19 Genesis


HOOFDSTUK 19.

VERS 1 - 13.
Sodoma en Gomora werden vernietigd door de toegeving aan onnatuurlijke eetlust; die zo hun intellekt benevelde, dat zij het onderscheid niet zagen tussen de gewijde luide aandrang van God en de luide roep van hun eetlust. De laatste maakte hen tot slaven, en zij werden zo wildbrutaal in hun walgelijke gruwels, dat God hen niet meer kon verdragen op de aarde. God schrijft de boosheid van Babylon toe aan haar gulzigheid en dronkenschap.
3 Test. 162.

VERS 1 - 29.
PP243-155 (157-167)
"De noodlottige invloed van de zonde vergiftigt het leven van de ziel. Onze enige veiligheid is van ons af te scheiden van dezen, die leven in de duisternis van de zonde. De Heer heeft ons voorgeschreven van uit hun midden te gaan en van afgezonderd te zijn, en van het onreine niet aan te raken, en Hij wil ons aannemen en wil voor ons een Vader zijn, en wij zullen Zijn zonen en dochteren zijn. Als wij wensen in de familie van God opgenomen te worden, om kinderen te worden van de hemelse Koning, dan moeten wij overeenkomen met Zijn voorwaarden; wij moeten uit de wereld treden en staan als een speciaal volk voor de Heer, Zijn voorschriften gehoorzamend en Hem dienend.
Lot koos Sodoma voor zijn verblijf, omdat hij zag dat daar voordelen waren te winnen van werelds standpunt uit gezien. Maar nadat hij er zich gevestigd had, en rijk geworden was in aardse goederen, was hij overtuigd dat hij een fout beging van niet in acht genomen te hebben welke de morele stand was van de gemeenschap, waar hij zijn huis vestigde.
De inwoners van Sodoma waren verdorven; gemene gesprekken schreidden in zijn oren dagelijks; en zijn rechtvaardige ziel was gestoord door het geweld en de misdaad, die hij onmachtig was tegen te gaan. Zijn kinderen werden gelijk deze boze bevolking, want met hen om te gaan had hun moreel verdorven. Dit alles in acht genomen, waren de wereldse rijkdommen, die hij verworven had klein en niet de prijs waard die hij ervoor gegeven had. Hij had grote familierelaties, aangezien zijn kinderen gehuwd waren met Sodomieten. De toorn van God was tenlaatste ontstoken tegen de boze inwoners van Sodoma, en Engelen Gods bezochten Sodoma om Lot te bevrijden, opdat hij niet zou vergaan in het ten val brengen van de stad. Zij vroegen Lot zijn familie, zijn vrouw en de zonen en dochters, die gehuwd waren in het boze Sodoma, te brengen en hun te zeggen de plaats te ontvluchten. "want wij gaan deze plaats verderven, omdat het geroep aangaande hengroot geworden is voor het aangezicht des Heeren, en de Heere ons uitgezonden heeft om haar te verderven". Gen. 19 : 13.
En Lot ging uit en nodigde zijn kinders uit. Hij herhaalde de woorden van de engel: "Maak u op, gaat uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad verderven. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand die spotte; want zij hadden zolang in Sodoma geleefd, dat zij deelnemers geworden waren van de zonden van het volk. En de dochters werden beinvloed door hun mannen, te geloven dat hun vader gek was. Zij waren goed genoeg waar zij waren. Zij waren rijk en hadden grote bezittingen; en zij konden niet geloven, dat het mooie Sodoma, een rijk en vruchtbaar oord, zou vernietigd worden door de wraak van een zich op zonde wrekende God.
Lot keerde met spijt naar de engelen terug en verhaalde de geschiedenis van zijn mislukking. Dan bevalen de engels hem van op te staan, en zijn vrouw en twee dochters te nemen, die nu in zijn huis waren, en de stad te verlaten. Maar Lot was droevig; hij dacht dat hij zijn vrouw en kinderen moest verlaten, want zij weigerden met hem mede te gaan, en zijn hart brak. Zij zouden allen omgekomen zijn in de verschrikkelijke ondergang van Sodoma, had de Heer in Zijn grote barmhartigheid zijn engelen niet gezonden om hen met geweld eruit te halen. Lot was verlamd door de grote ramp, die hij op het punt was van te moeten ondergaan; hij was verdoofd door de droefheid door de gedachte allen te moeten verlaten, die hij liefhad op de aarde. Maar als hij talmde, legden de engelen hun handen op zijn hand en op die van zijn vrouw en twee dochters, en voerden hem uit de stad, en gaven hem bevel te vluchten voor hun leven, noch achter zich te zien of te blijven staan op de vlakte, maar te vluchten naar de bergen.
Hoe onwillig was Lot om de engelen te gehoorzamen en zo ver mogelijk te gaan van het verdorven Sodoma, bestemd tot volledige vernietiging! Hij wantrouwde God en pleitte om te mogen blijven. Het leven in de boze stad had zijn geloof verzwakt en ook zijn vertrouwen in de goddelijke gerechtigheid. Hij verdedigde zich dat hij niet kon doen zoals hem gevraagd werd, want een kwaad zou hem overkomen, en hij zou sterven. Engelen werden op een speciale wijze gezonden om Lot en zijn familie te redden; maar Lot was zolang omgeven geweest van verdorven invloeden, dat zijn sensibiliteiten beneveld waren, en hij kon de werken van God niet onderscheiden en Zijn doeleinden; hij kon zichzelf niet in Zijn handen toevertrouwen om te doen wat Hij vroeg. Hij was bestendig bezig met te pleiten voor zichzelf en zijn ongeloof kostte hem het leven van zijn vrouw. Zij keek om naar Sodoma, en, murmurerend tegen de beslissingen van God, werd zij veranderd in een zoutrots, opdat zij als een waarschuwing moge staan voor allen, die de speciale barmhartigheid en voorzienigheid van de Hemel veronachtzamen. Na deze verschrikkelijke vergelding durfde Lot het niet langer aan bij de weg te aarzelen, maar hij vluchtte in de bergen, volgens de raad van de engelen. Het zondig gedrag van zijn doch - ters nadat zij Sodoma verlaten hadden was het resultaat van hun vermenging met de bozen terwijl zij daar waren. Hun zin voor recht en kwaad was verward in hun hoofd, en de zonde scheen geen zonde te zijn voor hen.
Het geval van Lot zou een waarschuwing moeten zijn voor al dezen, die vroom willen leven, dat zij zich af - scheidem van alle invloeden, die erop berekend zijn van hen van God af te leiden. Lot verbleef zolang onder de bozen, dat hij nog slechts in staat was zichzelf te redden en twee dochters, en ook zij waren verdorven door hun verblijf in Sodoma. 140.

