15 Genesis

HOOFDSTUK 15.

VERS 1 en 2.

Vele gebeurtenissen van de geschiedenis van de mens zijn verbonden geweest met zang. Het oudste gezang, dat van mensenlippen kwam, en dat in de bijbel werd opgenomen was dat van de glorierijke uitbarsting van dank door het leger van Israel aan de Rode Zee: lees: "Ex. 15 : 1, 2, 6 - 11, 18 - 21. Groot zijn de zegeningen geweest van de mens in antwoord op de lofzangen. Hoe dikwijls worden door woorden van heilige gezangen in de ziel bronnen van berouw en geloof, van liefde en vreugde ontzegeld in de ziel! Educa tion 161 - 62.

VERS 1 - 17. PP 288.

VERS1 - 19.

Zoals de kinderen van Israel door de woestijn trekkend, hun weg opvrolijkten met muziek van gewijde zangen, zo vraagt God nu aan Zijn kinderen, hun leven van pelgrims op te vrolijken. Er zijn weinig middelen, die meer doeltreffend zijn om Zijn woorden in het geheugen te prenten, dan deze te herhalen in gezang. En zulk gezang heeft wonderbare macht. Het heeft de macht om ongecultiveerde naturen te verzachten; macht om de gedachten te verlevendigen en om sympathie te wekken, om harmonie van aktie te verwekken, en om somberheid en voorgevoel, dat de moed vernietigt en krachtinspanning verzwakt, te weren.

Het is een van de meest doelmatige middels om het hart met geestelijke waarheid te beinvloeden. Hoe dikwijls wordt in de herinnering geroepen voor de sterk onderdrukte ziel gereed om te wanhopen, een woord van God, uitgedrukt in een lang vergeten refrein van een lied uit de kindertijd; en bekoringen verliezen hun macht, en het leven krijgt een nieuwe betekenis en een nieuw vooruitzicht en geluk wordt medegedeeld aan andere zielen. Deze woorden ( het lied van Mozes ) werden herhaald door alle Israelieten, en vormde een gezang, dat dikwijls gezongen werd, uitgestort in verheven tonen van melodie. Dit was de wijsheid van Mozes van de waarheid voor te stellen in gezangen, opdat zij door de melodieuse tonen er gewoon zouden aan worden, en ze in de geest van gans de natie geprent zouden worden, zowel bij jong als oud. Het was belangrijk dat de kinderen gezangen zouden leren; want deze zouden tot hen spreken, om te waarschuwen, te bedwingen, terecht te wijzen, en aan te moedigen.

liet was een voortdurend sermoen.

Evangelisme 496 - 97.

De tijd was gekomen dat God de gebeden van Zijn verdrukt volk zou verhoren, en hen uit Egypte wilde voeren met zulk een machtsontplooiing, dat de Egyptenaren zouden verplicht zijn te erkennen, dat de God van de Hebreeën, Die zij miskend hadden, boven alle Goden zich verhief. Hij zou hen nu straffen voor hun afgoderij en voor hun trots boffen met de genaden op hen gestort door hun zinloze goden. God wilde Zijn eigen naam verheerlijken, opdat andere naties van Zijn macht mochten horen en beven voor Zijn machtige daden, en dat Zijn volk door het zien van Zijn ~4onderbare werken, tenvolle zich zou afkeren van afgoderij om Hem alleen aanbidding te schenken.

God beval Mozes aan de Farao te zeggen: "Maar waarlijk daarom heb Ik u verwekt, opdat Ik mijne kracht aan u betoonde, en opdat men Mijnen naam vertelle op de ganse aarde". Ex. 9 : 16.

die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet". De wetten van God te gehoorzamen is de enige weg om Zijn gunst te bekomen. "Ga voorwaarts", zou het wachtwoord moeten zijn van de christen". 4 Test. 20 - 28.

De grote krisis ligt juist voor ons. De beproevingen en bekoringen die deze tijd zullen kenmerken, tegemoet komen, en de plichten eigen aan deze tijd vervullen, zal volhardend geloof vergen. Maar wij kunnen in heerlijkheid overwinnen; geen enkele waakzame biddende, gelovende ziel zal verstrikt geraken door de vijand.

In de tijd van beproeving, die voor ons ligt, zal Gods belofte van veiligheid geplaatst worden op dezen, die het woord van Zijn volharding onderhouden hebben.

Christus zal zeggen tegen Zijn getrouwen: "Ga heen, mijn volk, ga in uwe binnenste kamer, en sluit uwe deuren achter u toe; verberg u als eenen kleinen oogenblik, totdat de gramschap overga". Jes. 26 : 20. De Leeuw van Juda ze verschrikkelijk voor de verwerpers van Zijn genade, zal het Lam Gods zijn voor de gehoorzamen en getrouwen. De wolkkolon, die wraak en verschrikking spreekt tot de overtreders van Gods wet is licht en barmhartigheid en bevrijdijng voor deze die Zijn geboden onderhouden hebben. De arm, die machtig was om de opstandigen te treffen zal sterk zijn om de getrouwen te redden. Ieder gelovige zal zekerlijk vergaderd worden. En Hij zal zijne engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen zijne uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het eene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve".

