40 Genesis

HOOFDSTUK 40.

Ed. 51 : zie hoger.
Maar Jezus vroeg zijn discipelen niet, "Streef ernaar uw licht te doen schijnen. Hij zegde "Laat het schijnen". Als Christus in het hart verblijft is het onmogelijk om het licht te verbergen van Zijn tegenwoordigheid. Als dezen, die beweren de volgelingen van Christus te zijn, het licht van de wereld niet zijn, het is omdat de levendige macht hen verlaten heeft; als zij geen licht te geven hebben het is omdat zij geen verbinding hebben met de Bronvan licht.
In alle tijden heeft de "Geest van Christus, die in hen was" Petr. 1 : 11. van de ware kinderen van God het licht van het volk van hun generatie gemaakt. Jozef was een lichtdrager in Egypte. In zijn reinheid in zijn welwillendheid en kinderlijke liefde vertegenwoordigde hij Christus te midden van een natie van afgoderij. The Mount of Blessings. 41.
PP 214 - 18, 332.
Jozef was grotelijks bedroefd van gescheiden te zijn van zijn vader, en zijn bittere droefheid was in weerkaatsing op zijn vaders verdriet. Maar God liet Jozef niet alleen naar Egypte gaan. De engels bereidden de weg voor zijn ontvangst. Potifar, een officier van Farao, kapitein van zijn wacht, kocht hem van de Ismaelieten. En de Heer was met Jozef, en Hij gaf hem voorspoed, en bracht hem in de gunst van de meester, zodat hij alles, wat hij bezat aan Jozef toevertrouwde.
"En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zoodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood, dat hij at". Het was aanzien als een abominatie voor een Hebreeër van voedsel te bereiden voor een Egyptenaar.
Als Jozef bekoord werd om van de rechte weg af te wijken, om de wet van God te overtreden, en ontrouw te
zijn tegenover zijn meester, dan bood hij krachtig weerstand en gaf bewijs van veredelende macht van vreze Gods in zijn antwoord aan de vrouw van zijn meester. Na gesproken te hebben van de grote trouw die zijn meester voor hem had door hem alles wat hij had toe te vertrouwen, riep hij uit, "hoe zou ik dan een zoo groot kwaad doen, en zondigen tegen God ?-Men kon hem niet overtuigen van het pad van gerechtigheid af te dwalen, en op de wet van God te treden door gelijk welke lokmiddel of dreiging. En als hij beschuldigd werd en een lage misdaad valselijk ten zijne laste gelegd werd, verzonk hij niet in wanhoop. In het bewustzijn van zijn onschuld en recht , vertrouwde hij steeds in God. En God, die hem tothiertoe onderstut had, verzaakte hem niet. Hij werd met ketens gebondeden gebracht in een donkere kerker. Toch wendde God deze noodlottigheid in een zegen. Hij bracht hem in gunst met de bewakers van de gevangenis en Jozef kreeg spoedig de verantwoordelijkheid over de andere gevangenen. Hier is een voorbeeld voor al de generaties die zullen leven op aarde. Ofschoon zij aan verleidingen zullen blootgesteld worden, toch zullen zij zich realiseren, dat er een verdediging is, en het zal hun eigen fout zijn als zij niet beschermd worden. God wil een tegenwoordige hulp zijn en Zijn Geest een schild. Ofschoon omringd met de zwaarste bekoringen, is er een bron van kracht, waar zij kunnen beroep op doen en weerstand bieden. Hij leed wegens zijn deugd en reinheid, want zij, die he m niet kon verleiden, wreekte zich op de deugd die zij niet kon omverwerpen en door haar invloed veroorzaakte zij dat hij in het gevang geworpen werd, door hem te beschuldigen met een grof kwaad. Hier leed Jozef omdat hij zijn reinheid niet wilde prijsgeven. Hij gaf zijn reputatie en zijn belangen in de handen van God. En ofschoon hij een tijd moest het lijden onderstaan, om hem voor te bereiden om een belangrijker positie in te nemen, toch bewaarde God deze reputatie veilig, die zwart gemaakt geweest was door een boze beschuldiger, ennadien, op Zijn tijd, liethet zichuitschijnen.God maakte zelfs van het gevang een middel tot zijn verheffing. Deugd zal met de tijd beloning medebrengen. Het schild, dat Jozef beschutte, was de vreze Gods, die hem aanleiding gaf van getrouw te zijn en juist tegenover zijn meester, en