God meent wat Hij zegt en laat niet met zich spotten. 0, hoeveel kortzichtige zondige stervelingen vragen aan God van met hen een overeenkomst te maken, terwijl als zij zich maar wilden overgeven onvoorwaardelijk in Zijn handen, Hij hun redding zou tot stand brengen en hen waardevolle overwinningen schenken. 4 Test. 108 - 112.
"De Heer laat niet met zich spotten. Deze die geen acht slaan op Zijn barmhartigheid en op Zijn zegeningen in deze dagen dat de gelegenheid nog gunstig is, zullen ondoordringbare duisternis over zich brengen en zullen kandidaten zijn voor de wraak van God. Sodoma en Gomora werden bezocht door de Almachtige wegens hun zonden en ongerechtigheden. Er zijn er in onze dagen, die op dezelfde wijze misbruik gemaakt hebben. Het zal verdraagzamer zijn voor Sodoma en Gomora in de dagen van het oordeel dan voor dezen, die de naam van Christus dragen, en Hem toch oneer aandoen door hun ongewijd leven. Deze soort mensen leggen een vreselijke vergelding op zich, als God in Zijn toorn hen zal bezoeken met Zijn oordeel. Zondaren, die in hun onwetendheid het licht en het voorrecht niet gehad hebben van Zevende Dags Adventisten zullen in een gunstiger positie staan voor God dan dezen, die geen voldoende geloof zullen gehad hebben, terwijl ze nochtans in nauwe verbinding zullen gestaan hebben met Zijn werk en zullen beleden hebben, dat zij Hem beminnen en dienen. De tranen van Christus op de berg kwamen van een angstig gebroken hart, wegens Zijn onbeantwoorde liefde, en de ondankbaarheid van Zijn uitgekozen volk. Hij had onvermoeid gewerkt om hen te redden van het lot, dat zij schenen beslist te zullen brengen op hunzelf, maar zij weigerden Zijn barmhartigheid en kenden de tijd van hun bezoeking niet. Hun dagen van bevoorrechting waren ten einde, maar zij waren zo verblind door de zonde, dat zij het niet wisten. Jezus zag verder in de eeuwen en aanschouwde dezen, die zouden leven bij het afsluiten der tijden, en, hiermede inbegrepen al de gevallen van dezen, die Zijn liefde en berispingen ( aan Laodicea) beantwoord hebben met zelfzucht en verwaarlozing en al dezen die Hem aldus zouden vergelden, tot al dezen richt Hij deze plechtige woorden, die uitdrukken, dat zij de tijd van hun bezoeking niet kennen. De Joden schaarden rondom zich de donkere wolken van vergelding; en velen, heden ten dage, trekken op dezelfde wijze de wraak van God op zich, wegens de hun aangeboden goede gelegenheden, die zij niet gebruiken, opdat zij de raad van de getrouwe getuige en de liefde van Christus versmaden en Zijn dienaren misprijzen en een haat hebben van de waarheid te spreken.
4 Test. 191 - 92.
"God wil niet dat wij zouden zijn gelijk Lot, die een huis koos op een plaats, waar hij en zijn familie in bestendig kontakt kwamen met het kwaad. Lot ging als een rijk man de stad Sodoma binnen; hij verliet haar met niets, geleid door de hand van de engel, terwijl de boodschapper van de wraak wachtte om hun vurige vloek uit te gieten, die de inwoners van deze hoog begunstigde stad moest verteren en haar verrukkelijke schoonheid uitwissen, door de plaats bleek en bar te maken, die God eens zo mooi versierd had". 7 Test. 89.

