47 Genesis

HOOFDSTUK 47.

VERS 1 - 7.

Abrahams zaad vermenigvuldigde zich en ten laatste gingen Jacob en zijn zonen naar Egypte. Hier verbleef hij en zijn nakomelingen voor vele jaren, tot ten laatste God ze uit Egypte uitriep en ze naar Kanaan leidde. Fundamentals of Christian Education 505.
PP 231 - 281.
Jacob begon zijn dag met vreugde in het hart. En als hij te Bersheba aankwam offerde hij met dankbaarheid offeranden, en vroeg God hem te zegenen en hem kenbaar te maken als Hij akkoord ging met zijn reis naar Egypte. Jacob wenste een klaarblijkelijkheid dat hij met hen moest mede reizen. "En God sprak tot Israel in de gezichten van de nacht en zeide: Jacob, Jacob! En hij zeide : Zie, hier ben ik. En Hij zeide : Ik ben de God, uws vaders God; vrees niet af te trekken naar Egypte, want Ik zal u aldaar tot een groot volk zetten. Ik zal met u aftrekken naar Egypte, en Ik zal u doen weder optrekken, mede optrekkende; en Jozef zal zijn hand op uwe oogen leggen". 3 Spir. Gifts 168.
Story of Redemption 147.

VERS 28 - 34.
PP 232.
De ontmoeting van Jozef en zijn vader was vol gevoeligheid, Jozef verliet zijn wagen om zijn vader te voet te ontmoeten, en hij omhelsde hem en zij weenden de een over de andere. Jacob drukte dan zijn wil uit om te sterven, sinds hij terug zijn zoon gezien had, die hij zolang als dood beweend had. Jozef raadde zijn broeders aan, als de Farao hen zou ondervragen nopens hun beroep, dat zij hem vrijuit zouden zeggen dat zij schaapsherders waren, ofschoon deze bezigheid door de Egyptenaren als verlagend beschouwd werd. Jozef had gerechttigheid lief, en vreesde God. Hij wenst zijn broeders niet van aan bekoringen bloot te stellen, en wilde hen daarom niet in de dienst van de koning, temidden van de verderfelijke afgoden invloeden aan het hof. Als zij aan de koning zouden zeggen dat zij schaapsherders zijn, zal hij niet zoeken om hen in zijn dienst te hebben, en hen te verheffen tot een eerbare positie voor de zaak van Jozef. Als de koning vernam dat zij schaapsherders waren, gaf hij Jozef de toelating om zijn vader en zijn broeders te vestigen in het beste gedeelte van Egypte. Jozef koos Goshen uit als een geschikte plaats, voorzien van goede weiden, goed voorzien van water. Hier konden zij God aanbidden zonder gestoord te zijn door de bijwoning van afgoden diensten van de Egyptenaren. De streek rond Goshen was bewoond door Israelieten tot God door zijn machtige en krachtige wonders Zijn volk uit Egypte bracht". 3 Spir. Gifts 168 - 69.

VERS 29.
Broeder, gij wilt experimenteren en pogen te bewijzen dat gij een uitzondering zijt op de algemene regel. Jozef was een van de weinigen, die bekoring kon weerstaan. Hij toonde dat hij het oog gericht had op de eer van God. Hij gaf blijk van een verheven achting voor de wil van God, alzowel als hij de gevangeniscel innam, als wanneer hij naast de troon van de koning stond. Hij deed zijn godsdienst mede, waar hij ook ging en in welk een situatie hij ook moge gebracht worden. Ware godsdienst heeft een alles overtuigende macht. Het geeft de toon aan alles wat de mens doet. Gij moet niet uit de wereld gaan om een christen te zijn, maar gij moet uw godsdienst uitwerken, met al zijn heilige invloed, in alles, wat gij doet en laat en zegt. Gij moet de plichten vervullen behorend tot de situatie waarin God u geplaatst heeft door uw hart gevestigd te houden op hemelse dingen, en aldus het spel te breken, dat nu op u ligt door onwijze verbindingen. Had gij het licht gevolgd dan zoudt gij nu in staat zijn te ontsnappen aan de listen die deze gelegd hebben, die de wil van God niet onderscheiden, om uw ziel gevangen te nemen". 5 Test. 124.
Een ander treffend punt in het karakter van Jozef, waardig van nagevolgd te worden door de jeugd, is zijn diepe kinderlijke eerbied. Als hij zijn vader ontmoette met tranen die van zijn wangen stroomden, viel hij om zijn hals in een toegenegen en liefdevolle omhelzing. Hij scheen te voelen, dat hij niet genoeg kan doen voor zijn ouders noodwendigheden en hij waakt over hun ondergaande leeftijd met een liefde en tederheid als van een moeder. Geen inspanning is gespaard om zijn respect en liefde te tonen in alle omstandigheden. Jozef is een voorbeeld voor wat de jeugd zou moeten zijn.
Idem 125.