de ware God. Hij misprees deze ondankbaarheid, die hem er toe bracht het vertrouwen van zijn meester te misbruiken, ofschoon zijn meester het feit niet zou geweten hebben. Hij riep om de genade Gods om hem te helpen en vocht dan met de verleider. Hij zegde edel:"hoe zou ik dan een zoo groot kwaad doen en zondigen tegen God." Hij kwam uit als overwinnaar en temidden van de verleidingen, waaraan alle blootgesteld zijn, hebben zij sterke en vertrouwenswaardige verdedigingsmiddelen nodig, waarop zij zich kunnen vertrouwen. Velen in deze verdorven eeuw hebben zo weinig steun op de genade Gods, zodat in de meeste gevallen hun verdediging gebroken is bij de eerste aanval, en zware bekoringen nemen hen gevangen. Het schild van de genade kan al de onoverwonnenen door de bekoringen van de Satan beveiligen, ofschoon omgeven door de meest verdorven invloeden. Door vaste princiepen, en onwankelbaar vertrouwen in God, kan de deugd en edelheid van karakter schijnen, en, ofschoon omgeven door het kwaad, moet er geen vlek achtergelaten worden op hun deugd en integriteit. En als zij zoals Jozef laster en valse beschuldiging te dragen hebben, zal de Voorzienigheid al de listen van het kwaad ten goede overheersen, en God wil op Zijn tijd hen zoveel hoger verheffen als zij door de boze wraak vernederd werden. Het lot, dat Jozef onderging in verband met gebeurtenissen in het sombere gevang, bracht er hem toe van tenlaatste opgeheven te worden tot voorspoed en eer. God bepaalde dat hij een bevinding zou bekomen door bekoringen, tegenslag, en hardheid, om hem voor te bereiden tot een hogere positie. Als hij opgesloten was in het gevang, kwam de Farao in vijandschap met twee van zijn officieren, de meester bakker en de meester huisknecht en zij werden in de gevangenis geworpen waar Jozef vast zat. "En de overste der trawanten bestelde Jozef bij hen, dat hij ze diende: en zij waren eenige dagen in bewaring". Jozef maakte zijn leven nuttig ook in de gevangenis. Zijn voorbeeldig gedrag, nederige handelwijze, en zijn getrouwheid, verkreeg in de gevangenis voor hem het vertrouwen van allen in het gevang, en van deze, die met hem in verbinding waren. Hij verspeelde zijn tijd niet in het morren over de onrechtvaardigheid van zijn beschuldigers, die hem van zijn vrijheid beroofd hadden. Op een morgen als Jozef voedsel bracht naar de officieren van de koning, zag hij dat zij zeer droevig keken. Hij vroeg hen vriendelijk, "Waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? En zij zeiden tot hem: Wij hebben eenen droom gedroomd, en daar is niemand, die hem uitlegge. En Jozef zeide tot hen : Zijn de uitleggingen niet .... zie volgende hoofdstuk. 3 Spir. Gifts 143 - 146.

181.
"Goddelijke en menselijke middels moeten gecombineerd worden in tijdelijke zowel als in geestelijke bezigheden. Zij moeten verenigd worden in alle menselijke streven, in mechanisch- en landbouwwerk, in handels en wetenschappelijke ondernemingen. Er moet medewerking zijn in iedere aktiviteit door een Christen opgenomen. God heeft de princiepen uitgevaardigd, waardoor alleen de medewerking mogelijk is. Zijn glorie moet de beweegreden zijn van eenieder die met Hem samenwerkt. Al ons werk moet gedaan worden uit liefde voor God en in harmonie met Zijn wil.
Het is even belangrijk de wil van God te doen bij het optrekken van een gebouw als wanneer wij deelnemen aan een religieuse vergadering. En als de werkers van God de juiste princiepen doorgevoerd hebben in de opbouw van hun eigen karakter, dan zullen zij in het optrekken van ieder gebouw groeien in genade en in kennis. Maar God wil de grootste talenten of de schitterendste dienst niet tenzij het eigen ik op het altaar gelegd is, als een levend verterend offer. De wortel moet heilig zijn, anders kan er geen vrucht aanvaardbaar zijn voor God. De Heer maakte van Daniel en Jozef schrandere leiders. Hij kon werken door hen, omdat zij niet leefden om hun eigen neigingen te behagen maar om God behagelijk te zijn". Christ Object Lessons 349 - 50.
