13 Exodus

HOOFDSTUK 13.

VERS 2.

Vele giften en gaven werden door God vastgesteld. Onder het joodse systeem werd het volk onderwezen van een geest van vrijgevigheid te beminnen door de zaak van God in stand te houden en door te voorzien in de behoeften van de nooddruftigen. Voor sommige gelegenheden waren er vrijwillige offeranden. Bij de oogst en de wijnoogst, werden de eerste vruchten van het veld-koorn en wijn en olie - toegewijd als een offerande voor de Heer. Het aren lezen en de hoeken van het veld werden voorbehouden voor de armen. De eerste vruchten van de .wol, als de schapen geschoren werden, van het graan als het koren gedorst werd, werden afgezonderd voor God. Zo was het ook voor de eerst-geborenen van de dieren, en een vezoeningsprijs werd betaald voor de eerst geboren zoon. De eerste vruchten moesten voorgesteld worden voor de Heer in het heiligdom en werden dan toegewijd tot het gebruik van de priesters.

Door dit systeem van welwillendheid zocht de Heer Israel te leren dat Hij in alles de eerste moet zijn. Act of the Apostels 337.

PP 526.

VERS 17 - 22. PP 282.

De Heer wist dat de Filistijnen zich wilden verzetten als de Israelieten hun land zouden doortrekken. Zij zouden zeggen van hen, dat zij van hun meesters in Egypte gestolen hebben en zij zouden met hen oorlog voeren. Alzo door hen op de weg van de zee te brengen, openbaarde God zich als een medelijdende God, zowel als een God van oordeel. 3 Spir. Gifts 230.

VERS 21 - 22.

Het was dit oprechte doel van de wedloop te winnen voor het eeuwig leven dat Paulus wenste geopenbaard te zien in het leven van de gelovigen van Corinthe. Hij wist, dat om het ideaal van Christus te bereiken, zij voor zich een strijd hadden die niet zou ophouden. Hij nodigde hen uit rechtmatig te strijden, dag voor dag, zoekend naar godsvrucht en morele uitmuntendheid. Hij pleitte bij hen alle gewicht opzij te leggen en voorwaarts te streven naar het doel van de perfektie van Christus.

Paulus verwees de Korinthiers naar de bevindingen van oud Israel, naar de zegeningen, die de beloning waren van hun gehoorzaamheid, en naar de oordelen, die volgden op hun overtredingen. Hij bracht in hun herinnering de wonderbare wijze waarop de Hebreeërs uit Egypte geleid werden onder de bescherming van de wolk bij dag en de kolon van vuur bij nacht. Aldus werden zij veilig door de rode zee geleid, terwijl de Egyptenaren, op dezelfde wijze pogend over te steken, allen verzwolgen werden. Hierdoor had God Israel als Zijn kerk herkend. AA 315.

De Heer zal het verkeerd besturen door de ouders niet rechtvaardigen. Heden ten dage voegen honderden kinderen zich in de rangen van de vijand, levend en werkend afgescheiden van de doeleinden van God. Zij zijn ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig; maar de zonde ligt aan de deur van hun ouders. Christelijke ouders, duizenden kinderen sterven in hun zonden wegens het gebrek van hun ouders van wijs het huis te besturen. Als de ouders gehoorzaam waren aan de ongeziene Leider van de legers van Israel, wiens glorie omhuld was in de wolkkolon, dan zou de ongelukkige toestand, die nu bestaat in zoveel families, niet gezien worden. Child Guidance 182.

De zorgeloosheid van de ouders door te falen in het verschaffen van een bediening aan hun kinderen, waar zij de verantwoordelijkheid voor genomen hebben van zij op de wereld te brengen is uitgelopen op ongeteld kwaad, een gevaar uitmakend voor het leven van zoveel jonge mensen en hun nuttigheid grotelijks beperkend. Het is een grote fout van jonge mensen te laten opgroeien zonder een beroep te leren. Vanuit de wolkkolon gaf Jezus richtlijnen doorheen Mozes aan de Hebreeërs, dat zij hun kinderen zouden opvoeden in het werk, dat zij hen beroepen zouden leren, en dat niemand in ijdelheid zou verkeren.

Gij moet uw kinderen helpen, om kennis te verwerven, dat, indien nodig, zij kunnen hun leven in stand houden door hun eigen werk. Gij moet ze leren beslist te zijn in het volbrengen van hun plicht. Child Guidance 355.

God heeft toegelaten, dat er licht scheen van Zijn troon langs gans het levenspad. En een wolkkolon bij dage en een vuurkolon des nachts beweegt zich voor ons als voor het oude Israel. Het is het voorrecht van christelijke ouders heden zoals het voorrecht was van Gods volk van ouds, om hun kinderen met zich mede te voeren naar het Beloofde Land.

Gij wenst dat uw huishouden aan God toebehoort; gij wenst uw familie voor God. Gij wenst ze voor de poorten van de stad te brengen en te zeggen: "Hier ben ik Heer en de kinderen, die Gij mij gegeven hebt". Zij kunnen mannen en vrouwen worden, die volwassen geworden zijn, maar zij blijven uw kinderen; en uw opvoeding enuw waakzaamheid over hen is gezegend geweest door God, tot zij overwinnaars worden. Nu kunt gij zeggen: "Hier ben ik, Heer met de kinderen".

Child Guidance 565.

