01 De Bijbel

1. De Bijbel is geïnspireerd door God.
2 Peter 1:21 Want de profetie kwam niet in de oude tijden door de wil van een mens; maar heilige mensen Gods spraken, zoals zij door de Heilige Geest werden bewogen.
2 Timotheüs 3:16 Alle geschriften worden door inspiratie van God gegeven en zijn nuttig voor de leer, voor terechtwijzing, voor correctie, voor instructie in gerechtigheid:

2. De Bijbel, als Gods Woord, is waar en betrouwbaar.
Psalm 119: 160 Uw woord is waar vanaf het begin: en al uw rechtvaardige oordelen blijven voor eeuwig bestaan.
Psalm 12: 6-7 De woorden des HEREN zijn zuivere woorden: zoals zilver in een oven van de aarde wordt beproefd, zevenmaal gezuiverd. [7] Gij zult hen bewaren, HERE, gij zult hen voor eeuwig bewaren voor dit geslacht.

3. Gods Woord is eeuwig.
Mattheüs 24:35 Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.

4. God geeft ons de Schrift om verschillende redenen.
Romeinen 15: 4 Want al hetgeen tevoren geschreven is, is geschreven om ons te leren, opdat wij door geduld en vertroosting van de Schriften, hoop hebben.
2 Timotheüs 3:15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, dat in Christus Jezus is.

5. De Schriften verwijzen naar Jezus.
Johannes 5:39 Doorzoek de Schriften; want daarin denkt gij dat gij het eeuwige leven hebt; en zij zijn het die van Mij getuigen.

6. De Heilige Geest zal ons helpen te begrijpen.
Johannes 16:13 Doch wanneer hij, de Geest der waarheid, is gekomen, zal hij u in al de waarheid leiden; want hij zal niet van zichzelf spreken; maar al wat hij zal horen, zal hij spreken; en hij zal u de toekomende dingen tonen.

7. Onze harten moeten open staan ​​voor spirituele dingen.
1 Corinthiërs 2:13 Welke dingen wij ook spreken, niet in de woorden, die de wijsheid leert, maar die de Heilige Geest leert; spirituele dingen vergelijken met spiritueel.

8. We moeten de Schrift met de Schrift vergelijken.
Isaiah 28: 9-10 Wien zal hij wetenschap leren? en wie zal hij maken om de leer te begrijpen? zij die gespeend zijn van de melk en uit de borsten zijn getrokken. [10] Voorschrift moet op gebod zijn, gebod op gebod; regel op regel, regel op regel; hier een beetje, en daar een beetje:

9. De waarheid komt voor de geest.
Johannes 17:17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is waarheid.
Johannes 7:17 Als iemand zijn wil doet, zal hij van de leer weten, of die van God is, of dat ik over mijzelf spreek.

10. Belangrijke kenmerken van de Bijbel.
(1) Zijn eenheid: de Bijbel lijkt op het eerste gezicht slechts een verzameling van oude literatuur te zijn. Gezien het feit dat het door ongeveer veertig auteurs werd geschreven in een periode van bijna zestienhonderd jaar, is de eenheid ervan verbazingwekkend. Het heilsplan wordt geleidelijk onthuld van Genesis tot Openbaring. Er is eenheid in het thema: de Messias wordt beloofd in het hele Oude Testament en verklaard in elk boek uit het Nieuwe Testament dat hij in de persoon van Jezus Christus is gekomen. En er is volledige harmonie van lering: de doctrines van het Oude en Nieuwe Testament zijn hetzelfde.
(2) De geschiedenis die het portretteert: Het Oude Testament belichaamt de oudste geschiedenis van alle mensen in de wereld. William F. Albright, de grootste archeoloog van de twintigste eeuw, schreef: "De Hebreeuwse nationale traditie overtreft alle andere in haar duidelijke beeld van stam- en familieoorsprong. In Egypte en Babylonië, in Assyrië en Fenicië, in Griekenland en Rome, kijken we in ijdel voor iets vergelijkbaars, er is niets vergelijkbaars in de traditie van de Germaanse volkeren, noch India noch China kan iets soortgelijks produceren. "- De Bijbelse Periode Van Abraham tot Ezra (New York: Harper, Torch Book, 1963), p. 27.

(3) Zijn voortbestaan: de Bijbel heeft in vergelijking met andere oude geschriften meer manuscript bewijs dan enig ander stuk van de klassieke literatuur - ondanks vroege pogingen van Romeinse keizers om het te vernietigen. Er bestaan ​​bijvoorbeeld meer dan vijfduizend bekende Griekse manuscripten van het Nieuwe Testament. De Ilias van Homerus is tweede met slechts 643 manuscripten die bewaard zijn gebleven.

De reden voor dit fenomeen is de Heilige Geest, de echte auteur van Gods Woord. Hij inspireerde alle menselijke auteurs en zorgde ervoor dat de bijbelse historici een juist beeld schetsten. Hij waakte over de geschiedenis en het behoud van de Bijbel.

Bijgedragen door: Gerard Pfandl, Associate Director van het Biblical Research Institute van de General Conference. Genomen uit "the Prophetic Gift", Adult Sabbath School Bible Study Guide, 31 december 2008.