"Er is ernstig werk te doen in deze tijden en de ouders zouden hun kinders moeten opvoeden om er aan deel te nemen. De woorden van Mordechai tot Esther kunnen toegepast worden op mannen en de jeugd van heden "wie weet of gij niet om zulken tijd als deze is, tot dit koninkrijk geraakt zijn". Jonge mensen zullen soliditeit van karakter bekomen, opdat zij mogen gereed gemaakt worden tot nuttigheid. Daniel en Jozef waren jonge mensen met besliste princiepen, die God kon gebruiken om Zijn doeleinden uit te voeren. Merk hun geschiedenis en zie hoe God voor hen werkzaam was. Jozef onderging een veelzijdigheid van bevindingen, die zijn moed op de proef stelden en zijn rechtschapenheid tot het uiterste. Nadat hij verkocht geweest was in Egypte, werd hij eerst begunstigd en vertrouwd met grote verantwoordelijkheden; maar plots, zonder enige fout van zijnentwege, werd hij onjuist beschuldigd en in het gevang geworpen. Maar hij is niet ontmoedigd. Hij vertrouwt op God; en de bedoelingen van zijn hart, de reinheid van zijn beweegredenen, wordt openbaar gemaakt. Het oog van God was op hem, een goddelijk hand leidde hem, en weldra zien wij hem uit de gevangenis komen om deel te nemen aan de troon van Egypte.
Jozefs bewogen leven was geen toevalligheid; het was geordend door de Voorzienigheid. Maar hoe werd hij in staat gesteld om zulk een toppunt van beslistheid van karakter, rechtschapenheid en wijsheid te bereiken. Het was het resultaat van zorgvuldig oefenen in zijn jonge jaren. Hij was te rade gegaan eerder bij zijn plicht dan bij zijn geneigdheid; en de reinheid en het eenvoudig geloof van de jongen droeg vrucht in
de daden van de man. De meest schitterende talenten zijn waardeloos tenzij zij veredeld worden; ijverige gewoonten en kracht van karakter moeten gewonnen worden door kultivering. Een hoog moreel karakter en fijne mentale kwaliteiten zijn niet het resultaat van toeval. God geeft gelegenheden; sukses hangt af van het gebruik ervan. De kansen door de Voorzienigheid gegeven moeten vlug onderscheiden worden en begerig aangegrepen worden".
5 Test. Church 321.
In de geschiedenis van Jozef, Daniel en zijngezellen, zien wij hoe de gouden ketting van de waarheid de jeugd aan de troon van God bindt. Zij konden niet bekoord worden om af te wijken van hun reine wandel. Zij schatten de gunst van God veel hoger dan de gunst en de lofprijzingen van prinsen en God had ze lief, en spreidde Zijn schild over hen. Wegens hun getrouwe onkreukbaarheid, wegens hun beslistheid van God te eren boven welk andere menselijke macht, vereerde de Heer hen voortreffelijk voor de mensen. Zij werden geëerd door de Heer God der heirscharen, wiens macht is over al de werken Zijner handen boven in de hemel en op de aarde. Deze jeugd schaamde zich niet om voor hun kleur uit te komen. Zelfs aan het hof van de koning, in hun woorden, in hun gebruiken en praktijken beleden zij hun geloof in de Heer God van de hemel. Zij weigeren te buigen voor ieder aards bevel, dat afbreuk deed aan de eer van God, Zij hadden kracht van de hemel om hun band met God te belijden ....
Schaam u nooit voor uw kleur; neem het op, ontplooi het voor het zicht van mensen en engelen. Laat u niet leiden door valse nederigheid, door valse voorzichtigheid, die U een richting van handelen laat kiezen in tegenstelling met Zijn raadgevingen. Bij het kiezen van uw woorden en een vaste handelwijze, bij uw welvoegelijkheid, uw ernstige godsvrucht, maak een sprekende belijdenis van uw geloof, zeker beslist dat God de troon van uw zieletempel zal innemen; en leg uw talenten zonder weerhouding aan zijn voeten om' gebruikt te worden in Zijnen dienst".
De wereld heeft het recht te kennen juist dat wat mag verwacht worden van ieder verstandig menselijk wezen. Eenieder die een levendige belichaming is van vaste besliste, rechtvaardige princiepen zal een levendige macht zijn op zijn medegenoten; en hij zal anderen beinvloeden door zijn Christelijkheid. Velen onderscheiden niet en schatten niet naar waarde hoe groot de invloed van elkeen is ten goede of ten kwade
My life to Day 120.
Messages to Young People. 28.

VERS 7 - 12. PP 457. VERS 7 - 20.
