Woorden van troost - 11

God vinden
Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de HERE. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Als u tot Mij bidt, zal Ik luisteren. U zult Mij vinden als u Mij zoekt en het oprecht van Mij verwacht. (Jeremia 29:11-13)

God kennen
Vrienden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God. Wie liefheeft, is een kind van God en kent God. Maar wie niet liefheeft, kent God niet; want God is Zelf lief
de. (1 Johannes 4:7,8)

Jezus, Christus kennen
In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Hij was er al voordat God aan de schepping begon. Christus Zelf heeft alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is door Christus gemaakt tot Zijn eer. Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat, is er dank zij Hem. Hij is het hoofd van de Gemeente, Zijn lichaam. Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is Hij de eerste. Want God had besloten met Zijn hele wezen in Zijn Zoon te wonen. (Colossenzen 1:15-19)

De Heilige Geest kennen
Hij heelt Zijn stempel op ons gezet door ons Zijn Heilige Geest in het hart te geven. Daardoor zijn wij verzekerd dat wij bij Hem horen. (2 Corinthiërs 1:22)

Met u is het anders. U doet niet meer uw eigen zin, maar laat u leiden door de Geest; tenminste als de Geest van God in u woont. Als u de Geest van Christus niet hebt, hoort u niet bij Hem. Door de zonde is uw lichaam onderworpen aan de dood. Maar als Christus in u woont, is uw geest levend omdat God u als rechtvaardig beschouwt. Als de Geest van God in u woont, heeft dat ook gevolgen voor uw lichaam. God heeft Jezus uit de dood opgewekt. Wel, doordat 'Lijn Geest in u woont, zal Hij ook uw sterfelijke lichaam levend maken.
(Romeinen 8:9-11)

Zoeken naar

Algemeen