Math. 24 : 31.

Broeders, aan wie de waarheden van Gods Woord geopend geweest zijn, welk zal uw deel zijn in de afsluitingsgebeurtenissen van deze wereldgeschiedenis ? Zijt ge bewust van deze plechtige realiteiten? Vergewist gij u van het grote werk van voorbereiding, dat plaats grijpt in de hemel en op de aarde ? Dat allen, die het licht ontvangen hebben, die de gelegenheid gehad hebben van de profetie te lezen en te horen, acht nemen op deze dingen, die geschreven zijn daarin: "Want de tijd is op komst". Dat niemand knoeie nu met de zonde,

de bron van alle ellende op de wereld. Dat niemand nog langer in traagheid en dwaze onverschilligheid blijve. Laat het lot van uw ziel niet afhangen van een onzekerheid. Weet dat gij tenvolle aan des Heere zijde zijt. Laat de vraag opkomen in de rechtzinnige harten en op de bevende lippen: "Wie zal kunnen stand houden?" Hebt gij in deze laatste uren van genade het beste materiaal geplaatst in de opbouw van uw karakter? Hebt gij uw ziel gereinigd van alle smet? Zijt gij het licht gevolgd? Hebt gij gewerkt volgens de belijdenis van uw geloof ? Is de verzachtende en onderwerpende invloed van de van genade van God op u werkzaam? Hebt gij een hart dat kan voelen, ogen die kunnen zien, oren, die kunnen horen? Is het vruchteloos, dat de verklaring van de eeuwige waarheid gegeven geweest is in verband met de naties van de aarde ? Zij staan onder veroordeling, zich voorbereidend voor het oordeel van God; en op deze dag, die groot is aan eeuwige gevolgen, zou het uitgekozen volk om de dragers te zijn van gewichtige waarheden moeten in Christus verblijven. Laat gij uw licht schijnen, om de natie te verlichten, die ten onder gaat in de zonde? Zijt gij ervan bewust, dat gij moet in verdediging staan van Gods geboden voor dezen, die ze onder de voet treden?

Het is mogelijk van een gedeeltelijke en vormelijke gelovige te zijn, en toch als te kort schietend bevonden te worden en het eeuwig leven te missen. Het is mogelijk van sommige van de bijbelvoorschriften in praktijk te stellen en van aanzien te worden als een christen, en toch te vergaan, wegens het feit dat gij een gebrek hebt aan kwaliteiten, die essentieel zijn voor een christelijk karakter. Als gij met onverschilligheid de waarschuwingen van God verwaarloost of behandelt, als gij zonde liefhebt of verontschuldigt, verzegelt gij het lot van uw ziel. Gij zult in de weegschaal gewogen worden en te licht bevonden worden. Genade, vrede en vergiffenis zal voor altijd teruggetrokken worden; Jezus zal voorbijgegaan zijn, om nooit meer nader te komen in het bereik van uw gebeden en smekingen. Terwijl barmhartigheid toeft, terwijl de Heiland tussenkomst verleent, laat ons het komplete werk verrichten voor de eeuwigheid. De terugkomst van Christus naar onze wereld zal niet lang uitgesteld worden. Laat dit de grondnoot zijn van al de boodschappen. 6 Test. Church 404 - 405.

VERS 23, 26 - 28.

Als Mozes zijn staf uitstrekte over de Rode Zee en de waters over de Egyptenaren spoelde en ze allen verslond dan was het einde van hun genadetijd.

MS 35, 1906.

VERS 23 - 31.

Het is Gods doel door Zijn volk de princiepen van Zijn koninkrijk te openbaren. Opdat zij in hun leven en karakter deze princiepen zouden kunnen openbaren, wenst Hij hen af te scheiden van de gewoonten, gebruiken en praktijken van de wereld. Hij wil hen dicht bij Zichzelf, brengen, opdat Hij hen Zijn wil zou kunnen bekend maken.

Dit was Zijn doel, wanneer Hij Israel bevrijdde van Egypte. Aan het brandende braambos ontving Mozes de boodschap van God bestemd voor de koning van Egypte: "Laat Mijn volk trekken, dat het Mij diene". Ex. 7 : 16. Met een machtige hand en een uitgestrekte arm leidde God het Hebreewse leger uit het land van slavernij. De bevrijding was wonderbaar, die Hij voor hen bewerkstelligde, hun vijanden straffend met totale vernietiging, die weigerden te luisteren naar Zijn woord. God begeerde Zijn volk afgezonderd te plaatsen van de wereld en hen voor te bereiden om Zijn woord te ontvangen.