In het uitbrengen van Israel uit Egypte, openbaarde de Heer Zijn macht en Zijn barmhartigheid. Zijn wonderbaar werk in het feit van hen te bevrijden van de slavernij en Zijn tussenkomst in hun reis door de woestijn, waren alleen ten hunnen gunste. Dit was een leerschool voor de omringende volkeren. De Heer openbaarde zich als een God boven alle menselijke autoriteiten en grootheid. De tekens en wonders die hij uitwerkte voor Zijn volk toonden Zijn macht over de natuur en over de grootsten van dezen, die de natuur aanbaden. God ging doorheen het trotse land van Egypte zoals Hij zal gaan over de aarde in de laatste dagen. Met vuur en tempeest, aardbevingen en dood, verloste de grote IK BEN Zijn volk. Hij toog hen uit het land van slavernij. Deut. 8 : 15; Ps. 78 : 24; Deut. 32 : 9 - 12. Aldus bracht Hij hen tot Zichzelf, opdat zij mochten verblijven als onder de schaduw van de Allerhoogste.

Christus was de Leider van de kinderen van Israel in hun trektocht door de woestijn. Gehuld in de wolkkolon bij dag en in de vuurkolon des nachts, leidde Hij hen. Hij beschermde hen tegen de gevaren van de woestijn, Hij bracht hen naar het beloofde land en in het aanzien van alle naties, die God niet kenden vestigde Hij Israel als Zijn eigen bezit, de wijngaard des Heren.

Aan dit volk werden de orakels van God toevertrouwd. Zij werden ommuurd met de voorschriften van Zijn wet, de eeuwblijvende princiepen van waarheid, gerechtigheid en reinheid. Gehoorzaamheid aan deze voorschriften 36.

maakt hun bescherming uit, want dit zou hen redden van het feit dat ze zichzelf zouden vernietigen door zondige praktijken. En zoals de toren in de wijngaard plaatste God Zijn heilige tempel in het midden van het land. Christ Object Lessons 286 - 88.

Hoe verschillend zou het relaas geweest zijn van de geschiedenis van Israel,een natie zo zeer bevoorrecht door de Heer, als zij de onderrichtingen die hen gegeven werden vanuit de,wolkkolon door de Zoon van de levende God gevolgd hadden. Maar zij volgden niet met ijver de hun gegeven waarschuwingen. Zij onderwezen hun kinderen niet nopens de eisen van God. En de droevige resultaten zijn weergegeven voor ons in het feit van de verwerping van deze natie door God. Zij verwijderden zich zover van de wijsheid van God, dat, als de Grote Onderrichter, Jezus, de Verlosser van de wereld verscheen, zij uitriepen: "Weg met Hem!" De traditie van mensen was hoger in eer gehouden dan de geboden van God. Valse praktijken en menselijke uitvindsels hadden de plaats ingenomen van de reine onderrichtingen van God. Dat wat moest aanzien worden als een deel van hun wezen, werd aanzien als van luttel belang en weinig waarde.

Als Christus in de wereld kwam om ware godsdienst in voorbeeld om te zetten, en om de princiepen hoog te houden, die de harten en de handelingen van de mens moesten beheersen, had bedrog een zo vaste greep op dezen, die een zo groot licht hadden, dat zij niet langer dat licht begrepen, en er niet toe geneigd waren om tradities op te geven voor de waarheid. Zij verwierpen de hemelse onderrichten, zij kruisigden de Heer van Glorie, opdat zij hun eigen gewoonten en uitvindingen zouden kunnen behouden. Dezelfde geest wordt nu geopenbaard in de wereld van vandaag. Mensen staan dwars tegenover de onderzoekende waarheid, opdat hun tradities verstoord zouden worden, en een nieuwe orde van dingen zou ingevoerd worden. Er is voor de mensheid een bestendig blootgesteld zijn aan dwaling, en de mens is van nature geneigd om menselijke ideeën en kennis hoger te schatten, terwijl het goddelijke en het eeuwige niet onderscheiden noch gewaardeerd worden. Counsels on Sabbath School Work. 47 - 48.

Nuttige handenarbeid is een deel van het werk van het evangelie. De grote Onderrichter, gehuld in de wolkkolon, gaf inlichtingen aan Israel, dat iedere jonge mens zou opgeleid worden tot nuttige dienst. Daarom was het de gewoonte bij de Joden, de welstellende zowel als de armere klasse, hun zonen en dochters een nuttig beroep aan te leren, zodat, als er moeilijke omstandigheden ontstaan, zij niet zouden moeten afhangen van anderen, maar in staat zouden zijn te voorzien in hun behoeften. Zij ,mochten onderwezen worden op letterkundig gebied, maar zij moesten ook geoefend worden tot kracht. Dat was een onmisbaar deel van hun opvoeding. Nu ook, zoals in de dagen van Israel, zou ieder jonge mens moeten onderwezen worden in de plichten van het dagelijks leven. Ieder zou moeten een kennis opdoen van een of ander tak van handenarbeid door dewelke, indien nodig, hij een levensbestaan kan verwerven. Dit is essentieel niet alleen als beschutting tegen de wisselvalligheden van het leven, maar voor de invloed die dit werk heeft op de fysische,. mentale en morele ontwikkeling. Zelfs als het zeker zou schijnen, dat iemand het niet nodig zou hebben van handenarbeid te doen voor zijn levensbestaan, toch moet hij geleerd worden te werken. Zonder fysische oefening kan niemand een gezonde constitutie hebben noch een sterke gezondheid. En de discipline van welgeordend werk is niet minder belangrijk tot beveiliging van een krachtige en aktieve geest en een edel karakter. Studenten, die boekenkennis opgedaan hebben zonder kennis te verwerven van praktisch werk kunnen niet gewagen van een evenwichtige opvoeding. De energieën, die hadden moeten gewijd zijn aan bezigheden van verscheidene aard zijn verwaarloosd geworden. Opvoeding bestaat niet alleen in het gebruiken van het brein alleen. Fysische bezigheid is een deel van de oefening voor ieder jong mens. Een belangrijke fase van de opvoeding ontbreekt, als de student niet geleerd wordt hoe zich in te schakelen in het nuttig werk. De gezonde oefening van gans het wezen zal een opvoeding verschaffen die breed is en ruim. Iedere student zou een deel van iedere dag wijden aan aktief werk. Aldus zullen gewoonten van naarstigheid gevormd worden en een geest van zelfvertrouwen aangewakkerd, terwijl de jeugd beschut zal zijn van veel kwaad en verlagende praktijken, die zo dikwijls het gevolg zijn van ijdelheid. En dit staat in verband met het elementair voorwerp van opvoeding; want door het aanwakkeren van aktiviteit, ijver en reinheid, komen wij in harmonie met de Schepper.

