Waarom zijn wij nog steeds hier?

Jezus zei: A@Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij, In het huis mijns Vaders zjin vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want ik ga heen om u plaats te berieden en wanneer ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben.

Dat is goed nieuws, wees niet bevreesd en bezorgd, Ik zal terugkomen. In Openbaring 22: 20 belooft Hij: AJa, ik kom spoedig.@ Hij gaf die belofte ruim 2000 jaar geleden. Adventisten wachten sinds midden negentiende eeuw op de vervulling van deze belofte. De VRAAG is: AWaarom zijn wij nog steeds hier?@

Het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is een van de snelst groeiende protesantse denominaties. Het werkt in 210 van de 240 landen van deze wereld. Het heeft meer dan 12 miljoen leden.werkt in 717 talen, heeft meer dan 41.000 kerken. Dat bekent dat Ahet werk bij gereed is, met maar paar puntjes op de i en Jezus zou elk moment kunnen komen, toch?@

Ik ben band dat de zaken er momenteel anders voor staan. Laten wij eens op een globale schaal beijken. Er wonen 6 miljard mensen op deze aardbol, daarvan zijn 4,3 miljard niet-Christelijk. Van deze niet-christenen zijn 2.7 miljard onbreikt - een term gebruit om aan te geven dat deze mensen geen toegang hebben tot het horen van het evnageli. 2,7 miljard - dat is bijna de helft van de wereld bevolking. Ze hebben nog nooit gehoord van het evangelie, hoe komt dat?

Laten wij eens naar deze wereld kijken op het gebied van religie. Stel je voor dat de wereld een dorp zou zijn van 100 mensen. Alleen 32 van hun zou Christen zijn. 19 zou werelds zijn, 18 Moslim, 13 Hindu, 6 zullen Boedisten zij, 3 zouden Chinees zijn. En 2 zouden behoren tot inheemse stammen. En de overige 7 zouden behoren tot andere vormen van religie. Christenen zijn dus slecht 1/3 van de wereld bevolking. Voor elke Christen zijn er dus twee niet-Christenen. Waar komt de Adventkerk in dit plaatje? Voor elke Zevende-dags Adventist zijn er 149 Christenen die geen Adventistenzijn. Vermenigvuldig dat met 2 en je weet hoeveel niet-christenen er zijn, vergelijken met Zevende-dags adventisten.

Als wij nu de wereld indelen in mensen die toegang hebben tot de evangelieboodschap, komen wij tot de volgende veronderstellingen.
Door evangelisten benaderde groepen zijn voornamelijk Christelijk, en 20 van alle groepen van mensen vallen volgens missiologen als lied van de groep. Niet evangeliseerde groepen zij degene die wonen bij groepen die al gevangeliseerd zin en die toegang hebben tot het evangelie, maar gepresenteerd ineen taal die ze niet kunnen begrijpen.
6% van alle bevolkingsgroepen behoren tot de niet-gevangeliseerde categorie
Niet bereikte groepen zijn groepen die geen toegang hebben tot de boodschap van het evangelie.Wanneer een persoon ziek is in dit land dan kun je de dokter bellen, of je kunt medicijnen kopen bij de apotheek. Dat is goed, omdat er doktoren zijn en apotheken. Maar in deze plaatsen, waar men het geld zelfs heeft, de dokter en de apotheek voor het evangelie is niet beschikbaar. Ze hebben geen toegang tot de boodschap voor het evangelie. Ze hebben geen toegang tot het evangelie, er is geen kerk in hun midden, dus zelfs als ze het wilde weten. Ze hebben niemand om voor te vragen. 54% van alle bevolkingsgroepen behoren tot deze klasse van mensen. Ze hebben nooit de mogelijkheid gehad om het evangelie te horen.

Wat jammerlijk is an deze situatie. Van alle mensen en acties die georganiseerd worden, 90% gaat naar de degene die het Evangelie al ken, terwijl 10% gaat naar de niet evangeliseerde of onbereikte groepen. Dis is wat ik noem een onevenwichtige evangelie distributie. Wanneer de mensen die evangelie al gehoord hebben de boodschap weer weigeren, zijn er mensen die letterlijk sterven door het gebrek aan het woord. Als een persoon het aangeeft. AWaarom zou iemand het evangelie twee keer moeten horen, terwijl sommige het nooit gehoord hebben.@

In een rijke wijk van Manila, waar de beroemde mensen wonen, houdt een van de meeste fortuinlijke mensen een verjaardagsfeest. Om zijn gasten te brengen uit Amerika, charterde hij een grote vliegtuig voor een nachtelijk feest. De fontein die water spoot was nu aan het overstromen met champagne! Terwijl iedereen het dure en exclusieve voedsel zat te genieten dat non-stop geserveerd werd. Waren net aan randen van de wijk een paar kleine sloppenwijken. De mensen die daar woonden hadden nog niet eens 3 maaltijden per dag.