In alle tijden hebben Gods aangestelde getuigen zichzelf blootgesteld aan verwijten en vervolging voor de zaak van de waarheid. Jozef was belasterd en vervolgd, omdat hij zijn deugd en onkreukbaarheid bewaarde
De voorbeelden van menselijke vastheid geven een getuigenis voor de getrouwen van Gods beloften - van Zijn blijvende tegenwoordigheid en zijn onderstuttende genade.

Zij getuigen van de macht van het geloof om de machten van de wereld te weerstaan. Het is het werk van het geloof van in God te rusten in de donkerste uren, te voelen, hoe erg ook beproefd en door de storm heen en weer geslingerd, dat onze Vader aan het roer is. Het oog van het geloof kan zien achter de dingen van de tijd om de waarde van de eeuwige rijkdommen te schatten.
Jezus geeft aan Zijn volgelingen geen hoop van aardse glorie en rijkdom te bereiken of van een leven te leiden vrij van beproeving. Inplaats daarvan vraagt Hij hen Hem te volgen op het pad van zelfverloochening en verwijt. Hij die de wereld kwam verlossen werd tegengegaan door de verenigde machten van het kwaad. In een onmedogende samenspanning, stelden zich slechte mensen en boze engels tegen de Prins van vrede. Ieder van Zijn woorden en handelingen veropenbaarden Zijn Goddelijk medevoelen, en Zijn verschillend zijn van de wereld verwekte de bitterste vijandschap.
Zo zal het zijn met al dezen, die goddelijk willen leven in Christus Jezus. Vervolging en verwijt wacht dezen, die vervuld zijn met de Geest van Christus. Het karakter van de vervolging verandert met de tijd, maar het principe - het is hetzelfde dat de uitgelezenen van de Heer neergeveld heeft sinds de dagen van Abel. In alle eeuwen heeft Satan het volk van God vervolgd. Hij heeft hen gemarteld en ter dood gebracht, maar in het sterven werden zij overwinnaars. Zij gaven getuigenis voor de macht van Een die meer macht had dan Satan. Boze mensen mogen het lichaam martelen en doden, maar zij kunnen het leven niet raken, dat geborgen is met Christus in God. Zij kunnen mannen en vrouwen opsluiten in gevangenismuren, maar zij kunnen de geest niet binden.
Door beproeving en vervolging, wordt de glorie - het karakter-van God geopenbaard in Zijn uitgekozenen. Dezen, die geloven in Christus, gehaat en vervolgd door de wereld, werden opgevoed en gedisciplineerd in de school van Christus. Op de aarde wandelen ze op smalle paden; zij worden gereinigd in de oven van verdrukking. Zij volgen Christus door pijnlijke strijd; zij ondergaan zelfvernedering en ondervinden bittere ontgoochelingen; maar zo leren zij de schuld en de ellende van de zonde, en zij aanzien ze met afschuw. Deelnemers zijnde van het lijden van Christus, kunnen zij achter de duisternis zien naar de glorie, zeggende, "Want ik houd het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waardeeren tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden". Rom. 8 : 18.
The Acts of The Apostels 575 - 77.
"Te wandelen in de raad van de goddelozen is de eerste stap van te staan op de weg van zondaars en te zitten op de plaats van de honenden. Dat al dezen, die een juist karakter willen vormen gezelschappen zoeken, die een ernstige en bedachte geest hebben en die religieus zijn ingesteld. Een goede naam is kostbaarder dan goud. Er is een neiging bij de jeugd van met dezen gemeenschap te houden, die lager zijn in geest en in moraliteit. Welk waar geluk kan een jong mens verwachten van een vrijwillige vereniging met mensen, die een lagere standaard van gedachten, gevoelens, en gedragingen hebben? Sommigen zijn verdorven in hun smaak en in hun gewoonten, en allen, die zulke gezellen zoeken, zullen hun voorbeeld opvolgen. Wij leven in een tijd van gevaar, dat alle harten behoeven te vrezen. Wij zien de geesten van velen zich begevend door de doolhof van scepticisme. De oorzaak hiervan is onwetendheid, trots en een misvormd karakter. Nederigheid is een harde les om leren voor de gevallen mens. Er is iets in het hart van de mens, dat in opstand komt tegen de geopenbaarde waarheid nopens onderwerpen, in verband met God en de zondaars, de overtreding van de goddelijke wet, en de vergeving door Christus. . Als gij u afwendt van de goede raad en verkiest u te verbinden met dezen, waarvan gij een reden hebt om ze te verdenken dat zij niet religieus ingesteld zijn, ofschoon zij belijden christenen te zijn, zult gij vlug als zij worden. Gij plaatst uzelf op de weg van de bekoring, op het strijdperk van de Satan, en zult, tenzij gij bestendig waakzaam zijt, door zijn listen overwonnen worden. Er zijn personen, die voor een zekere tijd belijdenis gedaan hebben van godsdienst en die in alle intentie en doeleinden, zonder God zijn en zonder een gevoelig geweten. Zij zijn ijdel en lichtzinnig; hun bekering is van een lage soort. Verkering en trouwen beheerst hun geest om hogere en nobelder gedachten uit te sluiten. Het gezelschap, gekozen door de werkers is beslissend voor hun lot in deze wereld en voor de komende wereld. Sommigen, die eens gewetensvol en getrouw waren zijn gans veranderd; zij zijn van God losgekomen, en Satan heeft zich aan hun zijde geplaatst. Zij zijn nu irreligieus en oneerbiedig, en zij hebben een invloed op anderen, die gemakkelijk te beinvloeden zijn. Slechte gezelschappen beschadigen het karakter; grondbeginsel wordt vaag gehouden. "Hij die wandelt met een wijs man, zal wijs zijn; maar een gezel van dwazen zal vernietigd worden".