Het grootste nut wordt niet gehaald uit oefening die gedaan wordt als spel of louter om de oefening. Er is heilzaamheid in het verblijven buiten en ook doet de oefening goed; maar laat dezelfde hoeveelheid energie gegeven worden voor het volbrengen van nuttig werk, en de heilzaamheid zal veel groter zijn. Er zal zich een gevoel van voldaanheid ontwikkelen, want zulk een oefening brengt met zich een zin voor hulpvaardigheid mede en de goedkeuring van het geweten voor welgedane plicht.

Studenten zouden moeten van onze scholen weggaan met opgevoede bekwaamheid, zodat, als zij moeten op hun eigen bronnen steunen, zij kennis mogen bezitten, die zij kunnen gebruiken en die nodig is voor een suksesrijk leven. Naarstige studie is noodzakelijk, maar ook ijverig hard werk. Spel is niet noodzakelijk. De fysische krachten wijden aan vermaak is niet gunstig voor een wel afgewogene geest. Als de tijd die gebruikt wordt voor louter fysische oefening, die stap voor stap leidt tot overmaat, moest gebruikt worden in het werken in de lijn van Christus, dan zouden de zegeningen van God rusten op de werkers. De discipline voor het praktisch leven, die verworven wordt door fysische arbeid, verbonden met mentale belasting wordt verzacht door de gedachte, dat de geest en het lichaam beter geschikt gemaakt worden voor het werk, dat God bepaald heeft, dat de mens moet doen.

Hoe volmaakter de jonge mens begrepen heeft, hoe hij de plichten van iedere dag van het praktische leven . moet volbrengen, hoe groter zijn vreugde zal zijn dag na dag van te mogen nuttig zijn voor anderen. De geest, die opgevoed wordt om zich te verheugen in nuttig werk wordt verbreed; door oefening en discipline wordt hij geschikt gemaakt tot nut, want hij heeft de kennis verworven die nodig is om de bezitter ervan een zegen te laten zijn voor anderen.

Ik vind geen enkel ogenblik in het leven van Christus, waar Hij tijd besteedde aan het spel of aan vermaak. Hij was de grote opvoeder voor het heden en voor het toekomstig leven, toch ben ik niet in staat geweest om een ogenblik te vinden waar Hij Zijn leerlingen onderwees om zich te begeven aan vermaak om op deze wijze fysische oefeningen te doen. De Redder van de wereld geeft aan eenieder zijn werk en vraagt hem: "Doet handeling totdat Ik kom". Luc. 19 : 13. Door dit te doen wordt het hart warm gemaakt om te ondernemen. Al de krachten van het wezen worden gebruikt om zich in te spannen om te gehoorzamen. Wij hebben een verhevene en heilige roeping. Onderrichter en student moeten rentmeesters zijn van de genade van Christus, en zij

37.

moeten altijd ernstig zijn. Als wij onze scholen inrichten buiten de stad, zullen wij de gelegenheid geven aan de student om zijn spieren te oefenen tot het werk zowel als zijn brein om te denken. Studenten moeten getoond worden hoe zij moeten planten, hoe zij de oogst moeten verzamelen, hoe zij moeten bouwen, hoe zij kunnen aanvaardbare zendingswerkers worden in praktische zin. Door hun kennis in nuttige bedrijvigheden, zullen zij in staat zijn van vooroordelen weg te werken. Dikwijls zullen zij zich zo nuttig kunnen maken, dat de waarheid zal aanbevolen worden door de kennis die zij bezitten.

Counsels to Par. and Teachers 307 - 310.

Ongeveer twee duizend jaar vooraf werd een stem van geheimzinnig belang gehoord in de hemel van de troon van God: "Daarom komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid; brandofferen en offer voor de zonde hebben U niet behaagd, toen sprak Hij: Zie Ik kom om uwen wil te doen, o God!" Hebr. 10 : 5 - 7. In deze woorden wordt de vervulling aangekondigd van het doel, dat verdoken geweest was van alle eeuwigheid. Christus was klaar om deze wereld te bezoeken, en om vlees te worden.

