38 De trouwe hervormster

De maaltijden waren eenvoudig, maar er was altijd een overvloed van gezond voedsel op tafel. Aanvankelijk was de tafel van de White`s niet veel anders dan van een doorsnee Amerikaan in die dagen. Maar naarmate zuster White licht ontving over de gezondheids reformatie voerde ze deze reformatie ook door in haar gezin. Vooral het visioen van 6 Juni 1863 bracht een enorme verandering teweeg. Het was naar aanleiding van dat visioen dat Ellen White af zag van het gebruik van vleesvoeding, waarbij ze ook persoonlijk niet zonder strijd deze hervorming in haar eigen leven doorvoerde, zoals reeds eerder is beschreven.

Hoewel het waar is dat zuster White op haar reizen, als zij op de gastvrijheid van anderen was aangewezen, soms een weinig vlees heeft gebruikt en hoewel het ook waar is dat zij in latere tijden ter wille van sommige leden van haar uitgebreide gezin, die beweerden dat vlees voor hen het beste voedsel was, vlees op tafel heeft geplaatst, heeft zij zelf na 1863 in haar eigen gezin geen vlees meer gebruikt.

En vanaf 1904 werd ook voor haar huisgenoten geen vlees meer geserveerd. Een meer uitvoerige beschrijving van de persoonlijke ervaring van E.G.White als gezondheidshervormster vindt men in het boek “COUNSELS ON DIETS AND FOODS” Appendix no. 1 blz. 481-494.
In 1909 kon zuster White op ruim 81 jarige leeftijd het volgende schrijven: “Mij is getoond, dat de beginselen die ons gegeven zijn in de eerste dagen van de boodschap, heden van evenveel belang en van evenveel gewicht zijn als toen. Er zijn sommigen die het licht gegeven aangaande het dieet vraagstuk nooit hebben gevolgd. Het is nu de tijd het licht van onder de korenmaat uit te nemen om het met klare, heldere stralen te laten schijnen.”

De beginselen van een gezonde leefwijze houden voor ons persoonlijk en als volk heel veel in. Toen de boodschap der gezondheidshervorming voor het eerst tot mij kwam, voelde ik mij ziek en zwak en had vaak last van flauwtes. Ik smeekte God om hulp en Hij legde voor mij het grote onderwerp der gezondheids hervorming bloot. Hij onderrichtte mij dat zij die Zijn geboden hielden, in een, geheiligde verhouding tot Hem gebracht moesten worden en dat zij, door matigheid in eten en drinken, geest en lichaam in de beste toestand moeten houden om Zijn werk te doen. Dit licht is mij tot grote zegen geworden. Ik ging de beginselen van de gezondheids hervorming voorstaan, wetende dat de Heere mij kracht zou geven. Heden is mijn gezondheid, niettegenstaande mijn leeftijd, veel beter dan toen ik jong was. Schatk. 3. blz. 370,37 1.

Ellen White was oprecht en eerlijk en niet gelijk de schriftgeleerden van ouds, die zware lasten legden op de schouders der mensen, maar ze zelf met hun vinger niet wilden verroeren. Matth. 23:4. En daarom straalt haar getuigenis in ingedimde heerlijkheid voor ons die haar leven en geschriften bestuderen. Zij is een voorbeeld geworden voor allen die zich in alle ernst zoeken voor te bereiden op de wederkomst van hun Heer en Heiland en die er naar streven om door de genade van onze Heere Jezus Christus naar geest ziel en lichaam geheiligd te worden om Hem in vrede te mogen ontmoeten, als Hij verschijnt ten eeuwige leven voor diegenen die Hem verwachten.

Hoewel E.G. White een getrouw hervormster was op het gebied van de gezondheid, heeft zij zichzelf nooit als een toets gesteld voor anderen. Terwijl ze zelf bijvoorbeeld in de laatste dertig tot veertig jaren van haar leven nooit meer dan twee maaltijden per dag gebruikte en dat ook anderen aanraadde, was toch niemand van haar gezin verplicht dat ook te doen, maar kon een ieder die daar behoefte aan had ook s avonds een maaltijd gebruiken. Hoewel ze zelf nooit vlees gebruikte en ook steeds in haar geschriften duidelijk op het schadelijke van vlees gebruik heeft heengewezen, heeft ze toch nooit het niet vlees eten als een toets voor het lidmaatschap van de gemeente geëist.
Ongetwijfeld kunnen we hierin zien dat zij zich in deze dingen liet leiden door Gods Geest en niet door een geest van fanatisme zoals sommige gezondheids hervormers openbaren. Fanatisme op het gebied van gezondheids hervorming heeft zij altijd beschouwt als één van de grootste vijanden van een gezonde en goede hervorming. Geve God, dat de gezondheids hervorming zich steeds meer in Zijn gemeente zal voortzetten in de geest van evenwichtigheid, liefde en volharding die ook zuster White op dit gebied heeft geopenbaard.