De onevenwichtigheid die geldt voor rijkdom, geldt ook voor spirituele zaken. Terwijl wij hier in de kerk de Bijbel kunnen horen spreken iedereen Sabbat - en vaak wij discussieren over interpretatie, zijn er duizenden, zelfs miljoenen mensen die hongeren en dorsten voor het Woord van God. Waarom zou iemand het evangelie twee maal kunnen horen terwijl er anderen zjn die er nooit van gehoord hebben.

Protestantse missiologen bereken dat er genoeg evangelisatie-mogelijkheden zijn om ieder persoon te bereiken met het evangelie, helaas wordt het steeds herhaald aan menen die her allang gehoord hebben. Ik ben niet tegen het houden van evangelisatie campagnes. Maar hoe vaak hebben wij dan niet gedaan? Zijn er geen andere gebieden waar het nog nooit werd gehouden? Weer, Ik zeg, AWaarom zo iemand het evangelie twee keer moeten horen, terwijl er mensen zijn die het evangelie zelfs niet een keer gehoord hebben.

Het is jammer om te zien dat elke dag, 80.000 mensen sterven die nog nooit het evangelie gehoord hebben. 3.333 elk uur, 56 per minuut. Bijna 1 persoon per minuut. Tegen de tijd dat ik mijn overdenking heb afgerond. 1.960 van de niet bereikte mensen zouden naar hun graf gegaan zijn zonder hoop te hebben op eeuwig leven. Vrienden, waarom zouden wij blijven luisteren naar het evangelie, terwijl er mensen zijn die het nog nooit gehoord hebben.

Johannes 3:16 zegt AWat God had de wereld zo lief,@Hij heeft hij de wereld nog steeds lief vandaag/ wat denkt u vandaag? Houdt God vandaag nog van deze wereld? Hij doet dat gelukkig nog steeds! En dat is waarom in Matteus 28:19,20. Hij nog steeds de opdracht geeft, Aom te gaan en van alle volken Mijn discipelen te maken@

Het hier dus om volken en niet politieke landen, die wij nu hebben. Het komt van het Griekse woord, Ethne, waar wij het woord etniciteit vandaan hebben. Het gebod is dus niet om alle 240 politieke landen te bereiken, maar elke etnische groep in de wereld.

In matteus 24:14 staat er duidelijk dat dit dient te gebeuren voordat Jezus komt.

AEn dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken (ethne), en dan zal het einde gekomen zijn.@ AEn aan alle volken moet eert het evangelie gepredikt worden.@ (Marcus 13:10)Het prediken van de boodschap in elke taal, stam, ras en volk is wat God wil dat gaat gebeuren voordat Hij komt, Geen wonder dat er in openbaring 14:6 staat dat de engel het eeuwigdurende evangelie bij zich had om te prediken aan: AElke taal, stam, volk en natie.

Al deze niet-christelijk bevolkingsgroepen: de seculiere, de moslims, boeddhisten, Hindoes, enz. Dienen allemaal het evangelie te horen op zulk een manier dat ze het of kunnen accepteren of verwerpen.. De genadegave van God.

Het goede nieuws is.. AIedereen die de naam des Heren aanroept zal behouden worden.@ (Rom. 10:14) Is dat niet goed nieuws, toch?
Het spreekt hier niet veel over theologie, het zegt niet dat je dit en dat moet doen om gered te worden. Het zegt alleen maar, AIedereen die de naam van de Here aanroept zal gered wordt.@Weet u waarom? Voor een Moslim om Jezus te beleiden is een grote verandering in zijn of haar theologie. Voor een seculier persoon om Jezus aan te ropen (en niet om de verkeerde reden) is een grote verandering. AIedereen die de naam van Jezus aanroept,@ in alle eerlijkheid, Azal gered worden.

Het probleem is AHoe kunnen ze op de Ene roepen in wie zijn niet gelooft hebben? Hoe kunnen ze geloven als ze niet gehoord hebben? Hoe kunnen ze horen als niemand het gepredikt heeft?@

Denk eraan als de ketting van Verlossing. Je kun alleen g roepen als geroepen bent, je kunt alleen geroepen worden als men gelooft. Je kunt alleen geloven als je het hoort. Je kunt het alleen horen als iemand tot hun preekt.

Toedat iemand daad werkelijk gaat en het evangelie predikt. Totdat iemand zal horen, totdat iemand zal geloven.. Totdat iemand oproep.. Zal niemand gered worden.