Hij zegt: "Gij hebt Mij het lichaam toebereid". Moest Hij verschenen zijn met de glorie die bij de Vader was voordat de wereld bestond, dan zouden wij het licht niet verdragen hebben van Zijn tegenwoordigheid. Opdat wij het mochten aanschouwen en niet vernietigd worden, werd de maifestatié van Zijn glorie omhuld. Zijn Godheid was bedekt door mensheid, de onzichtbare glorie in de zichtbare mensenvorm. Dit grote doel was voorafgeschaduwd in typen en symbolen. Het brandende bos, waarin Christus aan Mozes verscheen, openbaarde God. Het symbool dat gekozen werd om God voor te stellen was een gewone struik, die schijnbaar geen aantrekkingskracht had. Deze omhulde de Oneindige. De gans barmharige God verschool Zijn glorie in een zeer eenvoudige voorstelling, dat Mozes er kon op zien en leven. Zo was het ook met de wolkkolon bij dag en de vuurkolon des nachts, God had gemeenschap met Israel, Zijn wil aan de mens mededelend, en hem Zijn genade toebedelend. Gods glorie was getemperd, en Zijn majesteit gedekt, dat het zwakke gezicht van een eindige mens deze mocht aanschouwen. Zo moest Christus komen "in ons venederd lichaam" Fil. 3 : 21. in de gelijkenis van een mens. In de ogen van de wereld bezat Hij geen schoonheid dat zij hem konden begeren; toch was Hij de vlees geworden God, het licht van de hemel en de aarde. Zijn glorie was gedekt, Zijn grootheid en majesteit waren gedoken, opdat Hij dicht zou kunnen komen bij de treurige bekoorde mens. God gaf bevel aan Mozes voor Israel: "En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen

wone. "Ex. 25 : 8. En hij verbleef in het heiligdom en het midden van Zijn volk. Doorheen al hun vermoeide tochten doorheen de woestijn, was het symbool van Zijn tegenwoordigheid met hen. Z zette Christus Zijn tabernakel op in het midden van de menselijke legerplaats. Hij trok Zijn tent op aan de zijde van deze van de mens, opdat Hij temidden van ons wonen en ons mocht gewoon maken met Zijn goddelijk karakter en leven.

"En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (getabernakeld) (en wij hebben Zijne heerlijkheid aanschouwd, eene heerlijkheid als des Eeniggeborenen van den Vader) vol van genade en waarheid. Joh. 1 : 14.• Sedert Jezus gekomen is om met ons te wonen, weten wij dat God vertrouwd is met onze beproevingen, en medeleeft met onze droefheden. Iedere zoon en dochter van Adam kan begrijpen dat onze Schepper de vriend is van de zondaars. Want in iedere leestelling van genade, iedere belofte van vreugde,iedere daad van liefde, iedere goddelijke aantrekking voorgesteld en het leven van de Heiland op de aarde, zien wij "God met ons". Deire of Ages 23 - 24.

De shekinah had zich teruggetrokken van het heiligdom, maar in het kind was het beloofde zaad, waarheen het eerste altaar aan de ingang van Eden verwees. Dit was Siloe de gever van vrede. Hij was het die Zichzelf openbaarde aan Mozes als de grote IK BEN. Hij was het die in de wolkkolon en de vuurzuil de leider geweest was van Israel. Hij was het die reeds lang door de profeten voorspeld was. Hij was de Wens van alle naties,

de Wortel en de Spruit van David, en het Licht van de Morgenster. De naam van dat hulpeloos kind, opgeschreven op de rol van Israel, Zichzelf noemend onze broeder, was de hoop van het gevallen mensdom. Het kind voor wie het geld van de verlossing werd betaald, was Hij die het rantsoen voor de zonden van de wereld moest betalen

Desire of Ages 52.

Drie maal op het jaar werden de Joden gevraagd te vergaderen te Jerusalem voor religieuse doeleinden. Omhuld door de wolkkolon, had de onzichtbare Leider van Israel richtlijnen gegeven in verband met deze vergaderingen. Gedurende de gevangenschap van Israel, konden deze niet onderhouden worden; Maar als het volk terug hersteld werd in hun eigen land, werd het onderhouden van deze gedenkdagen eens te meer ingevoerd. Het was Gods doel dat deze jaarfeesten Hem in gedachten zou brengen van het volk. Maar, op enkel uitzoderingen na, hadden de priesters en de leiders van de natie het zicht verloren van dit doel. Hij die deze nationale vergaderingen verordend had en hun betekenis verstond was getuige van hun verderf.

Desire of Ages 447.

In de openbaring van God aan Zijn volk, is licht altijd het symbool geweest van Zijn tegenwoordigheid. Bij het scheppingswoord in den beginne, heeft licht geschenen uit de duisternis. Licht omhuld geweest in de wolkkolon en de vuurkolon, de grote legers van Israel leidend. Licht straalde met vreselijke plechtigheid uit de Heer op de berg Sinai. Licht rustte op het verzoendeksel in het tabernakel. Licht vervulde de tempel van Salomo, bij zijn wijding. Licht scheen op de heuvels van Betlehem, als de engels de boodschap brachten van verlossing aan de wachtende herders. ` God is licht; en in de woorden "Ik ben het licht de wereld", verklaarde Christus dat Hij één is met de Vader, en Zijn verbintenis met het mensenras. Het was Hij, die in het begin veroorzaakte, "dat het licht uit de duisternis zou schijnen". 2 Ex. 4 : 6. Hij is het licht van de zon, de maan en de sterren. Hij was het spirituele licht, dat in symbool en type en profetie geschenen heeft op Israel. Maar het licht was niet allen gegeven aan de joodse natie. Zoals de zonnestralen doordringen tot de uiterste hoeken van de wereld, zo schijnt ook de van Gerechtigheid op iedere ziel.

Desire of Ages 463 - 64.

De Heiland was dezelfde die de Hebreeën onderwezen had vanuit de kolon van wolken en vuur in de woestijn. Hij had hen een gans andere les geleerd, dat hetgeen nu ( in de tijd van Jezus ) het volk ontvangt van de priesters en onderrichters. De barmhartige voorzieningen van de wet strekten zich zelfs tot de lagere dieren, die hun behoeften en lijden niet kunnen uitdrukken in woorden. Richtlijnen werden in die zin gegeven aan Mozes

voor de kinderen van Israel tot dit doel. Zie Ex. 23 : 4 - 5. Desire of Ages.

V66r Zacheus op het gezicht van Jezus zag, was hij begonnen met het werk dat hem liet blijken als een ware berouwvolle man. Vooralleer hij door mensen beschuldigd werd, had hij zijn zonden beleden. Hij had zich overgegeven aan de overtuiging van de Heilige Geest, en hij was begonnen met de onderwijzing van de woorden, die geschreven waren voor het oude Israel zowel als voor onszelf ten uitvoer te brengen. De Heer had lang tevoren gezegd: Zie Lev. 25 : 35 - 37, 17.

Deze woorden werden door Christus zelf gesproken, als Hij gehuld was in de wolkkolon, en het eerste antwoord van Zacheus aan de grote liefde van Christus bestond in het openbaren van liefde voor de armen en de lijdenden.

Desire of Ages 555.

Tot allen,die genezing ontvingen, zegde Christus: "Zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede. Joh. 5 : 14. Aldus onderwees Hij dat ziekte het resultaat was van de overtreding van Gods wet, zowel de natuurlijke als de geestelijke. De grote ellende zou niet heersen in de wereld, moest de mens maar leven in harmonie met het plan van de Schepper.

Christus is de Leider en de Onderrichter geweest van het oude Israel, en Hij heeft hen geleerd, dat de gezondheid de beloning is van gehoorzaamheid aan de wet van God. De Grote Heelmeester, die de zieken in Israel genas had gesproken tot Zijn volk vanuit de wolkkolon, hen mededelend, wat zij doen moesten, en wat God voor hen wilde doen. Zie Ex. 15 : 26. Christus gaf aan Israel definitieve richtlijnen in verband met hun levensgewoonten en Hij verzekerde hen: "En de Here zal alle krankheid van u afweren". Deut. 7 : 15. Als zij aan de voorwaarden voldeden, dan werd de belofte voor hen bewaarheid: "en onder hunne stammen was niemand, die struikelde". Ps. 105 : 37.

Deze les is voor ons. Er moeten voorwaarden vervuld zijn door allen, die de gezondheid willen beveiligen. Allen moeten leren, welke deze voorwaarden zijn. De Heer is niet gediend met onwetendheid in verband met Zijn wetten, hetzij Zijn natuurlijke wetten of Zijn spirituele. Wij moeten medewerkers zijn met God voor het herstel van de gezondheid van het lichaam zowel als van de ziel.

En wij zullen anderen leren hoe zij hun gezondheid kunnen beschermen en bekomen. Wij zullen voor de zieken de remedies gebruiken, die God voorzien heeft in de natuur, en wij zullen hen wijzen naar Hem, die alleen kan herstellen. Het is ons werk aan de zieken en de lijdenden Christus voor te stellen in de armen van het geloof. Wij zouden hen moeten onderwijzen te geloven in de Grote Heelmeester. Wij zouden moeten hand leggen op Zijn beloften en bidden om de openbaring van Zijn macht. De voornaamste essentie van het evangelie is herstel en de HEILAND wenst dat wij de zieken, de hopelozen en de bedrukten vragen zich vast te ankeren aan Zijn kracht. De macht van de liefde lag in al het genezen van Christus, en slechts door deelname aan deze liefde door geloof, kunnen wij instrumenten zijn tot Zijn werk. Als wij verwaarlozen ons vast te klinken in goddelijke verbinding met Christus, kan de stroom van leven-gevende energie niet vloeien in rijke golven van ons naar het volk. Er waren plaatsen, waar de Heer zelf geen machtige werken kon verrichten wegens hun ongeloof. Zo ook nu scheidt ongeloof de kerk van haar goddelijke Helper. Haar greep op eeuwige realiteiten is zwak. Door haar gebrek aan geloof, is God misnoegd en beroofd van Zijn glorie.

Het is als de kerk Christus' werk doet dat zij de belofte heeft van Zijn tegenwoordigheid Desire of Ages 824 - 25.

In latere jaren is mij getoond geweest, dat valse theorieën, die in het verleden aangehangen werden in het geheel niet zijn opgegeven. Als er gunstige omstandigheden komen zullen zij een heropleving kennen. Laat ons niet vergeten dat ieder ding moet geschud worden dat kan geschud worden. De vijand zal sukses oogsten door het geloof van sommigen omver te halen, maar deze die getrouw zijn aan de princiepen, zullen niet geschud worden. Zij zullen op hun stuk blijven staan temidden van beproeving en bekoring. De Heer heeft ons deze dwalingen uitgestippeld; en dezen, die niet onderscheiden daar waar de Satan binnengekomen is, zullen verder geleid worden op het.valse pad. Jezus vraagt ons van waakzaam te zijn en de dingen te versterken die overblijven, die gereed zijn te sterven.