VERS 4 - 11.
"En als zij hunne getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen en zal hen dooden". Openb. 11 : 7. De tijd waarop de twee getuigen zouden profetiseren met zakken bekleed ( Openb. 11 : 3 ), eindigde in 1798. Als zij aan het einde gekomen waren van hun werk dat zij in de duisternis moesten volbrengen, zou er oorlog tegen hen gevoerd worden door het "beest dat uit den afgrond opkomt", Openb. 11 : 7.
Invele van de Europese landen waren de machten die de kerk en de staat regeerden onder de macht van de Satan door middel van het pausdom. Maar hier wordt een nieuwe openbaring van satanische macht aan het licht gebracht.
Het systeem van Rome was geweest, van de bijbel onder een belijden van eerbied ervoor, hem gesloten te houden in een onbekende taal en verborgen gehouden voor het volk. Onder deze heerschappij profetiseerden de getuigen "met zakken bekleed". Maar een andere macht - "het beest, dat uit de afgrond opkomt" - om een openlijke bekende oorlog te voeren tegen het Woord van God.
"De grote stad", ( vers ) in wiens straten de getuigen geslacht worden, en waar hun dode lichamen liggen, is "geestelijk" Egypte genoemd ( vers ). Van al de naties, die door de Bijbelgeschiedenis voorgesteld worden, heeft Egypte het meest brutaal het bestaan van de levende God genegeerd en Zijn geboden tegengegaan.
Geen enkele monarch heeft ooit aangedurfd een meer openlijke en aanmatigende opstand te wagen tegen de autoriteit van de Hemel dan het de koning van Egypte deed. Als de boodschap hem gebracht werd door Mozes, in de naam van de Heer, antwoordde de Farao stout: "Wie is de Heere, wiens stem ik gehoorzamen zou om Israël te laten trekken? Ik ken den Heere niet, en zal ook Israël niet laten trekken". Ex. 5 : 2.
Dat is atheisme, en de natie, voorgesteld door Egypte, zal gehoor geven aan eenzelfde negeren van de eisen van de levende God, en zal eenzelfde geest van ongeloof en uitdaging openbaren. "De grote stad", wordt ook vergeleken, "geestelijk" aan Sodoma. Het verderf van Sodoma door het versteken van de wet werd speciaal tot uiting gebracht in losbandigheid. En deze zonde zou ook een voorname karakteristiek uitmaken van de natie die de aanduidingen van deze schriftuurtekst vervullen. Volgens de woorden van de profeet zou dan, een beetje vóór het jaar 1798, een macht van Satanische oorsprong en karakter oprijzen om oorlog te voeren tegen de Bijbel. En in het land, waar de getuigenis van Gods twee getuigen zou tot zwijgen gebracht worden, zou het atheisme van de Farao en de bandeloosheid van Sodoma geopenbaard worden.
Deze profetie leert de meest juiste en strikte vervulling in de geschiedenis van Frankrijk ....
Frankrijk vertoont ook de karakteristieken, die speciaal Sodoma gekenmerkt hebben. Gedurende de revolutie was er een toestand van morele afzakking en verderf, die gelijk was aan deze, die de vernietiging bracht op de steden van de vlakte .... Great Controversy: 269.
141.

