15 - 16 Openbaring

Openbaring 15

2, 3 (Ex. 15:1-19; Deut. 31:30 tot 32:44; Jes. 26:2). Het uiteindelijke overwinningslied.-- Welk een lied zal dat zijn als de verlosten des Heren samenkomen bij de poort van de Heilige Stad, die op haar glinsterende hengsels openzwaait en de volken die Zijn woorden hebben bewaard - Zijn geboden - de stad binnengaan, als de overwinningkroon op hun hoofd wordt geplaatst en hun de gouden harpen worden gegeven! De gehele hemel is vervuld van rijke muziek en van lofzangen aan het Lam. Gered, voor altijd gered in het rijk der heerlijkheid! In het bezit van een leven dat gelijk is aan het leven van God - dat is de beloning (MS 92, 1908).

Openbaring 16

1-21 (Openb. 6:13-17; Ps. 46:13; Mat. 24:7). Johannes zag de verschrikkingen van de laatste dagen.-- Johannes.... was getuige van de vreselijke tonelen die plaats zullen vinden als tekenen van de komst van Christus. Hij zag legers zich opstellen voor de strijd en de harten der mensen bezwijken van vrees. Hij zag hoe de aarde van haar plaats werd bewogen, hoe de bergen in het midden der zee werden geworpen en haar golven bulderden, terwijl de bergen beefden door hun geraas. Hij zag hoe Gods schalen van toom werden geleegd en pest, hongersnood en dood de inwoners der aarde troffen (RH 11 jan. 1887).

13-16 (Openb. 13:13, 14; 17:13, 14; 19:11-16; zie EGW over Openb. 7:1-3). Spoedig zal de slag van Armageddon gestreden worden.-- Er zijn slechts twee groepen in deze wereld, zij die trouw aan God zijn en zij die geschaard staan onder de banier van de vorst der duisternis. Satan en zijn engelen zullen neerdalen met kracht, tekenen en bedrieglijke wonderen om hen, die op de aarde wonen, te verleiden, zo mogelijk zelfs de uitverkorenen. Deze crisis ligt vlak voor ons. Moet dit de energie verlammen van hen, die de waarheid kennen? Reikt de invloed van de machten van verleiding zo ver dat de invloed van de waarheid overvleugeld zal worden? De slag van Armageddon zal spoedig gestreden worden. Hij op wiens kleed de naam geschreven staat: Koning der koningen en Heer der heren, voert de legerscharen des hemels aan op witte paarden, bekleed met wit en smetteloos fijn linnen (MS172, 1899).

Elke vorm van kwaad zal zich intens ontwikkelen. Boze engelen bundelen hun krachten met boze mensen en waar zij aanhoudend hebben gestreden en ervaring hebben opgedaan in de beste manieren van bedrog en strijd, door de eeuwen heen sterker zijn geworden, zullen zij niet toegeven aan de laatste grote strijd zonder een wanhopige inspanning. De gehele wereld zal aan een van de beide zijden van deze zaak staan. De slag van Armageddon zal worden gestreden en die dag mag geen van ons slapende vinden. Wij moeten klaar wakker zijn als de wijze maagden die olie in de vaten hebben met onze lampen....

De macht van de Heilige Geest moet op ons rusten en de Overste van het heir des Heren zal aan het hoofd staan van de engelen des hemels om leiding te geven in de slag. Ernstige gebeurtenissen voor ons moeten nog plaatsvinden. De ene bazuin na der andere moet worden gehoord, de ene schaal na de andere moet worden uitgegoten worden op de bewoners van deze aarde. Ontzagwekkende tonelen zullen zich heel spoedig afspelen (Brief 109, 1890).

14-16 (Ef. 6:12; zie EGW over Openb. 5:11). Twee tegengestelde machten.-- Twee grote tegengestelde machten worden geopenbaard in de laatste grote strijd. Aan de ene kant staat de Schepper van hemel en aarde. Allen die aan Zijn kant staan, dragen Zijn zegel. Zij zijn gehoorzaam aan Zijn geboden. Aan de andere kant staat de vorst der duisternis met degenen, die afval en opstand hebben gekozen (RH 7 mei, 1901).

(Openb. 12:12). Satan monstert zijn troepen voor de laatste strijd.— Nu is het een ernstige en ontzagwekkende tijd voor de gemeente. De engelen zijn reeds omgord en wachten op Gods bevel om hun schalen van toom over de wereld uit te gieten. Verderfengelen ondernemen het werk der vergelding, want Gods Geest trekt zich geleidelijk uit de wereld terug. Ook Satan monstert zijn troepen van het kwaad, terwijl hij uitgaat naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.
Satan stelt zijn krachtigste pogingen in het werk om de heerschappij in de laatste grote strijd. Grondbeginselen zullen naar voren komen en dienaangaande zullen beslissingen worden genomen. Ongeloof heeft overal de overhand. Goddeloosheid heerst alom. Het geloof van de afzonderlijke leden van de gemeente zal op de proef worden gesteld, alsof er niemand anders in de wereld was (MS la, 1890).

14-17 (Openb. 18:1). Gods legerscharen nemen de leiding.-- Wij moeten het uitgieten van de zevende schaal bestuderen. De machten van het kwaad zullen de strijd niet zonder meer opgeven. Maar de Voorzienigheid speelt een rol in de slag van Armageddon. Als de aarde verlicht wordt door de heerlijkheid van de engel uit Openbaring 18, zullen de godsdienstige elementen, zowel de goede als de slechte, uit hun sluimering wakker worden en de legerscharen van de levende God zullen de leiding nemen
(MS 175, 1899).