13 Openbaring

1, 2, 11. Zie EGW over Openb. 12:3-6, 13-17.

8. Zie EGW over Openb. 3:5; 20:12-15; Hebr. 9:11-14, 22.

11. Een uniek Zinnebeeld.-- Hier is een treffend beeld van de opkomst en groei van ons eigen volk. De horens als van een lam, emblemen van onschuld en zachtaardigheid, geven heel terecht de aard van onze regering aan, zoals die tot uiting komt in haar twee fundamentele beginselen, republikeins en protestants
(4 SP 277).

Het schild van de Almachtige boven Amerika.-- De Verenigde Staten vormen een land dat onder het bijzondere schild van de Almachtige heeft gestaan. God heeft grote dingen voor dit land gedaan, maar door het overtreden van Zijn wet hebben de mensen een werk gedaan dat zijn oorsprong vond in de mens der zonde. Satan werkt zijn plannen uit om het menselijk geslacht in ontrouw te betrekken (MS 17, 1906).

Ons vooruitzicht.-- De profetie stelt het protestantisme voor als een beest met lamshorens, terwijl het spreekt als een draak. Reeds beginnen wij de stem van de draak te vernemen. Een satanische macht staat achter de zondagsbeweging, maar deze macht is verborgen. Zelfs de mensen die met dit werk bezig zijn, zijn zelf verblind wat betreft de gevolgen van hun beweging.

Laat Gods gebodenhoudend volk in deze tijd niet zwijgen alsof wij rustig deze situatie aanvaarden. Voor ons ligt het vooruitzicht, een aanhoudende strijd te moeten voeren met de kans op gevangenneming, het verlies van bezittingen en zelfs het leven bij het verdedigen van Gods wet, die krachteloos wordt gemaakt door menselijke wetten (RH 1 jan. 1889).

11-17 (Openb. 14:9-12; Dan. 7:25; 2 Tess. 2:3, 4; zie EGW over Openb. 17:13, 14; 18:1-5).
De Vervolgende Hand van de vijand. -(Openb. 13:11-13 aangehaald). Godsdienstige machten, die naar hun belijdenis verbonden zijn met de hemel en beweren dat zij de eigenschappen van een lam bezitten, tonen door hun daden, dat zij het hart van een draak hebben en dat zij worden aangepord en beheerst door Satan. De tijd is gekomen waarin Gods volk de hand der vervolging zal voelen, omdat zij de zevende dag heiligen. Satan heeft de verandering van de Sabbat bewerkstelligd in de hoop zijn doel uit te voeren om Gods plannen te doen mislukken. Hij tracht Gods geboden in de wereld minder krachtig te maken dan menselijke wetten.

De mens der zonde, die meende tijden en wetten te veranderen en die altijd Gods volk heeft verdrukt, zal zorgen, dat wetten worden uitgevaardigd die de viering van de eerste dag van de week verplicht stellen. Maar Gods volk moet standvastig blijven. De Here zal voor hen werken, door duidelijk te tonen dat Hij de God der goden is (MS 135, 1902).

Kerk en wereld een verdorven harmonie.-- Gods Woord zegt duidelijk dat Zijn Wet bespot en vertrapt zal worden in de wereld; buitengewone ongerechtigheid zal algemeen voorkomen. De belijdende protestantse wereld zal een verbond sluiten met de mens der zonde; kerk en wereld zullen in verdorven harmonie samengaan.

Hier komt de grote crisis over de wereld. De Schriften leren dat het pausdom haar oppergezag terugkrijgt en dat de vuren der vervolging weer ontstoken zullen worden door de concessies van de zogenaamde protestantse wereld in het dienen van de wereld (GCB 13 april, 1891).

13, 14 (2 Tess. 2:7-12; zie EGW over Openb. 16:13-16; Mat. 7:21-23). Wonderen Gedaan Voor Onze Ogen.-- De tijd is nabij dat Satan wonderen zal doen om bij de mensen het geloof te versterken dat hij God is. Heel Gods volk moet nu vast staan op het fundament der waarheid, zoals in de boodschap van de derde engel is gebracht. Alle aangename beelden, alle gedane wonderen zullen worden vertoond om zo mogelijk, zelfs de uitverkorenen te verleiden. De enige hoop voor een ieder is vast te houden aan de bewijzen die de waarheid in gerechtigheid hebben bevestigd (RH 9 aug. 1906).

Wonderen verricht onder toezicht van de vijand .-- (Mat. 7:21- 23 aangehaald). Velen beweren dat zij volgelingen van Christus zijn, maar zij hebben hun Leidsman uit het oog verloren. Ze kunnen wel zeggen: “Here, Here”; ze kunnen wijzen op de zieken die ze genezen hebben en op andere wijzen wonderen werken en beweren dat zij meer van de Geest en de kracht van God hebben dan geopenbaard wordt door een van hen, die Zijn wet bewaren. Maar hun werken worden gedaan onder toezicht van de vijand der gerechtigheid, wiens doel het is om mensen te verleiden, bedoeld om ze af te trekken van gehoorzaamheid, waarheid en plicht. In de nabije toekomst zullen nog meer kenmerkende manifestaties van deze wondere macht plaatsvinden, want van hem wordt gezegd: “En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.” (ST 26 febr. 1885).