4 Test. Ch. 587 - 89.
PP 240.
"Deze, die de bijbel bestuderen, raad houden met God en steunen op Christus, zullen in staat gesteld worden om wijselijk te handelen ten allen tijde en in alle omstandigheden. Goede princiepen zullen toegelicht worden in het huidige leven. Laat alleen de waarheid van onze tijd met het hart ontvangen worden en de basi s worden van het karakter, en het zal standvastigheid van streven voortbrengen, die niet l2einvloed worden, noch door aanlokkingen van het plezier noch door de wispelturigheid van de gewoonten, noch door minachting van dezen die de wereld liefhebben, noch door de eigen verzuchtingen tot zelftoegeving.
Eerst moet het geweten verlicht worden, de wil moet in onderworpenheid gebracht worden. De liefde voor de waarheid en de gerechtigheid moet heersen in de ziel, en dan zal er een karakter tevoorschijn komen hetwelk de hemel kan goedkeuren. Wij hebben markante voorbeelden van de stuttende macht van krachtige religieuse princiepen. .. . Merk het karakter van Jozef op. De deugd werd streng beproefd, maar de overwinning van deze was volledig. Op ieder punt onderging de edele jongen de proef. Dezelfde verheven, onbuigzame princiepen kwamen naar voor bij iedere beproeving. De Heer was met hem en Zijn Woord was wet. Zulke vaste en onbesmette princiepen schijnen helderder in kontrast met de zwakheid en de onvoldoendheid van de jeugd van deze tijd. Op enkele uitzonderingen na, zijn zij wankelbaar, veranderlijk naargelang iedere verandering van omstandigheid en omgeving, het ene vandaag het andere morgen. 182.

Laat de aantrekkelijkheden van plezier of zelftoegeving zich voordoen, en het geweten zal prijsgegeven worden om de begeerde toegevingen te laten overwinnen. Kan zulk een persoon betrouwd worden? Nooit! Als er geen bekoringen te bespeuren zijn kan hij zichzelf gedragen met zulk een gepastheid dat uw twijfels en verdachtheden onjuist voorkomen. Maar 1 aat de gelegenheid zich voordoen, en hij zal uw vertrouwen verraden. Hij is bedorven in het hart. Juist op het ogenblik dat er vastheid en princiep gevergd wordt, zult gij hem ondervinden dat hij deze verloochent; en als hij geen Arnold of Judas wordt, het is omdat hij er geen gelegenheid
toe heeft".
5 Test. Ch. 43 - 44.
Er zijn mannen van armoede en duisternis, wiens leven God zou aanvaarden en vol van nuttigheid maken op de aarde en glorie in de hemel, maar Satan werkt bestendig om Zijn doel te doen mislukken en hen tot verderf te voeren door huwelijk met dezulken, wiens karakter aldus is, dat zij zichzelf onmiddellijk plaatsen in tegenstelling met de levensweg. Weinigen komen zegepralend uit deze verwikkeling. Broeder, gij wilt ondervinden en pogen te bewijzen dat gij een uitzondering zult zijn op de regel. Jozef was een van de weinige uitzonderingen, die de bekoring konden weerstaan. Hij toonde dat hij een oog had die alleen op de glorie van God gericht was. Het bleek, dat hij een verheven aanzien had voor de wil van God, of hij nu in de gevangeniscel was of naast de troon. Hij had zijn godsdienst met zich mede, waar hij zich ook bevond en in welke situatie hij ook geplaatst werd. Ware godsdienst heeft een alles doordringende macht. Het geeft toon aan alles wat de mens doet. Gij moet niet uit de wereld gaan om christen te zijn, maar gij kunt uw godsdienst uitleven, met al zijn heiligende invloed, op alles, wat gij doet en zegt. Gij moet de plichten goed vervullen in de situatie waarin God u geplaatst heeft, door het hart gevestigd te houden op hemelse dingen, en dus de betovering breken, die nu op u is door onwijs gezelschap.
Waart gij het licht gevolgd dan zoudt gij nu in staat zijn de listen te ontvluchten, die door dezen, die de wil van God niet onderscheiden, op u gelegd worden, om uw ziel in te palmen.
Een ander slaande punt in het karakter van Jozef, waardig om na te volgen door de jeugd, is zijn diepe kinderlijke eerbied. Als hij zijn vader ontmoet, terwijl tranen van zijn wangen stromen, hangt hij aan de hals in een genegen liefhebbende omhelzing. Hij schijnt te voelen, dat hij niet genoeg kan doen voor zijn ouders en hij waakt over zijn laatste jaren met een liefde zo teder als deze van een moeder. Geen inspanning wordt gespaard om zijn respekt en liefde te uiten in alle omstandigheden. Jozef is een voorbeeld hoe de jeugd zou moeten zijn. Liefde naar voor gebracht voor uw moeder zal een mooie karaktertrek openbaren, welke God zal goedkeuren.
Het gebrek aan respekt voor de raad van godvrezende ouders is een van de markante zonden van deze gedegenereerde wereld. Er zijn velen, die een leven van duisternis hebben in ons land en van ellende wegens het feit, dat zij één stap gezet hebben in de duisternis. Door een handeling van ongehoorzaamheid, hebben velen van de jeugd hun ganse leven bevlekt en een liefhebbend hart van een moeder terneergedrukt met angst. God zal u niet onschuldig achten als gij deze weg volgt. Door de raad van een godvrezende moeder te miskennen, die vrijwillig haar leven zou geven voor haar kinderen, overtreedt gij het vijfde gebod. Gij weet niet waarheen uw stappen u leiden. Opnieuw doe ik beroep op de aanspraak van de moeder en op haar liefde. Er kan geen lagere ondankbaarheid zijn dan deze die gekenmerkt wordt door de zonde van ongehoorzaamheid aan een christelijke moeder. In de dagen van uw hulpeloze kindertijd, waakte zij over u; haar gebeden en geroep werden gezien door de hemel als zij u genegen liefkoosde. Voor haar kind had zij gezwoegd en plannen gemaakt, op gedacht, gebeden en zich zelf opgeofferd. Gedurende uw ganse leven is haar hart angstig en bekommerd om uw welzijn. En nu gij uw eigen weg zoekt; volgt gij uw eigen blinde, weerspannige wil, ongeacht de bittere oogst, die gij zult rijp maken en de droefheid die gij op u zult doen neerkomen. 5 Test. Ch. 124 - 26.

VERS 9.
Er is geen veiligheid voor geen enkele man, noch jong noch oud, tenzij hij de noodzakelijkheid voelt van God te zoeken om raad bij iedere stap. Slechts dezen, die in intieme vereniging zijn met God zullen leren Zijn waardering op de mens, om de reine, de goede, de nederige en zachtmoedige te eerbiedigen. Het hart moet bezet worden, als dat van Jozef. Dan zal de bekoring om af te wijken van integriteit tegemoet gaan worden met beslistheid: "hoe zou ik dan een zoo groot kwaad doen, en zondigen tegen God?". De zwaarste bekoring is geen verontschuldiging voor de zonde. Eender hoe sterk de druk is die op u gebracht wordt, zonde is altijd uw daad. Het zaad van de moeilijkheid zetelt in het onbekeerde hart. In acht genomen de gevaren van deze tijd, zullen wij niet, als Gods geboden-houdend volk, alle zonde van ons weren, alle ongerechtigheid, alle verdorvenheid? Zal de vrouw, die de waarheid belijdt geen strikte waakzaamheid over haar zelf hebben, opdat geen aanwakkering zou gegeven worden tot ongeoorloofde familiar ite it ?
