03 Het grote beeld een type van de toekomst, het

Het grote gouden beeld van Nebukadnezar een type van de toekomst, het beeld van het beest. De geschiedenis zal herhaald worden. Valse godsdienst zal verheven worden. De eerste dag van de week, een gewone werkdag, die geen enkele heiligheid bezit wat die ook zij, zal overeind gezet worden zoals het beeld van Babyion. Alle volkeren, natiën en tongen zal geboden worden om deze valse sabbat aanbidden. Dit is het plan van Satan om de dag die door God werd ingesteld en aan de wereld gegeven is als een herinnering aan de schepping, in diskrediet te brengen. Het decreet dat de aanbidding bekrachtigd zal uitgaan in de gehele
Wereld. In een begrensde mate is het reeds uitgegaan. In verscheidene plaatsen spreekt de burgerlijke macht al met de stem van de draak, precies zoals de stem van de heidense koning sprak tot de Hebreeuwse ballingen.

Beproeving en vervolging zal komen tot allen, die in gehoorzaamheid aan het Woord van God, weigeren om deze valse sabbat te aanbidden. Geweld is altijd het laatste middel van iedere valse godsdienst. Eerst probeert zij attracties, zoals de koning van Babylon de macht der muziek en het uiterlijk vertoon probeerde. Toen deze attracties van mensen, geïnspireerd door Satan, faalden om de mensen het beeld te doen aanbidden, stonden de hongerige vlammen gereed om hen te verteren. Zo zal het ook in de nabije toekomst zijn.

Het Pausdom heeft haar macht gebruikt om de mensen te dwingen haar te gehoorzamen en zij zal dit blijven doen. Wij hebben behoefte aan dezelfde geest die toen geopenbaard werd door Gods dienstknechten in conflict met het heidendom. Verslag gevend van de behandeling van de Christenen door de Romeinse keizer zei Tertullianus: “Wij worden voor de wilde dieren geworpen om ons te laten herroepen; wij worden in de vlammen verbrand; wij worden veroordeeld tot de gevangenis en tot de mijnen; wij worden verbannen naar eilanden - zoals Patmos - en alle hebben gefaald.” Zo was het ook met de drie verdienstelijke Hebreeuwse mannen; hun oog was alleen gericht op de eer van God. Het is in de kracht van God alleen dat wij in staat zullen zijn om Hem trouw te blijven.

“Wanneer gij Mij liefhebt” zei Jezus “zult gij Mijn geboden bewaren.” Joh. 14:15. “Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft zal geliefd worden door Mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.” Joh. 14:21.

En heeft Christus Zichzelf geopenbaard aan Zijn trouwe kinderen? Wandelde Hij niet in de vurige oven met del ballingen die weigerden om het gouden beeld ook maar het minste eerbetoon te schenken dat toekomt aan God?
Openbaarde Hij Zichzelf niet aan Johannes, die verbannen werd naar Patmos voor zijn trouw? Hebben niet zij, die vervolgd werden om der gerechtigheid wil, die, hoewel zij gedwongen werden te lijden, maar geweigerd hebben om een instelling van het Pausdom te aanbidden, hebben zij de tegenwoordig­heid van de goddelijke Trooster niet ervaren in hun eenzame gevangenissen?
De geboden van eindige, zondige mensen moeten in het niet verzinken tegenover het Woord van de eeuwige God.
Waarheid moet gehoorzaamd worden, zelfs als gapende gevange­nissen, kettingen en verbanning ons in het aangezicht staren. Als u trouw en waarachtig bent, zal die God die wandelde met de drie Hebreeuwse jongens in de vurige oven, die Daniël beschermde in de leeuwenkuil, die Zichzelf openbaarde aan Johannes op het eenzame eiland, met u gaan waar u zich ook heen begeeft. Zijn voortdurende tegenwoordigheid zal u troosten en ondersteunen; en u zult de vervulling realiseren van de belofte: “Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn Woord bewaren en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. (S.T. 6-5-1897 - E.G.White)