Het geheim is de lofprijzing

Wanneer wij in de aanwezigheid van God komen dankbetoon en lofprijzing en dus is mijn boodschap voor vandaag... Ahet geheim is de lofprijzing@

Wilt u meer kracht ontvangen in uw gebedsleven? Wilt u weten hoe u toegang kunt krijgen tot Gods wonderbaarlijker kracht? Heeft u een wonder nodig in uw geestelijk even? Ik wil graag suggereren dat het antwoord LOFPRIJZING is en de vers die ik voor u heb deze ochtend, is Psalm 107,8 Het thema van deze vers wordt 4 keer herhaald binnen dit hoofdstuk. Het is daarom duidelijk dat David wil dat wij appreciëren dat Lofprijzing levens veranderde kracht geeft. Als wij een geest van lofprijzing ontwikkelen in onze levens - zal het ons leven veranderen in een van blijdschap.

In de NBG staat er ADat zij de Here loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen.@ Als alleen meer mensen God zouden losprijzen. Waarom, wat kan lofprijzing voor ons betekenen? Het kan onze omstandigheden veranderen in een leven van lofprijzing en glorie. Alleen wanner dingen slecht gaan zeggen wij, >waarom God, waarom ik? In deze ervaringen, laat God dingen toe om ons te helpen leren Hem meer te vertrouwen. De Heer heeft nog steeds alles onder controle en Hij wil dat wij dagelijks groeien in onze wandel met Hem.

We kunnen zelfs God aanbidden als wij nare dingen meemaken, het zal onze wandel met Hem veranderen. Leren om God te aanbidden in elke situatie leert ons om God kracht te ervaren in een manier dat we nooit zouden kunnen - als wij Hem niet zouden aanbidden. Als wij willen vliegen met vleugelen als dat van een arend, dan dienen wij de tijdens de stormen van ons leven, ons niet neerslachtig laten maken. Velen van ons prijzen God voor Zijn zegeningen, net zoals, APrijs God, ik heb een bonus gekregen deze week.@of AGod heeft mij gebed echt beantwoord vandaag...@en zo praten wij over God zegeningen die hij ons heeft gebracht voor de goede dingen, maar al de slechte dagen komen in onze levens, dan lijkt het ineens moeilijk om te aanbidden.

God prijzen wanneer het minder gaat in onze levens helpt ons te bevrijden van de pijn en verdriet. Het betekent niet dat wij geen pijn zullen ervaren, maar het bevrijd ons van de ketenen van die pijn. De duivel zou kiezen om ons vast te binden in die pijn, maar als wij leren om onze harten uit te storten aan de Heer in momenten dat wij het moeilijk hebben, dan zullen wij ons bevrijd en veilig voelen. Hoe goed is onze God voor ons! We lezen in Jesaja 61:10, AIk verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God@We hebben alle een lied van lofprijzing nodig in ons leven. Jesaja 61:1-3 staat, ADe Geest de Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft: hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te bren aan ootmoedigen om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van welbehagen des Heren en een dag der wraken van God om alle treurenden te troosten, om over de treurende van Sion te beschikken, dat en hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een plating des Heren, tot zijn verheerlijking...@god wil dat wij een vreugdevol volk zijn, vreugde vol in onze levens, onze familie, onze kerk en in de maatschappij.

Weet u dat God een prioriteit stelt in lofprijzing? We kunnen dit vinden in Psalm 67: 5-6: ADat de natiën zich verheugen en jubelen, omdat Gij de volken in rechtmatigheid richt, en de natiën op de aarde leidt. Dat de volken U loven, o God, dat de volken altegader U loven.@ Wij zijn hier om AGod eerst te loven:; in geloof kunnen wij Hem prijzen voor wat wij nog niet kunnen zien. Dus de boer die een zaad plant, prijst God oor de toekomstige oost, erin vertrouwende dat Hij het overvloedig gaat zegenen. Net als de timmerman die God prijst voor hetgeen hij aan het maken is - wordt namelijk een perfect product. Of de leraar die God prijst voor het werk wat hij of zij doet in het leven van de kinderen die zij voor moeten zorgen.

