Liefde kan niet opgemeten worden

De oneindige schatten van waarheid hebben zich door de eeuwen heen opgestapeld. Geen andere voorstelling zou ons meer kunnen imponeren als de omvang, de rijkdom, van deze bijzondere waarheden. Onze Heiland is in afwachting mensen die deze waarheden kunnen waarderen, voor hun reële waarde.

Deze juweeltjes van de waarheid zijn er om te worden verzameld door Gods overblijfsel, om te worden doorgegeven aan de gehele wereld. Het is juist vals zelfvertrouwen en hardnekkigheid van de ziel at men deze gezegende schat niet ziet. "Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." Een dergelijke liefde kan niet worden gemeten, noch kan het worden uitgedrukt. Johannes roept de wereld op; "Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden." Het is een liefde die de kennis te boven gaat. In de volheid van het offer, werd niets achtergehouden: Jezus gaf zich zelf. God wil dat Zijn volk elkaar zal liefhebben, zoals Christus ons heeft liefgehad. Zij dienen hun zielen te onderwijzen en te trainen voor deze liefde.

Dit wordt mogelijk gemaakt door deze liefde in hun eigen karakter op te nemen en het laten te re-flecteren aan deze wereld. Een ieder moet dit beschouwen als zijn taak en werk. In Jezus Zijn gebed tot de Vader, zei Jezus: "Zoals Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.” Christus 'volheid dient gepresenteerd te worden door diegene die deelgenoot zijn geworden van Zijn genade. Ze dienen datgene te doen voor Christus, welke Christus deed voor de Vader, namelijk Zijn karakter weerspiegelend.

Er is een gebrek aan morele en spirituele kracht in vele conferen-ties. Vele kerken hebben geen licht van zichzelf. De leden hebben geen bewijs dat ze behoren tot de ranken van de Ware Wijnstok. Men denkt dat door het dragen van veel fruit men handelt in de glorie van God, maar ze lijken weg te ebben. Hun Verlosser heeft Zijn licht teruggetrokken, de inspiratie van Zijn Heilige Geest tijdens hun samenkomsten dooft langzamerhand uit. Dit is omdat men gestopt is, Jezus Zijn zelfopofferende liefde, de sympathie en de compassievolle liefde van de verlosser in de wereld te weerspiegelen. Zij heb-ben geen liefde voor zielen waarvoor Christus was gestorven. Ze zijn gestopt om getrouw en waarachtig te zijn.

Het is een triest beeld – de zwakke vroomheid, het gebrek aan toewijding en overgave aan God. Er is scheiding met de ziel van God, vele zijn afgesneden van de communicatie tussen Hem en de ziel, omdat zij Zijn boodschappers en Zijn boodschap weigeren.

In onze grootse kerken bestaat er een groot kwaad. Omdat zij het grootste licht hebben gekregen. Zij hebben geen ware wetenschap van God en van Jezus Christus, die Hij heeft gezonden. Het zuurdeeg van ongeloof is aan het werk, en totdat dit kwaad - welke werkt tot het ongenoegen van God – niet wordt gecorrigeerd door Zijn leden, zal de gehele kerk verant-woordelijk worden gehouden voor hun ongelovig gedrag. De diepste bewegingen van de Geest van God zijn niet zichtbaar in hen. De glorieuze aanwezigheid van de Koning van de heiligen en Zijn kracht om hen te reinigen van al hun morele afvalligheid zijn niet meer aanwezig. Vele in de samenkomsten komen als aanbidders, zoals een deur die hangt op de scharnieren, ze begrijpen niet de juiste ware toepassing van de Schriften noch de kracht Gods. Zij hebben ogen maar zien niet, horen, maar ze horen niet, ze blijven doorgaan op hun boze wegen, toch zien zij zichzelf als bevoorrechte gehoorzame mensen die hoorders en doeners van het woord zijn. Een vleselijke zekerheid en werelds gemak prevaleren zich in Zion. Vrede, vrede klinkt er in de gemeenten, maar God sprak geen vrede. Zij hebben de voorwaarden van vrede opgegeven, er is een goede reden om de alarmbellen te laten klinken over alle `heilige bergen.` De zondaren uit Zion moeten bang zijn, in een tijd wanneer zij het niet verwachten, zal een zekere plotselinge verderf en vernietiging plaatsvinden voor al diegene die zich op eigen gemak wanen.

De Heilige Geest streeft erna om alle bedoelingen van God duidelijk te maken, maar de mensen zijn alleen aandachtig voor een korte tijd en dan verdraaien zij hun gedachten naar andere zaken. Satan rukt hen weg van het zaad der waarheid en de genadige invloed van de Geest van God wordt uiteindelijk met kracht tegengewerkt. Zo bedroefden velen Gods geest voor de allerlaatste keer en zij hebben het zelf niet door.