijke zegeningen voor deze, die zij willen grijpen. Door de landschappen in de natuur te aanschouwen, de werken van de Schepper, door studie van het handwerk van God, zonder het te merken zult gij
veranderd worden, in hetzelfde beeld. 2 SE1. Mess. 355.
Vers 1 - 31. Hst. De Schepping ( 30 - 37 ). Hds. De week ( 94 - 99 ) van Patr. Pr.
2 GS 767.
Vers 2 - 3 Lessen uit de Gelijkenissen : 397 - 98. Profeten en Koningen: 580 ( 717 P en K )
Vers 3 GS 243.
Vers 11 - 12. Les. u. GE 1 58 - 59, PP 45.

Vers 26 EG 167.
Vers 26 - 27 PP 30. 186 - 187.
Vers 27 GS 546. PK 146 - 147. PP 31, 612 - 613 ( Sch. Get. 2 ) 430. Get. 3. 268.
Vers 28 PK 552 PP 36.
Vers 29 PP 33.
Vers 16 - 17.
"De geschiedenis van Adam en Eva's ongehoorzaamheid in het begin van de geschiedenis van de wereld is tenvolle gekend. Door deze eene daad van ongehoorzaamheid, verloren onze eerste ouders hun schoon verblijf Eden. En het was zulk een kleine zaak! Wij hebben reden om dankbaar te zijn dat het geen groter zaak was. Want had het zo moeten zijn, dan zou de weinige in acht neming van de ongehoorzaamheid vermenigvuldigd zijn geweest. Het was de laagste test, die God kon geven aan het heilig paar In Eden. Ongehoorzaamheid en overtreding zijn altijd een grote overtreding voor God. Ontrouw in dat wat het minst is zal spoedig, indien het niet verbeterd wordt, leiden tot overtredingen in dingen die groot zijn. Het is niet de grootheid van de ongehoorzaamheid, maar de ongehoorzaamheid in zich zelf, die het misdrijf uitmaakt. Child Guidance 79 - 80.

"Eeuw na eeuw heeft de nieuwsgierigheid de mens geleid op zoek te gaan naar de boom van kennis, en zij denken dikwijls, dat zij zeer belangrijk fruit plukken, als het in werkelijkheid ijdelheid en nietigheid is in vergelijking met deze wetenschap van ware heiligheid, die voor hen de deuren van de Godsstad zou openen. Menselijke ambitie zoekt naar kennis, die hem eer zal bezorgen en zelfverheffing en overheersing. Zo werden Adam en Eva beinvloed door Satan tot Gods beperking teniet gedaan werd en hun opvoeding onder het onderwijs van de leugen begon. Zij wonnen de kennis, die God hen geweigerd had te geven - de gevolgen te kennen van de overtreding.
De boom van kennis, zo genoemd, werd een instrument van de dood. Satan had kunstig zijn dogma's, zijn valse theorieën geweven, tot het geven van de instructies. Van de boom van kennis spreekt hij de meest aangename vleierijen in verband met de hogere opvoeding. Duizenden nemen deel aan de vrucht van deze boom, maar het betekent dood voor hen. Christus zegt: "gij weegt geld af voor wat geen brood is" Jes. 55:2 Gij gebruikt de talenten die u door de hemel toevertrouwd zijn voor een opvoeding, die God als dwaasheid bestempelt. Couns. to Par. Teach. 12.
"Ware opvoeding betekt meer dan een zekere richting van studie te volgen. Het is breed. Het sluit in de harmonieuze ontwikkeling van fysische vermogens en de mentale faculteiten. Zij onderwijst de liefde en de vreze Gods en is een voorbereiding tot de getrouwe vervulling van de Levensplichten. Er is een opvoeding die in essentie werelds is. Haar oogmerk i s sukses in de wereld, de toegeving aan zelf ambitie. Om deze opvoeding te verzekeren, nemen vele studenten tijd en geld in het volstoppen van hun geest met onnodige kennis. De wereld beschouwt hen als geleerd; maar God is niet in hun gedachten. Zij eten van de boom van wereldse kennis, die trots voedt en aanwakkert. In hun hart worden zij ongehoorzaam en vervreemd van God en de hun toevertrouwde gaven worden aan de zijde van de vijand geplaatst. Vele opvoedingen heden ten dage zijn in deze zin opgevat. De wereld mag het als ten zeerste begeerlijk beschouwen, maar het doet het gevaar stijgen voor de student.
Er is een andere soort van opvoeding, die gans verschillend is. Haar grondprincipe, zoals vastgesteld door de grootste onderwijzer, die de wereld ooit gekend heeft, is :"Zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn Gerechtigheid". Mat. 6 : 33.
Haar doel is niet zelfzuchtig, maar zoekt God te eren en Hem te dienen in de wereld. Beiden, de studie die gevolgd wordt en de bedrijvige opleiding die gezocht wordt: hebben dit voorwerp in het oog. Het Woord van God wordt gestudeerd een levendige verbinding met God wordt in stand gehouden, en de betere gevoelens en trekken van karakter worden in oefening gebracht. Deze soort van opvoeding brengt resultaten blijvend voor de eeuwigheid. "De vreze des Heren is het begin der wijsheid" en beter dan alle wijsheid is het begrijpen van Zijn Woord.
Wat zal het kenmerk zijn van de opvoeding die in onze scholen gegeven wordt ?
Zal het in overeenkomst zijn met de wijsheid van deze wereld, of in harmonie met de wijsheid die van boven is? Counsels to Par. and Teach. 64 - 65.
"Deel Uw studenten mede, dat de Heer Jezus alle voorzorg genomen heeft opdat zij zouden kunnen voorwaarts gaan, veroverend en om te veroveren. Laat hen vertrouwen hebben in de goddelijke belofte "Indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt en zij zal hem gegeven worden". Jac. 1 : 5
Uit God, de bron van alle wijsheid, komt alle kennis, die van waarde is voor de mens, alles wat het intellekt kan grijpen of vasthouden. De vrucht van de boom die goed en kwaad voorstelt moet niet gretig geplukt worden omdat deze door iemand, die eens een licht-engel was in glorie, aangeprezen wordt. Hij heeft gezegd, als men daarvan eet, men goed en kwaad zal kennen; maar laat deze boom staan, blijf
er af. De ware wijsheid komt niet van ontrouwe en slechte mensen. Het Woord van God is licht en waarheid. Het ware licht schijnt van Jezus Christus, "dat iedere mens verlicht, was komende in de wereld". Joh. 1:9. Van de Heilige Geest komt goddelijke kennis. Hij weet wat de mensheid nodig heeft om vrede, geluk, en rust te bevorderen hier in deze wereld, en om eeuwige rust te verzekeren in het koninkrijk Gods. Counsels

to Par. Teach. 360.
23.

Education 302. Karaktervorming.
Early Writings 125 en 147. Eerste Geschriften 145, 270.
"De bijbel is vol van kennis, en al wie hem bestudeert met een hart om te verstaan, zal de geest verbree voelen en de faculteiten versterkt om deze precieuse ver reikende waarheden te verstaan. De heilige Gee zal deze waarheden prenten in de geest en de ziel. Maar deze, die onderwijs geven aan de jongeren moet( eerst dwaas worden, opdat zij wijs kunnen worden. Als zij geen besef hebben van een volle "Alzo zegt de Heer" en als zij plukken van de boom van kennis, wat God hen verboden heeft, die een kennis van ongehoo zaamheid is, dan brengt overtreding hen tot veroordeling en zonde. Zullen wij zulke mensen ophemelen wegens hun grote kennis ? Zullen wij aan de voeten zitten van dezen, die de waarheid, die de ziel heiligt, niet kennen? "Zo waar Ik leef luidt het woord van den Here, Here, met sterke hand, met uitgestrekten ar en met uitgestorte grimmigheid zal Ik over u heersen". Waarom nemen de opvoeders van nu geen acht op deze waarschuwingen? Waarom struikelen zij, niet wetende waarover zij struikelen? Het is omdat Satan hun ogen verblind heeft, en de struikelblok van hun ongerechtigheid wordt voor anderen voorgesteld door 1 voorschrift en voorbeeld. Aldus worden andere ogen verblind, en dezen, die behoorden in het licht te wan• delen, wandelen in de duisternis; want zij kijken niet standvastig naar Jezus, het Licht van de wereld. Groot licht was gegeven aan de hervormers, maar velen onder hen ontvingen het sofisme van de dwaling door verkeerde interpretatie van de bijbel. Deze dwalingen zijn door de eeuwen heen overgebracht, maar schoon zij vergrijsd zijn door de ouderdom, hebben zij daarom niet meer een "Zo zegt de Heer" om hen t( ondersteunen. Want de Heer heeft gezegd, ik wil niet "veranderen wat over mijn lippen gekomen is". Psalm 89 : 35. In Zijn grote barmhartigheid heeft de Heer toegelaten, dat groter licht zou schijnen in deze laatste dagen. Aan ons heeft Hij Zijn boodschap gezonden, die Zijn wet openbaart en die ons toont wat waa: heid is.
In Christus is de bron van alle kennis. Op Hem is onze hoop tot eeuwig leven gevestigd. Hij is de grootste leraar, die de wereld ooit gekend heeft, en als wij wensen de geest van onze jonge mensen te verbreden, e hen willen winnen, als het mogelijk is tot de lief de voor de bijbel, dan zullen wij hun gedachten voeren nas de volle en eenvoudige waarheid door uit te delven, dat, wat begraven geweest is onder het puin van de tra ditie, om aldus de juwelen te laten doorschijnen. Wakker hen aan om te zoeken in deze onderwerpen, en d( krachtsinspanning, die hiervoor gedaan wordt, zal een niet te schatten middel uitmaken tot discipline. Het openbaar maken van God, zoals voorgesteld in Jezus Christus, verschaft een thema, dat uitgebreid is om 1 beschouwen, en dat, als het bestudeerd wordt, de geest zal scherpen en de vermogens zal veredelen. Als de mens deze lessen leert in de School van Christus, pogend te worden zoals Christus was, zacht en neder van hart, zal hij de meest nuttige les leren, - dat verstand is hoogstaande slechts dan als het geheiligd is door een levende verbinding met God.
De waarschuwingen en onderrichtingen, gegeven in het Woord van God, in verband met de valse schaapherders, is van toepassing voor de onderwijzers en studenten in onze scholen. Er moet raad gegeven worden aan onze studenten, deze schaapherders niet te beschouwen als hun hoogste gezag Het is een onnuttige tuchtiging van de geest te openen tot het zaaien van onkruid temidden van de tarwe;
en het behaagt onze Grote Leeraar niet dat wij leeraars verheerlijken, die geen oren hebben om te horen oi verstand om tenvolle het "Zo zegt de Heer" te begrijpen. Door dezen te eren, die rechtstreeks buiten de waarheid opvoeden, kunnen wij de goedkeuring van God niet ondervinden. Laten de woorden van de Heer, gesproken tot de wereld door de profeet Jesaja, gewicht hebben: "Want alzo zegt de Hooge en Verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van enen verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden". Jesaja 57 : 15. "De Heere is nabij de gebrokenen van hart, en Hi; behoudt de verslagenen van geest". Psalm 34 : 19. "Maar op dezen zal Ik zien" zegt de Here "op den arme en verslagene van geest, en die voor Mijn woord beeft" Jesaja 66 : 2. De nederigen, die de Heer zoeken, hebben wijsheid die leidt tot eeuwig leven.
De grootste wijsheid en het belangrijkste, is de kennis van God. Ons eigen persoon zinkt in het niet, als wij God beschouwen en Jezus, die Hij gezonden heeft. De bijbel moet de grondslag uitmaken van alle studie. Wij moeten persoonlijk uit dit lesboek, dat God ons gegeven heeft, de voorwaarden zoeken tot redding van onze ziel; want het is het enige boek, dat ons vertelt wat wij doen moeten om gered te worden. En niet alleen nog dat: maar uit de bijbel zal kracht gehaald worden voor het verstand. De vele boeken, waarvan gezegd wordt, dat zij opvoeding behelzen, zijn misleidend, ze zijn een begoocheling en een bedrog. "Wat heeft het stro met het koren te doen?" Jer. 23 : 28. Satan dringt de Geest van de mens ertoe om nu literatuur te verschaffen, die van een waardeloze en oppervlakkige aard is, maar die de geest fascineert, en hei in een netwerk spint van Satans vindingrijke listen. Na het lezen van deze boeken verblijft de geest in een onwerkelijke wereld, en het leven, voor wat betreft nuttigheid, is een dorre en onvruchtbare boom. De geest is in bedwelming gebracht, zodat het onmogelijk geworden is om van eeuwige werkelijkheden, die belangrijk zijn voor het heden en de toekomst, tenvolle gebruik te maken. Een geest, die er toe gebracht wordt zich te voeden aan onzin, kan niet in staat zijn in het Woord van God de schoonheid te ontdekken, die erin te vinden is. Liefde voor Jezus en neiging tot gerechtigheid zijn verloren; want de geest wordt opgebouwd met dat waarmede hij gevoed wordt. Door de geest te voeden met spannende verhalen van ingebeelde dingen, wordt de mens gebracht tot het fundament "hout, hooi, stoppelen". 1 Cor 3 : 12. Hij verliest alle zin voor het goddelijke Leidsboek, en bekommert zich niet om het karakter te vormen, dat hij moet vormen om te kunnen verblijven bij, de verloste schare, en deze woningen te gaan innemen, die Christus is gaan bereiden.
God heeft in zijn barmartigheid een proeftijd toegestaan om ons voor te bereiden op de toets, die ons zal gegeven worden. Alle voordeel is ons geschonken door de tussenkomst van Christus.

Als de mens het Goddelijk Woord wil bestuderen zal Hij merken dat alles overvloedig verschaft is voor dezen, die er naar streven overwinnaars te worden. De Heilige Geest is aanwezig om de kracht te verschaffen tot overwinning, en Christus heeft beloofd: "Ziet Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld". Math. 28 : 20.
Fundamentals to Christian Education. 449 - 452.