6 Test. Church 9.

Dat wil niet zeggen, dat God hem het bestaan gegeven heeft voor dit doel. Maar Zijn voorzienigheid heeft alle gebeurtenissen overheerst, dat zulk een opstandige tyran als de Farao zou op de troon zijn van Egypte ten tijde dat God de Hebreeërs wilde verlossen. Hierom was zijn leven ook gespaard, ofschoon hij de barmhartigheid van God verbeurd had wegens zijn misdaden.

Toch zag God het passend zijn leven te sparen om door Zijn koppigheid Zijn wonders in het land van Egypte te openbaren. Hij bewerkstelligde, dat de opstandigheid van de Farao tegen Hem een gelegenheid was om de klaarblijkelijkhedeti te vermeerderen van Zijn macht voor het goed van Zijn volk, en dat Zijn naam mocht groot gemaakt worden ten aanschouwen van de Egyptenaren, en tot kennis gebracht worden van dezen, die nadien op de aarde zouden leven. Het beschikken over de gebeurtenissen behoort Zijn voorzienigheid toe. Hij kon een meer toegefelijke koning op de troon gebracht hebben van Egypte, die niet zou gedurfd hebben in zijn opstandigheid vol te houden bij het openspreiden van Gods Almacht voor hem, zoals het gebeurde voor de Farao. Maar dan zouden de doeleinden van God niet volbracht geworden zijn. Zijn volk zou bedrogen geworden zijn in verband met de zondigheid van de afgoderij van de Egyptenaren, en zou in hun eigen persoon de hardvochtige wreedheid, die de afgodische Egyptenaren konden in het werk zetten, niet ondervonden hebben. God wilden hen bewijzen, dat Hij afgoderij haat, en dat Hij wreedheid en onderdrukking zal straffen, daar waar het bestaat. 3 SG. 238 - 240.

PP 369.

God begeert, dat Zijn gehoorzame kinderen aanspraak maken op Zijn zegeningen en dat zij bij Hem komen met prijzingen en dankzeggingen. God is de Fontein van leven en macht. Hij kan van de woestijn een vruchtbaar veld maken voor Zijn volk dat Zijn geboden onderhoudt, want dit is tot de glorie van Zijn naam. Hij heeft voor Zijn uitgelezen volk gedaan, dat wat ieder hart zou moeten inspireren met dankzeggingen en het kwetst Hem dat er zo weinig prij zingen geofferd worden. Hij begeert, dat Zijn volk zich op een sterkere wijze uitdrukt,tonend dat zij de reden kennen om gelukkig en verheugd te zijn.

De omgang van God met Zijn volk zou dikwijls moeten herhaald worden. Hoe talrijk waren de wegtekens, opgericht door de Heer in Zijn tussenkomsten met oud Israel. Opdat zij de geschiedenis van het verleden niet zouden vergeten, beval Hij Mozes de gebeurtenissen te verwerken in gezangen, opdat de ouders hun kinderen zouden kunnen onderwijzen. Zij moesten gedenkenissen verzamelen en hen ten schouwtonele brengen. Speciale inspanningen werden gemaakt, om deze te beschermen, opdat, als de kinderen hieromtrent zouden vragen stellen, dat de gehele geschiedenis zou kunnen herhaald worden. Aldus werden de tussenkomsten door de Voorzienigheid en de kenmerkende goedheid en barmhartigheid van God in Zijn zorgen en de bevrijding van Zijn volk voor de geest gebracht. Wij worden aangewakkerd: "gedenk der vorige dagen, in dewelke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen". Hebr. 10 : 32. Voor Zijn volk in deze tijd heeft de Heer als een wonderwerkende gewrocht. De geschiedenis van het verleden van Gods zaak moet dikwijls naar voor gebracht worden voor het volk van God, zowel jong als oud. Wij moeten dikwijls Gods goedheid verhalen en Hem prijzen wegens Zijn wonderbaar werk.

Test. 6 : 364 - 65.

VERS 20 - 21.

In de oude tijden werden allen ingelijfd in de dienst van God: Abraham, Isaak, Jakob, Mozes met zijn zachtmoedigheid en wijsheid, en Jozua met zijn verschillende capaciteiten. De muziek van Miriam, de moed en godsvrucht van Deborah, de kinderlijke genegenheid van Ruth, de gehoorzaamheid en nauwgezetheid van Samuel, de strenge getrouwheid van Eliah, de verzachtende en onderwerpende invloed van Elisa, allen waren er nodig. Zo ook nu moeten allen op wie Gods zegen uitgestort is, beantwoorden door werkelijke dienst. Elke gave moet gebruikt worden voor de vooruitgang van Zijn koninkrijk en de glorie van Zijn naam. Christ Object Lessons. 301.