Wij moeten niet in tegenstrijd optreden met deze, die valse theorieën vasthouden. Tegenkanting is zonder nut. Christus redetwist nooit. "Er staat geschreven" is het wapen, dat de Verlosser van de wereld gebruikt. Laat ons vasthouden aan het Woord. Laat aan de Heer en aan Zijn boodschappers toe van te getuigen. Wij weten dat hun getuigenis waar is. Christus heerst over alle werken van de schepping. In de vuurkolon leidde hij de kinderen van Israel, Zijn ogen ziende het verleden, het heden en de toekomst. Hij moet herkend, geëerd worden door allen, die God lief hebben. Zijn geboden moeten een toezichthoudende macht hebben in het leven van Zijn volk. Life sketches of E. G. White 92 - 93.

"Ge zijt", zegt onze Onderrichter, "gekomen op een belangrijke plaats in de geschiedenis van uw werk. Wie zal gekozen worden om verantwoordelijkheden te dragen in de ziekenhuizen bij het begin van het werk? Er mag geen fout gemaakt worden in dit opzicht. Mensen mogen in geen vertrouwenspositie geplaatst worden die niet getest en en beproefd geweest zijn. Mannen en vrouwen, die de wil van God begrijpen moeten gekozen worden - mannen die kunnen onderscheiden welke werk er moet gedaan worden en die het in gebed volbrengen, opdat de fouten van vroeger niet moeten herhaald worden".

"Deze, die als zakenleider aangesteld wordt", zegde Hij, "moet dagelijks door de Heer bestuurd worden. Hij bekleedt een belangrijke plaats en hij moet de nodige hoedanigheden bezitten voor het werk. Hij moet waardigheid en kennis hebben, gepaard gaande met een klaar inzicht hoe hij zijn autoriteit moet gebruiken. Christus moet geopenbaard worden in Zijnleven. Hij moet religieus onderricht kunnen geven en een geestelijke invloed uitoefenen. Hij moet weten om te gaan met geesten, en hij moet zijn eigen geest onder toezicht stellen van de Heilige Geest. Wijsheid moet van zijn lippen vloeien en woorden van opbeurding aan allen met wie hij in kontakt is. Hij moet weten hoe hij fouten kan onderscheiden en recht zetten. Hij is een man die in harmonie kan komen met zijn medearbeiders, een man die aanpassingsvermogen heeft. Hij moet in staat zijn te spreken van de verschillende punten van ons geloof als de gelegenheid zich voordoet. Zijn woorden en handelingen zullen rechtvaardigheid, oordeel en liefde van God openbaren".

Hij die de Isralieten onderrichtte van uit de wolkkolon en hen leidde door de woestijn naar het beloofde Land is onze Leider nu. Wij zijn onder goddelijke leiding, en als wij gehoorzaam zijn aan Gods wetten zullen wij volkomen veilig zijn en zullen uitnemende tekenen ontvangen van Zijn gunst. Brief 325, 1904.

Medical Ministry 169. 39.

PP 298, 311, 316, 366, 389, 396, 429, 504.

Mozes drong erop aan, dat de Heer hem juist de lijn die hij moest volgen in verband met Israel zou aanwijzen,

opdat zijn leringen zo vervuld zouden zijn met wijsheid, dat het volk zijn onderricht mocht ontvangen, en dat hun levenswijze door de Heer mocht goedgekeurd worden, en Hij hen opnieuw als Zijn volk mocht herkennen. Hij pleitte bij God om te vragen hoe het zou bekend zijn dat hij en zijn volk genade zou gevonden hebben in Zijn oog, als Hij niet het teken van Zijn tegenwoordigheid liet rusten op het tabernakel als voorheen, en dat hij voort zou gaan met hun reis te leiden door de wolkkolon bij dag en de vuurkolon des nachts. Dan kon Mozes zijn lastige taak gemakkelijker volbrengen in het leiden van het volk. Want dit teken zou hem bestendig in herinnering brengen, dat er een levende God is, en het zou een verzekering voor hem zijn van Zijn tegenwoorddigheid. Dan kon hij het volk gemakkelijker beinvloeden om over te gaan tot juiste handelingen, zoals hij kon wijzen op de klaarblijkelijkheden van de nabijheid van God met hen.

De Heer willigde de ernstige bede in van zijn dienaar.

3 Spir. Gifts 288.

De Heer leidde de Israelieten doorheen hun doortocht door de woestijn. Als het voor het goed van het volk en de glorie van God was, dat zij hun tenten op een bepaalde plaats zouden opslaan, en daar verblijven, dan toonde God Zijn wil aan hen door de kolon van de wolk die laag rustte over het tabernakel. En zij bleef daar tot God hen opnieuw wilde doen verder trekken.

