'02 Het koninkrijk van DaniŽl 2:44 wordt opgericht

Het koninkrijk van Daniël 2:44 wordt opgericht door de prediking van de derde engel.

Een grote strijd staat Gods dienstknechten te wachten in het afsluitingswerk van de geschiedenis van deze aarde. De God des hemels zal spoedig, zeer spoedig, zijn koninkrijk op­richten; een koninkrijk dat nooit vernietigd zal worden. Iedere werker moet een ernstige, dappere soldaat zijn, vechtend onder de banier van Vorst Immanuel. Machtige overwin­ningen moeten behaald worden door het volk dat de banier der waarheid draagt. Wij zijn traag om te begrijpen wat het resultaat zal zijn van een getrouwe voorstelling (prediking) van de boodschap van de derde engel. Wanneer zij gehoor­zaam zijn aan het Woord, wanneer het eigen ik met Christus verborgen is in God en zij arbeiden met Gods eer alleen voor ogen, zullen de dienaren van Christus een werk tot stand brengen dat even wonderlijk als verreikend is. (R.H. 6-5-1909)