Als het volk van God door de woestijn trok, werden vele kostbare lessen in hun geest geprent door middel van gezang. Bij hun bevrijding van het leger van de Farao verenigde zich gans de Israelitische menigte in een gezang van triomf. Het blijde refrein weerklonk ver in de woestijn en over de zee, en de bergen deden de aksenten van lofprijzingen weerklinken: "Zinget de Heere, want Hij is hoog verheven".. Ex. 12 : 21. Dikwijls werd dit gezang herhaald gedurende de reis, de harten opwekkend en het geloof verlichtend van de pelgrim reizigers.

Education 39.

PP 288 - 90 ; 382 : 410.

VERS 23 - 26.

In iedere beproeving heeft God hulp voorzien. Als Israel in de woestijn naar de bittere wateren kwam van Mara, riep Mozes naar de Heer. De Heer verschafte geen nieuwe remedie; Hij trok de aandacht naar dat wat voor handen was. Een stuk, dat Hij geschapen had moest in de bron geworpen worden om het water rein zoet te maken. Als dit gedaan was, dronk het volk van het water en ze waren verfrist. Als wij Hem in iedere beproeving zoeken, zal Christus ons hulp verschaffen. Onze ogen zullen geopend worden om de helende belofte te onderscheiden, die in Zijn woord opgetekend staan. De Heilige Geest zal ons onderrichten hoe wij iedere zegening moeten eigen maken, die een tegengif zal zijn voor hartzeer. Want voor iedere bittere drank, die aan onze lippen gebracht wordt, zullen wij een tak vinden voor genezing.

The Ministry of Healing. 248.

Tradities en gewoonten zijn zo verheven geweest in het geloof ven het medisch beroep, dat de geneesheren de eerste princiepen van de weg van de Heer moeten onderwezen worden. De geneesheer bedient het lichaam in het genezen, toch behoort het ganse werk aan God toe. Hij moet medewerken met de geneesheer, anders kan er geen sukses zijn.

Lees zorgvuldig het Vijftiende hoofdstuk van de Exodus. De Heer gaf aan Mozes een boodschap van bemoediging voor de kinderen van Israel. Zij verdienden het goed niet dat Hij voor hen gedaan had en bezig was voor hen te doen, toch maakte Hij met hen een verbond en zegde: "Lees vers 26. Lees ook het zevende, achtste en acht en twintigste hoofdstuk van Deuteronomium".

God heeft een les voor de kinderen van Israel. De waters van Mara waren een les door dat zij de ziekten voorstelden, die op het mensenras gebracht waren tengevolge van zonde. Het is geen geheim, dat de inwoners van de aarde lijden aan allerlei soorten van ziekten. Het is omdat zij de wet van God overtreden. Zo deden het ook

de kinderen van Israel. Zij doorbroken de afsluitingen, die God in Zijn voorzienigheid rond hen geplaatst had om hen van ziekte te vrijwaren, opdat zij in gezondheid en heiligheid mochten leven, en aldus gehoorzaamheid leren op hun reis door de woestijn. Zij reisden onder de speciale leiding van Christus, die Zichzelf gegeven had als een offer, om een volk te vrijwaren, dat altijd God in zijn gedachten zou houden, niettegenstaande de meesterlijke verleidingen van Satan. Gehuld in de kolom was het Christus wens allen onder Zijn beschuttende vleugels te houden, die Zijn wil wilden volbrengen.

Het was niet bij toeval dat de kinderen van Israel te Mara aankwamen. Voor zij Egypte verlieten begon de Heer Zijn onderwijzingen, opdat Hij hen ertoe zou kunnen brengen zich er van te vergewissen, dat Hij hun God was, hun Bevrijder en Beschermer. Zij mopperde tegen Mozes en tegen God, maar de Heer zocht steeds hen aan te tonen, dat Hij al hun verlegenheden zou oplossen, als zij naar Hem wilden opzien. De kwade dingen die moesten doormaken waren een deel van Gods plan, waardoor Hij hen wilde beproeven. Lees vers 23 - 26. Alhoewel onzichtbaar voor het menselijk oog, was God de leider van de Israelieten, hun machtige Heelmeester. Hij was het die in de houtbrok, de eigenschappen legde, die het water zoet maakten. Aldus wilde Hij hen aantonen dat Hij door Zijn macht de boosheden van het menselijk hart kon genezen. Medical Ministry 119 - 120.

PP 291 - 92.

Drie dagen reisden de Israelieten in de woestijn en zij konden geen goed water vinden en het volk mopperde tegen Mozes zeggende: "Lees vers 24 - 26. De kinderen van Israel schenen een kwaad hart te hebbeb van ongeloof. Zij waren niet gewillig om de hardheid in de woestijn te ondergaan. Als zij op de weg moeilijkheden tegenkwamen, aanzagen zij deze als onmogelijkheden. Hun vertrouwen op God zou falen en zij konden voor zich niets anders zien dan dood.

3 Spir. Gifts 248 - 49.

Tot de bedroefden zou ik dit willen zeggen: Wees getroost in de hoop op de verrijzenis morgen. De wateren, die gij nu te drinken hebt zijn zo bitter voor uw smaak als deze wateren van Mara voor de Israelieten in de woestijn, maar Jezus maakt ze zoet door Zijn liefde. Als Mozes de zware moeilijkheden voorlegde van de kinderen van Israel aan de Heer, gaf Hij geen nieuwe remedie, maar vestigde hun aandacht op dat wat voor handen was; want er was een stuk hout, dat Hij geschapen had, dat in het water geworpen moest worden om de bron zoet en rein te maken. Als dit gedaan was, kon het lijdende volk van het water veilig en met plezier drinken.

God heeft een balsem verschaft voor iedere wonde. Er is een balsem in Gilead, er is daar een geneesheer. Wilt gij nu niet als nooit tevoren de schriften studeren? Zoek de Heer om wijsheid voor iedere noodwendigheid. Bij iedere beproeving, pleit voor Jezus, dat Hij u de weg tone om uit uw moeilijkheden te geraken, dan zullen uw ogen geopend worden om het geneesmiddel te zien en toe te passen voor uw geval de helende beloften, die aangehaald worden in Zijn Woord. Op deze wijze zal de vijand geen middel vinden om u tot klagen en ongeloof te leiden, maar inplaats daarvan zult gij geloof en hoop en moed hebben in de Heer. De Heilige Geest zal u klaar onderscheid geven opdat gij iedere zegening zoudt kunnen zien en u toeeigenen, dat als een tegenvergif zal werken, als een tak van genezing voor iedere drank van bitterheid, die aan uw lippen zal geplaatst worden. Iedere slok van bitterheid zal gemengd worden met de liefde van Jezus en zo wordt gratie vermengd met leed dat het moge overgaan tot onderwerpen, heilige geheiligde vreugde. Als Henri White; onze oudste zoon op sterven lag, zegde hij: "Het lijdensbed is een waardevolle plaats als wij de tegenwoordigheid van Jezus hebben". Als wij gedwongen worden te drinken van de bittere wateren, dan wordt het bittere waardevol en levendig. In beproeving kan genade zekerheid geven aan de ziel en als wij aan het doodsbed staan en zien hoe de christenen lijden kan dragen en gaan doorheen de vallei van de dood, dan vergaderen wij kracht en moed tot het werk, en wij falen niet, noch worden wij ontmoedigd in het leiden van zielen tot Christus.

2 Sel. Mess. 273 - 74.

Velen denken, dat God hen van ziekte zou bewaren louter omdat zij het gevraagd hebben aan Hem. Maar God aanziet hun gebeden niet, omdat hun geloof niet volmaakt gebracht werd door hun werken. God zal geen mirakel doen om deze van ziekte te bewaren, die geen zorg dragen voor zichzelf, maar die bestendig de wetten van gezondheid overtreden en die geen inspanning doen om de ziekte te voorkomen. Als wij alles doen van onze kant om gezond te zijn, dan mogen wij verwachten dat de gezegende resultaten zullen volgen, en dan kunnen wij God in geloof bidden, dat Hij onze inspanningen zou zegenen die wij gdaan hebben om onze gezondheid te vrijwaren. Dan zal Hij onze gebeden verhoren, als Zijn naam hierdoor kan verheerlijkt worden. Maar laat allen begrijpen, dat zij een werk te doen hebben. God zal op geen mirakuleuze wijze werken om de gezondheid te beschermen van dezen, die door hun zorgeloze onoplettendheid in het onderhouden van de wetten van gezondheid de zekere richting inslaan om hunzelf ziek te maken. Counsels on Health 59.

God begeert van Zijn volk van Israel en lof en glorie te maken. Ieder spiritueel voordeel werd hen gegeven. God onthield hen niets, dat gunstig kon zijn om hun karakter te vormen, dat van hen vertegenwoordigers van Hem kon maken. Door gehoorzaam te zijn aan de wet konden zij wonders worden van voorspoed voor de naties van de wereld. Hij die hen wijsheid en bedrevenheid geeft in alle handig werk, zou voortgaan mebhun leermeester te zijn, en zou hen veredelen en verheffen door gehoorzaamheid aan Zijn wetten. Als zij gehoorzaam zouden zijn, zouden zij beschermd zijn tegen ziekte, die andere naties aantasten, en zouden zij gezegend zijn met kracht en verstand. De heerlijkheid van God, Zijn majesteit en macht, moeten geopenbaard worden in hun ganse voorspoed. Zij moeten een koningdom zijn van priesters en prinsen. God verschaft hen alle gemakkelijkheid om de grootste natie te zijn van de wereld.

Christ Object Lessons 288.

In de manier waarop de Heiland genas is er een les te vinden voor Zijn leerlingen. In het ene geval bestreek Hij de ogen van een blinde man met klei, en verzocht hem: "Ga heen, wasch u in het badwater Siloam .... Hij dan ging heen en wiesch zich, en kwam ziende". Joh. 9 : 7. De genezing kon bewerkstelligd worden alleen door de macht van de grote Heler, toch maakte Christus gebruik van de eenvoudige middels van de natuur. Terwijl Hij de drogerij geneeswijze niet steunt, bekrachtigt Hij het gebruik van eenvoudige en natuurlijke middels.

48.

Tot velen, die aangetast waren en die genezing ontvingen, zegde Christus: "Zondig niet meer opdat u niet wat ergers geschiede". Joh. 5 : 14. Hierdoor wees Hij erop, dat ziekte het gevolg is van het overtreden van de wet van God, zowel de natuurlijke als de geestelijke wet. De grote ellende in de wereld zou niet bestaan moest de mens leven in harmonie met het plan van de Schepper.

Christus is de Leider en de Onderrichter geweest van oud Israel, en Hij toonde hen dat gezondheid de beloning is van de gehoorzaamheid aan de wetten van God. De grote Heelmeester, die de zieken genas in Palestina had ook gesproken vanuit de wolkkolom, hen mededelend wat zij doen moesten en wat God voor hen wilde doen. "Lees Ex. 15 : 26". Christus gaf aan Israel definitieve onderrichtingen in verband met hun levensgewoonten, en Hij verzekerde hen: "En de Here zal alle krankheid van u afweren". Deuter. 7 : 15. Als zij aan de voor waarden voldeden, werden de beloften voor hen bewerkstelligd. "En onder hunne stammen was niemand, die struikelde".

Ps. 105 : 37.

Deze lessen zijn voor ons. Er moeten voorwaarden in acht genomen worden door allen, die de gezondheid willen beveiligen. Allen moeten leren welke deze voorwaarden zijn. De Heer is niet gediend met onkunde in verband met Zijn wetten, hetzij natuurlijke wetten of geestelijke. Wij moeten samenwerken met God voor het herstel van onze gezondheid zowel naar lichaam als naar de ziel.

En wij zullen anderen op de hoogte brengen, hoe zij hun gezondheid kunnen beveiligen. Voor de zieken zullen wij de middelen gebruiken, die God verschaft heeft in de natuur, en wij zullen hen wijzen op Hem, die alleen herstel veroorzaken kan.

Het is ons werk van de zieken en lijdenden aan Christus voor te stellen in de armen van ons geloof. Wij moeten hen leren te geloven in de Grote Heelmeester. Wij zullen de hand leggen op Zijn beloften, en bidden om de veropenbaring van Zijn macht. De ware grond van het evangelie is herstel, en de Heiland wil, dat wij bidden dat de zieken, de hopelozen en de bedrukten hand leggen op Zijn kracht.

De macht van liefde was aanwezig bij al de helingen, die Christus volbracht, en alleen door deel te nemen aan die liefde, door geloof, kunnen wij instrumenten zijn voor Zijn werk. Als wij verwaarlozen van ons te verbinden in goddelijke vereniging met Christus, kan de stroom van leven-gevende energie niet stromen in rijke golven van uit ons naar het volk. Er waren plaatsen, waar de Heer zelf niet veel machtig werk kon doen wegens hun ongeloof. Zo scheidt nu ook ongeloof de Kerk van haar goddelijke Helper. Haar houvast op eeuwige realiteiten is zwak. Door haar gebrek aan geloof, is God ontgoocheld en beroofd van Zijn glorie. Het is door het werk te doen van Christus dat de kerk belofte ontvangt dat Hij tegenwoordig zal zijn. Desire of Ages 823 - 25.

De ouders zullen in de eerste plaats er mede bezig zijn hoe zij verstandig zullen worden in de juiste manier van omgaan met hun kinderen, opdat zij hen een gezonde geest in een gezond lichaam mogen verschaffen. De princiepen van matigheid moeten uitgewerkt worden in alle kleine onderdelen van het huiselijk leven. Zelfbeheersing moet aan de kinderen onderwezen en aan hen opgelegd worden, voorr zover als het konsekwent is, vanaf de kindertijd. Leer aan de kleinen dat zij zullen eten om te leven, niet leven om te eten; dat de eetlust in onderwerping moet gehouden worden aan de wil; en dat de wil moet beheerst worden door een kalm en verstandig oordeel.

Als de ouders aan hun kinderen neigingen overgedragen hebben, die het werk van opvoeding zal bemoeilijken om ze strikt matig te houden, en om hen reine en deugdzame gewoonten aan te kweken, welk een plechtigeverantwoordelijkheid rust dan op de ouders van dan deze invloed tegen te werken met alle middels die in hun macht zijn! Hoe zorgzaam en ernstig zullen zij er naar streven hun plicht te doen voor hun ongelukkige kinderen! Counsels on Health 113 - 14.

Door de middels van de natuur werkt God dag bij dag, uur na uur, ogenblik na ogenblik om ons in leven te houden om ons op te bouwen en te herstellen. Als er een deel van ons lichaam beschadiging ondergaat, ontstaat er onmiddellijk een genezingsproces; de middels van de natuur worden aan het werk gezet om de gezondheid te herstellen. Maar de macht, die werkt doorheen deze middels is de macht van God. Alle leven-gevende macht komt van God. Als iemand van ziekte geneest, is het God die hem herstelt. Ziekte, lijden en dood zijn het werk van een antagonistische macht. Satan is de vernietiger; God is de Hersteller.

De woorden, die tot Israël gesproken werden zijn waar, heden ten dage voor dezen, die de gezondheid willen hersteld zien naar lichaam en naar de ziel. : "Ik ben de Heere uw Heelmeester". Ex. 15 : 26. Ministry of Healing 112 - 113.

Het ligt in het voornemen van de Heer Zijn volk terug te brengen om te leven op eenvoudig fruit, groenten en graangewassen. Hij leidde de kinderen van Israël in de woestijn, waar zij niet beschikten over een vleesdieet; en Hij gaf hen het hemelse brood. "De mens at het voedsel van engelen", Maar zij zuchtten naar de vleespotten van Egypte, en klaagden en riepen om vlees, niettegenstaande de Heer hen beloofd had, dat, als zij zich aan Zijn wil zouden onderwerpen, Hij hen naar het land Kanaan zou voeren en hen daar zou inrichten tot een rein, heilig en gelukkig volk en er zou geen enkele zwakke onder hen zijn, want Hij zou van hen alle ziekte wegnemen. De Heer zou hen vlees kunnen gegeven hebben moest het essentieel geweest zijn voor hun gezondheid, maar Hij, die hen geschapen en verlost heeft, liet hen een lange tijd in de woestijn om hen op te voeden, hen te disciplineren en hen juiste gewoonten aan te kweken. De Heer weet welke invloed de vleesvoeding heeft op het menselijk systeem. Hij wil een volk hebben dat in hun fysische verschijning de goddelijke geloofsbrieven draagt, niettegenstaande hun lang verblijf in de woestijn. Een grote fout, die velen begaan is dat zij denken, dat spierkracht afhangt van dierlijk voedsel. Maar de eenvoudige granen, het fruit van de bomen en de groenten hebben al de nodige voedingswaarden die nodig zijn om goed bloed te maken. Dit kan een vleesdieet op zichzelf niet doen .... Wij worden samengesteld uit hetgeen wij eten, en veel vlees eten zal de intellektuele aktiviteit verminderen. Studenten zullen veel meer bereiken in hun studie als zij nooit vlees aanraken. Als het dierlijke in de mens aangewakkerd wordt door vleesvoeding, verminderen de intellektuele machten in proportie. Een religieus leven kan met meer sukses verworven worden en volgehouden als vlees ontweken wordt, want dit dieet wekt op een intense wijze de lusten op, en verzwakt de morele en spirituele natuur. "Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vleesch". Gal. 5 : 17.

Wij moeten tenzeerste pure en reine gedachten aanwakkeren en aankweken, en de morele machten versterken

eerder dan de lagere en vleselijke krachten. Moge God ons helpen om wakker te worden uit onze zelf -toegevende eetlust ! ....

Kankers, tumeurs en besmettelijke ziekten worden grotelijks veroorzaakt door vleesvoeding.

Volgens het licht mij door God gegeven, is de overheersing van kankers en tumeurs grotelijks te wijten aan het leven op dood vlees .... De dood veroorzaakt door vleesvoeding is niet genoeg gekend. Moest dit wel gekend zijn dan zouden wij geen argumenten en verontschuldigingen horen ten voordele van het toegeven aan de lust voor dood vlees. Wij hebben meer dan goede dingen genoeg om de honger te voldoen zonder dat wij lijken op onze tafels brengen, waarmede wij ons menu samenstellen.

Medical Ministry 277 - 78.

De Heer gaf Zijn woord aan het oude Israel, dat, als zij zich strikt aan Hem hielden, en al Zijn eisen vervulden, Hij hen van alle ziekten zou bewaren, zoals deze, die Hij over Egypte gebracht had; maar deze belofte werd gegeven op voorwaarde, dat zij gehoorzaam waren. Waren de Israelieten gehoorzaam geweest aan al de instrukties, die zij ontvingen, en profijt getrokken uit hun voordelen, dan zouden zij een voorbeeld geweest zijn voor de wereld van gezondheid en voorspoed. De Israelieten vervulden Gods doeleinden niet en ontvingen ook de zegeningen niet, die de hunne hadden kunnen zijn. Maar Jozef en Daniel, Mozes en Eliah en vele andere zijn voor ons voorbeelden van het resultaat, bekomen door het juiste plan van leven. Dezelfde getrouwheid heden ten dage zal dezelfde resultaten veroorzaken. Voor ons staat geschreven: "Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, die uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht". Petr. 2 : 9. 0, hoevelen verliezen de rijke zegeningen, die God voor hen in voorraad heeft in gezondheid en spirituele gaven! Er zijn veel zielen, die worstelen om speciale zegeningen te verkrijgen, opdat zij grote dingen zouden kunnen doen. Zij denken, dat zij, om dit te bereiken een angstige strijd moeten doormaken in gebed en smeken. Als deze personen de Schriften onderzoeken in gebed om de uitdrukkelijke wil van God te kennen, en dan Zijn wil volbrengen vanuit het hart zonder enig voorbehoud of zelftoegeving, zullen zij rust vinden. Al het angst geroep en strevingen zal hen de zegeningen niet geven waar zij naar verlangen. Het eigen ik moet tenvolle onderworpen worden. Zij moeten het werk doen dat zich voordoet, de overvloed van genade van God zich eigend makend, die beloofd is aan allen die vragen in geloof.

Counsels on Health 139.

God heeft mij jaren geleden speciaal licht gegeven in verband met het oprichtenvan gezondheidsinstellingen waar de zieken worden behandeld op een gans andere wijze dan dit het geval is in andere inrichtingen van de wereld. Zij moeten gegrondvest en geleid worden op bijbel princiepen, als instrumenten in de hand van de Heer en zij moeten aldus een van de meest doeltreffende middels zijn om het licht aan de wereld te geven. Het lag in Gods doel dat wetenschappelijke kennis zou gebruikt worden, gepaard met morele en spirituele macht en dat zij als getrouwe schildwachten van hervorming zouden optreden in al hun gedragingen. Allen die er aan medewerken moeten hervormers zijn, die respekt hebben voor de princiepen, en die het licht van de gezondheidshervorming zoals zij op ons schijnt als een volk, onderhouden.

God bepaalt dat de inrichtingen die Hij zou oprichten als een baken van licht, van waarschuwing en terechtwijzing zouden schijnen. Hij wil bewijzen aan de wereld, dat een instelling geleid en gevestigd op religieuse basis als een toevluchtsoord voor zieken, kan in stand blijven zonder zijn eigen heilig karakter op te offeren; dat het vrij kon blijven van de afkeurenswaardige kenmerken, die gevonden worden in andere gezondheidsinstellingen. Zij zouden middels uitmaken om grote hervormingen teweeg teweeg te brengen. De Heer openbaarde, dat de bloei van de gezondheidsinstellingen niet moest afhangen van de handigheid van de geneesheren, maar van de gunst van God. Zij moeten gekend staan als instellingen, waar God erkend wordt als de Heerser van het universum, en die onder Zijn speciaal toezicht staan. De bestuurders ervan moeten God eerst, laatst en best maken in alle dingen. En daarin moet de kracht liggen. Als zij bestuurd worden op de manier, die God goedkeurt, dan zouden zij sukses hebben, en zouden vooropgezet worden boven alle andere instellingen van dezelfde soort in de wereld. Groot licht, grote kennis en hoge voorrechten zijn gegeven geweest. En in overeenstemming met het ontvangen licht zal de verantwoordelijkheid zijn van dezen, aan wie de oprichting van deze instellingen toevertrouwd werd....

Het mensenras lijdt wegens zijn overtreding van de wet van God. De Heer wenst, dat de mens ertoe zal gebracht worden de oorzaak van zijn lijden te begrijpen en de enige weg te kennen, om opbeuring te verkrijgen. Hij wenst dat zij zouden zien, dat hun welzijn-fysisch, mentaal en moreel, afhangt van hun gehoorzaamheid aan Zijn wet. Het is Zijn doel dat onze instellingen als lessen tot voorbeeld zouden zijn, de resultaten aantonend van gehoorzaamheid aan de juiste princiepen.

In het voorbereiden van een volk voor de tweede komst van de Heer moet een groot werk volbracht worden door het verkondigen van de gezondheidsprinciepen. Het volk moet onderricht worden in verband met de noodwendigheden van het fysisch organisme en de waarde van een gezond leven zoals onderwezen in de Schriften,dat de lichamen, die God geschapen heeft, aan Hem opgedragen mogen worden als een levende offerande, geschikt om Hem een aanvaardbare dienst te schenken.

Er moet een groot werk volbracht worden voor het lijdend mensdom, door hun lijden te verlichten bij middel van het gebruik van natuurlijke middels, die God verschaft heeft en door hen te onderwijzen hoe ziekten moeten voorkomen door regeling van de eetlust en de passies. Het volk moet aangetoond worden dat de overtreding van de wetten van de natuur een overtreding is van de wetten van God. Zij moeten de waarheid aangetoond worden op fysisch zowel als op spiritueel vlak, dat "de vreze des Heren ten leven zij". Spr. 19 : 23. "Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden". Math. 19 : 17. Leef uit: "mijne wet als de appel uwer ogen". Spr. 7 : 2. Als de geboden van God gehoorzaamd zijn, "het leven degenen, die zij vinden, en eene medicijn voor hun geheele vleesch". Spr. 4 : 22.

6 Test. Church 223 - 25.

VERS 27.

PP 292.