Wij zullen voor velen de deur van de bekoring sluiten, als zij altijd strikte reserve willen behouden en gepastheid van gedrag.
The Adventist Home 331.
De lessen aan Jozef gegeven in zijn jeugd door Jacob door het uitdrukken van zijn vast betrouwen in God en hem altijd opnieuw verhalend de kostbare klaarblijkelijkheden van Zijn liefderijke goedheid en onophoudende zorgzaamheid, waren de lessen, die hij van doen had in zijn verbanning temidden van een afgodisch volk. In de tijd van beproeving bracht hij deze les in praktijk, als hij onder de strengste beproeving, op zijn hemelse Vader zag, die hij geleerd had te vertrouwen. Waren de voorschriften en het voorbeeld van de vader van Jozef van een tegenovergestelde aard geweest, dan zou de pen van inspiratie nooit de gewijde bladzijden hebben kunnen schrijven over de integriteit en de deugd, die uitschijnen uit het karakter van Jozef. De eerste indrukken gelegd op zijn geest wapenden zijn hart in het uur van de hardste bekoringen en deden hem uitroepen, "hoe zou ik dan een zoo groot kwaad doen, en zondigen tegen God?"
Child Guidance 197. 183.

"En men noemt Zijnen Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader de eeuwigheid, Vredevorst". Jes. 9 : 6. In de onderrichter, van God gezonden, gaf de hemel aan de mens iets van het beste en grootste. Hij die in de raad gestaan had van de Allerhoogste, die in het binnenste van het heiligdom van de Eeuwige verbleven had, was Deze gekozen om in persoon de kennis van God te openbaren.
Door Christus werd iedere straal van goddelijk licht medegedeeld, dat ooit onze gevallen wereld bereikt heeft. Hij was het die gesproken heeft door gelijk wie, die doorheen de eeuwen Gods Woord aan de mens verkondigd heeft. Al de voortreffelijkheden geopenbaard in de grootste en edelste zielen op deze aarde waren weerkaatsingen van Hem. De reinheid en de weldadigheid van Jozef, het geloof en de vastberadenheid van Daniel, de vurigheid en de zelfopoffering van Paulus, de mentale en geestelijke macht geopenbaard in al deze mannen en in alle anderen die eens op de wereld geleefd hebben, waren stralen van de glans van Zijn heerlijkheid. In Hem was het perfekte ideaal gevonden.
Education 73.
Als een schild tegen bekoring en een inspiratie voor reinheid en waarheid, kan geen andere invloed evenaren als het besef van Gods tegenwoordigheid. "Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de oogen Desgenen, met wien wij te doen hebben". Hebr. 4 : 13. "Gij zijt te rein van oogen, dan dat Gij het kwaad
zoudt zien, en de kwelling kunt gij niet aanschouwen : waarom zoudt gij aanschouwen, die trouwloos handelen?" Hab. 1 : 13.
Deze gedachte was het schild van Jozef temidden van de corruptie van Egypte. Tot de verlokkingen van de
bekoring antwoordde hij beslist : "Hoe zou ik dan een zoo groot kwaad doen en zondigen tegen God?" Zulk een beschutting zal het geloof, indien het geleefd wordt, bezorgen aan iedere ziel. Education 255.
"Jozef bad en was beschermd van zonde temidden van de invloeden, die erop berekend waren om hem van God af te leiden. Als hij bekoord was om het pad van reinheid te verlaten, dan verwierp hij het voorstel met, "Hoe zou ik dan een zoo groot kwaad doen en zondigen tegen God?". My Life to Day 20.
"Het geloof is essentieel, maar het geinspireerde woord zegt, "Voeg bij het geloof deugd". Deze, die zoeken naar het eeuwig leven en naar een huis in het koninkrijk van God moeten als grondslag van hun karakteropbouw de deugd plaatsen. Jezus moet de hoeksteen uitmaken. De dingen die de ziel bevuilen, moeten' geweerd worden uit de geest en het leven. Als bekoringen voorgesteld worden, moeten zij weerstaan worden in de kracht van Christus. De deugd van het vlekkelozeLam van God moet geweven worden in het karak
ter tot de ziel stand kan houden in zijn onkreukbaarheid Jozef is een voorbeeld hoe de jeugd onbe
vlekt kan stand houden, temidden van het kwaad van de wereld, en tot het geloof deugd kan voegen My Life to Day 96.
