Eén interesse, Eén onderwerp

Het einde is nabij! Wij hebben geen moment te verliezen! Het licht welke dient te schijnen van Gods volk in heldere duidelijke stralen, brengt Jezus voor de ker-ken en de wereld.

Ons werk dient zich niet alleen te beperken voor diegene die de waarheid al kennen; Ons werkveld is de wereld. De hulpmiddelen die gebruikt moeten worden zijn die zielen die vol blijdschap het licht van de waarheid willen ontvangen, welke God óók aan hen communiceert. Dit zijn Gods dienaren die de kennis van de waarheid communiceren met de wereld. Als door de genade van Christus Zijn volk zal worden als nieuwe vaten, dan zal Hij ze vullen met nieuwe wijn. God geeft ze extra licht, en oude waarheden zullen hersteld worden. Deze zullen opnieuw geplaatst worden in het kader van de waarheid en waarheen de arbeiders ook zullen uitgaan, zij zullen zegevieren. Als ambassadeurs van Christus zullen zij de geschriften bestuderen, om zo te zoeken naar de waarheden die verborgen zijn onder het puinhopen van de leugen. Elke lichtstraal die ontvangen wordt, wordt gedeeld met anderen. Eén interesse zal overwinnen, één onderwerp zal elke andere doen verbloemen, namelijk Christus onze Rechtvaardigheid.

“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.” “Zo zegt de HEERE: Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertieren-heid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE.” Dit is de ervaring dient van iedere werker, hoog of laag, in al onze instituten, in al onze kerken. Hij wil dat wij allen het goud ontvangen van geloof en liefde, zodat zij kunnen putten uit de schatten om die vervolgens te kunnen geven aan anderen die het nodig hebben.

Dan zullen de gelovigen één van hart en één van geest zijn en de Heer zal zijn Woord krachtig maken over ganse aarde. Nieuwe steden, dorpen en gebieden zullen betreden worden. De kerk zal opstaan en schijnen, omdat haar Licht is gekomen, want de glorie van God is over haar opgegaan. Nieuwe bekeerlingen zullen aan de groep verlosten worden toegevoegd. En diegene die nu bekeerd zijn, zullen in hun eigen harten de transformerende kracht van Gods genade voelen. Dan zal satan worden geprikkeld en zal hij overgaan tot bitterste vervolging van het volk van God. Maar hen die nog niet behoren tot Gods volk, die het licht niet verworpen hebben, zullen de Geest van God herkennen in Zijn ware volgelingen en zullen hun plaats innemen met het volk van God.

Sprekende over de Trooster zegt Christus; “Hij zal niet spreken van zichzelf;”, “Hij zal van Mij getuigen;”, “Hij zal Mij verheerlijken.” Christus wordt slechts door weinigen aangehaald in de prediking! De arbeiders hebben veel theorieën gepresenteerd, genoeg van ze, maar weinig over Christus en Zijn liefde. De Verlosser kwam om glorie te geven aan de Vader, door middel van een demonstratie van Zijn liefde, zo ook de Geest die kwam om Christus te verhogen, door aan de wereld te openbaren de rijkdommen van Zijn liefde en genade. Als de Heilige Geest in-woning maakt in onze harten en wij daarvan getuigen willen zijn, dan zullen wij Christus ook verho-gen.

Niemand kan het zich veroorloven om nu stil te zijn, onze taak is juist om nu Christus te presenteren aan de wereld. Een ieder die uitgaat op zijn eigen weg, die niet samenwerken met de engelen, die gezonden zijn vanuit de hemel met een boodschap de ganse wereld te vervullen met Zijn glorie, zullen hun plaats moeten afstaan. Het werk zal voortgaan en de overwinning zal zonder hun wor-den bereikt. Zij zullen geen deel hebben aan de beloofde over-winning.


Review and Herald, 23 december 1890