Wij kunnen God prijzen voor alles waar we bij betrokken zijn, om hetgeen wat wij doen - het neemt de focus van onszelf en anderen en plaats het in de wonderbaarlijke Heer alleen - Hij is de degene die al onze problemen oplost. Soms ervaren wij een probleem en zeggen wij; Öh, Heer help mij alstublieft@ Ik zal nooit vergeten dat ik dit gebed dikwijls bad. En elke keer fluisterde God de oplossing in me. Het was niet waar ik naar op zoek was, maar het was de weg die ik nodig heb voor succes.

Het zou beter zijn dat wij in onze uitdagingen zeggen, AHeer ik wil U prijzen voor dit probleem, omdat het mijn gedachten aan het werk zet. Alstublieft Ik vraag u dat u mij uit dit probleem wil helpen, en als hij mij niet help - iemand vinden die mij helpt op te kunnen zien wat de beste oplossing is.@dit zal ons helpen om meer te focussen op God en minder op onszelf. Wanneer wij dit doen, dan zullen wij gelukkiger mensen worden in ons leven. Zelfs de meeste kleine zaken zullen ons niet verontrusten, waarom? Omdat onze focus op Jezus gericht is. Prijzen bevrijd ons om te dienen met kracht!

Koning Jehosaphat hoorde dat drie vijanden zich verenigd hadden om hem aan te vallen. Nu waren zij op de vlakten, nabij de Rode Zee - op weg richt Jeruzalem. Hij viel op zijn gezien voor de Heer in de tempel , en zei tegen de Heer, we hebben niet de middelen niet om te vechten tegen deze vijanden, maar u heeft, en onze ogenzijn op u gericht, mijn God. Wanneer hij in gebed aan het knielen was, sprak de Heer door een van zijn priester en gaf hem een boodschap, AWees niet bevreesd, want de strijd is niet de uwe, maar van de Heer der Heerscharen. En wanneer zij hun legers verzamelde, vertelde de priester tegen hen dat ze God moesten aanbidden. Alle Levieten werden gevraagd om te marcheren voor het Irrealistisch leger.

Dit is een vreemd strijdplan, om de Levieten vooraan de strijdtroepen te plaatsen? Ze begonnen zo Aluid te roepen@ en ze begonnen te zingen en de Heer te prijzen terwijl ze uit Jeruzalem marcheerden en door de smalle weg door het vallei waar de vijanden waren.

Terwijl zij God prijsden, stuurde de Heer afleiding tegen de vijandelijke troepen en zij begonnen elkaar te vermoorden en zo werd de overwinning behaald. Als gevolg hiervan realiseerden dat God had gehandeld namens Israël en dat zij de Israëlieten met rust moesten laten. Ziet u het was Lofprijzing dat het gedaan had. wanneer de mensen God begonnen lof te prijzen met luider stem, handelde God. Wonderbaarlijke lofprijzing geeft ons een duidelijke beeld van onze dierbare God.

Mevr. Pat White
Als wij leren de prijzen, an worden wij meer als Jezus inde manier hoe wij leven. Lofprijzing is ook de sleutel om kracht te ontdekken in het gebed - zelfs overwinning over zonde! Lofprijzing verheft onze geest en bevrijd ons van bondage. Lofprijzing helpt ons om de vijand te wederstaan; het geeft ons kracht om de strijd van morgen om te gaan - maakt niet uit wat de uitdaging zal zijn.

In het prijzen van God - vinden wij de krachten om een Christelijke leven te leven Hoe dicht bij Jezus wilt u komen/ Als wij leren om Hem te rijzen, brengt het ons zelfs dichter bij Hem. Ik wil zo dicht bij Jezus komen zodat er uiteindelijk niets is tussen Hem en mij, is dit ook uw wens.