4 Spir. Gifts-a 10.

Als Josua zich terugtrok uit de legers van Israel, om te mediteren en te bidden om Gods speciale tegenwoordigheid om hem te begleiden, zag hij een man van aangename gestalte, gedost in oorlogsklederen, met getrokken zwaard. Josua kende hem niet als zijnde iemand van de Israelitische legers en hij gaf de indruk niet van een vijand te zijn. In zijn ijver viel hij hem aan, en zegde: "Zijt gij van ons, of van onze vijanden? En hij zeide: Neen, maar ik ben de Vorst van het heir des Heeren, ik ben nu gekomen. Toen viel Josua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad, en zeide tot hem: War spreekt mijn Heere tot zijnen knecht? Toen zeide de Vorst van het heir des Heeren tot Josua; Trek uwen schoenen af van uwe voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilig. En Josua deed alzoo ".

Josua 5 : 13 - 15.

Dit was geen gewone engel. Het was de Heer Jezus Christus, Hij, die de Israelieten geleid had door de woestijn, gehuld in de kolon van vuur des nachts en de wolkkolon bij dag. De plaats werd heilig door Zijn tegenwoordigheid, daarom werd aan Josua bevolen de schoenen van zijn voeten te doen. Het brandende braambol gezien door Mozes was ook een teken van Gods tegenwoordigheid, en als hij naderde om het wonderbare gezicht te aanschouwen, was het dezelfde stem, die hier tot Josua sprak, die ook tot Mozes sprak

Spir. Gifts-a 61.

Deze, die onwetend de rangen van de vijand vervoegen en de woorden van hun religieuse leiders herhalen, op de preekstoel, dat de wet van God niet langer bindend is voor de mens, zullen licht ontvangen om hun dwaling te ontdekken, als zij de klaarblijkelijkheid van het woord Gods willen aanvaarden. Het was Jezus, die in de wolkkolon omhuld was en in de vuurkolom, en Hij gaf speciaal licht, dat de Hebreeërs de wet van God zouden onderwijzen, die gegeven werd als de grondlegging van de aarde gelegd werd, als de morgensterren samen zongen en als de zonen van God juichten van vreugde.

1 Sel. Mess. 315.

De genadetijd is ons gegeven, opdat wij een perfekt karakter mogen ontwikkelen geschikt voor de eeuwigheid. Hoe plechtig is deze gedachte, ouders, dat uw kinderen in uw handen zijn om op te voeden en te oefenen, dat zij een karakter mochten ontwikkelen, dat God zal goedkeuren, ofwel een karakter, waarmede Satan en zijn engelen kunnen spelen als het wensen. Jezus sprak van de wolkkolon en de vuurkolon, en vroeg Zijn volk hun kinderen ijverig de geboden Gods te onderwijzen. Wie gehoorzaamt deze onderrichting? Wie streeft ernaar om hun kinderen aldus te maken zoals God het kan goedkeuren? Wie neemt de gedachte in zijn brein, dat al de talenten en gaven van hun kinderen aan God toebehoren, en zouden moeten gans toegewijd worden in Zijn dienst? Hannah wijdde Samuel toe aan de Heer, en God openbaarde zich aan hem in zijn kindertijd en in zijn jeugd.

1 Sel. Mess. 328 - 19.

Voor sommigen is de kennis van hun ware toestand voor hen verdoken. Zij zien de waarheid, maar bemerken noch haar belang noch haar eisen. Zij horen de waarheid, maar begrijpen ze niet tenvolle, omdat zij hun leven niet gans ermede in overeenstemming brengen aldus niet geheiligd worden door eraan te gehoorzamen. En toch rusten zij als onbekommerd en wel voldaan alsof de wolk bij dag en de vuurkolon des nachts, als het teken van de gunst van God, voor hen uitgaat. Zij belijden God te kennen, maar in hun werken verloochenen ze Hem. Zij aanzien zich zelf als Gods speciaal volk, toch worden Zijn tegenwoordigheid en macht, om te redden tot het uiterste, zelden onder hen geopenbaard. Hoe groot is de duisternis van zulkdanigen! Toch weten zij het niet. Het licht schijnt, maar zij verstaan het niet. Geen groter begoocheling kan de menselijke geest bedriegen dan deze, die hem doet geloven, dat hij juist is, en dat God zijn werken aanvaardt, terwijl zij zondigen voor Zijn Aangezicht. Zij verwarren de vorm van godsvrucht met de geest en de kracht ervan. Zij veronderstellen dat zij rijk zijn, en nietsontbreken, terwijl zij arm, naakt, blind en aan alles gebrek hebben.

1 Test. Ch. 406 - 7.

Eliah's gebed is kort, ernstig, eerbiedig en rechtzinnig. Het gebed is pasopgestegen als er vlammen van vuur uit de hemel dalen op een uitgetekende wijze, gelijk schitterende bliksems, het hout inbrand stekend voor het offer en opslorpend het slachtoffer, het water opnemend en zelfs de stenen van het altaar verterend. De schittering van de glans verlicht de berg en is pijnlijk voor de ogen van de menigte. Het volk van het koninkrijk van Israel, dat niet op de berg is, wacht met belangstelling op dezen die daar verzameld zijn. Als het vuur nederdaalt, zijn zij getuige en zijn verwonderd bij het zien ervan. Het gelijkt op de kolon van vuur aan de rode Zee, die des nachts de kinderen van Israel scheidde van het Egyptische leger. Het volk op de berg buigt zich neder in angst en eerbied voor de ongeziene God. Zij kunnen niet neerzien op het schitterend verterend vuur, gezonden vanuit de hemel. Zij vrezen dat zij verteerd worden in hun afvallig40.

held en zonden, en roepen uit één stem, die weergalmt over de berg en in de vlakte weerklinkt beneden met verschrikkelijke duidelijkheid: "De Heer, Hij is de God; De Heer Hij is de God". Israel is tenlaatse opgewekt en de ogen geopend. Zij zien hun zonden en hoe grotelijks zij God onteerd hebben. 3 Test. Ch. 285.