14. Voorbereiding voor het beeld van het beest.-- Reeds vinden voorbereidingen plaats en bewegingen zijn aan de gang die zullen resulteren in het maken van een beeld voor het beest. Er zullen in de wereldgeschiedenis voorvallen plaatsvinden, die de voorzeggingen van de profetie voor deze laatste dagen in vervulling doen gaan (RH 23 april, 1889).

14-17 (Openb. 14:9-12). Getoetst door het beeld.-- De Here heeft mij duidelijk laten zien dat het beeld van het beest vorm zal krijgen vóór het einde van de genadetijd; want het zal de grote toets zijn voor Gods volk, waardoor hun eeuwige bestemming zal worden beslist....... (Openb. 13:11-17 aangehaald).....

Deze toets moet Gods volk ondergaan eer het verzegeld wordt.
Allen die God hun trouw tonen door het waarnemen van Zijn wet en die weigeren een valse sabbat te aanvaarden, zullen zich scharen onder de banier van de Here God en zullen het zegel van de levende God ontvangen. Zij, die de waarheid van hemelse oorsprong prijsgeven en de zondag als sabbat aanvaarden, zullen het merkteken van het beest ontvangen (Brief 11, 1890).

Afval en nationale ondergang. -- Als de protestantse kerken zich zullen verenigen met de wereldse machten om een valse godsdienst te steunen, door in te gaan tegen datgene, waarvoor hun voorouders de felste vervolging hebben doorstaan; als de staat haar macht zal gebruiken om de besluiten te bekrachtigen en instellingen van de kerk zal ondersteunen - dan zal het protestants Amerika een beeld hebben gemaakt van het pausdom en er zal een nationale afval zijn, die alleen maar in nationale ondergang kan eindigen (ST 22 maart, 1910).

Het Merkteken van de afval en Gods ongeduld. -- Er zijn velen die nooit het licht hebben gekregen. Zij zijn door hun leraars verleid en zij hebben niet het merkteken van het beest ontvangen. De Here werkt aan hen; Hij heeft hen niet aan zichzelf overgelaten. De Here zal Zijn genade niet van hen wegnemen, zolang zij niet overtuigd zijn van de waarheid en nog niet het bewijs dat hen gegeven is om hen te verlichten, vertrappen (Brief 7, 1895).

15-17 (zie EGW over 2 Tess. 2:3, 4). De doelstelling van satan volmaken.-- Als de wetgevende macht wetten maakt die de eerste dag van de week verheffen en deze in de plaats stellen van de zevende dag, zal Satans doelstelling voltooid zijn (RH 15 april, 1890).

16, 17 (Dan. 3:1-18; zie EGW over 1 Joh. 2:18). De Geschiedenis zal zich herhalen.-- De geschiedenis zal zich herhalen. Een valse godsdienst zal verheven worden. De eerste dag der week, een gewone werkdag die niet de minste heiligheid bezit, zal gevestigd worden zoals het beeld in Babylon. Alle natiën, talen en volken zullen bevel krijgen deze valse sabbat te aanbidden. Dit is Satans plan om de dag, door God ingesteld en aan de wereld gegeven als gedenkteken van de schepping, teniet te doen.

Het decreet dat de viering van deze dag verplicht stelt, zal uitgaan in de gehele wereld. In beperkte mate is ze al uitgevaardigd. In verschillende plaatsen spreekt de burgerlijke macht met de stem van een draak, evenals de heidense koning tot de hebreeuwse ballingen sprak.

Beproeving en vervolging zal het deel zijn van allen, die in gehoorzaamheid aan Gods Woord weigeren deze valse sabbat eer te bewijzen. Geweld is de laatste toevlucht van elke valse godsdienst. In het begin wordt aantrekkingskracht gebruikt, zoals de koning van Babylon de macht van de muziek en uiterlijk vertoon gebruikte. Toen deze aantrekkelijke middelen, bedacht door mensen die door Satan waren geïnspireerd, er niet in slaagden de mensen ertoe te brengen het beeld te aanbidden, waren de hongerige vlammen van de oven gereed om hen te verteren. Dat zal nu ook het geval zijn. Het pausdom heeft haar macht uitgeoefend om mensen te dwingen haar te gehoorzamen en ze zal dat blijven doen. Wij hebben dezelfde geest nodig die tot uiting kwam in Gods dienstknechten tijdens de strijd met het heidendom (ST 6 mei, 1897).

