14 Oordeel

1. Gods laatste boodschap aan de mensheid toont het oordeel.
Openbaring 14: 6-7 En ik zag een andere engel vliegen in het midden van de hemel, met het eeuwige evangelie om te prediken tot hen die op de aarde wonen, en tot elke natie en verwanten, tong en volk, [7] met een luide stem, vrees God, en verheerlijk hem; want het uur zijns oordeelen is gekomen; en aanbid hem, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, en de zee, en de fonteinen der wateren.

2. Oordeel komt vóór beloning.
Openbaring 22:12 En zie, ik kom snel; en mijn beloning is bij mij, om elke man te geven zoals zijn werk zal zijn.

3. Jezus beschrijft een toekomstig oordeel.
Mattheüs 12:36 Maar Ik zeg u, dat al het ijdele woord, dat de mensen zullen spreken, zij daarvan rekenschap zullen geven, ten dage des oordeels.

4. Paul redneert met Felix over het komend oordeel.
Handelingen 24:25 En terwijl hij redeneerde over gerechtigheid, matigheid en toekomstig oordeel, beefde Felix en antwoordde: "Ga heen voor deze tijd; als ik een geschikt seizoen heb, zal ik je roepen.

5. Daniel Zag het oordeel in een visioen.
Daniel 7: 9-10 Ik zag, totdat de tronen werden geworpen, en de Oude van dagen zat, welker kleding was zo wit als sneeuw, en de haren van zijn hoofd als de zuivere wol; zijn troon was als de vurige vlam, en zijn wielen als een vurig vuur. [10] Een vurige stroom kwam uit en ging voor hem uit: duizend duizenden dienden hem en tienduizend maal tienduizend stonden voor hem: het oordeel werd vastgesteld en de boeken werden geopend.

6. God zal elk geheim ding in het oordeel brengen.
Prediker 12: 13-14 Laten we de conclusie van de hele zaak horen: vrees God en onderhoud zijn geboden: want dit is de hele plicht van de mens. [14] Want God zal elk werk in het gericht brengen, met elk geheim ding, of het goed is, of dat het slecht is.

7. God ziet alle dingen.
Hebreeën 4:13 Ook is er geen schepsel, dat niet geopenbaard is in zijn ogen; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van Hem, met Welken wij moeten doen.

8. Iedereen zal worden beoordeeld.
2 Corinthians 5:10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen; dat iedereen de dingen die in zijn lichaam gedaan zijn, volgens dat hij gedaan heeft, kan ontvangen, of het goed of slecht is.
9. Iedereen moet een rekening aan God geven.
Romeinen 14:12 Zo dan zal een iegelijk van ons voor zichzelven Gode rekenschap geven.
10. In het oordeel is God van mening dat we zijn geboren.
Psalmen 87: 6 De HEERE zal tellen, als Hij het volk schrijft, dat deze mens daar geboren is. Selah.
11. Al onze zonden zijn gemarkeerd voor God.
Jeremia 2:22 Want al wast gij u met salpeter, en neemt u veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor mij getekend, spreekt de Heere HEERE.
12. De juiste dingen die we doen, door Gods genade, worden ook opgenomen.
Maleachi 3:16 Degenen die de HERE vreesden, spraken vaak de een tegen de ander; de HERE luisterde en hoorde het en er werd een herdenkingsboek voor hem geschreven voor hen die de HERE vreesden, en die gedachte voor zijn naam.
13. Het oordeel is gebaseerd op het verslag van de hemel van ons leven.
Openbaring 20:12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan; en de boeken werden geopend: en een ander boek werd geopend, dat is het boek des levens: en de doden werden geoordeeld uit die dingen die in de boeken waren geschreven, volgens hun werken.
14. Bekeer u en keer terug van onze zonde en God zal zijn verslag wissen.
Handelingen 3:19 Bekeert u daarom, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden van verkoeling zullen komen van de tegenwoordigheid des Heeren.
15. Als we doorgaan in zonde en open rebellie, zullen onze namen worden uitgewist.
Revelation 3: 5 Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en ik zal zijn naam niet uit het boek des levens verdrijven, maar ik zal zijn naam bekennen voor mijn Vader en voor zijn engelen.
16. De enige manier om de veroordeling van het oordeel te overwinnen.
Romeinen 8: 1 Daarom is er nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.
17. Jezus kan iedereen redden.
Hebreeën 7: 24-25 Maar deze man, omdat hij altijd doorgaat, heeft een onveranderlijk priesterschap. [25] Daarom is hij ook in staat om hen tot het uiterste te redden die door hem tot God zijn gekomen, omdat hij ooit leeft om voor hen te bidden.
18. God leert ons door de Heilige Geest.
Johannes 14:26 Maar de Trooster, die de Heilige Geest is, die de Vader in Mijn Naam zal zenden, hij zal u alles leren en alles tot uw gedachtenis brengen, wat Ik u ook heb gezegd.
19. Hoe bega ik de onvergeeflijke zonde?
Mattheüs 12: 31-32 Daarom zeg ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden; maar de lastering tegen de Heilige Geest zal de mensen niet vergeven worden. [32] Wie een woord tegen de Zoon des mensen spreekt, hem zal het vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, hem zal noch in deze, noch in de wereld vergeven worden.
20. Hoe zit het met zondigen op doel?
Hebreeën 10:26 Want als we opzettelijk zondigen nadat we de kennis van de waarheid hebben ontvangen, blijft er geen offer meer over voor zonden,
21. Nu is het juiste moment om te reageren op Gods roeping.
2 Corinthians 6: 1-2 Wij dan, als arbeiders tezamen met hem, smeek u ook, dat gij de genade Gods niet ijdel ontvangt. [2] (Want hij zegt: Ik heb je gehoord in een tijd die ik heb aanvaard, en op de dag van de redding heb Ik je geholpen: zie, nu is de tijd van de tijd, zie, nu is de dag van de zaligheid.)