17 Openbaring

1-5 (Openb. 13:11-17; 18:1-5; 2 Tess. 2:7-12). De verleider van alle volken.-- In Openbaring 17 wordt de ondergang voorzegd van alle kerken die zichzelf verkopen door een afgodische dienst aan het pausdom, zij die gedronken hebben van de wijn van de gram- schap harer hoererij (Openb. 17: 1-4 aangehaald).

Op deze wijze wordt de pauselijke macht voorgesteld die met alle bedrieglijkheid der ongerechtigheid, door uitwendige aantrekking en praalziek vertoon, alle volken verleidt; die net als Satan met onze stamouders heeft gedaan, alle goede dingen belooft aan hen die haar merkteken ontvangen en alle kwaad aan hen, die haar dwalingen tegenstaan. De macht die door en door verdorven is, zal het grootst mogelijk vertoon maken en zich bekleden met de meest welsprekende bewijzen van macht. De Bijbel zegt duidelijk dat hierdoor verderf en bedrieglijke goddeloosheid wordt bedekt.
“Op haar voorhoofd was een naam geschreven: HET GROTE BABYLON, MOEDER VAN DE HOEREN EN VAN DE GRUWELEN DER AARDE.”

Wat geeft aan dit koninkrijk zijn macht? Het protestantisme, een macht die belijdt de gesteldheid en de geest van een lam te hebben en met de hemel te zijn verbonden, spreekt met de stem van een draak. Die macht wordt gedreven door een kracht van beneden (Brief 232, 1899).

13, 14 (Openb. 13:11-17; 16:13-16). Een verbond van de krachten van satan.-- (Openb. 17:13, 14 aangehaald). “Deze zijn één van zin.” Er zal een universele band van eenheid, één grote harmonie, een verbond van krachten van Satan zijn. “Zij geven hun kracht en hun macht aan het beest.” Op deze wijze wordt dezelfde willekeurige, verdrukkende macht tegen godsdienstvrijheid, vrijheid om God te aanbidden naar de voorschriften van het geweten geopenbaard, als door het pausdom werd getoond, toen dat in het verleden degenen vervolgde die het waagden te weigeren in te stemmen met de godsdienstige riten en ceremoniën van het katholicisme.

In de strijd die in de laatste dagen wordt gevoerd, zullen alle corrupte machten, die afvallig zijn geworden van de Wet des Heren zich verenigen tegen Gods volk. In deze strijd zal de Sabbat van het vierde gebod het punt zijn waar alles om draait; want in het sabbatsgebod identificeert de grote Wetgever Zichzelf als
de Schepper van hemel en aarde (MS 24, 1891).

14. Christus verheerlijkt in de laatste tijd.-- Zoals Christus op de dag van het Pinksterfeest werd verheerlijkt, zal Hij opnieuw worden verheerlijkt in het afsluitingswerk van het evangelie, wanneer Hij een volk gereed zal maken om stand te houden onder de laatste toets, in het laatste conflict van de grote strijd (RH 29 nov. 1892).