In Hebreeuwen 13:15 schreef Paulus dat, ALaten wij dan door Hem Gode voortdurend een offer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden.@ Terwijl lofprijzing soms een offer is - verteld de vers ons dat als wij gewillig God prijzen zelfs in onze slechte omstandigheden, dan zal hij onze wonden en littekens veranderen in sterren!
Ik hoe van dat uitspraak. Zie wij hebben allemaal littekens. We hebben allemaal strijd in onze levens - maar Jezus zegt, AKom tot mij, laat mij alles hebben, werp al je zorgen op Hem. Hij zal ons helpen en ons kracht schenken.@Op deze manier, als wij God de glorie geven en wij Hem prijzen voor Zijn goedheid.

De eerste engel boodschap van Openbaring 14 zegt, AVreest God en geef Hem eer.@Deze eer, deze glorie komt van degene die Hem daarvoor Hem Prijzen! Waarom, omdat zij gevuld zijn met de aanwezigheid en kracht van de Heilige Geest. Deze ervaring heeft hun ervaring verander van het gewone alledaagse leven en men komt op een nieuw hoger niveau en nu kunnen ze God de glorie geven. Dit is het leven van lofprijzing, waartoe God ons oproept vandaag.

U weet dat lofprijzing een keuze is - het is ook een manier van leven. We kunnen blijven, morren, murmelen, klagen, kwaad zijn, zoals wij weleens doen, of we kunnen kiezen om dankbaar te zijn tegen God en Hem prijzen dat Hij in het proces is om ons te leren om te groeien i genade. Hij laat beproevingen toe in onze levens. Het doel van de beproevingen is om ons betere mensen te maken, meer genadevolle mensen! Ik weet dat ik dan ook nodig heb.

Ellen White schreef eens, Ade ziel mag dichter tot de Hemel naderen om de vleugelen van lofprijzing en samen zijn met de Hemelse gastheer,@Is dat niet mooi? Een andere mooie gedachtegang komt van het boek Athat i may know Him@, het zegt dat Awanneer onze harten zijn verenigd om onze maker te prijzen - niet alleen in psalmen en lofliederen en geestelijke liederen maar ook in onze levens, dan zullen wij in gemeenschap leven met de Hemel. In zulke een ervaring van een karakter van dankbaarheid die gevonden zal worden in het hart - in het gezin en onze levens. De laat zien wat ware aanbidding is - en God zoekt naar degen die Hem voortdurend willen prijzen, niet uitmakend wat hun situatie mocht zijn.Onze kerk zouden meer gevuld moeten zijn met hoopvolle mensen, vreugde volle en prijzende mensen. E ware geest van lofprijzing maat ons aantrekkelijk naar andere toe. Laten wij kijk naar de mensen kijken in het boek van Handelen. In hoofdstuk 2:36-47 lezen wij dat ze AVoorduren in de tempel waren, God prijzende, wat wat gebeurde er daar? De Heer voeg aan de kerk dagelijks diegene die gered waren.@As wij prijzend menen worden, ware groep aanbidders, zullen andere toe getrokken worden aan Jezus die wij liefhebbend. Zij willen weten wie Jezus is en zij willen weten hoe ze lid kunnen van deze congregatie. Recentelijk hoorde ik van een Adventkerk in Australie. De mensen liepen langs op het voetpad en ze voelden de warmte van Gods liefhebbende aanwezigheid dat ze gewoon van de straat de kerk in kwamen om te aanbidden!

De boodschap in de geschriften is duidelijk, dat wij , ja elk van ons - zij uitverkoren om Hem te prijzen die ons uit de duisternis heeft geroepen in Zijn wonderbaarlijk licht. Als uw echt mensen wilt worden met meer geestelijke kracht in uw leven, dan onthou het volgende. Het geheim is de lofprijzing. Lofprijzing heeft mij geholpen om niet alleen alle dingen te doorstaan, maar het gaf mij ook ware Rust, vrede en het gevoel van God aanwezigheid en het gav een stem om te spreken over mijn God.