Ellen white schreef: Awanneer je hoor dat er duizenden op duizenden zijn die leven in de duisternis van fouten en misinterpretatie wetende dat de dingen die er staan te gebeuren op deze aarde. Hoe kan je genieten van de waarheid en rustig blijven?@Review and Herald, April 1910

Hoe kunnen wij stil zitten terwijl er duizenden mensen elke dg sterven? Als je leeft in een kleine hut bij het ravijn en je ziet duizenden mensen in een enkele rij, lopen en springen tot hun dood, zal je gewoon stil zitten en je handen voor je oren houden zodat je wanhoopskreten niet hoort? Ik denk het niet. Ik denk dat je uit moet gaan en sommige van hen moet overtuigen om niet te springen. Je hebt de morele plicht om niet stil te zitten, terwijl duizenden springen tot hun dood? Dat is precies wat er op dit moment gebeurd met deze wereld. Jij en Ik heb een boodschap die hun kan bevrijden!In een tan in Pampanga, gedurende een van de watersnoden die volgde om de berg Pinatubo uitbraak. De hete lava begon de huizen te overspoelen zelfs tot over de daken heen. De mensen gingen eerst naar de eerste verdieping en begonnen dan op de daken te zitten. Een vriend van mij verteld hoe hij en zijn 2 jonge broers bij elkaar zaten op de dak van hun huis en hoe het lava langzamerhand naar boven kwam. Ze baden vol kracht. Terwijl de lava slechts een paar randen van het dak verwijderd was, zag men een oude man van een ander huis die in wanhoop uit uitriep. De man werd zo bang dat de lava hem zou bereiken dat hij in wanhoop de hete stroom in sprong en hij werd weggevoerd. Om nooit meer terug gezien te worden. Op dat moment stopte de lava met rijzen en mij vriend en zijn broeders werden gered. Hij dacht, als die oude man gewoon gewacht had. Maar in zijn verwarring en angst, niet wetende dat er hoop is, sprong hij de dood tegemoet. Vele mensen zijn desperaat. Hopeloos en hulpeloos. Ze houden vast aan het leven, maar slechts voor een kleine periode. Ze hebben hoop nodig, ze hebben hulp nodig.

Dezelfde nacht, een ander vriend van mij verteld hoe zij, samen met anderen, klomm3n o p het dak van een supermarkt, dat hoger was dan de omliggende huizen. Ze zag een vrouw met een zaklantaarn\ die probeerde de straten en daken te controleren die de straten aan het overvloeden was. Als ze kijk in shock, zakt de vrouwe weg in de hete, lava, roepende om hulp, Terwijl de vrouwe zak, aan het zwaaien met een had, met de zaklantaarn, maar dan zelfs de zaklantaarn zakte weg. Ze schreeuwde en probeerde er desperaat uit te komen. Maar haar had was niet lang genoeg. Op dit moment, vallen er, om zo te spreken, mensen net zo ten prooi aan de dood om dat ze de Here niet kennen.

Diverse evangelisatie groeperingen die opgericht zijn enkel en alleen om deze groep van mensen te bereiken. Maar net als een vriend van mij die een hulpbehoevende vrouw probeerde te helpen, maar het niet lukt, zo zijn ook onze handen vaak te kort. We hebben jou handen ook nodig om hen te bereiken.

We moeten beginnen met de volgende vraag: Waarom zijn wij hier nog steeds? Ellen White schreef er het volgende over: ADe ochtend is omgeven door genade, want als de Meester nu zou komen, zouden velen er niet klaar voor zijn. Gods wil niet is dat er mensen verloren gaan, dat is de reden dat er zolang uitstel van de wederkomst is.@ (getuigenissen, deel 2, pagina 194).

Wij zijn hier nog steeds omdat er nog zoveel mensen zijn die nog niet hebben gehoord van de levens gevende boodschap dat Jezus hun verlosser is. We zijn hier nog steeds omdat er duizenden en miljoenen mensen zijn die moeten horen dat Jezus de prijs heeft betaald voor al hun zonden. We zijn nog steeds hier omdat God net zoveel van hun houd als Hij dat voor ons doet. Hij wil hun de kans geven om gered te worden.

