Een waar getuigenis voor Laodicea

De weg naar het paradijs is niet één van zelfverheffing, maar juist één van berouw, belijdenis, zelf-verlooching, van waar geloof en gehoorzaamheid.

De boodschap aan de gemeente van Laodicea is toepasselijk voor de kerk in deze tijd; “ En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getui-ge, het begin van Gods schepping: “Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.”

Er zijn velen die zichzelf beroemen over hun eigen geestelijke rijkdom, de kennis van de waarheid, echter zij leven in schuld en zelfbedrog. Wanneer de leden van de kerk zichzelf nederig opstellen voor God door ijverige, halfslachtige, levenloze handeling, dan zal de Heer hun niet accepteren, maar Hij verklaart, “Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert.” Hoe lang zal deze waarschuwing worden te-gengewerkt? Hoe lang zal alles worden gekleineerd?

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.” De positie die Christus inneemt is een houding van verdraagzaamheid en aanhoudend blijven vragen, “Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt:” Oh, de ar-moede van de ziel is alarmerend! En diegene die de meeste behoefte hebben aan het goud van de liefde, voelen zich rijk en weten zich verrijkt met goederen, terwijl ze elke vorm van genade ontberen. Na het verliezen van geloof en liefde, hebben ze in feite alles verloren.

De Heer heeft een bericht gezonden om zijn volk op te wekken om te bekeren, en hun eerste werken weer te doen; maar hoe wordt deze boodschap ontvangen? Sommigen mogen het aanvaard hebben, echter anderen hebben verachting en smaad geuit op de boodschap en de boodschapper. Spiritueel verdoofd, nederigheid en kinderlijke eenvoud afgedaan, wat er voor liefde en toewijding in de plaats voor is gekomen is een mechanische, formele belijdenis van het geloof. Zal deze treurige conditie zich voort blijven gaan? Is de lamp van Gods liefde aan het uitgaan in de duisternis? De Verlosser roept; Luister naar Zijn stem: “Weest ijverig en bekeert u.” Bekeer, belijd je zonden en je zult vergeven worden. “Bekeert u, bekeert u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven,” Waarom zou u proberen om een onrustig vuur aan te wakkeren en te wandelen in het vonken van uw eigen maaksel?

De waarachtige getuige verklaart, “Ik ken uw werken”, “Bekeer, en doe uw eerste werken.” Dit is de echte test, het bewijs dat de Geest van God aan het werk is, door de harten te vervullen met Zijn liefde. “Ik zal spoedig komen en zal uw kandelaar van haar plek weghalen, tenzij u zich bekeert.” De kerk is gelijk aan een onproductieve boom die, ondanks het verkrijgen van de dauw, regen en zonneschijn, een overvloed aan fruit zou dienen te produceren. Maar tijdens de goddelijke zoektocht ontdekken zij dat het niets anders voortbrengt als bladeren. Een sobere gedachte voor onze kerken! Sober, zeker voor elk individu! Wonderbaarlijk is het geduld en de verdraagzaamheid die God tentoonspreidt, maar “Indien gij, u niet bekeert, “ zal het uitgedoofd worden; in de kerken, in onze instituten, ze zullen steeds zwakker worden. Van een kille formaliteit naar doodsheid, terwijl wij zeggen; “Ik ben rijk en heb mij verrijkt met goederen en ik heb aan niets gebrek.” Maar onze conditie is in werkelijkheid; “En je weet niet dat je ellende, jammerlijk, arm, blind en naakt bent:” Zal men ooit duidelijk hun geestelijke conditie inzien.

Er dient in de kerken een prachtige manifestatie plaats te vinden van de kracht van God, maar het zal niet zo zijn, voor hen die zich niet hebben verootmoedigd voor de Heer en hun harten hebben geopend voor belijdenis en berouw. In de manifestatie van die kracht welke de aarde verlicht met de glorie van God, ziet met alleen iets wat hun verblindt en zien het als iets gevaarlijks, iets wat hun angsten zal doen opwekken en dat ze zichzelf schrap zullen zetten om het te weerstaan. Omdat de Heer niet werkt op basis van hun ideeën en verwachtingen, zullen zij verzetten tegen het werk. “Waarom,” zullen zij zeggen, “zouden wij niet weten wat de Geest van God doet, aangezien wij al jaren zo actief zijn geweest in het werk.” Omdat zij niet hebben beantwoord tegen de waarschuwingen en smeekbeden in de boodschappen van God, maar vasthoudend blijven verkla-ren, “Ik ben rijk, heb mij verrijkt en heb niets gebrek.” Talenten, een rijke lange ervaring, zal men niet maken tot mensen die wandelen in het licht, behalve als zij zich zelf plaatsen onder heldere stralen van de Zon der Rechtvaardigheid en worden geroepen, uitverkoren en voorbereid worden onder de leiding van de Heilige Geest. Wanneer mensen die zich bezig houden met heilige zaken zich nederig zullen opstellen onder de machtige hand Gods, dan zal de Here hen oprichten. Hij zal van hun mensen maken met onderscheidingsvermogen - mensen rijk in Zijn genade. Hun sterkte zelfzuchtige karaktereigenschappen, hun koppigheid, zal worden bezien in het licht welke schijnt van het Licht van de wereld. “Ik zal spoedig tot u komen en zal uw kandelaar van zijn laats weglaten, indien gij u niet bekeert. “ Als u de Heer zoekt met geheel uw hart, dan zal Hij u hem laten vinden.