"Voorwaar, voorwaar, ik zeg ulieden: Tenzij dat gij het vleesch van den Zoon des menschen eet en Zijn bloed drinkt, zoo hebt gij geen leven in uzelve. Die mijn vleesch eet en mijn bloed drinkt, die heeft liet eeuwige leven, en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage; want mijn vleestb is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vleesch eet en mijn bloed drinkt, die blijft in Mij en Ik in hem". Deze zijn de woorden van leven door de Verlosser uitgesproken, vóbr de grondlegging der aarde. Geven de leeraars in de scholen aan de studenten het brood des levens te eten? Velen van hen leiden hun studenten op dezelfde baan, waarop zijzelf gelopen hebben. Zij denken, dat deze de enige rechte weg is. Zij geven de studenten voedsel, dat het spiritueel leven niet kan in stand houden, maar die deze, die er van eten zal doen sterven. Zij worden betoverd door dat wat God niet wenst wat zij zouden weten.
Deze leeraars, die even beslist zijn als de priesters en de leiders om hun studenten te leiden op hetzelfde oude pad, waarop de wereld voortgaat te wandelen, zullen in steeds grotere duisternis vallen. Deze, die hadden kunnen mede arbeiders zijn met Christus, die de boodschappers en de boodschap veracht hebben, zullen zich niet meer kunnen orienteren. Zij zullen in de duisternis wandelen, niet weten waaraan zij zich stoten. Deze zijn gereed om misleid te worden door de dwalingen van de laatste dagen. Hun geest is ingenomen door mindere belangen, en zij verliezen de gezegende gelegenheid om het juk op te nemen met Christus, en medewerkers te zijn met God. De boom des levens, zo genoemd, is een instrument des doods geworden. Satan heeft zichzelf kunstig ingeweven met zijn dogma's, zijn valse theorieën in het gegeven onderwijs. Vanuit de boom der kennis spreekt hij de aangenaamste vleierijen in verband met hogere opvoeding. Duizenden nemen van het fruit van deze boom, maar het betekent voor allen dood. Christus zegt tot hen: "Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is. Gij gebruikt de u toegekende talenten ommen opvoeding te verschaffen, die God als dwaasheid bestempelt".
Satan streeft ernaar om elk voordeel te winnen. Hij wil niet alleen de studenten bemachtigen, maar ook de leeraars. Hij heeft zijn plan gesmeed. Vermomd in een engel des lichts, wil hij wandelen op de wereld als een wonderdoener. Hij wil verheven gevoelens voorstellen in mooie taal. Goede woorden zullen door hem uitgesproken worden en goede daden volbracht. Christus zal gepersonifeerd worden, maar er zal op één punt een kenmerkend onderscheid zijn. Satan zal het volk aftrekken van de wet van God. Niettegenstaande dat zal hij zo juist de gerechtigheid nabootsen, dat, ware het mogelijk, hij de uitverkorenen zou misleiden. Gekroonde hoofden, presidenten, zullen zich buigen voor zijn valse theorieën. Inplaats van zich over te geven aan kritiek, verdeeldheid, jaloersheid en wedijver moeten deze die in onze scholen zijn een zijn in Christus. Dan alleen kunnen zij de bekoringen van de aartsverleider weerstaan.
De tijd gaat voorbij en God roept iedere wachter op zijn plaats. Het heeft Hem behaagd ons te leiden tot
een crisis, groter dan welke ook sedert de eerste komst van onze Heiland. Wat zullen wij doen? Gods geest heeft ons aangetoond wat wij moeten doen; maar als de Joden in de tijd van Christus het licht verwierpen en duisternis verkozen, zo zal de religieuse wereld de boodschap van deze tijd verwerpen. Mensen die Godsvrucht belijden, hebben Christus misprezen in de persoon van Zijn boodschappers. Gelijk de Joden ver
werpen zede boodschap van God. Fundamentals of Christian Education. 469 Grote Strijd 622. 635.
"Het fruit van de boom des levens in de hof van Eden bezat bovennatuurlijke kracht. Ervan te eten betekende eeuwig leven. Dit fruit was de tegenstelling van de dood. Zijn bladeren dienden tot onderhoud van het leven en onsterfelijkheid. Maar door de ongehoorzaamheid van de mens kwam ongehoorzaamheid in de wereld. Adam at van de boom van de kennis van goed en kwaad, van het fruit dat hem verboden was aan te raken. Dit was zijn toets. Hij faalde en zijn overtreding opende de vloed van wee over de wereld. De boom des levens was een type van de ene grote Bron van onsterfelijkheid. Van Christus is geschreven: in Hetzelve was het leven, en het leven was het licht der mensen". Joh. 1 : 4. Hij is de bron van leven. Gehoorzaamheid aan Hem is de levengevende verlevendigende macht, die de ziel verblijdt. Door de zonde sloot de mens zich af van de toegang tot de boom des levens. Nu zijn leven en onsterfelijkheid gebracht tot licht door Jezus Christus .... 3 Medical Ministry 233 - 34. Patriarchen en Profeten 35-39-46-239-361-530. Als Adam en Eva in de mooie hof geplaatst waren, hadden zij alles wat hun geluk kon uitmaken, wat zij maar konden begeren. Maar God besloot in Zijn alwijze beschikkingen om hun getrouwheid op de proef te stellen voor zij eeuwige veiligheid zouden verschaft worden. Zij zouden zijn gunst moeten hebben en Hij zou zich met hen onderhouden en zij met Hem. Toch plaatste Hij het kwaad niet buiten hun bereik. Het was aan Satan toegelaten hen te bekoren. Als zij de proef doorstonden zouden zij in eeuwige gunst komen met God en de hemelse engelen.
Engels des hemels bezochten Adam en Eva, en spraken hen van de val van Satan, en verwittigden hen op hun hoede te zijn. Zij raadden hen aan zich niet van elkander te scheiden terwijl zij bezig waren aan hun werk, want zij zouden kunnen in kontakt gebracht worden met de gevallen vijand. Als een van hen alleen was, zouden zij in groter gevaar zijn dan als beiden tezamen waren. De engels schreven hen voor om zo stipt mogelijk de richtlijnen te volgen, die God hen gegeven had, want in volledige gehoorzaamheid waren zij veilig en kon de gevallen vijand geen macht hebben over hen om hen te misleiden. God liet de Satan niet toe het heilig paar overal te volgen met bekoringen. Hij kon alleen toegang hebben tot hen, als zij zich begaven naar de boom van kennis van goed en kwaad.
Spiritual Gifts 38 - 39.
"Een systeem werd dan ingesteld, dat de offers eiste van dieren om aan de gevallen mens dat duidelijk te maken, waaraan de slang Eva had doen twijfelen, dat de straf voor de ongehoorzaamheid de dood is. De overtreding van Gods wet noodzaakte Christus te sterven als offerande, en dus de weg open te maken voor
25.

de mens om aan de straf te ontkomen, en dat toch terzelvertijde de eer van de wet van God behouden werd. Het systeem van de offers bestond om aan de mens nederigheid te leren in verband met zijn gevallen toestanc en hem te leiden tot bekering, en alleen te vertrouwen in God doorheen de beloofde Verlosser, om vergiffenis te bekomen van de voorbije overtreding van Zijn wet. Was de wet van God niet overtreden geweest, zou e nooit geen dood geweest zijn en zou er geen nood geweest zijn aan bijkomende voorschriften die gepast waren voor de toestand van de gevallen mens. Spiritual Gifts 295 - 96.