Ellen White zegt; ADoor verspreiden van het evangelie, is het in onze mogelijk, om de Heer Zijn wederkomst te voorspoedigen.@ (Wens der eeuwen p 633)

AIk zal niet de tijd verdoen, wat de boodschap is voor alle naties, alle tongen en volkeren.@(Evangelism p. 697).Op het moment dat de boodschap iedereen bereikt heeft, dan zal Jezus wederkomen. Vanaf het moment dat de laatste groep van mensen het hebben gehoord. Dan zal Jezus niet zeggen: AIk ben nog niet klaar. Mijn woningen zijn nog niet gereed.@Nee, Jezus is niet als de >Filipions=. Voor Filippijnen is een deadline zeker niet dead. Het blijft bewegen. Er is altijd een andere keer. AUw woning is nog niet gereed, ik kom morgen of misschien wel overmorgen.@Hoevelen van jullie geloven dat de woningen in de hemel al klaar zijn? Ik geloof dat de woningen van iedereen die gered zal worden, gereed zullen zijn. Denk jij er niet zo over? Denk jij dat Jezus zolang bezig is om een APlaats voor te bereiden voor jou - een fysieke plaats?@Nee, Jezus is klaar om te komen en om ons nu mee te nemen. Eigenlijk is Hij al klaar voor meer dan 100 jaar op dit moment.

In 1901, schreef Ellen White dit statement: AAls de wil van God werd voldaan door Zijn volk, door de wereld in te gaan en de boodschap van genade te prediken, dan zou Christus gekomen zijn naar de aarde en de heiligen zouden welkom geheten worden in het stad van God.@Evangelism p. 694

Vanaf het begin van 1900, kon Jezus als teruggekeerd zijn en Zijn volk naar de hemel hebben gebracht. Maar de tijd verstreek, en omdat er vele mensen waren die het nog niet hadden gehoord, is Hij nog niet teruggekomen. Je kunt zeggen, AHet is goed dat Hij nog niet gekomen is, want anders wat ik hier niet en had ik geen kans om naar de hemel te gaan!@ Hoe lang wil jij eigenlijk dat de wereld deze verkeerde weg blijft inslaan? Wil je kleinkinderen eerst zien voordat Jezus terugkomt? Hoe lang? Wanneer wil jij dat Hij terugkomt? Wanneer wil jij deze wereld verlaten? Wanneer wil jij huiswaarts gaan?

Iemand merkte eens op dat het onmogelijk is om God werk te voleindigen in deze generatie. Daar ben ik het zeker mee eens. Met de huidige trend, en de vaart waarmee nu alles gaat, verwachten missiologen dat tegen 2025, nog altijd 20% van de wereld nog steeds niet van de boodschap gehoord zal worden. Dat is net het probleem. Wil je dat we doorgaan, Abusiness as ussual@? God wil de wereld op zijn kom zetten door jou wn mij te gebruiken. Hij wil niet dat wij dat doen om eigen kracht. Denk maar eens aan de Eerste Gemeente. Slechts 120 leden, maar omdat zij zichzelf 100% gaven aan God, en dat ze vervuld werden door de Heilige Geest, draaide ze de wereld op zijn kopt! Ze hadden de kracht dat nodig was om te wereld te vertellen over God.

Broeders en zusters, je mag denken, AWat ik doen om het verschil te kunnen maken? Is er wel iets wat ik kan doen?@Ja, zeker weten!

1. Bidden voor zendelingen, vraag de Heer om meer werkers te sturen in Zijn veld. Zendelingen zijn nodig in het buitenland en hier.

2. Bemoedig anderen om meer bezig te houden met zendelingen, ondersteuning of prayer warriors.

3. Ga als een zendeling erop zij het hier of ergens anders. Als het mogelijk is zoek eens een niet bereikte groep, en bereik ze voor Jezus.

4. Ondersteun wie je ook kunt met het bereikten van bepaalde onkerkelijke groepen. Je kan misschien er niet ver uit gaan, maar je degene helpen die er misschien wel op uitgaan een verre plaats op te zoeken. Zendelingen hebben onze steun nodig, zodat ze door kunnen gaan met het verspreiden van het evangelie.

Tenslotte, het is de kracht van de Heilige Geest en het advies aan jou en mij is: AVol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods.@ 2 Petrus 3:12

Hoevelen van jullie aanwezig wil zich overgeven aan de Heer als een instrument in Zijn spoedige Wederkomst, wilt u staan? Laat ons bidden.

Vader, hier staat uw volk voor U. Ze laten zien dat ze mee willen doen - om instrumenten te worden in de voorspoedige Dag van Gdo. Ik bid dat u ze wil gebruiken. Heer, Neem weg elke vorm van egoisme en zelfzuchtigheid. En geef ze in plaats daarvan een overgave om de verloren te bereiken, stuur ze uit als zendeling, stuur ze uit als prayer warriors. Als ondersteuners van zendingsgebieden. Gebruik ze op elke manier dat u kan Heer. En mogen de zendingsgebieden een plek zijn waar het vuur nooit gedoofd zal worden.

In Jezus naam,
Amen

auteur: Abner P. Dizon

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen