28-10: Het gevaar van Rick Warren

Van de website www.backtothebible.nl , van de werkgroep terug naar de Bijbel- las ik het onderstaand artikel over de purpose driven methoden van Rick Warren (predikant Saddleback kerk).
De ontwikkelingen in de Christelijke gemeenschap wordt door diverse Christenen ontdek en verkondigd. (het is dus niet alleen Riley die zich zorgen maakt). Het is verstandig om deze pagina, op printversie uit te printenBeste broeders, zusters, voorgangers en oudsten,

Het Warrenisme (leer van Rick Warren).
Het zal de lezers duidelijk zijn waarom wij dit onderwerp nu gaan behandelen. Mochten sommigen toch nog twijfelen aan het nut hiervan, dan moeten zij wel bedenken, dat het Warrenisme als een stormwind over geestelijk Nederland en België waait. Je loopt bijna achter als je niet de twee studieboeken van Rick Warren gelezen hebt. In veel gemeenten worden "Doelgericht Leven" en "Doelgericht Gemeente" in kringverband bestudeerd en worden de principes uit de boeken direct toegepast. Dat wil niet zeggen, dat alle kruisen uit de kerkzalen weggehaald worden, maar wel, dat er duidelijk drempelverlaging in de verkondiging van de boodschappen plaats vindt. Eind september 2005 vond er in Lelystad een leidersconferentie plaats. Via grote televisieschermen werden de sprekers Rick Warren en Bill Hybles (Willow Creek) in de kerk van de Pijler aan het woord gelaten. Ook waren John Maxwell en Ken Blanchard, wereldbekende managementconsultants, op het scherm. De psychologen Henry Cloud en Jack Groppel sloten de rij van wereldsprekers uit Amerika af. Van Nederlandse zijde waren de predikanten Wigle Tamboer en Orlando Bottenbley als sprekers aanwezig. Er was enorm veel animo van leiders en hun oudsten- teams, er waren ongeveer duizend deelnemers.
Om te voorkomen, dat wij als werkgroep u een vertekend en eenzijdig beeld geven, laten wij meerdere onderzoekers van het Warrenisme aan het woord. Wel moeten wij slechts volstaan met het verwijzen naar deze apologeten (verdedigers van de leer van God), daar er anders geen eind aan deze brief zou komen. Een uitzondering hierop vormt het artikel van drs. Ruud van der Ven. waarmee wij het onderwerp beginnen. Voor de duidelijkheid en leesbaarheid van deze brief geven wij eerst hier een inhoudsopgave:

Inhoud brief nr. 28
1.0 artikel van drs. Ruud van der Ven.
2.0 website van Marc Verhoeven uit België.
3.0 website drs. K. van Berghem.
4.0 website Ary Geelhoed met recensies boeken van Rick Warren.
5.0 standpunten van een Engelse en een aantal Amerikaanse theologen.
6.0 standpunt werkgroep Terug naar de Bijbel.

1.0 artikel drs. Ruud v. d. Ven
In een pakkend betoog neemt Warren zijn lezers mee, om ze een fris en haalbaar alternatief aan de hand te doen voor gemeentegroei. Gaandeweg word je binnengeleid in een weldadig aandoende sfeer, hier en daar wel wat gedurfd, waarin soms rake vragen worden gesteld of voorstellen worden gedaan, onder stevige begeleiding van bijbelteksten. Warren komt in de boeken over als een man die een bijzonder warm hart heeft voor de verloren wereld en voor de gemeente. Bij lezing van de eerste hoofdstukken van Doelgericht leven rezen bij mij enige kritische vragen, maar verder lezend (waarbij ik diverse positief bijbelse zaken tegenkwam) werd ik dusdanig meegenomen in de tekst, dat het door mij heenging: 'Hier is toch niks mis mee?!' Toch was er een ondefinieerbare twijfel ('ergens klopt er iets niet, ik mis iets'). Ik besloot punten op de i te zetten. Bij het lezen van Doelgerichte gemeente kreeg de twijfel handen en voeten.