"Er zijn veel, geloven, waarop de geest niet mag ingaan. Adam geloofde de leugen van Satan, geslepene insinueringen tegen het karakter van God. "En de Heere God gebood den mensch, zeggende: van alle bomen des hofs zult gij vrijelijk eten, maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven". Gen. 2 : 16 - 17. Als Satan Eva bekoorde zegde hij: " Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs ? En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der boomen des hofs zullen wij eten: maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten, noch die aanvoelen, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven, maar God weet, dat ten dage als gij daarvan eet, zoo zullen uwe oogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad". Gen. 3 : 1 - 5.
De kennis, die God niet wenste dat onze eerste ouders zouden hebben, was de kennis van de schuld. En als zij de beweringen van de Satan aanvaardden, die vals waren, was ongehoorzaamheid en overtreding ingevoerd in de wereld. Deze ongehoorzaamheid aan Gods uitdrukkelijk bevel dit geloof te hechten aan de leugen van Satan, opende een vloedgolf van wee op de wereld. Satan heeft het werk, begonnen in de hof van Eden, voortgezet. Hij heeft waakzaam gewerkt, dat de mens zijn beweringen zou aanvaarden als bewijs tegen God. Hij was werkzaam tegen Christus in Diens inspanningen om het beeld van God in de mens te herstellen en in Zijn gelijkenis met God in zijn ziel te prenten.
Het geloof in een onwaarheid deed Paulus geen vriendelijk, teder, medelijdend man worden. Hij was een religieuze dweper, uitnemend, razend op de waarheid in verband met Jezus. Hij doorkruiste het land, mannen en vrouwen ophalend, en plaatste hen in de gevangenis
Het mensenras is in moeilijkheden wegens hun overtreding van de wet van de Vader. Maar God verlaat de zondaar niet, zonder hem de remedie tegen de zonde aan te tonen. De eniggeboren Zoon is gestorven, opdat wij zouden kunnen leven. De Heer heeft deze offerande aanvaard in ons voordeel, als ons plaatsvervangend middel en borg, op voorwaarde dat wij Christus ontvangen en aannemen en geloven in Hem. De zondaar moet in geloof tot Christus komen, beslag leggen op zijn verdiensten, zijn zonden leggen op de Zonde Drager en Zijn vergiffenis ontvangen. Het was hiervoor dat Christus op de wereld kwam. Aldus wordt de gerechtigheid van Christus ingeplant in de bekeerling, de gelovende zondaar. Hij wordt een lid van de koninklijke familie, een kind van de hemelse Koning, een erfgenaam van God, en verbonden erfgenaam met Christus.
Selected Messages. 214 - 15.
"Hadden Adam en Eva nooit ongehoorzaam geweest aan hun Schepper, waren zij op het pad van volmaakte gerechtigheid gebleven, zouden zij God gekend hebben en verstaan. Maar als zij luisterden naar de stem van de verleider, en zondigden tegen God, verdween het licht van de klederen van onschuld van hen, zij trokken op zich de donkere bekleding van onbekend zijn met God. Het klare en perfekte licht, dat hen tot hiertoe omringd had, had ieder ding, dat zij naderden verlicht; maar beroofd van dat hemels licht, kon het nageslacht van Adam niet langer de sporen van het karakter van God in Zijn geschapen werken ontwaren. 1 Selected Messages. 291.
"De engels uit de hemel lichtten hen duidelijk in, dat de boom van kennis in de hof geplaatst was om een onderpand te zijn van hun gehoorzaamheid en liefde tot God; dat de hoge en gelukkige staat van de heilige engels kon bereikt worden op voorwaarde van gehoorzaamheid; dat zij in gelijke positie stonden; dat zij de wet van God konden gehoorzamen, en onuitsprekelijk gelukkig konden zijn, of ongehoorzaam konden zijn en hun hoge positie konden verliezen en gedompeld worden in een hopeloze wanhoop. Zij zegden hen dat God hen niet zou verplichten te gehoorzamen - dat Hij geen kracht van hen wegenomen had om in tegenstelling te gaan met Zijn wil; dat zij morele handelende personen waren, vrij van te gehoorzamen of ongehoorzaam te zijn. Er was slechts een proef die God als geschikt achtte om op hen te leggen vooralsnog. Als zij de wil van God zouden overtreden, zouden zij zekerlijk sterven. Zij deelden hun mede, dat de meest verheven engel, dicht in rang bij Christus, gehoorzaamheid aan de wet weigerde, die Hij bevolen had dat deze wet de hemelse wezens zou besturen; dat deze rebellie oorlog in de hemel veroorzaakt had, die ertoe leidde, dat de opstandige wezens eruit gejaagd werden, en dat iedere engel uit de hemel gedreven werd, die zich met hem verenigd had om de autoriteit van de grote Jehova in discrediet te brengen en dat deze gevallen vijand nu een vijand was voor allen die zich interesseren in de belangen van God en Zijn dierbare Zoon.
Zij deelden hen mede dat Satan zich voornam hen kwaad te doen, en dat het nodig was voor hen, ctat zij gewaarschuwd werden, want zij konden met de gevallen vijand in kontakt komen; maar hij kon hen geen kwaad, als zij gehoorzaamheid opbrachten voor de wet van God, want, indien nodig, iedere engel van de hemel zou hen komen helpen inplaats van dat zij hen kwaad zouden berokkenenin enig opzicht. Maar als zij ongehoorzaam waren aan die wet, Satan dan macht zou hebben tot bestoking, verwarring en verontrusting. Als zij standvastig bleven tegen de eerste inmengingen van Satan, dan zouden zij even veilig zijn als de hemelse engelen. Maar als zij toegaven aan de verleider dat Hij die de verheven engels niet gespaard had, ook hen niet zou sparen. Zij zouden de straf voor hun overtreding moeten dragen, want de wet van God was zo heilig als Hijzelf, en hij eiste volkomen gehoorzaamheid van allen in de hemel en op aarde.
De engels raadden Eva aan zich niet te scheiden van haar echtgenoot tijdens haar bezigheden, want zij
kon in kontakt gebracht worden met de gevallen vijand. Als zij van elkander gescheiden waren, was het gevaar groter voor hen dan indien beiden tesamen waren. De engels droegen hen op de instructies, die God hen gegeven had nauwkeurig te volgen in verband met de boom van kennis. 26.

Want in volkomen gehoorzaamheid waren zij veilig, en de gevallen vijand had dan geen macht op hen om hen te verleiden. God zou de Satan niet toelatenom hen voortdurend te achtervolgen met bekoring. Hij zou alleen toegang hebben tot hen aan de boom van kennis van goed en kwaad.
Adam en Eva verzekerden de engelen, dat zij nooit het uitdrukkelijk bevel van God zouden overtreden, want het was hun hoogste genot Zijn wil te doen.
De engels verenigden zich met Adam en Eva in de heilige melodien van harmonieuze muziek, en als hun gezangen weerklonken in het gezegende Eden, hoorde Satan de geluiden van vreugdevolle aanbidding voor de Vader en de Zoon. En als Satan het hoorde steeg zijn jaloersheid, haat en vijandschap en hij drukte zijn verlangen uit aan zijn volgelingen om hen ( Adam en Eva) aan te zetten tot ongehoorzaamheid en meteen de
wraak van God op hen te brengen en hun lofzangen te veranderen in haat en vervloeking voor hun Maker. Story of Redemption 30 - 31.
"Velen van onze broeders en zusters in New York zijn achteruitgegaan op het gebied van de gezondheidshervorming. Er is maar een klein getal van ware gezondheidhervormers in de staat. Licht en geestelijk begrip is gegeven geweest aan de broeders in New York. Maar de waarheid, die het verstand bereikt heeft, maar het licht, dat op de ziel geschenen heeft, dat niet naar waarde geschat i.s en gevoed, zal getuigen tegen hen op de dag van God. De waarheid is gegeven geweest om dezen te redden, die willen geloven en gehoorzamen. Hun veroordeling ligt niet in het feit, dat zij het licht niet gehad hebben, maar omdat zij het licht bezittende er niet in gewandeld hebben.
God schonk de mens overvloedige middels tot voldoening van zijn natuurlijke eetlust. Hij spreidde voor hen in de produkten van de aarde een verscheidenheid van voedsel, dat aangenaam is voor de smaak en voedzaam voor het organisme. Het is aangaande deze dingen, dat onze welwillende Vader zegt dat wij mogen "vrijelijk eten. Wij kunnen genieten van het fruit, de groenten, de granen, zonder de wetten van ons wezen te overtreden. Deze artikelen, als zij op de meest eenvoudige wijze bereid worden zullen het lichaam voeden en zijn natuurlijke kracht behouden zonder het gebruik van vleesvoeding. 3 Testimonies for the Church 50. "Ongelovigen verontschuldigen hun fouten, door de zondigheid van de mensen aan te halen, waar God gezag aan gegeven had in de oude tijden. Zij redeneren, als deze heilige mensen aan de verleiding toegaven en zonde bedreven, het niet te verwonderen is, dat zij zich ook zouden schuldig maken aan het bedrijven van kwaad. Ze laten doorschemeren, dat zij niet zo slecht zijn met al, sedert zij zulke beroemde voorbeelden van ongerechtigheid vóór zich hebben.
De princiepen van gerechtigheid vergen een getrouwe weergave van feiten voor het welzijn van allen, die eens gewijde geschiedenis zouden lezen. Hier onderscheiden wij de bewijzen voor de waarheid van de goddelijke wijsheid. Wij worden gevraagd de wet van God te gehoorzamen en wij worden niet alleen ingelicht nopens de straf van de ongehoorzaamheid, maar wij krijgen het verhaal tot ons welzijn en waarschuwing van de geschiedenis van Adam en Eva in het paradijs, en de bedroevende resultaten van hun ongehoorzaamheid aan Gods wetten. Het relaas is volledig en duidelijk. De wet gegeven aan de mens in Eden wordt verhaald, samen met de straf die er aan verbonden is, in geval van ongehoorzaamheid. Dan volgt de geschiedenis van de bekoring en de val, en de straf opgelegd aan onze dwalende ouders. Hun voorbeeld is ons gegeven als een waarschuwing tegen ongehoorzaamheid, opdat wij zeker mochten zijn dat het rantsoen van de zonde de dood is, dat Gods vergeldende gerechtigheid nimmer faalt, en dat Hij van Zijn schepselen een strikte inachtneming vergt van Zijn geboden.
Testimonies for The Church 11.
"Gedenk dat gij een hemel te winnen hebt, een open pad tot ondergang te schuwen hebt. God meent wat Hij zegt. Als Hij onze eerste ouders verbood van de vrucht van de boom van kennis te eten, opende hun ongehoorzaamheid een vloedgolf van weën over de aarde. Als wij in tegenspraak wandelen met God, zal Hij in tegenspraak wandelen met ons ... Onze enige veilige weg is van gehoorzaamheid te schenken aan al zijn eisen, wat het moge kosten. Allen zijn gebaseerd op oneindige liefde en wijsheid. De geest van intense wereldsheid die nu heerst, de geschiktheid van geen andere aanspraak te herkennen dan deze van zelfbevrediging, maakt een van de tekenen uit van de laatste dagen". 5 Test. 365.
"In zijn eerste vertoning van afval was Satan zeer listig. Alles waar hij aanspraak op maakte, was, dat hij wenste een betere orde van dingen te brengen, om vooruitgang teweeg te brengen. Hij leidde het heilig paar van God weg, weg van hun band aan Zijn geboden, op hetzelfde punt, waar duizenden nu mede bekoord worden en dat duizenden tot val brengt; dat is door hun ijdele voorstellingen. Ware kennis is goddelijk. Satan legde in de geest van onze eerste ouders een begeerte tot een speculatieve kennis, waardoor, volgens hij verklaarde, zij grotelijks hun positie zouden verhogen; maar om dit te verkrijgen moesten zij een richting inslaan, die in tegenstrijd was met Zijn heilige wil; want God zou hen niet leiden tot de grootste hoogten. Het was Gods doel niet dat zij kennis zouden verwerven, dat zijn grondslag had in ongehoorzaamheid. Dit was een breed veld, waarin Satan zocht Adam en Eva in te leiden, en het is hetzelfde veld, dat heden ten dage openligt voor de wereld door zijn bekoringen.
Gij brengt de idee naar voren, dat opvoeding moet staan als een onafhankelijk werk. Deze menging van religieuse onderwerpen en bijbelleerstellingen met wetenschappelijke opvoeding, beschouwt gij als een achteruitgang in uw opvoedkundige werk en als een hinderpaal in het werk dat de studenten brengt tot een hogere graad van wetenschappelijke kennis.
De grote oorzaak, waarom zo weinigen van de grote mannen van de wereld en deze, die college opvoeding gehad hebben op de weg van gehoorzaamheid komen aan de wetten van God, vloeit voort uit het feit, dat zij opvoeding scheiden van godsdienst, denkend dat ieder op zichzelf een afzonderlijk veld zal beslaan. God heeft een veld opengelegd, breed genoeg om de kennis te vervolmaken van aldezen, die het betreden zullen. Deze kennis was verkregen onder goddelijk toezicht; zij was vast verbonden met de onveranderlijke wet van Jehova, en het resultaat zou geweest zijn volmaakte zaligheid.
God schiep geen kwaad. Hij maakte alleen het goede, dat was zoals Hijzelf is. Maar Satan was niet tevreden de wil van God te kennen en die te volbrengen. 27

Zijn nieuwsgierigheid was in spanning om te weten dat wat God niet bedoeld had dat hij zou weten. Kwaad, zonde en dood waren niet door God geschapen; zij zijn het gevolg van de ongehoorzaamheid, die haar oorsprong nam in Satan. Maar de kennis van het kwaad, dat nu in de wereld is, werd ingevoerd door de list van Satan. Dit is een zeer harde en uitgebreide les. Maar de mens zal ze leren, en velen zullen nooit overtuigd worden, dat het een zegen is onwetend te blijven in verband met een zekere soort van kennis, die ontstaat uit onverzadigde begeerten, en onheilige oogmerken. De zonen en dochters van Adam en Eva waren in alle opzichten even nieuwsgierig en aanmatigend als Eva dat was bij het zoeken naar verboden kennis. Zij wonnen een ondervinding en een kennis, die God nimmer bedoeld had dat zij zouden verkrijgen, en het resultaat zal zijn, zoals het was met onze eerste ouders, het verlies van hun woning in Eden. Wanneer zullen de menselijke wezens leren dat wat zo grondig voor hen bewezen staat ? De geschiedenis van het verleden toont een aktief werkende duivel. Hij kan evenmin werkeloos zijn als schadeloos. Satan bevond zich slechts in één boom om de veiligheid van Adam en Eva in gevaar te brengen. Hij maakte een plan op om het heilig paar naar deze ene boom te lokken, opdat zij zouden dat doen, wat God gezegd had dat zij niet mochten doen: eten van de boom van kennis. Er was geen gevaar als zij enig andere boom naderden. Hoe gelovenswaardig was zijne toespraak! Hij legde de hand op dezelfde argumenten, die hij nu ook nog gebruikt: vleierij, afgunst, wantrouwen, het in twijfel trekken en ongeloof. Als Satan zo listig was in het begin, hoe moet hij nu zijn na een ondervinding opgedaan te hebben van vele duizenden jaren? Toch zijn God, de heilige engelen en al dezen, die in gehoorzaamheid blijven aan gans Gods uitdrukkelijke wil, wijzer dan hij. De subtiliteit van Satan zal niet verminderen, maar de wijsheid gegeven aan de mens door een levende verbinding met de bron van alle licht en goddelijke kennis zal in verhouding zijn met zijn kunsten en listen.
Als de mens stand wilde houden in de test, welke Adam faalde te ondergaan, en als hij wilde in de kracht van Christus, gehoorzamen aan al de voorschriften van God, omdat zij gerechtigheid zijn, dan zullen zij nooit in kennis gesteld worden met de laakbare kennis. God heeft nooit in Zijn bedoeling gehad, dat de mens deze kennis zou verwerven, die voortvloeit uit ongehoorzaamheid en die, wanneer zij in praktijk gebracht wordt leidt tot de eeuwige dood. Als de mens nagenoeg de onveranderlijke kennis, die Satan voorstelt, verkiest; als Zijn smaak zo verdorven is, dat hij hunkert naar die kennis, als ware het een bron van verheven wijsheid, dan geeft hij blijk dat hij afgescheiden is van God en in opstand is tegen Christus. 5 Test. 502 - 505. "Ik heb een woord te zeggen aan elke arbeider van ieder uitgevershuis, opgericht onder ons: Als gij God lief hebt en vreest, weiger iets te maken te hebben met de kennis, waartegen God Adam waarschuwde. Dat letterzetters weigeren een zin te zetten van zulk een aard. Dat proeflezers weigeren te lezen, drukkers te drukken, binders te binden. Als er gevraagd wordt om zulke stof te behandelen, roep een vergadering bijeen van de werkers in de instelling, dat het moge duidelijk gemaakt worden, wat zulke dingen betekenen. Deze, die de verantwoordelijkheid van de instelling dragen, mogen naar voor brengen, dat gij daarvoor niet verantwoordelijk zijt, dat de beheerder deze zaak moet in orde brengen, gij blijft verantwoordelijk, verantwoordelijk voor het gebruik van uw ogen, uw handen, uw geest. Deze zijn u toevertrouwd door God, om voor Hem gebruikt te worden, niet in dienst van de Satan.
Als zaken, die dwalingen bevatten, die het werk van God tegenwerken, gedrukt worden in onze uitgevershuizen, dan houdt hij deze voor verantwoordelijk die Satan toelaten een strik te leggen voor de zielen, maar ook degenen, die in enig opzicht medewerken met het werk van bekoring.
Mijn broeders in verantwoordelijke posities, pas ervoor op dat gij uw arbeiders niet aanwendt voor de wagen voor superstitie en ketterij. Dat de instellingen, die door God bevolen worden levengevende waarheid te verspreiden, geen middels worden voor de verspreiding van zielenvernielende dwalingen. Dat onze uitgevershuizen van de kleinste tot de grootste, weigeren een lijn te drukken, van zulk een verderfelijke materie. Laat allen het begrijpen, waarmede wij te maken hebben, dat uit al onze instellingen, literatuur, die de wetenschap van Satan inhoudt, uitgesloten zij.
Wij worden in verbinding gebracht met de wereld, niet opdat wij doordrongen zouden worden met de onwaarheden van de wereld, maar opdat wij, als goddelijke bemiddelaars, de wereld mogen doordringen met Zijn waarheid".
7 Test. 167 - 68.
"Gods doel in het oprichten van het uitgevershuis in Battle Creek was dat uit deze instelling licht zou schijnen als een lamp die brandt. Dat is voorgelegd geweest voor de beheerders. Altijd opnieuw zijn ze gewezen geweest op de heiligheid van Gods werk van publicatie en op het belang van deze instelling zuiver te houden. Maar zij hebben waar begrip verloren en hebben zich verenigd met de machten van de vijand, door toe te laten van geschriften en boeken te drukken die de meest gevaarlijke dwalingen bevatten, die in leven kunnen geroepen worden. Zij hebben gefaald er de slechte invloed in te zien van zulke dwalende gevoelens op de letterzetters, proeflezers, en allen, die hierin werkzaam zijn. Zij zijn in een geestelijken slaap.
Door sommig buitenstaand werk, in deze instelling terecht gekomen, is de wetenschap van Satan voorgesteld aan de geesten van de werkers. Het drukken van zulke stof is een oneer voor God. Hij heeft ertoe bijgedragen om de geesten van de werkers te beschadigen. De beheerders hebben toegelaten dingen te drukken aan een lage prijs. De winst zou verloren geweest zijn, hadden zij er de hoogste prijs voor gevraagd. Ik heb een brief ontvangen van ouderling Daniells in verband met het aanbrengen van een ander gebouw voor de Review and Herald. Het antwoord dat ik hierop. geef is: Neen, neen, neen. Inplaats van nieuwe gebouwen toe te voegen aan deze, die reeds opgericht zijn, reinig de diensten van de afval van Satanische oorsprong, en gij zult plaats winnen op alle gebied.
... Ik voel een zieleangst, als ik zie tot wat een kritieke toestand ons uitgevershuis gekomen is. De drukpersen in de instellingen van de Heer hebben de zielen dodende theorieën van Romanisme ( theorieën van de Roomse Kerk) en van andere geheimenissen van ongerechtigheid gedrukt. De burelen moeten gezuiverd worden van deze afkeurenswaardige dingen. Ik heb een getuigenis van de Heer voor dezen, die zulk een stof in de handen gegeven hebben van de werkers.

God houdt u toerekenbaar voor het voorleggen aan jonge mannen en vrouwen van de vrucht van de verboden boom van kennis. Kan het mogelijk zijn, dat gij geen kennis genomen hebt van de waarschuwingen gegeven aan de Pacific Press nopens dit onderwerp? Kan het mogelijk zijn dat gij met kennis van deze waarschuwingen over dezelfde grond gaat, als gij nog niet slechter doet? Het is U dikwijls herhaald geweest dat engels des hemels voorbijgaan door iedere plaats in de dienst. Welke indruk heeft dat op uw geest gemaakt ? Gij hebt drukwerken gegeven in de handen van de werkers, die de ideeën van Satan weergeven, en die zijn verleidende en vervuilende princiepen voor hun geest brengen. De Heer beschouwt deze handelingen van Uwe kant als zijnde een hulp gegeven aan Satan in zijn voorbereidingswerk om zielen te vangen. God zal dezen, die dit gedaan hebben niet als onschuldig beschouwen. Hij heeft een geschil met deze leiders van het uitgevershuis. Ik ben altijd maar bevreesd geweest de Review te openen, uit schrik van erin te zien, dat God het uitgevershuis gereinigd heeft door vuur. De Heer heeft mij aangetoond, dat dezen, die het kwaad niet kunnen zien in het medewerken met de Satan door het drukken van zijn onwaarheden, zij beter een werk zouden zoeken, waarmede zij onze jeugd niet zullen teloor brengen noch onze ziel en lichaam. Er is gevaar, dat de maatstaf van waarheid en gerechtigheid zo zal verlaagd worden, dat God Zijn oordeel zal brengen op dezen die verkeerd handelen.
Het is hoge tijd, dat wij begrijpen welke geest jaren geleden de drukwerken in de Review and Herald beheerst heeft. Ik ben ontzet, met afschuw vervuld, als ik erop denk dat de meest subtiele fase van spiritisme aan de werkers zou voorgelegd worden en dat op een zulkdanig berekende manier, berekend om de geesten te verwarren en van hen stuk te brengen. Wees ervan overtuigd, dat Satan de voordelen, hem aldus gegeven zal te baat nemen.
De Review and Herald dienstgebouwen zijn bezoedeld geworden zoals de tempel bezoedeld geweest is, alleen is het resultaat tienmaal meer noodlottig geweest. Christus gooide de tafels van de geldwisselaars omver en dreef de schapen, het vee van het terrein van de tempel, zeggende: "Daar is geschreven: Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden; maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt". Math. 21 : 13. Erger zelfs dan de verontreiniging van de tempel is de verontreiniging geweest van het uitgevershuis door het drukken van druksels, die nooit in de handen hadden moeten geplaatst worden van de werkers in Gods instelling.
De wet van God werd overtreden, Zijn zaak verraden, en Zijn instelling een moordenaarskuil. Het drukken van en verspreiden van opwekkende oproepen tot waarheid, die het eerst had moeten worden geplaatst waar de tijd en de talenten van de werkers hadden moeten voor gebruikt worden, heeft maar weinig aandacht ontvangen. Het commerciele werk, waaronder er was dat van een meest laakbare aard was, had trapsgewijze de bovenhand. Dit werk nam de energie in beslag die had moeten gewijd zijn aan het publiceren van literatuur van de reinste kwaliteit en het verhevenste karakter. Tijd is verspild geweest, talent misbruikt en geld slecht besteed. Het werk, dat had moeten gedaan worden, bleef ongedaan. Satans ideeën zijn verheerlijkt geweest. Zijn leerstellingen zijn gedrukt geweest door drukmachines, die zouden moeten gebruikt geweest zijn om de waarheid van God te verspreiden. De mensen hebben begunstiging gewenst als hun princiepen onder de ban van Gods misnoegen waren. Verlies is tenlaatste beter dan oneerlijke winst. 0, wat zal God doen met dezen, die de haan naar de wind hangen? Denkt gij dat Jezus zal aanwezig zijn in de drukkersinstellingen, om te werken door menselijke breinen door Zijn dienstengelen, opdat van de waarheid, die van de pers komt, een machtig instrument zou gemaakt worden om de wereld te verwittigen dat het einde aller dingen nabij is, terwijl Satan toegelaten wordt terzelvertijde om de geest te verderven van de werkers juist in deze instelling? Het licht, dat ik heb is: Weiger nog één enkele lijn te drukken van dit schadelijk druksel.
Dezen die ermede te maken hebben gehad met het invoeren hiervan in het uitgevershuis, moeten eerst tot bekering komen voor God in berouw van de ziel, want Zijn wraak is ontstoken tegen hen. Laat deze soort werk voor altijd geweerd worden uit onze uitgevershuizen. Geef meer tijd tot het publiceren en verspreiden van boeken, die de waarheid van onze tijd inhouden. Zorg ervoor, dat uw werk in deze lijn de volmaaktheid bereikt. Doe al, wat in uw macht is om het licht dat van de hemel komt te verspreiden doorheen de wereld.
De leerjongens en de arbeiders moeten niet zo onstuimig zijn en gejaagd dat zij geen tijd hebben om te bidden. De jeugd in onze uitgevershuizen zal op dezelfde manier opgevoed worden als de jeugd in de profetenscholen .... 8 Test. 90 - 93.
Vers 18 - 24.
Het huis in Eden voor onze eerste ouders werd door God zelf voorbereid. Als Hij het voorzien had met alles, wat de mens kon begeren, zegde Hij: "Laat ons mensen maken naar ons beeld" God was voldaan met het edelste van al Zijn schepsels, en besloot, dat hij zou een volmaakte inwoner zijn van een volmaakte wereld. Maar het was Zijn bedoeling niet dat de mens in eenzaamheid zou leven. Hij zegde: "Het is niet goed dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past".
"God maakte uit de man een vrouw, om een gezelschap en een hulp te zijn voor hem, om één te zijn met hem, om hem aan te moedigen hem vreugde te brengen en hem te zegenen en hij op zijn beurt om haar sterke helper te zijn. Allen, die in huwelijksrelaties treden met een heilig doel - de echtgenoot om reine genegenheden te verwerven van het vrouwenhart, de vrouw om het karakter van haar man te verzachten en het tot volheid te brengen - vervullen Gods doel ten hunnen opzichte. Christus kwam niet om deze instelling te vernietigen, maar om ze te herstellen in haar originele heiligheid en verhevenheid. Hij kwam om het originele beeld van God in de mens te herstellen, en Hij begon Zijn werk met het bekrachtigen van de huwelijksrelaties.
Hij, die Eva aan Adam gaf als een hulp deed zijn eerste mirakel op het bruiloftsmaal. In de feesthall waren vrienden en bekenden samen vergaderd. Daar begon Christus zijn openbaar dienstwerk. Hierdoor bekrachtigde Hij het huwelijk door het te herkennen als een instelling, die Hij zelf had ingesteld. Het schreef voor, dat man en vrouw zouden verenigd worden in een heilige huwelijkse staat, om families groot te brengen, wiens leden, gekroond met eer, zouden herkend worden als leden van de familie hierboven". Adventist Home 99. 29.

"De vrouw zal de rol vervullen, waarvoor God haar oorspronkelijk bestemd heeft, namelijk als de gelijke van haar echtgenote. De wereld heeft moeders nodig, die niet alleen moeder zijn bij naam, maar naar de volle betekenis van het woord. Wij mogen gerust zeggen, dat de verschillende plichten van de vrouw heiliger zijn dan deze van de man. Laat de vrouw de heiligheid van haar werk beseffen, en in de kracht en de vreze Gods haar levenstaak vervullen. Dat zij haar kinders opvoedt om nuttig te zijn in deze wereld en tot het bewonen van het huis in een betere wereld.
De vrouw en de moeder zal haar kracht niet opofferen en toelaten dat deze ligt te slapen, door zich gans op haar man te laten rusten. Haar persoonlijkheid kan niet volledig samengesmolten worden met de zijne. Zij zou moeten voelen, dat zij de gelijke is van haar echtgenoot - om aan zijn zijde te staan, doordat zij getrouwvol op haar post van plicht staat en hij op de zijne. Haar opvoedingswerk van de kinders is in ieder opzicht zo verheven en veredelend als gelijk welke plichtsbetrekking, waarvoor hij kan geroepen worden om te vervullen, zelfs als was het om de hoofd magistraat te zijn van de natie".
"De koning op zijn troon heeft geen verhevener werk dan de moeder. De moeder is de koningin van het huishouden. Zij heeft onder haar gezag de vorming van het karakter van haar kinders, opdat zij mogen bereid gemaakt worden voor het hoger onsterfelijk leven. Een engel kan geen verhevener taak vragen; want door dit werk te doen dient zij God. Laat ze echter het hoge karakter van haar taak beseffen, en het zal haar moed ingeven. Dat zij de waarde van het werk beseffe en het ganse harnas van God aandoe, opdat zij zou kunnen weerstaan aan de bekoring om met de normen van de wereld gelijkvormig te worden.
De moeder is de koningin van het huis en de kinders zijn haar onderdanen. Zij moet haar huishouden wijselijk besturen, in de waardigheid van haar moederschap. Haar invloed in haar huishouden moet overwegend zijn; haar woord moet wet zijn. Als zij een christin is, die onder Gods toezicht staat, zal zij eerbied van haar kinders vergen.
De kinders moeten aangetoond worden hun moeder te aanzien niet als slaaf wiens werk het is op hen te wachten, maar als een koningin die leiden en richten moet, die hen lijn op lijn en voorschrift op voorschrift moet onderrichten. Adventist home. 231 - 232.
Patriarchen en Profeten 31 - 32. 75. 84.
"Davids voorspoed had een invloed om hem van God af te leiden. Hij onderging vele en zware bekoringen. Tenlaatste viel hij in dezelfde gebruiken van de andere koningen rondom hem, hij nam meerdere vrouwen en zijn leven werd verbitterd door de slechte gevolgen van polygamie. Zijn eerste kwaad bestond hierin, dat hij meer dan één vrouw nam, en aldus afweek van Gods wijze beschikkingen. Dit afwijken van de rechte weg, bereidde de weg voor grotere dwalingen. De koninklijke heidense naties beschouwden het als een toevoeging aan hun eer en waardigheid van meerdere vrouwen te hebben en David beschouwde het als eer voor zijn troon van meerdere vrouwen te hebben. Maar hij was verplicht van het ellendige kwaad te zien van zulk een levenswijze door de ongelukkige onenigheden, rivaliteiten en jaloersheid onder zijn verschillende vrouwen en kinders. Zijn misdrijf in het geval van Uriah en Batseba was afschuwelijk in de ogen van God. Een rechtvaardige en onpartijdige God zal de zonden in David niet wettigen noch goedkeuren, maar een berisping zenden en zware aanklachten door Nathan de profeet, die in levendige kleuren zijn zware overtredingen schetste. David was verblind geworden door zijn wondervol afwijken van God. Hij had voor zichzelf zijn zondige handelwijze verontschuldigd, totdat zijn wegen gangbaar schenen te zijn in zijn eigen ogen. De ene verkeerde stap had de weg bereid voor de andere, totdat zijn zonden de berisping van God oproepen door Nathan. David ontwaakte als uit een droom. Hij voelde de betekenis van Zijn zonde. Hij zocht niet zijn handelwijze te verontschuldigen noch zijn zonde te verbloemen, zoals Saul wel deed, maar met berouw en rechtzinnige smart, boog hij zijn hoofd vóór Gods profeet en bekende zijn schuld. Nathan zegde aan David dat het wegens zijn bekering was en zijn nederig belijden, dat God zijn zonden wilde vergeven, en een deel van de dreigende onheilen afwenden, en zijn leven sparen. Toch zou hij gestraft worden omdat hij grotelijks gelegenheid gegeven had aan de vijanden van God om te lasteren. Deze gelegenheid is waargenomen door de vijanden van God, vanaf de dagen van David tot op onze dagen. Sceptiekers hebben het christendom aangevallen en de bijbel in het belachelijke getrokken, omdat David hun de gelegenheid gegeven heeft. Zij leggen aan christenen het geval van David voor; zijn zonde in het geval met Uriah en Batseba, zijn polygamie, en verklaren dat David een man genoemd wordt naar het hart van God, en als het bijbelverhaal juist is, God David rechtvaardigt in zijn zonden". 4SG86-87.
Wij hadden de vurigste begeerte dat de vrouw de positie zou bekleden, die zij oorspronkelijk van God gekregen heeft, haar mans gelijke te zijn.
Vers 2. 19 - 20.
Education 17.
PP 37.
Door het bruiloftskleed in de gelijkenis behandeld, wordt het reine vlekkeloze karakter, die de ware volgelingen van Christus bezitten, voorgesteld. "En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein blinkend fijn lijnwaad; want dit fijne lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen". Het is de gerechtigheid van Christus - Zijn eigen onbevlekt karakter - dat door het geloof hun deelachtig is geworden, die Hem, als hun persoonlijke Heiland aannamen.
Het witte kleed der onschuld werd door onze stamouders gedragen, toen zij door God in de heilige hof van Eden werden geplaatst. Zij leefden volkomen in overeenstemming met de wil van God. Alle liefde concentreerde zich op het hemelse. Een schoon, zacht licht het licht Gods omhulde het heilige paar. Dit kleed van licht was een symbool van het geestelijke kleed van hemelse onschuld. Waren zij God trouw gebleven, dan zou het hun voortdurend omhuld hebben; als echter de zonde haar intrede deed, sneden zij de verbinding met God af, en het licht, dat hen omscheen, verdween. Naakt en beschaamd trachtten zij het hemelse kleed te vervangen door vijgebladeren samen te vlechten om zich daarmede te bedekken. Dit hebben de overtreders der wet Gods gedaan sinds de dag van de overtreding van Adam en Eva. Zij hebben vijgebladeren samen gevlochten om hun naaktheid te bedekken, die ontstaan was door de overtreding;
30.

zij hebben getracht door hun eigen werken hun zonden te bedekken en zich aangenaam te maken voor God. Dit kunnen we nooit. De mens kan niets uitvinden of herstellen, dat de plaats kan innemen van zijn verloren kleed, het kleed der onschuld. Geen bedekking door vijgebladeren, geen aards kleed kan door hen gedragen worden, die aanzitten met Christus en de engelen aan de bruiloft des Lams. Alleen het kleed, waarin Christus heeft voorzien kan ons geschikt maken om in de tegenwoordigheid Gods te verschijnen. Dit kleed, het kleed van Zijn gerechtigheid wil Christus schenken aan iedere gelovige boetvaardige ziel. "Ik raad u", zegt hij, "dat gij ... van mij koopt .... witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde".
Dit kleed, geweven in de hemelse weef stoel heeft niet één draad van menselijke uitvinding. Christus heeft in zijn mensheid een volmaakt karakter ontwikkeld en dit karakter wil Hij ons mededelen.
"Al onze gerechtigheid is als een wegwerpelijk kleed". Alles dat wij in eigen kracht doen is met zonde bevlekt. Maar de zonde Gods is geopenbaard om onze zonden weg te nemen en geen zonde was in Hem". Zonde is "overtreding van Gods Wet", maar Christus kwam en Hij was gehoorzaam aan elke eis van Gods wet". Christ Object Lessons 310 - 11.
PP 30.
"Het zondeloos paar droeg geen kunstmatige kleren. Zij waren bekleed met een bedekking van licht en glorie, juist zoals de engelen er mede bekleed zijn. Als zij in gehoorzaamheid leefden met God, omringde hen deze kring van licht .... " 3 Spiritual Gifts 34.