Verkeerde verwachtingen

De leerlingen van Jezus begrepen niet onmiddellijk welke goddelijke
bedoeling achter de dood van Jezus school. Toen Johannes de Doper door
goddelijk inzicht de woorden sprak: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde
van de wereld wegneemt’ (Johannes 1:29), vroegen de mensen die hem
aanhoorden wat dat zou kunnen betekenen. Tijdens zijn actieve loopbaan
verwachtten de leerlingen dat Jezus zou gaan optreden als een politieke
Messias, die de joden zou gaan bevrijden van het juk van de gehate
Romeinen.

Zij waren verbijsterd door Jezus onbegrijpelijke voorzeggingen van zijn naderend
lijden en zijn dood in Jeruzalem (Matteüs 16:21-23; 20:17-19).

Het was pas na de opstanding dat zijn volgelingen gingen begrijpen wat
het kruis betekende in het plan van God.

Ellen White schreef: ‘De werelden die niet in zonde waren gevallen en de
hemelse engelen hadden met grote belangstelling toegezien hoe de grote
strijd zijn einde naderde. Satan en zijn coalitie van het kwaad, de legioenen
afvalligen, keken ook gespannen toe bij deze crisis in het verlossingswerk.
De machten van goed en kwaad wachtten af wat het antwoord zou zijn op
het driemaal herhaalde gebed van Christus. De engelen hadden graag
verlichting willen brengen aan de lijdende Christus, maar daar was geen
sprake van. Er was geen uitweg voor de Zoon van God.

In die verschrikkelijke crisis – het moment waarop de geheimenisvolle
beker trilde in de hand van de lijdende Christus, opende de hemel.

Er scheen een licht te midden van de dreigende
duisternis van dit crisisuur, en de machtige engel die in Gods aanwezigheid
verkeert en de plaats bekleedt die ooit door satan werd ingenomen, kwam
Christus te hulp’ (De wens der eeuwen, blz. 693).

God wil bij ons wonen –lezing - 2011)

Zoeken naar

Algemeen