"Er is een ongewoon opgeven van de princiepen, de morele standaard is naar omlaag gebracht, en de aarde is zekerlijk Sodoma aan het worden. De gewoonten, die het oordeel van God op de antediluvianen liet komen, en die een oorzaak waren van de vernietiging van Sodoma door het vuur, groeien met de dag aan. Wij naderen het einde, waarop de aarde zal gereinigd worden door vuur.
Laat dezen, in wiens handen God het licht van de waarheid geplaatst heeft, afzien van alle kwaad en ongerechtigheid. Laat zij wandelen in paden van juistheid door het overwinnen van iedere passie en gewoonte, die in gelijk welk opzicht het werk van God doen mislukken of een smet leggen op de heiligheid ervan Gospel Workers 125 - 26.
In ieder tijdstip is de overtreding van Gods wet opgevolgd door hetzelfde resultaat. In de tijd van Noah, als
ieder princiep van juist handelen overtreden werd, en dat ongerechtigheid zo verstrekkend en grondig was, dat God dit niet langer kon dulden, werd het decreet uitgevaardigd, "Ik zal den mensch, die Ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem", Gen. 6 : 7. In de tijd van Abraham daagde het volk van Sodoma openlijk God uit en Zijn wet; en er volgde dezelfde boosheid, hetzelfde verderf, dezelfde onverbreidelde toegeving, dathet antediluviaans ras gekenmerkt had. De inwoners van Sodoma overschreedden de grens van Gods geduld, en het vuur van Gods wraak werd over hen ontstoken.
Prophets and Kings 297.
"Het was even onmogelijk voor hen ( Deze, die hun geloof opgaven in de beweging van 1844) om opnieuw op pad te gaan, als voor de bozen van de wereld, die God verworpen hadden. Zij vielen de een naden anderenvan het pad af, terwijl zij op de weg aan het gaan waren".
Er wordt beweerd, dat deze uitspraak de gesloten-deur theorie bewijst, en dat dit de reden is dat zij in latere editie toegelaten werd. Maar in feite bewijst zij slechts dit, dat altijd en steeds nog gehouden wordt door ons als volk, zoals ik nu zal aantonen.
Een tijdje na de ontgoocheling van 1844, nam ik samen met de adventgemeenschap,aan, dat dan de deur van genade voor altijd gesloten was voor de wereld. Deze positie nam ik aan voor mijn eerste visioen, dat mij gegeven werd. Het was het licht dat ons door God gegeven werd, dat onze dwaling verbeterde, en ons in staat stelde om de ware positie te onderscheiden.
Ik geloof nog steeds in de gesloten-deur-theorie, maar niet in de zin, zoals wij in het begin de term gebruikt hebben, of waarin het gebruikt wordt door de tegenstanders.
Er was een gesloten deur in de tijd van Noah. Er was dan een terugtrekken van de Geest van God van het zondige ras dat omkwam in de wateren van de vloed. God zelf gaf de gesloten deur boodschap aan Noah: "Mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mensch, dewijl hij ook vleesch is; doch zijne dagen zullen zijn honderd en twintig jaar". ( Gen. 6 : 3 )
Er was een gesloten deur in de dagen van Abraham. Barmhartigheid hield op te pleiten voor de inwoners van Sodoma, en allen behalve Lot, met zijn vrouw en twee dochters, werden door het vuur, dat uit de hemel kwam, verteerd.
Er was een gesloten deur in de tijd van Christus. De Zoon van God verklaarde aan de ongelovige Joden van deze generatie, "Zie uw huis wordt u woest gelaten".
Math. 23 : 28.
Ziende doorheen de eeuwen tot het einde der tijden, verklaarde dezelfde eeuwige macht het volgende: "Dit
zegt de Heilige, de Waarachtige, die den sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent"; Openb. 3 : 7.
Mij werd getoon in visioen, en ik geloof steeds, dat er een gesloten deur was in 1844. Allen, die het licht za
gen van de eerste en tweede engelen boodschap, en dat verwierpen, werden in duisternis gelaten. En dezen, die het aanvaardden en die de Heilige Geest ontvingen, die de boodschap begeleidde van de Hemel, en die nadien hun geloof verwierpen en verklaarden, dat hun bevinding een bedrog was, verwierpen hierdoor de Geest van God, en Hij pleitte niet langer voor hen.
Deze, die het licht niet zagen zijn niet schuldig voor de verwerpen ervan. Het was alleen deze soort, die het licht misprezen hadden, dat van de hemel kwam, die door de Geest van God niet meer konden bereikt worden. En deze klas omvat, zoals ik heb vastgesteld, beiden, dezen, die weigerden de boodschap te aanvaarden, als zij hen voorgesteld werd en ook dezen, die zij aangenomen hebbend, nadien hun geloof verzaakt hebben. Dezen mogen een vorm van godsvrucht hebben, en beleiden volgelingen van Christus te zijn; maar geen levende verbinding met God hebbend, zullen zij gevangen genomen worden door de bedriegerijen van Satan. Deze twee klassen moeten in acht genomen worden in het visioen; dezen die het licht, dat zij ontvangen hadden bestempelen als zijnde een bedrog, en de bozen van de wereld, die het licht verworpen hebbend, door God verworpen geworden zijn. Er wordt geen gewag gemaakt van dezen, die het licht niet gezien hebben, en bijgevolg niet schuldig zijn aan de verwerping ervan".
Sel. Messages 62 - 64.
VERS 26.
VERS 12 - 24.
Sodoma overschreed de grenzen van barmhartigheid. De Sodomieten hadden de grenzen van barmhartigheid overschreden, en er werd hen geen verder licht toegestaan voor hun vernietiging. Moest de verwittiging door de steden van vlakte gehoord geworden zijn, en moest hun gezegd geweest zijn juist wat er zou gebeuren, wie van hen zou geloofd hebben? Zij zouden niet meer de boodschap aanvaard hebben, dan de schoonzonen van Lot; en God wist het. MS 19a, 1886.

VERS 16.
Lot lam gelegd. Lot was lam gelegd door de grote ramp die zou plaats grijpen; hij was door droefheid bedwelmd als hij erop dacht dat hij alles moest verlaten, wat hem dierbaar was op deze aarde. RH Nov. 1882.
142.

VERS 4 - 29.Het toegeven aan onnatuurlijke eetlust leidde tot de zonden, die de oorzaak waren van de vernietiging van Sodoma en Gomora. God schrijft de val van Babylon toe aan haar overdaad en dronkenschap. Toegeven aan eetlust en passie ligt ten grondslag van al haar zonden".
Counsels on Health. 110.

Als volk zijn wij jammerlijk beroofd van geloof en liefde. Onze inspanningen zijn alles samen genomen veel te zwak voor de tijd van gevaar waarin wij leven. De hovaardij en het toegeven aan zichzelf, de ongodsdienstigheid en ongerechtigheid, waardoor wij omgeven worden, hebben een invloed op ons. Weinigen vergewissen zich van het belang van zoveel mogelijk vermijden van alle gezelschappen, die ongenegen zijn voor het religieuse leven. Bij het uitkiezen van hun omgeving, stellen weinigen het eerst belang in hun spirituele vooruitgang.

Ouders gaan met hun kinders naar de steden wonen, omdat zij zich inbeelden, dat zij daar gemakkelijker hun brood verdienen dan op de buiten. Als de kinders niets te doen hebben buiten de schooltijd, verkrijgen zij een straatopvoeding. Zij ontvangen van de slchte relaties hun gewoonten van gebreken en losbandigheid. De ouders zien dit alles; maar het zou een offer vragen om hun dwaling recht te zetten, en zij blijven waar zij zijn totdat de Satan volledige controle heeft over hun kinders. Beter iedere wereldse in achtneming opofferen dan deze kostbare zielen in ge vaar te brengen, die aan uw zorgen toevertrouwd worden. Zij zullen aangevallen worden door bekoringen, en zullen onderwezen worden ze te ontvluchten; maar het is uw plicht iedere invloed af te snijden, iedere gewoonte af te schaffen, zich af te scheiden van iedere band, die u afhoudt van de meest vrije,opene en oprechte toewijding van uzelf en uw familie aan God. In plaats van de bevolkte steden op te zoeken, zoek een teruggetrokken situatie, waar uw kinderen goed zullen zijn, zoveel mogelijk beschermd tegen bekoring, en oefent ze daar en voedt ze op tot nuttigheid. De profeet Ezechiel noemt de oorzaken op van de zonden en vernietiging van Sodoma en Gomora: "Zie, dit was de ongerechtigheid uer zuster Sodom : hoogmoed, zatheid van brood en stille gerustheid had zij en hare dochters, maar zij sterkte de hand der armen en noodruftigen niet". Ez. 16 : 49. Allen, die het lot van Sodoma willen ontgaan moeten de gang van zaken ontvluchten, die Gods oordelen op deze boze stad bracht. Mijn broeders en zusters, gij ontwijkt de meest heilige eis van God door te verwaarlozen van Uzelf en Uw kinderen aan God toe te vertrouwen. Velen van u rusten in een valse veiligheid, opgeslorpt door eigen voordeel, en aangetrokken door aardse schatten. Gij vreest geen gevaar. Gevaar schijnt ver af te zijn. Gij zult misleid worden en bedrogen uitkomen tot uw eeuwig verderf, tenzij gij wakker wordt en met berouw en diepe vernedering terugkeert tot de Heer.
Altijd opnieuw heeft de Stem van de hemel zich tot u gericht. Zult gij deze stem gehoorzamen? Zult gij de raad van de trouwe getuige in acht nemen, van goud te zoeken beproefd door het vuur, het witte kleed en de ogenzalf ? Het goud is geloof en liefde, het witte kleed is de gerechtigheid van Christus, de ogenzalf is dit geestelijke onderscheidingsvermogen, die u zullen in staat stellen de listen van de Satan te onderscheiden en hen te vluchten, van zonde te ontdekken en van ze te verafschuwen, van waarheid te onderscheiden en van ze te volgen. De doodende verdoving van de wereld verlamt uw zinnen. Zonde schijnt niet langer afstotend, omdat gij verblind zijt door de Satan. De oordelen van God zullen spoedig uitgegoten worden over de aarde. "Behoud u om uws levens wil". Gen. 19 : 17. is de waarschuwing van de engelen van God. Andere stemmen worden gehoord: "Wordt niet zenuwachtig; er is geen reden tot speciaal alarm". Deze die op hun gemak zijn in Sion zeggen "Vrede en Veiligheid", terwijl de hemel verklaart, dat vlugge vernietiging op het punt staat van te komen over de overtreders. De jonge, frivole, plezier zoekende, beschouwt deze verwittiging als ijdele vertelsels en keren er zich van af met een spot. Ouders zijn geneigd te denken dat hun kinders gelijk hebben en allen vallen op hun gemak in slaap. Zo was bij de vernietiging van de oude wereld en als Sodoma en Gomora door vuur verteerd werden. De nacht vóór dat zij vernietigd werden, verlustigden de steden van de vlakte zich in genot. Lot werd bespot om zijn angst en waarschuwingen. Maar het waren deze spotters, die omkwamen in de vlammen. Deze zelfde nacht werd de deur van genade voor altijd gesloten voor de bozen, zorgeloze inwoners van Sodoma. Het is God, Die het lot van de zielen in handen houdt. Hij laat niet altijd met zich spotten; Hij wil niet altijd uitgelachen worden. Reeds zijn Zijn oordelen in het land. Orkanen, aardbevingen, het zwaard, en hongersnood, volgen elkaar op in vlugge, opeenvolging. Toch zijn de harten van de mensen verhard. Zij herkennen de waarschuwingsstem niet van God. Zij willen niet vluchten naar de enige schuilplaats voor de opkomende storm.
Velen, die op de muren van Sion geplaatst geweest zijn, om te waken met arendsogen op het naderen van het gevaar en die de stem van waarschuwing verheven hebben, zijn zelf in slaap gevallen. Deze, die het meest aktief en waakzaam moesten zijn in dit uur van gevaar verwaarlozen hun plicht en trekken op zich het bloed van zielen.
Mijn broeders, wacht u van een kwaad hart van ongeloof. Het Woord van God is volledig scherp in zijn beperkingen; het bemoeit zich met uw toegeefelijkheid aan uzelf. Daarom wilt gij het niet gehoorzamen. De getuigenissen van Zijn Geest roepen uw aandacht naar de Schriften, stippelen uw karaktergebreken, en berispen uw zonden; daarom neemt gij zij niet ter harte. En om uw vleselijke en gemakkelijke manier van doen te rechtvaardigen, begint gij te twijfelen of de getuigenissen van God komen. Als gij eraan wilde gehoorzamen zoudt gij overtuigd zijn dat zij van goddelijke oorsprong zijn. Denk er aan, dat uw ongeloof hun waarheidsgetrouwheid niet zal aantasten. Als zij van God afkomstig zijn zullen zij stand houden. Dezen, die het geloof van Gods volk in deze getuigenissen, die de laatste zes en dertig jaar in de kerk geweest zijn, trachten te verminderen, zijn in gevecht getreden met God. Het is het instrument niet, dat gij gering schat of verwijt, maar God, die tot u gesproken heeft in deze waarschuwingen en berispingen. In de onderrichtingen gegeven door de Heiland aan Zijn leerlingen zijn er woorden van aanmaning speciaal op ons toepasselijk: "En wacht uzelven, dat uwe harten niet te eeniger tijd bezwaard worden met bras
serij en dronkenschap en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens overkome"
143.

Lucas 21 : 34.
Waak en bidt en werk - dit is het ware leven van geloof. "Bidt altijd", dat is, wees altijd in de geest van gebed, en dan zult gij gereed zijn voor de komst van de Heer.
De wachters zijn verantwoordelijk voor de toestand van het volk. Als gij de deur opent voor trots, afgunst, twijfel en andere zonden, dan zal er strijd zijn, haat, en alle kwaad werk. Jezus de zachtmoedige en deemoedige, vraagt om als gast bij u binnen te komen; maar gij zijt bevreesd van Hem te vragen om binnen te komen. Hij heeft tot ons gesproken zowel in het oud - als in het nieuw testament; Hij spreekt nog steeds tot ons door Zijn Geest en Zijn Voorzienigheid. Zijn onderrichtingen worden gegeven om de mens trouw te maken aan God en aan zichzelf.
Jezus nam op zich de menselijke natuur, opdat hij een patroon moge nalaten voor de mens, volledig en perfekt. Hij stelt ons voor van ons te maken wat Hijzelf is, trouw in iedere bedoeling, gevoel en gedachtetrouw van hart, ziel en leven. Dat is christelijkheid. Onze gevallen natuur moet gezuiverd, veredeld, toegewijd worden door gehoorzaamheid aan de waarheid. Christelijk geloof zal nooit in harmonie zijn met wereldse princiepen; christelijke onkreukbaarheid is in tegenstrijd met alles wat bedrog is en met aanmatiging. De mens, die het meest Christusliefde in de ziel liefheeft, die het meest het beeld van de Heiland op een volmaakte wijze weerspiegelt, is in het oog van God de meest echte, de edelste, de meest eerbare mens ter wereld.
5 Test. 232 - 35.
"Gij moogt geen gevaar zien bij het zetten van de eerste stap tot lichtzinnigheid en het zoeken naar plezier, en denken, dat, als gij begeert uw levenswijze te veranderen, dat gij zult in staat zijn van recht te doen even gemakkelijk zoals oorspronkelijk, voor gij overheldet naar het kwaad. Maar dat is een misrekening. Door het kiezen van slechte gezellen zijn velen stap voor stap van het pad van de deugd afgedwaald in de diepten van ongehoorzaamheid en losbandigheid waartoe zij nooit gedacht hadden dat het mogelijk was te zinken". Messages to Young People. 414.

VERS 15 - 17.
"Als Jezus wees op de zegeningen, die gegeven werden aan de heidenen, werd de vurige nationale trots opgewekt bij Zijn hoorders, en zijn woorden werden verward in een gerucht van stemmen. Dit volk was er prat op gegaan de wet te onderhouden; maar nu dat hun vooroordelen aangevallen werden, waren zij op het punt van moord te begaan. De vergadering ging uiteen en handen op Jezus leggend, brachten zij Hem voor de synagoge, en buiten de stad. Alles was in geestdrift voor zijn vernietiging. Zij sleurden hem tot de rand van een afgrond, met het voornemen van Hem hals over kop erin te storten. Geschreeuw en vermaledijdingen vulden de lucht. Sommigen gooiden met stenen naar Hem, als Hij plots verdween vanuit hun midden. De hemelse boodschappers, die aan Zijn zijde geweest waren in de synagoge, waren met Hem in het midden van deze gekke bende.
Zij omsloten Hem, weg van Zijn vijanden, en leidden Hem naar een veilige plaats.
Op dezelfde wijze beschermden engelen Lot, en leidden hem veilig van uit het midden van Sodoma
Zo in alle tijden, zijn engels dicht bij de volgelingen van Christus. De samenzwering van het kwaad is gericht naar allen, die willen overwinnen. Maar Christus wil ons laten opzien naar de dingen die niet gezien worden, naar de legers van engelen die opgesteld staan rond allen, die God boven alles lief hebben, om hen te bevrijden".
Desire of Ages 240.
"Deze, die geloof hebben in Zijn boodschappen voor hun tijd, en die hun geloof uitwerken, in gehoorzaamheid aan Zijn geboden, ontkomen aan de oordelen die vallen op de ongehoorzamen en ongelovigen De boodschap kwam aan Lot: " Maakt u op, gaat uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad verderven". Gen. 19 : 14. Lot stelde zich onder de bescherming van de hemelse zendelingen, en was gered. Zo werden de discipelen van Christus gewaarschuwd nopens de vernietiging van Jerusalem. Deze die acht geven op het teken van de komende ramp, en vluchtten uit de stad, ontkwamen aan de vernietiging. Zoo ook nu krijgen wij waarschuwingen voor Christus tweede komst en van de vernietiging, die op de wereld zal komen. Deze, die acht geven op de verwittiging, zullen gered worden
Het feit, dat de mens op de komst van Christus moet wachten, dient ervoor om de mens God te doen vrezen, en om Zijn oordelen over de overtredingen te doen vrezen. Het is om hem ervan bewust te maken van de grote zonde, die erin bestaat van Zijn offers en barmhartigheid te verwerpen. Dezen, die wachtende zijn op de Heer reinigen hun ziel door gehoorzaamheid aan de waarheid " Desire of Ages 634.
Dienaren van God, bekleed met macht van boven met hun aangezichten verlicht, en schijnend met heilige toewijding, gingen verder met het verkondigen van de boodschap van de hemel. ( de luide kreet) Zielen, die overal verspreid waren in de religieuse lichamen, beantwoordden de roep, en de kostbaren werden uitgerukt uit de verdoemde kerken, zoals Lot uit Sodoma gehaald werd voor dat het vernietigd werd". Early Writings 278 - 79.

VERS 15 - 28.
Ik kon niet slapen na twee uur in de morgen. In de nacht was ik in beraad. Ik was in gesprek met sommige families dat zijzelf gebruik zouden maken van Gods voorgeschreven middels, en uit de steden te gaan om hun kinders te redden. Sommigen zijn aan het treuzelen, enmaken geen definitieve inspanningen.
De engels van barmhartigheid sleurden Lot en zijn vrouw en dochters door hen bij de hand te nemen. Had Lot spoed gemaakt zoals de Heer het verwachtte, zou zijn vrouw geen zoutpilaar geworden zijn. Lot heeft teveel een dralende geest. Laten wij niet zijn zoals hij.

Dezelfde stem, die Lot waarschuwde om Sodoma te verlaten, vraagt aan ons, "Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, ... en raakt niet aan hetgeen onrein is" 2 Cor. 6 : 17. Deze, die deze verwittiging gehoorzamen, zullen een toevlucht vinden. Dat eenieder tenvolle wakker zij voor zichzelf, en poge van zijn familie te redden. Dat zij zich omgorden voor het werk. God zal hen punt voor punt tonen wat te doen het een na het andere. Luister naar de stem van de Apostel Paulus: "werkt us zelfs zaligheid met vreeze en beven; want het is God, die in u werkt beide het willen en het werken naar zijn welbehagen". Fil. 2 : 12-13. Lot betrad de vlakte met onwillige en trage stappen. Hij was zolang in verbinding geweest met deze die het kwaad doen, dat hij zijn gevaar niet kon zien totdat zijn vrouw voor altijd een zoutpilaar werd. Review and Herald Dec. 11, 1900.
Laat de kinderen niet langer blootgesteld zijn aan de bekoringen van de steden, die rijp zijn voor de vernietiging. De Heer heeft ons een waarschuwing en raad gezonden, van uit de steden te gaan. Laten wij dus niet meer ons erin vestigen; Vaders en moeders hoe aanziet gij de zielen van uw kinders ? Bereidt gij de leden van uw familie voor de opneming in de hemelse gewesten? Bereidt gij hen om leden te worden van de koninklijke familie? Kinderen van de hemelse koning?"
"Want wat zou het den mensch baten, zoo Hij de geheele wereld won en zijner ziele schade leed?" Marcus 8 : 36.
Hoe zal gemak, komfort, geriefelijkheid te vergelijken zijn met de waarde van de zielen van uw kinders ? Manuscript 76, 1905.
2 Sel. Messages 354 - 55.
"Dezelfde engel, die Sodoma bezocht laat de noot van waarschuwing horen: "Behoudt u om uws levens wil". De vaten van Gods wraak kunnen niet uitgegoten worden om de bozen van de aarde en hun werken te vernietigen totdat gans Gods volk geoordeeld geoordeeld geworden is, en de gevallen van de levenden zowel als van de doden beslist zijn. En zelfs nadat de Heiligen met het zegel zullen verzegeld zijn van den levenden God, zullen Zijn uitverkorenen individuele beproevingen hebben. Persoonlijke bezoekingen zullen komen; maar de oven is grondig bewaakt door een oog dat niet zal toelaten dat het goud zal verteerd worden. Het onuitwisbare merk van God is op hen. God kan erop pleiten, dat Zijn eigen naam daar geschreven staat. De Heer omsloot ze. Hun bestemming is opgeschreven - "GOD, NIEUW JERUSALEM". Zij zijn Gods bezit, Zijn eigendom. Zal het zegel geplaatst worden op de onreinen van gedachten, de ontuchtige, de overspeler, de man die de vrouw van zijn gebuur begeert? Laat uw ziel de vraag beantwoorden, beantwoordt mijn karakter aan de essentiele eigenschappen, zodat ik een paspoort kan verkrijgen voor de woningen die Christus voorbereid heeft voor dezen, die er voor geschikt zijn? Heiligheid moet in ons karakter verweven worden. God heeft mij getoond, dat als de tekens van de tijden rondom ons zullen vervuld zijn, als wij als het ware de stappen van de hemelse heiren zullen horen hun zending volbrengen, mannen met verstand, mannen in verantwoordelijke posities, zullen bedorven materiaal plaatsen in hun karakteropbouwmateriaal, dat brandbaar is in de dag van God, en dat over hen zal laten beslissen, dat zij ongeschikt zijn om binnen te gaan in de woningen hierboven. Zij hebben niet toegelaten, dat hun vuile klederen weggenomen werden; zij hebben er zich aan gehecht alsof zij van waarden waren. Zij zullen de hemel missen alsmede een eeuwigheid van zegening voor hen bestemd.
Test. to Min. 446 - 47.

VERS 24 - 29.

Ik zag dat de mysterieuse tekenen en wonders en valse reformaties zouden aangroeien en zich verspreiden. De reformaties die mij getoond werden, waren niet deze die overgaan van de dwaling naar de waarheid. Mijn begeleidende engel verzocht mij te zien naar de arbeid voor het behoud van zondaren zoals het gewoon was te zijn. Ik keek, maar ik kon niets zien; want hun tijd voor de redding was voorbij". Early Writings 45.
In de dagen van Abraham, hield de barmhartigheid op met pleiten voor de inwoners van Sodoma, en allen behalve Lot, zijn vrouw en twee dochters werden verteerd door het vuur, dat van de hemel nederdaalde.
Zo in de dagen van Christus. De Zoon van God verklaarde aan de ongelovige Joden van deze generatie:"Zie, uw huis wordt u woest gelaten". Math. 23 : 38. Ziende naar de laatste dagen, zegt dezelfde oneindige Macht, aangaande dezen, die "de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden" : "En daarop zal God hun zenden eene kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden gelooven; opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid". 2 Thess. 2 : 10 - 12. Als zij de onderrichtingen van Zijn Woord verwerpen, trekt God Zijn Geest terug en laat hen over aan het bedrog, dat zij beminnen.
Maar Christus komt nog steeds tussen ten behoeve van de mens en licht zal gegeven worden aan dezen, die het zoeken".
Grote Strijd Great Controversy 431.
"Uit barmhartigheid voor de wereld, verdelgde God de bewoners van de aarde in de tijd van Noah, en in de tijd van Abraham en Lot; zo is het in onze tijd. Het is uit barmhartigheid voor het universum, dat God uiteindelijk de verwerpers van Zijn genade zal vernietigen. Idem 543.

VERS 26.
Als de Heer Zijn volk ziet, hun ingebeelde noden beperkend, en zelfopoffering beoefenend, niet met een droevig, spijtige geest, zoals de vrouw van Lot de stad Sodoma verliet, maar vreugdevol, voor de zaakvan Christus, en omdat het juiste moet gedaan worden, dan zal het werk van God voorwaarts gaan met macht. Laat niets, hoe dierbaar het u ook moge wezen, hoezeer gij er moogt van houden, u afleiden van de studie van Gods Woord en van het ernstig gebed. Waakt in gebed. Stel uw eigen verzoeken in de praktijk. Werk mede met God door met Hem in harmonie te werken. 145.

Verdrijf uit de tempel van de ziel alles, wat de vorm van een idool aanneemt. Nu is het de tijd van God, en Zijn tijd is ook uw tijd. Vecht de goede strijd van het geloof, weigerend ongeloof te denken of te spreken. De wereld moet de laatste verwittigingsboodschap horen.
Test. 8 : 53.

VERS 24 - 38.
Wij moeten de gunstigste gemeenschap zoeken voor onze spirituele vooruitgang, en gebruik maken van alle hulp die in ons bereik ligt; want Satan zal vele hinderpalen leggen om onze vooruitgang naar de hemel zo moeilijk mogelijk te maken. Wij zullen in beproevende toestanden gebracht worden, want velen kunnen de omgeving niet hebben, die zij zouden wensen; maar wij mogen ons niet vrijwillig blootstellen aan invloeden, die ongunstig zijn voor de vorming van een christelijk karakter. Als plichten ons oproepen dit te doen zullen wij dubbel waakzaam zijn en gebedsvol, opdat, door de genade van Christus, wij ongerept mogen stand houden. Lot koos Sodoma als verblijfplaats, omdat hij meer naar tijdelijke voordelen keek, die hij wilde verwerven, dan naar de morele invloeden die zijn familie en hemzelf zouden omgeven. Wat won hij voor wat de dingen van de wereld aangaat;? Zijn bezittingen werden vernietigd, een deel van zijn kinderen kwam om in vernietiging van deze boze stad, zijn vrouw werd een zoutpilaar onderweg en hijzelf werd gered als door vuur. En nog eindigden de gevolgen van zijn keuze hier niet mede; maar de morele corruptie van de plaats was zo doorweven met het karakter van zijn kinderen, dat zij het goede van het kwade niet konden onderscheiden en de zonde van de gerechtigheid.
Messages to Young People 419.

VERS 24 - 29.
4 Test. 112. : zie hoger.