(Openb. 14:9-12). Opdat mensen van gezag horen.-- God brengt een stand van zaken teweeg waarin de goede mensen en gezagsdragers de gelegenheid hebben om te weten wat werkelijk waarheid is. En omdat er een volk is dat de knie voor het beeld niet zal buigen en het merkteken van het beest niet aan hand of voorhoofd zal ontvangen, maar zal opkomen voor de waarheid omdat het waarheid is, zal er verdrukking komen en zal een poging gedaan worden om het geweten te dwingen; maar zij, die de waarheid hebben gekend, zullen bang zijn toe te geven aan de machten der duisternis. God heeft een volk dat niet het merkteken van het beest aan rechterhand of voorhoofd zal ontvangen......

Er is nog niets gedaan om de afgodische sabbat te verheffen, om de zondagsviering verplicht te stellen, of Satan heeft erachter gestaan en is de voornaamste bewerker geweest; het geweten mag zelfs niet worden gedwongen de ware Sabbat te vieren, want God aanvaardt alleen maar bereidwillige dienst (RH 15 april, 1890).

De wet van God teniet gedaan.-- Er komt een tijd waarin de wet van God in bijzondere zin in ons land teniet wordt gedaan. De bestuurders van onze natie zullen door wettelijke bekrachtiging de zondagswet opleggen en op deze wijze zal Gods volk in groot gevaar komen. Als onze natie in haar wetgevende vergaderingen wetten zal uitvaardigen om de gewetens van de mensen te knechten wat betreft hun godsdienstplichten, door de zondagsviering verplicht te stellen en verdrukkende macht zal gebruiken tegen hen die de zevende dag als Sabbat vieren, zal Gods wet in ons land opzettelijk teniet worden gedaan; de nationale afval zal worden gevolgd door nationale ondergang (RH 18 dec.
1888).

Minachting voor de grote Wetgever.-- De zonden van de wereld reiken tot aan de hemel als Gods wet ongeldig wordt gemaakt; als de Sabbat des Heren in het stof wordt vertreden en de mensen worden gedwongen om in de plaats daarvan een instelling van het pausdom te aanvaarden, opgelegd door de sterke hand van de landswetten. Door een inzetting van mensen te plaatsen boven de inzetting van God, tonen zij minachting voor de grote Wetgever en weigeren ze Zijn teken of zegel (RH 5 nov. 1889).

Klaar voor het onrecht.-- Zoals Christus zonder reden werd gehaat, zal Zijn volk ook worden gehaat omdat het gehoorzaam is aan Gods geboden. Als Hij, die zuiver, heilig en onbesmet was, die alleen maar goed deed in onze wereld, behandeld werd als een lage misdadiger en ter dood werd veroordeeld, moeten Zijn discipelen een soortgelijke behandeling verwachten, hoe vlekkeloos hun leven en smetteloos hun karakter ook is.

Menselijke instellingen, wetten die gemaakt zijn door satanische machten onder het mom van goedheid en beperking van het kwaad, zullen worden verheven, terwijl Gods heilige geboden worden veracht en met voeten worden getreden. En allen die trouw bewijzen door gehoorzaamheid aan de wet des Heren, moeten bereid zijn te worden gearresteerd om voor raadsvergaderingen te worden gebracht, die als maatstaf niet Gods hoogstaande en heilige Wet hebben (RH 26 dec. 1899).

(2 Tess. 2:3, 4), Levend in een gewichtige periode.-- Wij leven in een gewichtige periode van de wereldgeschiedenis. De grote strijd is vlak voor ons. Wij zien hoe de wereld is verdorven door haar inwoners. De mens der zonde heeft met verwonderlijke volharding gewerkt om de valse sabbat naar voren te brengen en de ontrouwe protestantse wereld is vol verbazing het beest achterna gegaan en heeft gehoorzaamheid aan de Sabbat door God ingesteld, ontrouw aan de wetten van het land genoemd. Koninkrijken hebben zich verbonden om een valse instelling van een sabbat te steunen, waarvoor in het Woord van God geen enkel gezag bestaat (RH 6 febr. 1900).

(Openb. 7:2, 3). De vraag die nu voor ons ligt.-- De sabbatskwestie is het grote punt in de laatste grote strijd, waarin de gehele wereld deel zal hebben. De mensen hebben Satans beginselen geëerd boven de beginselen die de hemel beheersen. Zij hebben de valse sabbat aanvaard, die Satan als teken van zijn gezag heeft verheven. Maar God heeft Zijn zegel geplaatst op Zijn koninklijk gebod. Elke sabbatsinstelling, zowel de ware als de valse, draagt de naam van haar maker, een onuitwisbaar teken dat het gezag van elk van hen aantoont.

De grote beslissing die iedereen nu moet nemen is of hij of zij het merkteken van het beest en zijn beeld, dan wel het zegel van de levende en ware God wil ontvangen (ST 22 maart, 1910).

Het Merkteken van het beest nog niet gegeven. -- De zondagsviering is nog niet het merkteken van het beest en zal dat niet eerder zijn dan wanneer het bevel wordt gegeven dat de mensen deze afgodische sabbat moeten aanbidden. De tijd zal komen dat deze dag de toets zal zijn, maar die tijd is nog niet aangebroken (MS 118, 1899).