12 Tekenen van de komst van Christus

1. Jezus discipelen vragen wat de tekenen van zijn komst zullen zijn.
Mattheüs 24: 3 En toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen de discipelen tot hem in afzondering, zeggende: Vertel ons, wanneer zullen deze dingen zijn? en wat zal het teken zijn van uw komst en van het einde van de wereld?

2. Valse religieuze leraren.
Matthew 24: 4-5 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. [5] Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zal velen misleiden.

Mattheüs 24:11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.

Matthew 24:24 24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen; in die zin dat, als het mogelijk was, zij de uitverkorenen zouden misleiden.

3. Oorlogen en geruchten van oorlog.
Matthew 24: 6-7 En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe, dat gij niet ontroerd zoudt zijn; want al deze dingen zullen geschieden, maar het einde is nog niet. [7] Want natie zal opstaan ​​tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk: en er zullen hongersnoden en pestilentien en aardbevingen zijn op verschillende plaatsen.

4. Naties zijn boos.
Openbaring 11:18 En de heidenen waren toornig, en uw verbolgenheid is gekomen, en de tijd des doods, dat zij zouden geoordeeld worden, en dat gij beloon zou zijn aan uw knechten, de profeten, en aan de heiligen, en zij die vrezen uw naam, klein en groot; en zou hen moeten vernietigen die de aarde vernietigen.

5. Mannen harten falen.
Lucas 21:26 Het hart van mensen faalt hen uit angst, en voor het hoeden van die dingen die op aarde komen: want de machten van de hemel zullen geschud worden.

6. Vredesbesprekingen.
1 Thessalonicenzen 5: 2-3 U weet volmaakt dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. [3] Want wanneer zullen zij zeggen: vrede en veiligheid; dan komt plotselinge vernietiging over hen, als barensnood over een vrouw met een kind; en zij zullen niet ontkomen.
7. Natuurrampen.
Matthew 24: 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

8. Meer criminaliteit en geweld.
Mattheüs 24:12 En omdat de ongerechtigheid zal overvloedig zijn, zal de liefde van velen verkouden.

9. Moreel verval.
2 Timotheüs 3: 1-4 Dit weet ook dat er in de laatste dagen gevaarlijke tijden zullen komen. [2] Want mensen zullen zelfminnen, hebzuchtig, opscheppers, trots, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar, onheilig, [3] Zonder natuurlijke genegenheid, trouwbrekers, valse aanklagers, incontinent, woest, verachters van degenen die goed, [4] Verraders, koppig, highminded, minnaars van plezieren meer dan minnaars van God;

10. Onmatigheid
Mattheüs 24: 37-39 Maar zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. [38] Want zoals in de dagen vóór de vloed waren ze aan het eten en drinken, trouwde en trouwen, tot de dag dat Noach de ark binnenging, [39] En wist het niet voordat de vloed kwam en ze allemaal meenam weg; zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

11. Economische moeilijkheden.
Jakobus 5: 1-5 Ga nu heen, gij rijke mannen, ween en huil om uw ellende die over u zal komen. [2] Uw rijkdom is bedorven en uw kleding is motheaten. [3] Je goud en zilver zijn verwoest; en de roest van hen zal een getuigenis tegen u zijn, en uw vlees als het ware vuur. Je hebt de laatste dagen schatten verzameld. [4] Zie, de huur van de arbeiders die uw velden hebben laten leeglopen, die door u wordt tegengehouden door bedrog, roept; en het geschreeuw van hen die hebben geoogst, is de oren van de Heer van Sebaot ingegaan. [5] Gij hebt met plezier op aarde geleefd en bent baldadig geweest; gij hebt uw harten gevoed, zoals op een dag van slachting.

12. Overweldigende zorgen van 't leven
Luke 21:34 En wacht uzelven, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij, en dronkenschap, en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag onvoorziens overkome.

13. Evangelie gepredikt in de hele wereld.
Matthew 24:14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volkeren; en dan zal het einde komen.
Openbaring 14: 6-7 En ik zag een andere engel vliegen in het midden van de hemel, met het eeuwige evangelie om te prediken tot hen die op de aarde wonen, en tot elke natie en verwanten, en taal en volk, [7] met een luide stem, vrees God, en verheerlijk hem; want het uur zijns oordeelen is gekomen, en aanbid hem, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, en de zee, en de fonteinen der wateren.

14. God wil iedereen redden.
2 Peter 3: 8-10 Maar geliefden, wees niet onwetend van dit ene ding, dat op een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. [9] De Heer laat zijn belofte niet verslappen, zoals sommige mensen slapte noemen; maar is lankmoedig voor ons, niet willende dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. [10] Maar de dag des Heren komt als een dief in de nacht; in welke de hemelen met een groot geluid zullen voorbijgaan, en de elementen zullen met vurige hitte smelten, de aarde ook en de werken die daarin zijn zullen worden verbrand.

15. Sommige mensen zeggen dat de Heer niet snel zal komen.
Mattheüs 24:48 Maar indien die slechte dienstknecht in zijn hart zal zeggen: Mijn heer vertraagt ​​zijn toekomst;

16. God raadt ons om gereed te zijn.
Mattheüs 24: 42-44 Waakt dan, want gij weet niet, op welk uur uw Heer komt. [43] Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief zou komen, hij zou hebben gewaakt en zijn huis niet had laten opbreken. [44] Daarom, wees ook bereid, want in zo'n uur als u denkt dat de Zoon des mensen niet komt.