Het geheim is de lofprijzing
Door, Australië

Wanneer wij in de aanwezigheid van God komen dankbetoon en lofprijzing en dus is mijn boodschap voor vandaag... Ahet geheim is de lofprijzing@Wilt u meer kracht ontvangen in uw gebedsleven? Wilt u weten hoe u toegang kunt krijgen tot Gods wonderbaarlijker kracht? Heeft u een wonder nodig in uw geestelijk even? Ik wil graag suggereren dat het antwoord LOFPRIJZING is en de vers die ik voor u heb deze ochtend, is Psalm 107,8 Het thema van deze vers wordt 4 keer herhaald binnen dit hoofdstuk. Het is daarom duidelijk dat David wil dat wij appreciëren dat Lofprijzing levens veranderde kracht geeft. Als wij een geest van lofprijzing ontwikkelen in onze levens - zal het ons leven veranderen in een van blijdschap.

In de NBG staat er ADat zij de Here loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen.@ Als alleen meer mensen God zouden losprijzen. Waarom, wat kan lofprijzing voor ons betekenen? Het kan onze omstandigheden veranderen in een leven van lofprijzing en glorie. Alleen wanner dingen slecht gaan zeggen wij, >waarom God, waarom ik? In deze ervaringen, laat God dingen toe om ons te helpen leren Hem meer te vertrouwen. De Heer heeft nog steeds alles onder controle en Hij wil dat wij dagelijks groeien in onze wandel met Hem.

We kunnen zelfs God aanbidden als wij nare dingen meemaken, het zal onze wandel met Hem veranderen. Leren om God te aanbidden in elke situatie leert ons om God kracht te ervaren in een manier dat we nooit zouden kunnen - als wij Hem niet zouden aanbidden. Als wij willen vliegen met vleugelen als dat van een arend, dan dienen wij de tijdens de stormen van ons leven, ons niet neerslachtig laten maken. Velen van ons prijzen God voor Zijn zegeningen, net zoals, APrijs God, ik heb een bonus gekregen deze week.@of AGod heeft mij gebed echt beantwoord vandaag...@en zo praten wij over God zegeningen die hij ons heeft gebracht voor de goede dingen, maar al de slechte dagen komen in onze levens, dan lijkt het ineens moeilijk om te aanbidden.

God prijzen wanneer het minder gaat in onze levens helpt ons te bevrijden van de pijn en verdriet. Het betekent niet dat wij geen pijn zullen ervaren, maar het bevrijd ons van de ketenen van die pijn. De duivel zou kiezen om ons vast te binden in die pijn, maar als wij leren om onze harten uit te storten aan de Heer in momenten dat wij het moeilijk hebben, dan zullen wij ons bevrijd en veilig voelen. Hoe goed is onze God voor ons! We lezen in Jesaja 61:10, AIk verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God@We hebben alle een lied van lofprijzing nodig in ons leven. Jesaja 61:1-3 staat, ADe Geest de Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft: hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te bren aan ootmoedigen om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van welbehagen des Heren en een dag der wraken van God om alle treurenden te troosten, om over de treurende van Sion te beschikken, dat en hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een plating des Heren, tot zijn verheerlijking...@god wil dat wij een vreugdevol volk zijn, vreugde vol in onze levens, onze familie, onze kerk en in de maatschappij.

Weet u dat God een prioriteit stelt in lofprijzing? We kunnen dit vinden in Psalm 67: 5-6: ADat de natiën zich verheugen en jubelen, omdat Gij de volken in rechtmatigheid richt, en de natiën op de aarde leidt. Dat de volken U loven, o God, dat de volken altegader U loven.@ Wij zijn hier om AGod eerst te loven:; in geloof kunnen wij Hem prijzen voor wat wij nog niet kunnen zien. Dus de boer die een zaad plant, prijst God oor de toekomstige oost, erin vertrouwende dat Hij het overvloedig gaat zegenen. Net als de timmerman die God prijst voor hetgeen hij aan het maken is - wordt namelijk een perfect product. Of de leraar die God prijst voor het werk wat hij of zij doet in het leven van de kinderen die zij voor moeten zorgen.

