11 Manier van Christus 'wederkomst

1. Jezus beloofde dat hij zou terugkeren.
Johannes 14: 1-3 Laat uw hart niet in beroering raken: gij gelooft in God, gelooft ook in mij. [2] In het huis van mijn vader zijn veel herenhuizen: als dat niet zo was, had ik het je verteld. Ik ga een plaats voor je klaarmaken. [3] En als ik ga en een plaats voor u gereed maak, zal ik terugkomen en u bij mijzelf ontvangen; dat waar ik ben, daar kunt u ook zijn.

2. Angels bevestigde de belofte.
Handelingen 1: 9-11 En toen hij deze dingen gesproken had, terwijl zij zagen, werd hij opgenomen; en een wolk onttrok hem uit het zicht. [10] Terwijl zij naar de hemel keken, terwijl hij naar boven ging, zie, twee mannen stonden in witte kleren bij hen; [11] Wie heeft ook gezegd: Gij mannen van Galilea, waarom staat u op te staren naar de hemel? deze zelfde Jezus, die van u is opgenomen in de hemel, zal op dezelfde manier binnenkomen als u hem hebt zien gaan naar de hemel.

3. Henoch profeteerde de wederkomst.
Judas 1:14 En ook Henoch, de zevende van Adam, profeteerde hierover en zei: Zie, de Heer komt met tienduizenden van zijn heiligen,

4. David verklaart: "Onze Heer zal komen".
Psalmen 50: 3 Onze God zal komen, en zal niet zwijgen; een vuur zal voor zijn aangezicht verteeren, en het zal zeer onstuimig rondom hem zijn.

5. Elk oog zal hem zien.
Openbaring 1: 7 Zie, hij komt met de wolken; en elk oog zal hem zien, en ook zij die hem doorstaken; en alle geslachten van de aarde zullen vanwege hem huilen. Toch, Amen.

6. Zijn terugkeer zal zijn als Bliksem.
Mattheüs 24:27 Want gelijk de bliksem uit het oosten komt, en schijnt tot aan het westen; zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

7. De wederkomst zal hoorbaar zijn.
1 Thessalonicenzen 4: 16-17 Want de Heer zelf zal neerdalen uit de hemel met een stem, met de stem van de aartsengel en met de bazuin van God: en de doden in Christus zullen eerst opstaan: [17] Dan zijn wij die nog leven en blijf samen met hen opgenomen in de wolken, om de Heer in de lucht te ontmoeten: en zo zullen we ooit bij de Heer zijn.

8. We zullen bekleed zijn met onsterfelijkheid.
1 Corinthians 15: 51-54 Zie, ik geef u een verborgenheid; We zullen niet allemaal slapen, maar we zullen allemaal veranderd worden, [52] In een ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin: want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt, en we zullen veranderd. [53] Want dit verderfelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. [54] Wanneer dit vergankelijke onverderfelijkheid zal hebben aangedaan, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, dan zal het gezegde dat is geschreven worden gebracht: de dood is verzwolgen in de overwinning.

9. Zijn terugkeer zal een glorieus evenement zijn.
Mattheüs 16:27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen; en dan zal hij eenieder belonen naar zijn werken.

10. De goddelozen zullen niet gelukkig zijn.
Revelation 6: 14-17 En de hemel weekt weg als een boekrol, als het samengevouwen wordt; en elke berg en eiland werden uit hun plaatsen verplaatst. [15] De koningen van de aarde, de grote mannen en de rijken en de hoofdkapiteins en de sterke mannen en alle slaven en alle vrije mannen verstopten zich in de holen en in de rotsen van de bergen; [16] En zeide tot de bergen en de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het Lam: [17] Want de grote dag van zijn toorn is gekomen; en wie zal kunnen staan?

11. Het kwaad wordt vernietigd en de rechtvaardigen worden gered.
Mattheüs 13: 37-43 Hij antwoordde en zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen; [38] Het veld is de wereld; het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk; maar het onkruid zijn de kinderen van de goddeloze; [39] De vijand die ze zaaide, is de duivel; de oogst is het einde van de wereld; en de maaiers zijn de engelen. [40] Daar het onkruid zich verzamelt en verbrandt in het vuur; zo zal het aan het einde van deze wereld zijn. [41] De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle dingen die beledigen, en hen die ongerechtigheid bedrijven; [42] En zal ze in een vurige oven werpen: daar zal geween zijn en tandengeknars. [43] Dan zullen de rechtvaardigen schijnen als de zon in het koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hem horen.

12. Voor de rechtvaardigen is het een vreugdevolle gebeurtenis.
Jesaja 25: 9 En het zal te dien dage gezegd worden: Zie, deze is onze God; we hebben op hem gewacht en hij zal ons redden: dit is de heer; we hebben op hem gewacht, we zullen blij zijn en ons verheugen in zijn redding.

13. Jezus komt terug als Koning der Koningen.
Revelation 19: 11-16 En ik zag den hemel geopend, en ziet, een wit paard; en die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd, en hij regeerde en voerde oorlog in gerechtigheid. [12] Zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen; en hij had een naam geschreven, die niemand kende, maar hijzelf. [13] Hij was gekleed met een ondergedompeld gewaad, en zijn naam wordt het Woord van God genoemd. [14] De legers die in de hemel waren, volgden hem op witte paarden, gehuld in fijn linnen, wit en schoon. [15] Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee hij de volken moet slaan. Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. Hij treedt de wijnpers van de hevigheid en toorn van de almachtige God in. [16] Op zijn gewaad en op zijn dij staat een naam geschreven: KONING DER KONINGEN EN HEER DER HEREN.

14. De zalige hoop.
Titus 2:13 Op zoek naar die gezegende hoop en de glorieuze verschijning van de grote God en onze Heiland, Jezus Christus;

15. Jezus 'laatste uitnodiging.
Openbaring 22: 11-12 Hij die onrechtvaardig is, nog steeds onrechtvaardig: en hij die smerig is, laat hij nog vuil zijn: en hij die rechtvaardig is, laat hem nog rechtvaardig zijn: en hij die heilig is, laat hem heilig nog steeds. [12] En zie, ik kom snel; en mijn beloning is bij mij, om elke man te geven zoals zijn werk zal zijn.
Openbaring 22: 17-20 En de Geest en de bruid zeggen: Kom. En hij die hoort, zeg: komt. En laat hem die dorst heeft komen. En wie dat wil, laat hem het water des levens vrij nemen. [18] Want ik getuig tot eenieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand hieraan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek zijn geschreven: [19] zal wegnemen van de woorden van het boek van deze profetie, God zal zijn deel wegnemen uit het boek des levens en uit de heilige stad, en uit de dingen die in dit boek zijn geschreven. [20] Wie op deze dingen getuigt, zegt: 'Ik kom toch snel'. Amen. Maar toch, kom, Here Jezus.