Regenboog

Een verbazingwekkend feit: Een vleugel van de homo gemeenschap heeft onlangs een nieuw aanval op de Heilige Schrift geopend via de zo genoemde Koningin James Versie van de Bijbel. Een groep anonieme “geleerden” hebben alle belangrijke passages uit de Bijbel bewerkt die de homoseksualiteit betreffen in een poging de homoseksuele leefstijl voor te doen als acceptabel. Het is verbazingwekkend, hoe zij uit de lucht gegrepen nieuwe verzen vervaardigden maar desondanks de onbeschaamdheid hadden om de zuiverheid van de regenboog – het symbool van het verdrag van God – te gebruiken en dit te plaatsen op de cover van deze nieuwe vertaling. Ik noem het “De Grote Regenboog Roof”..

De regenboog – een prachtig symbool van God 's trouw om Zijn beloften te houden – werd gekaapt ! En wij kunnen niet slechts machteloos toezien; wij moeten iets doen!

Dit magnifieke beeld van God Zijn eeuwigdurend verbond met de mensheid werd gekaapt door de LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) gemeenschap en omgevormd tot een symbool van seksuele perversiteit wat duidelijk wordt veroordeeld door God.

Laat er geen misverstand over bestaan – dit is geen incident. Het is een onderdeel van een zorgvuldig georkestreerde campagne om abnormaal seksueel gedrag als normaal te doen lijken en in onze cultuur acceptabel te maken.

De regenboog verschijnt op een nieuwe, blasfemische vertaling van de Bijbel; de schrijvers hebben het de “Queen James Version” (Koningin Jacobus Versie) omdat zij beweren dat Koning James (Jacobus) van de bekende KJV Bijbelvertaling in feite biseksueel was. Hier volgen enkele voorbeelden hoe zij geknoeid hebben met de Heilige Schrift in een poging hun doel te bereiken...

De echte King James versie van Leviticus 18:22 luidt: ''Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging: dat is een gruwel''. SV. “En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het''.NBG. ''Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk''. NBV.
''Thou shalt not lie with mankind as with womankind in the temple of Molech: it is abomination''.

Door het toevoegen van de woorden in de tempel van Moloch – nergens in de Hebreeuwse grondtekst te vinden – laten ze dit vers doen vermoeden dat alleen homoseksualiteit in een heidense tempel verboden is en dat andere bestaande homoseksuele kontakten acceptabel zouden zijn.

Kijk nu naar Romeinen 1: 26-27. “Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende”.

“In wellust voor elkaar” is in de corrupte versie veranderd in “in rituele lust”! Wederom voegen zij de woorden “in rituele lust” toe om het te doen lijken alsof het slechts om afgodendienst zou gaan. In werkelijkheid, is het slechts een andere droevige poging om homoseksuele relaties als normaal te beschouwen. Dit zijn slechts een paar van de verdraaiingen van de Heilige Schrift Het is ongelooflijk. Bedenk de vloek die rust op hen die iets aan Gods Woord toevoegen (Openbaring 22:18-19).

Het huwelijk onder vuur
“Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad” (Jesaja 5:20). Begrijp me niet verkeerd alstublieft. God haat homoseksuelen niet en ik ook niet! Maar zij zijn in dezelfde valstrik gevallen waar Adam en Eva in trapten toen Satan cynisch vroeg, “Heeft God inderdaad gezegd......?”. Dezelfde bedrieglijke geest zit achter de pogingen de definitie van het huwelijk te veranderen. De regering van Obama heeft de tartende positie ingenomen om de bestaande wet op het huwelijk niet te verdedigen. Newsweek magazine noemde Obama “De Eerste Gay President” en beeldde hem af met een regenboog aureool boven het hoofd.

De Grote Regenboog Roof zal doorgaan tenzij wij strijden voor de waarheid en pal staan voor het Woord van God.
Gods Waarheid verandert nooit. Rond Zijn troon is een regenboog. Een teken van Gods liefde ook voor homoseksuelen. (Openbaring 4:3 en Judas 7-9). Het bloed van Jezus kan ook hun zonden bedekken, maar zij moeten berouw tonen en zich afkeren van hun zonden.

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen