15 De wet van God

1. De eeuwigdurende gedragsregels van de hemel
Psalms 111: 7-8 De werken zijner handen zijn waarheid en gericht; al zijn geboden zijn zeker. [8] Ze staan ​​vast voor altijd en eeuwig en worden gedaan in waarheid en oprechtheid.

2. De wet brengt schuld en drijft ons tot Jezus.
Romeinen 3:20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor Zijn aangezicht; want door de wet is de kennis der zonde.

3. Gods wet leidt tot bekering.
Psalms 19: 7 De wet des HEEREN is volmaakt, zij bekeert den ziel; het getuigenis des HEEREN is zeker, wijs makend als eenvoudigen.

4. Het houden van Gods Wet brengt grote beloningen.
Psalmen 19:11 Voorts is uw knecht door hen gewaarschuwd; en door die te houden, is er een grote beloning.

5. De wet brengt geen redding.
Romeinen 6:14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
Efeziërs 2: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit uzelf: het is de gave van God:

6. Genade geeft ons geen vrijheid om Gods wet te overtreden.
Romeinen 6:15 Wat dan? zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet zijn, maar onder de genade? God verhoede het.

7. Zonde wordt gedefinieerd als het overtreden van Gods wet.
1 Johannes 3: 4 Een iegelijk, die de zonde doet, die doet ook de wet; want de zonde is de overtreding der wet.

8. De zonde scheidt ons van God.
Isaiah 59: 1-2 Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet kan verlossen; noch zijn oor zwaar, zodat het niet kan horen: [2] maar uw ongerechtigheden hebben zich afgescheiden tussen u en uw God, en uw zonden hebben zijn aangezicht voor u verborgen, zodat hij het niet zal horen.
Romeinen 6:23 Want het loon van de zonde is de dood; maar de gave van God is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer.

9. Als we gered zijn door geloof willen we Gods wet houden.
Romeinen 3: 28-31. Daarom concluderen wij dat een mens door het geloof wordt gerechtvaardigd zonder de daden van de wet. [29] Is hij alleen de God van de Joden? is hij niet ook van de heidenen? Ja, ook van de heidenen: [30] Ziend dat het één God is, die de besnijdenis zal rechtvaardigen door geloof en onbesnedenheid door geloof. [31] Maken we dan de wet ongeldig door geloof? God verhoede: ja, wij stellen de wet vast.
Hebreeën 10:17 En hun zonden en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken.

10. Liefde leidt ons naar een verlangen om te gehoorzamen.
Johannes 14:15 Indien gij Mij liefhebt, onderhoud mijn geboden.
11. Het niet houden aan Gods geboden laat zien dat iets ontbreekt.
1 John 2: 4-5 Die zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar, en de waarheid is in hem niet. [5] Maar wie zijn woord bewaart, in hem is waarlijk de liefde van God geperfectioneerd: hierbij weten wij dat wij in hem zijn.
12. Jezus biedt aan om zijn wet in onze harten te schrijven.
Hebreeën 8:10 Want dit is het verbond dat Ik zal sluiten met het huis van Israël na die dagen, zegt de Heer; Ik zal mijn wetten in hun gedachten leggen en ze in hun hart schrijven: en ik zal voor hen een God zijn, en zij zullen voor mij een volk zijn:
13. Zelfs het verlangen om goed te doen komt van God.
Psalms 40: 8 Ik ben verheugd, dat ik Uw wil doe, mijn God! Uw wet is in mijn hart.
14. Gods laatste dag Mensen onderhouden de geboden door geloof.
Openbaring 14:12 Hier is het geduld van de heiligen: hier zijn zij die de geboden van God houden en het geloof van Jezus.
15. Gods overblijfsel, zoals de getrouwe van alle leeftijden, houdt zijn wet.
Openbaring 12:17 En de draak was vertoornd op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen het overblijfsel van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en het getuigenis van Jezus Christus hebben.