Levende genade

Als we toestaan dat Jezus onze Heer is, verandert hij ons. Gods reddende
liefde verandert ons, als we elke dag met Jezus door hetleven gaan.
De apostel Paulus schreef: ‘Gods genade is openbaar
geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze
en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig
en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop
wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze
redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle
zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol
ijver is om het goede te doen’ (Titus 2:11-14).Wat God wil

God wil nog steeds bij zijn volk wonen. Wij hebben geen tent in de woestijn,
geen prachtige tempel in Jeruzalem, maar we hebben een nog veel
indrukwekkender manier om te weten dat God bij ons is. De grote IK BEN,
de Schepper van het heelal, is bereid om in ons te wonen.

Niet langer is een tent of een tempel van goud, zilver en kostbare stenen
zijn woonplaats, maar een lichaam!
‘Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige
Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat
u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met
uw lichaam’ (1 Korintiërs 6:19, 20).

Hoe God in ons kan wonen, is iets dat we niet kunnen begrijpen. Het is
het mysterie van: ‘Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister’
(Kolossenzen 1:27).

Maar elke man, iedere vrouw, elke jongen en elk meisje – iedereen die Jezus als
Verlosser en Heer hebben aangenomen, weet dat het waar is.
Jezus, is even echt, als onze beste vriend. Hij is onze beste vriend!
Daarom moeten we God eren in alles wat we doen.
Onze lichamen zijn niet alleen levende tempels, het zijn ook levende offerandes,
die wij brengen in lofprijzing en dankzegging aan de Heer wiens
genade ons heeft gered.

‘Met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend,
heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware
eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen
door uw gezindheid te vernieuwen’ (Romeinen 12:1, 2).

We zijn niet alleen elk persoonlijk een tempel van de heilige Geest, maar
het is ook Gods bedoeling dat we gezamenlijk als zijn volk een heilige
plaats zijn waar zijn aanwezigheid zich kan manifesteren. Paulus schrijft:

‘Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw
midden woont? Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen,
want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf’ (1 Korintiërs
3:16, 17).

God wil bij ons wonen–lezing - 2011)

Zoeken naar

Algemeen