06 Beproeving

Midden in haar ervaringen in het bestrijden van fanatisme, kreeg Ellen een zeer zware beproeving te verduren. Als de Geest van God op iemand rustte in een vergadering en hij verheerlijkte God door Hem te loven, riepen sommigen:
“Mesmerisme, mesmerisme”. En als het God behaagde om Ellen een visioen te geven tijdens een bijeenkomst, beweerden sommigen dat dit het gevolg was van opwinding en mesmerisme. Dikwijls stortte de jonge vrouw haar hart uit voor Hem, die zegt: “Komt herwaarts tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.” Dan, wanneer zij pleitte op de beloften van God, scheen Jezus zeer nabij te zijn. Ook werd zij soms opgenomen in een visioen. Wanneer zij later aan anderen meedeelde, wat zij gezien had, terwijl zij alleen was, waar geen aardse : invloed zich kon doen gelden, moest zij van sommigen horen dat zij die het dichts bij God leven, het snelst misleid konden worden door satan.
Deze mensen beweerden het tegengestelde van dat wat Jezus zei toen Hij de discipelen leerde: “Welk mens onder u zal, als zijn zoon hem een brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden”. Math.7: 9,11

Anderen gingen nog verder door te beweren dat er geen Heilige Geest is en dat al de bijzondere ervaringen van heilige mannen Gods, slechts het gevolg waren van mesmerisme of het bedrog van satan.

Diegenen die extreme ideeën verkondigden beschuldigden Ellen van wereldsgezindheid, de naam–Adventisten daarentegen van fanatisme. Ja, zij werd zelfs voorgesteld als de leidster van het fanatisme, dat zij voortdurend trachtte te bestrijden. Verschillende tijden werden door sommigen genoemd waarop de Heere zou wederkomen en deze werden aan de gelovigen opgedrongen. Maar de Heer toonde Ellen dat deze tijden voorbij zouden gaan, want dat eerst de tijd der benauwdheid moest komen vóór Jezus wederkomst; en dat iedere datum die gesteld werd voorbij zou gaan en het geloof van Gods volk zou verzwakken. Wanneer zij dat meedeelde beschuldigden sommigen haar de kwade dienstknecht te zijn. “Mijn Heer vertoeft te komen”. Math.24:48.

Al deze dingen drukten zwaar op Ellens geest en in deze verwarring werd ze soms in verleiding gebracht haar eigen ervaringen te betwijfelen. Toen op een keer bij het morgengebed de kracht van God weer op haar rustte, schoot de gedachte door haar heen dat het mesmerisme was en zij weerstond die kracht. Onmiddellijk werd zij met stomheid geslagen en gedurende een korte tijd was ze zich niet bewust van haar omgeving. Toen zag zij haar zonde, dat zij had getwijfeld aan de kracht van God en dat zij daarom met stomheid was geslagen, maar dat zij weer zou kunnen spreken binnen 24 uur. De gehele dag was zij niet in staat om te spreken. De volgende morgen vroeg werd zij vervuld met vreugde en was zij weer in staat om. God te loven en te danken. Na deze ervaring heeft zij nooit meer getwijfeld of weerstand geboden aan de kracht van God, wat de mensen ook van haar zeiden.

Tot op die tijd had Ellen eigenlijk niet kunnen schrijven; haar bevende hand was niet in staat om een pen stevig vast te houden. Terwijl zij in visioen was, beval een engel haar het visioen op te schrijven. Zij gehoorzaamde en schreef zonder haperen. Haar zenuwen werden krachtiger en vanaf die tijd bezat ze een vaste hand. En dan te bedenken dat diezelfde hand in de loop der jaren meer dan 45.ooo vellen papier heeft beschreven met de kostelijkste boodschappen van God.