0; dat ik u kon voor ogen brengen en voor anderen van mijn broeders en zusters, de noodzaak van een altijd blijvende gevoel van de tegenwoordigheid van God, die zulk een beperking op uw leven zal stellen, dat uw morele en religieuse standing voor het volk heel anders zal zijn. Wij moeten een hogere standaard bereiken. Iedere ziel in het binnen en buitengaan, in alle zakenonderhandelingen, ten alle tijde en op alle plaatsen, zal handelen met het bewust zijn, dat hij werkt onder de tegenwoordigheid van God en het gevaar van het overtreden van Zijn voorschriften, zal bezit nemen van zijn ganse wezen. Wat een verandering
zou gezien worden in de mens, welk een verandering in de gemeenschap, welk kwaad zou ongedaan blijven! Er zou geroepen worden van uit alle rangen en in alle tijden : "Hoe zou ik dan een zoo groot kwaad doen, en zondigen tegen God?"
5 Test. 628.

VERS 9. (Hoofdstuk 49 : 3 - 4.)
Vroegtijdige indrukken versterken het hart. Vroegtijdige indrukken, die in de ziel van Jozef gelegd werden, legden een beschutting rond zijn hart in het uur van de hevigste bekoring, en lieten hem uitroepen :"Hoe zou ik dan een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God?". De kindertijd is de periode, waarin de meest blijvende indrukken gemaakt worden....
De zaden gezaaid door de zorgzame en godvrezende moeder zullen bomen worden van gerechtigheid, die zullen bloeien en vruchten dragen; en de lessen gegeven door een God vrezende vader door voorschrift en voorbeeld, zullen, zoals het geval van Jozef, weldra een overvloedige oogst opbrengen. GH Jan. 1880.
Gans de toekomst hangt af van de beslissing van één ogenblik. Weinig bekoringen zijn zo gevaarlijk en meer fataal voor jonge mensen als de bekoring tot sexualiteit, en gene zullen, wanneer er aan toegegeven wordt, zo beslissend tot ondergang leiden van ziel en lichaam, zowel voor deze tijd als voor de eeuwigheid. Het welzijn van zijn ganse toekomst hangt af van de beslissing van één ogenblik. Jozef richtte in zijn kalmte zijn ogen ten hemel om hulp, liet zijn ruime bovenklederen ontglippen, ze in de handen latend van zijn verleidster en terwijl zijn oog verlicht wordt met besliste vastberadenheid op de plaats van onheilige passie, riep hij uit : "hoe zou ik dan een zoo groot kwaad doen en zondigen tegen God?". De overwinning is behaald; hij vlucht weg van de verleidster; hij is gered. Brief 3, 1879.
VERS 20. (Klagl. 3 : 27 ; Math. 23 : 12 )
Schijnbare bloei van het kwaad een strenge beproeving. Jozelfs gelovige getrouwheid leidde hem tot het verlies van zijn reputatie en zijn vrijheid. Dat is de strengste test, waar de deugdzame en Godvrezenden kunnen aan onderworpen worden, dat ondeugd schijnt te bloeien, terwijl deugd in het stof verpletterdwordt. De verleider leefde in voorspoed als een model van deugdzame welvoegelijkheid, terwijl Jozef, trouw aan princiepen, onder een vernederende beschuldiging van misdaad terecht kwamen dan nog van de meest weerzinwekkende soort. De godsdienst van Jozef behield zijn gemoed zacht en zijn genegenheid voor de mensheid bleef warm en sterk, niettegenstaande al deze tegenkomsten. Er zijn er, die als zij gevoelen dat zij niet juist behandeld worden, die zuur, onedelmoedig, kriebeliggn onwelvoegelijk worden in hun
184.

woorden en gedragingen. Zij verzinken in moedeloosheid, worden hatelijk en haten anderen. Maar Jozef was een christen. Van zodra hij in het leven van de gevangenis kwam, brengt hij al de schittering van zijn christelijke princiepen tot aktiviteit; hij begint met zich dienstbaar te maken voor anderen. Hij bekommert zich met de moeilijkheden van de gevangenen. Hij is minzaam, want hij is een christelijke heer. God bereidde hem voor onder deze discipline voor een situatie van grote verantwoordelijkheid, eer en dienstbaarheid, en hij was gewillig om te leren. Hij onderging welwillend de lessen, die de Heer hem wilde geven. Hij leerde het juk dragen in zijn jeugd. Hij leerde regeren door eerst zelf gehoorzaam te zijn. Hij vernederde zich en de Heer verhief hem tot een speciale eer. Brief 3, 1879.