De zoon van God, ofschoon onzichtbaar voor de vergadering, was de leider van de Israelieten. Zijn tegenwoordigheid ging voor hen uit en leidde al hun reizen, terwijl Mozes hun zichtbare leider was, zijn richtlijnen ontvangend van de engel, die Christus was.

3 Test. Ch. 339.

Het was de Zoon van God, die als een gewapende krijger voor het leger van Israel stond. Het was de Ene, die de Hebreeërs door de woestijn gevoerd had, omhuld in de wolkkolon bij dag en de vuurkolon des nachts. Op de geest van Josua te beindrukken, dat Hij niet minder was dan Christus, de verheven Ene, zegde Hij: "Doe de schoenen van uw voeten". Dan lichtte hij Josua in hoe hij Jericho moest innemen. 4 Test. Ch. 159 - 60.

Het woord van God, als het bestudeerd wordt en gehoorzaamd, zou de kinderen van de mensen geleid hebben, zoals de Israelieten geleid werden door de vuurkolon des nachts en de wolkkolon bij dag. De Bijbel is Gods uitgedrukte wil aan de mens. Het is de enige ware perfekte standaard voor het karakter, en tekent ons de plichten uit in alle omstandigheden van ons leven.

4 Test. Ch. 312.

In de tijd van beproeving die voor ons ligt, zal Gods belofte van veiligheid geplaatst worden over dezen, die het woord van Zijn geduld onderhouden hebben. Christus zal zeggen tot deze getrouwen: "Ga heen, Mijn volk, ga in uwe binnenste kamers, en sluit uwe deuren achter u toe; verberg u als eenen kleinen oogenblik, totdat de gramschap overga". Jes.16 : 20. De Leeuw van Juda, zo vreselijk voor de verwerpers van Zijn genade, zal het Lam Gods zijn voor de gehoorzamen en getrouwen. De wolkkolon, die wraak en verschrikking uitspreekt voor de overtreders van de wet van God is licht en barmhartigheid en bevrijding voor dezen, die Zijn geboden onderhouden hebben. De arm die sterk zal zijn om de rebellen te treffen, zal sterk zijn om de getrouwen te bevrijden. Iedere getrouwe zal zekerlijk verzameld worden: Zie Math. 24 : 31. 6 Test. Ch. 404.

Was ik verwonderd als ikzag dat er mannen waren, die beweerden de waarheid te geloven van deze tijd, gans opgehitst in verband met onderwerpen, die betrekking hebben met de Heer Jezus en met eeuwige belangen? Neen, maar zij schenen wonderlijk opgewonden in verband met de sensatiepolitiek. Sommige bedienaars muntten uit door het weven van deze onderwerpen in hun uiteenzettingen. Zij verwikkelen zich op een prikkelende wijze, door de zijde te kiezen in verband met deze kwesties, waarvoor de Heer hen niet gevraagd had dat zij er de verantwoordelijkheid voor zouden nemen. Deze personen schijnen een grote graad van zelfvertrouwen te bezitten. Maar ze weten zelf niet wat zij juist aan het beweren zijn. Zij weten niet of zij de princiepen verdedigen, die hun oorsprong hebben in de raad van de hemel of in de raad van Satan. De stem van Iemand sprak in grote autoriteit met beslissende zekerheid. Gij weet niet van welk een soort geest ge zijt. Lees de onderrichtingen gegeven door de enig geboren Zoon van God als Hij omhuld was in de wolkkolon. Dan zult gij uw stem noch uw invloed geven aan gelijk welke politiek

Test. Min. 332 - 33.

God heeft Zijn kerk nooit gelaten zonder getuigen. In alle gebeurtenissen van moeilijkheden en beproevingen, van tegenkantingen en vervolgingen temidden van morele duisternis, waardoor de Kerk gegaan is, heeft God mannen die geschikt zijn, die voorbereid zijn om Zijn werk op te nemen in verschillende opzichten, en op het vooruit en naar omhoog te voeren. Door Patriarchen en Profeten openbaarde Hij Zijn waarheid aan Zijn volk. Christus was de onderwijzer van Zijn oud Israel juist zoals Hij dit was als Hij op de wereld kwam gehuld inde klederen van mensheid. Zijn glorie in menselijke vormen verbergend, verscheen Hij dikwijls aan Zijn volk en sprak. met hen van aangezicht tot aangezicht zoals een mens tot zijn vriend spreekt. Hij, hun onzichtbare Leider was in een kolon van vuur of in een wolk gehuld en Hij sprak tot Zijn volk door Mozes. De stem van God werd gehoord door de profeten die Hij aangeduid had voor een speciaal werk en om een speciale boodschap mede te delen. Hij zond hen om dezelfde woorden altijd opnieuw te herhalen. Hij had voor hen een boodschap bereid, die niet overeenstemde met de zienswijze en de wil van de mens, en deze boodschap legde Hij in hun mond en liet ze door hen verkondigen. Hij verzekerde hen dat de Heilige Geest hen taal en uitdrukkingsvermogen zou geven. Hij die het hart kent, zou hen woorden geven waarmede zij het volk konden bereiken. Test. Min. 404 - 5.