Wij kunnen God prijzen voor alles waar we bij betrokken zijn, om hetgeen wat wij doen - het neemt de focus van onszelf en anderen en plaats het in de wonderbaarlijke Heer alleen - Hij is de degene die al onze problemen oplost. Soms ervaren wij een probleem en zeggen wij; Öh, Heer help mij alstublieft@ Ik zal nooit vergeten dat ik dit gebed dikwijls bad. En elke keer fluisterde God de oplossing in me. Het was niet waar ik naar op zoek was, maar het was de weg die ik nodig heb voor succes.

Het zou beter zijn dat wij in onze uitdagingen zeggen, AHeer ik wil U prijzen voor dit probleem, omdat het mijn gedachten aan het werk zet. Alstublieft Ik vraag u dat u mij uit dit probleem wil helpen, en als hij mij niet help - iemand vinden die mij helpt op te kunnen zien wat de beste oplossing is.@dit zal ons helpen om meer te focussen op God en minder op onszelf. Wanneer wij dit doen, dan zullen wij gelukkiger mensen worden in ons leven. Zelfs de meeste kleine zaken zullen ons niet verontrusten, waarom? Omdat onze focus op Jezus gericht is. Prijzen bevrijd ons om te dienen met kracht!

Koning Jehosaphat hoorde dat drie vijanden zich verenigd hadden om hem aan te vallen. Nu waren zij op de vlakten, nabij de Rode Zee - op weg richt Jeruzalem. Hij viel op zijn gezien voor de Heer in de tempel , en zei tegen de Heer, we hebben niet de middelen niet om te vechten tegen deze vijanden, maar u heeft, en onze ogenzijn op u gericht, mijn God. Wanneer hij in gebed aan het knielen was, sprak de Heer door een van zijn priester en gaf hem een boodschap, AWees niet bevreesd, want de strijd is niet de uwe, maar van de Heer der Heerscharen. En wanneer zij hun legers verzamelde, vertelde de priester tegen hen dat ze God moesten aanbidden. Alle Levieten werden gevraagd om te marcheren voor het Irrealistisch leger.

Dit is een vreemd strijdplan, om de Levieten vooraan de strijdtroepen te plaatsen? Ze begonnen zo Aluid te roepen@ en ze begonnen te zingen en de Heer te prijzen terwijl ze uit Jeruzalem marcheerden en door de smalle weg door het vallei waar de vijanden waren.

Terwijl zij God prijsden, stuurde de Heer afleiding tegen de vijandelijke troepen en zij begonnen elkaar te vermoorden en zo werd de overwinning behaald. Als gevolg hiervan realiseerden dat God had gehandeld namens Israël en dat zij de Israëlieten met rust moesten laten. Ziet u het was Lofprijzing dat het gedaan had. wanneer de mensen God begonnen lof te prijzen met luider stem, handelde God. Wonderbaarlijke lofprijzing geeft ons een duidelijke beeld van onze dierbare God.

Als wij leren de prijzen, an worden wij meer als Jezus inde manier hoe wij leven. Lofprijzing is ook de sleutel om kracht te ontdekken in het gebed - zelfs overwinning over zonde! Lofprijzing verheft onze geest en bevrijd ons van bondage. Lofprijzing helpt ons om de vijand te wederstaan; het geeft ons kracht om de strijd van morgen om te gaan - maakt niet uit wat de uitdaging zal zijn.

In het prijzen van God - vinden wij de krachten om een Christelijke leven te leven Hoe dicht bij Jezus wilt u komen/ Als wij leren om Hem te rijzen, brengt het ons zelfs dichter bij Hem. Ik wil zo dicht bij Jezus komen zodat er uiteindelijk niets is tussen Hem en mij, is dit ook uw wens.

In Hebreeuwen 13:15 schreef Paulus dat, ALaten wij dan door Hem Gode voortdurend een offer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden.@ Terwijl lofprijzing soms een offer is - verteld de vers ons dat als wij gewillig God prijzen zelfs in onze slechte omstandigheden, dan zal hij onze wonden en littekens veranderen in sterren!
Ik hoe van dat uitspraak. Zie wij hebben allemaal littekens. We hebben allemaal strijd in onze levens - maar Jezus zegt, AKom tot mij, laat mij alles hebben, werp al je zorgen op Hem. Hij zal ons helpen en ons kracht schenken.@Op deze manier, als wij God de glorie geven en wij Hem prijzen voor Zijn goedheid.

De eerste engel boodschap van Openbaring 14 zegt, AVreest God en geef Hem eer.@Deze eer, deze glorie komt van degene die Hem daarvoor Hem Prijzen! Waarom, omdat zij gevuld zijn met de aanwezigheid en kracht van de Heilige Geest. Deze ervaring heeft hun ervaring verander van het gewone alledaagse leven en men komt op een nieuw hoger niveau en nu kunnen ze God de glorie geven. Dit is het leven van lofprijzing, waartoe God ons oproept vandaag.

U weet dat lofprijzing een keuze is - het is ook een manier van leven. We kunnen blijven, morren, murmelen, klagen, kwaad zijn, zoals wij weleens doen, of we kunnen kiezen om dankbaar te zijn tegen God en Hem prijzen dat Hij in het proces is om ons te leren om te groeien i genade. Hij laat beproevingen toe in onze levens. Het doel van de beproevingen is om ons betere mensen te maken, meer genadevolle mensen! Ik weet dat ik dan ook nodig heb.

Ellen White schreef eens, Ade ziel mag dichter tot de Hemel naderen om de vleugelen van lofprijzing en samen zijn met de Hemelse gastheer,@Is dat niet mooi? Een andere mooie gedachtegang komt van het boek Athat i may know Him@, het zegt dat Awanneer onze harten zijn verenigd om onze maker te prijzen - niet alleen in psalmen en lofliederen en geestelijke liederen maar ook in onze levens, dan zullen wij in gemeenschap leven met de Hemel. In zulke een ervaring van een karakter van dankbaarheid die gevonden zal worden in het hart - in het gezin en onze levens. De laat zien wat ware aanbidding is - en God zoekt naar degen die Hem voortdurend willen prijzen, niet uitmakend wat hun situatie mocht zijn.Onze kerk zouden meer gevuld moeten zijn met hoopvolle mensen, vreugde volle en prijzende mensen. E ware geest van lofprijzing maat ons aantrekkelijk naar andere toe. Laten wij kijk naar de mensen kijken in het boek van Handelen. In hoofdstuk 2:36-47 lezen wij dat ze AVoorduren in de tempel waren, God prijzende, wat wat gebeurde er daar? De Heer voeg aan de kerk dagelijks diegene die gered waren.@As wij prijzend menen worden, ware groep aanbidders, zullen andere toe getrokken worden aan Jezus die wij liefhebbend. Zij willen weten wie Jezus is en zij willen weten hoe ze lid kunnen van deze congregatie. Recentelijk hoorde ik van een Adventkerk in Australie. De mensen liepen langs op het voetpad en ze voelden de warmte van Gods liefhebbende aanwezigheid dat ze gewoon van de straat de kerk in kwamen om te aanbidden!

De boodschap in de geschriften is duidelijk, dat wij , ja elk van ons - zij uitverkoren om Hem te prijzen die ons uit de duisternis heeft geroepen in Zijn wonderbaarlijk licht. Als uw echt mensen wilt worden met meer geestelijke kracht in uw leven, dan onthou het volgende. Het geheim is de lofprijzing. Lofprijzing heeft mij geholpen om niet alleen alle dingen te doorstaan, maar het gaf mij ook ware Rust, vrede en het gevoel van God aanwezigheid en het gav een stem om te spreken over mijn God.

Auteur: Mevr. Pat White

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen