Wat geloven wij nu eigenlijk: Bijbelse waarheid of

Wat geloven wij nu eigenlijk: Bijbelse waarheid of Wetenschappelijke fictie?

Vandaag las ik op Facebook twee nieuwsberichten die mij aan het denken zette. Twee nieuwsberichten die aangeven dat het tijd wordt dat gelovigen (en met name christenen) kleur gaan bekennen. Dan heb ik het dus niet de 'gekleurde' pieten vs. de 'zwarte' pieten discussie. Maar iets fundamenteels, iets waar vroeg of laat iedere gelovige mee te maken krijgt. Wat geloof ik nu méér, wat vertrouw ik méér. Dat wat ik lees uit de Bijbel of dat wat ik hoor uit de wetenschap.

Het eerste nieuwsbericht komt uit het computer blad The Examiner (en dit is geen grapje)
Een nieuw apparaat, Thync www.thync.com ), belooft aan haar gebruikers, hen te voorzien in de mogelijkheid om hun geestelijke energie niveau te verhogen of een gevoel te creëren van innerlijke rust, met slechts een beweging van een knop. Het apparaat, dat u aan uw hoofd bevestigd en bestuurt middels je smartphone. Levert op specifieke gebieden van je hersenen elektronische pulsen op, die een verscheidenheid van stemmingswisselingen kunnen veroorzaken, en zou zelfs je concentratievermogen kunnen verbeteren.
Ik hoor sommige lezers al roepen... zo'n apparaat wil ik ook. Maar als Christen, die gelooft in de 'Bijbelse waarheid', moet ik dan voor $299 dollar een apparaat kopen om rust te krijgen? Volgens mijn Bijbel is stress en onrust een probleem van deze maatschappij, die tracht te leven ZONDER Christus. Toen ik leefde zonder Jezus, was mijn leven ook onrust. Kijk maar naar Mat 9:36. Jezus zag de problemen van de mens en had slechts één conclusie: géén Thync, maar een Herder (met een hoofdletter!!!).

Deze maatschappij zoekt rust in de Yoga-klas, met meditatie technieken als Mindfulness. Terwijl Jezus in mijn bijbel zegt;
28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. 29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Mattheus 11:28-30 HSV)

De wetenschap zegt; "plak elektroden tegen je lichaam en je stress verdwijnt als sneeuw voor de Zon". Mijn Bijbel zegt in Jozua totaal wat anders,

7 Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. 8 Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. (Jozua 1:7-8, HSV)

En nee.. ik doe geen pleidooi om wettisch de wet te gaan onderhouden, (we worden immers gered door genade en genade alleen) maar zoals jezus dat zegt: "U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt. (Johannes 5:39-40) Dat is de kern in de hele discussie tussen Bijbelse waarheden en wetenschappelijke fictie. Velen lezen de Bijbel, net zoals men meditatieboeken leest van grote denkers. Noem denkers als Boedha, Karl Marx, etc, etc op. Mensen zetten Jezus op gelijke voetstuk met al die andere denkers. En wat krijg je.. de Bijbel is zomaar een boek, met gedachten uit een ver geleden, die mooie woorden bevat, maar slechts bruikbaar zijn zover ze passen in de context van deze samenleving.

De schepping is tegenwoordig verworden tot een leuk verhaaltje tijdens de vakantie bijbelschool, de zondvloed is slechts een verhaal die past in soortgelijke verhalen uit dezelfde tijdsperiode. Dat God mensen, hun gedrag, hun gewoonte kan veranderen is tegenwoordig vloeken in de kerk (en de samenleving). Ik hoor sommige theologen onlangs roepen dat de wetenschap heeft bewezen dat wat in de Bijbel staat ouderwets is en ingehaald door nieuwe inzichten.

Als christen durf je niet meer hardop en luid te verkondigen wat in de Bijbel staat, want als je gelooft dat Gods Woord waar is, dan ben je in de ogen van deze maatschappij, fundamenteel, egoïstisch, etc. En nu heeft de wetenschap ondervonden dat (gelovige) christelijke kinderen 'slechter' zijn in gedrag dan kinderen die niet geloven. ( http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binn... ). WAT KRIJGEN WE NU!!! Zegt de wetenschap nu dat het beter is om geen relatie met Jezus aan te gaan. Worden christelijke ouders voorgehouden om maar niet over Jezus te praten, omdat het ze 'egoïstisch' maakt? Met als gevolg dat er steeds meer mensen zo'n 'Thync' apparaat op moeten plakken... wat er is niets in deze maatschappij wat ons rust zal geven.. dan geloof in Jezus Christus alleen.. alleen jammer genoeg geloven mensen meer en meer in Wetenschappelijke fictie dan Bijbelse Waarheden.

Ik hoor meteen mensen zeggen... "en de kerk... de kerk zei dat de aarde plat was en zie... de aarde is rond en wij draaien om de zon. Dat heeft de wetenschap bevestigd... schuif je alle wetenschap dan ter zijde?"
Nee, absoluut niet. Maar ik ben ook niet blind voor de realiteit van Gods Woord. Voor mij althans is de Bijbel net zo waar, als het feit dat regen uit de hemel valt op de aard. Net zo waar als de Pluto heel ver weg van de Zon is. De wetenschap is nuttig en leerzaam. Maar als gelovige... dan vertrouw je.. dan volg je... ja.. de Woorden uit dat ene boek, sla 2 Timoteus 3:15-17 eens op na.

Terwijl de trein een lange tijd voor een rood stoplicht stond, las is een artikel over Presidentskandidaat Ben Carson, die ook een gelovig persoon is. In een interview zei Carson gelooft in bepaalde aspecten van Bijbelse geschiedenis en profetie. De uitspraken die hij deed over piramides zorgt voor controverse. Hoe durf je te geloven dat in de tijd van Jozef, ook Piramides waren.

Om echt gehakt van Ben Carson te maken, schreef een voormalig predikant (van dezelfde kerk waar Ben Carson lid van is) een vernietigd artikel. Deze predikant Alex Bryant, besloot 2 jaar geleden... God vaarwel te zeggen, hij wilde een jaar ervaren om Atheïst te zijn. Met andere woorden. Hij besloot een jaar lang te leven zonder God, zonder gebed.. als een experiment. Als het experiment afgelopen was zou hij besluiten teug naar de kerk te gaan of Atheïst te blijven.

U raakt het al (als 7 dagen zonder God je zwakt maakt, wat doet 365 zonder God niet met je?!, hij raakt zijn geloof kwijt. 365 dagen zonder Jezus.. betekent jezelf 365 dagen blootstellen aan wetenschappelijk fictie. Tal van theorieën die je stap voor stap verder weg brengen van Jezus. In plaats dat je de wetenschap gebruikt om verbaasd te raken van de wonderen van God in gans de Schepping. Gebruik men elke gedachtespinsel om het Woord onderuit te halen. En kijk waar het deze predikant heeft gebracht. Als 'aanklager' van de gelovigen. Tjah... wellicht heeft Alex Bryant een Thync nodig of een 'chill-pil'. Of beter nog gebed en een rotsvast vertrouwen in God.

De Bijbel vertelt op diverse plekken dat hoe dichter wij komen bij de komst van Christus het geloof in Bijbelse waarheden zal afnemen en geloof in rare on-Bijbelse wetenschap zal toenemen; "
3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. (2 Timoteüs 4:3-4, HSV)

Mensen zullen gewoon niet willen luisteren naar wat er in de Bijbel staat, betekent het dan, dat christenen hun rotsvast vertrouwen in Jezus en het Woord loslaten, terwille van de wereld. De wetenschap zal nooit begrijpen waarom de Bijbelse Waarheid, voor gelovigen gewoon dé Waarheid is. Afwijken van het woord is noch verstandig of wijs. Ik kan er persoonlijk van getuigen, dat als je gelovig bent je veranderd wordt van denken (Romeinen 12:1,2), je gedachten stil staan bij de Hemelse realiteit in plaats van de aardse onzin (Kolossenzoen 3:1-2). Bedenk de dingen die boven zijn... Teveel kijken mensen, zelfs Christenen niet naar de realiteit van wat ze zien, in plaats van de zekerheden die wij nu niet zien.

Geloof kun je niet uitleggen.. je kunt het alleen geloven. De hoop van de zaken die wij nu niet zien. Hoe is gesteld met jouw hoop. Thync biedt een apparaat voor 299 euro. Alex Bryant geeft ons een leven zonder God. Maar Jezus biedt ons leven, leven in en door het Woord. Een Woord die de wetenschap nooit zou kunnen begrijpen, zoals de Bijbel ons verteld;
18 Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid,maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. (1 Korinthe 1:18 HSV)

Het Woord, beschreven door heilige mannen geïnspireerd door Gods Geest, is geen fabel, maar waarheid. Hoe gek het voor de wereld mag lijken. Het is waar, waar, waar!! Zo waar dat het, het ontdekken waard is. En voor de christen, juist de christen die twijfelt aan de betrouwbaarheid van Gods Woord, zelfs als de aandacht van de media op je gericht is, blijft het herontdekken waard, Herontdek de schoonheid van Gods Woord.

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen