26 Genesis

HOOFDSTUK 26.
VERS 8.
De Patriarchen van Abraham tot Noah leefden op weinig uitzonderingen na ongeveer duizend jaar. Sedertdien is de levenslengte verminderd
Counsels on Diets and Foods.

VERS 8. 610. PP 511. VERS 12 - 18.
"Abraham had het resultaat gemerkt van de huwelijken van dezen, die God vreesden en dezen, die hem niet vreesden, van de dagen van Kain tot op zijn eigen tijd. De gevolgen van zijn eigen huwelijk met Hagar en de gevolgen van de huwelijksrelaties met Ismael en Lot ( Gen. 21 : 21 ) Het gebrek aan geloof van de kant van Abraham en Sara, had gevolgen in de geboorte van Ismael, het mengen van het rechtvaardige zaad met het ongodvruchtige. De invloed van de vader op de zoon werd tegengewerkt door deze van de familie van de heidense moeder en door de verbinding van Ismael met heidense vrouwen. De jaloersheid van Hagar en van de vrouwen, die Hagar koos voor Ismael, omgaf zijn familie met een hinderpaal, die Abraham tevergeefs poogde te overbruggen.
Abrahams eerste onderwijzing was niet zonder invloed op Ismael, maar de invloed van zijn vrouwen kwam ertoe afgoderij in zijn huis te vestigen. Gescheiden van zijn vader, en verbitterd door de strijd en ruzie van een huis, dat ontdaan was van de liefde en de vreze Gods, werd Ismael ertoe gedreven te kiezen voor het wilde plunderaarsleven van de woestijndief, "zijn hand tegen allen, en de hand van allen tegen hem". Gen. 16 : 12. In zijn latere jaren bekeerde hij zich van zijn slechte wegen en keerde terug tot de God van zijn vader, maar de stempel van zijn karakter, gegeven aan zijn nakomelingen bleef. Het machtige volk, dat uit hem voortkwam, was een ongedurig heidens volk, die altijd een last en een bedroefenis waren voor de nakomelingen van Isaak.
PP 174.

VERS 20.
PP 175.
Story of Redemption 86 : Zie hoger. Spritual Gifts.

VERS 20 - 34.
De bijbel veroordeelt de rijke man niet omdat hij rijk is; hij zegt niet dat het verwerven van weelde
een zonde is, noch zegt hij dat geld de wortel van alle kwaad is. Integendeel, De Schrift zegt, dat het God is, die macht geeft tot rijkdom. En deze vaardigheid is een waardevol talent, als het toegewijd is aan God en gebruikt wordt voor de vooruitgang van Zijn zaak. De Bijbel veroordeelt geen aanleg of kunst; want deze komen van de wijsheid, die God geeft. Wij kunnen het hart niet reiner of heiliger maken door het lichaam in zakken te hullen, of door de woning te ontdoen van alles wat dient tot geriefelijkheid, smaak of gemakkelijkheid.
De Schrift onderwijst, dat weelde een gevaarlijk bezit is, als het in wedijver geplaatst wordt met de onsterfelijke schat. Het is, als het aardse en tijdelijke de gedachten, de genegenheden, de toewijding, die God vraagt, opslorpt, dat zij een strik wordt. Deze, die verkwanselen voor een beetje schittering en glinstering van deze aarde, het eeuwig tehuis voor een huis, dat slechts voor een korte tijd het hunne zal zijn, maken een onwijze keuze. Dit was de ruiling, die Esau maakte, als hij zijn geboorterecht verkocht voor een bord linzensoep...
Counsels on Stewardship 138 - 39.
PP 179. 208.
"Ik vraag geen uitleg over uw handelwijze. Broeder C. W. Stone wenste mij uw brief voor te lezen. Ik weigerde ernaar te luisteren. De adem van twijfel, klacht en ongeloof is besmettelijk. Als ik van mijn geest een kanaal maak voor vuile stroom, het troebel vervuilend water, dat van Satans fontein komt, kan enige ingeving in mijn gee st blijven, die hem bevuilt. Als zijn ingevingen zulk een macht hebben op u dat zij ertoe leiden uw geboorterecht te verkopen voor een bord soep - de vriendschap van des Heren vijanden - dan moet ik niets horen van al uw twijfels, en ik hoop dat gij op uw hoede zult zijn, dat gij geen andere geesten besmet; want de atmosfeer, die de mens omgeeft die de verklaringen geeft, die gij gegeven hebt is een vergiftigend miasma.
Ik vraag u gans te verwijderen van dezen, die de waarheid geloven; want als gij de wereld en de vrienden van de wereld gekozen hebt, ga dan met dezen van uw eigen keuze. Vergiftig de geesten niet van anderen, noch maak van uzelf de speciale agent om zielen te doen verloren gaan. Als gij nog niet tenvolle uw standpunt ingenomen hebt, haast u de duivel te weerstaan vóór het voor altijd te laat zal zijn. 154.

Zet geen andere stap in de duisternis, maar neem uw plaats in als een godsman. 2 Se l. Messages. 167.