1.1 Geen oproep tot bekering
Mijn scherpste bezwaar. Bij nauwkeurig lezen blijkt nergens dé essentie genoemd te worden, als het gaat om ongelovigen bij de Here Jezus te brengen: bekering! Ook wordt hét probleem tussen de ongelovige en God niet genoemd: het zondeprobleem. Daarmee wordt hét hoofddoel van Jezus' komst niet genoemd: Hij kwam primair om ons zondeprobleem aan te pakken en op te lossen. In het verlengde hiervan dient de gemeente de ongelovige te confronteren met de grote ernst van diens zondeprobleem. Jezus' centrale boodschap was: 'Bekeert u!' (Mat.4:17, Lc.13:5). Uiteraard is het niet verkeerd, dat mensen bijbelse principes aangereikt krijgen, hoe zij beter om kunnen gaan met stress, financiën, kinderen en huwelijk. Het grote probleem is evenwel, dat ze dan wel een betere levenskwaliteit opbouwen, maar even dood-in-zonden-en-overtredingen blijven. Ef.4:18,19 stelt de Goddelijke diagnose van de mens: geheel verdorven, verduisterd in zijn verstand, vervreemd van het leven Gods, een verhard hart, losbandig en onrein. Een mens is niet geholpen met enige noodverbanden; het mes (kruis) moet zéér diep snijden wil hij niet vallen onder de toorn Gods. De patiënt is slechts gebaat bij het horen van de juiste diagnose, opdat hij naar de juiste therapie kan vragen. Stel dat de arts de patiënt de fatale diagnose onthoudt, en hem alleen enige nuttige tips geeft (dieet, rust, beweging, enige bijbelse tips), dan mag het eindresultaat bekend zijn. De Goddelijke remedie is het evangelie, wat hetzelfde is als 'het woord des kruises' (1Kor.17,18). Met andere woorden, men kan nooit 'het evangelie' verkondigen zonder 'het kruis' te prediken; dus is 'het woord des kruises' 'de kracht Gods tot behoud' (Rom.1:16). Als mensen gered moeten worden van de toorn van God, dan moet dat door het woord des kruises. De vraag mag terecht gesteld worden, wat 'vijf stappen om beter om te gaan met je financiën', 'beter communiceren met je kinderen' en 'omgaan met stress' gemeen hebben met 'het woord des kruises'. De vraag mag bovendien gesteld worden in hoeverre het getuigt van echte liefde voor de verloren mens, als hem/haar de Goddelijke diagnose van zijn/haar hoofdprobleem onthouden wordt. J. Overduin : 'In veel kerken in onze tijd wordt een radicale boodschap van Godswege vermeden (om leegloop tegen te gaan?) en blijft de mens buiten schot. Hij wordt niet gedood en dus ook niet levend gemaakt. Slechts één instrument heeft de macht het mensenhart aan te raken en te veranderen: niet het mensenwoord, maar uitsluitend en alleen Gods Woord (Heb. 4:12,13).'
De ongelovige heeft recht op de juiste diagnose en de juiste therapie. De hele kerkgeschiedenis door zijn de echte dienstknechten van God niet moede geworden mensen te waarschuwen voor het levensgevaar waarin zij verkeerden en de komende oordeelsdag. De onverbloemde prediking van het Woord des kruises was de oorzaak van échte opwekkingen (Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley).
Als een verwaterd evangelie (niet 'het woord des kruises') geen kracht is tot behoud, betekent dat automatisch dat een groot vraagteken geplaatst mag worden bij de opgaaf van de vele 'bekeringen' bij de 'seeker sensitive' (zoekervriendelijke) diensten. Te vrezen valt dat veel 'nieuw-gelovigen' vallen in de categorie, die Jezus noemt in Mat.13:20-22 (deze 'gelovigen' haken direct af zodra er sprake is van vervolging, verdrukking, aanvechtingen, zorg van de wereld en bedrog van de rijkdom).

1.2 Prediking op het niveau van de behoeften van de mens
Prediking op het niveau van behoeften, pijn, interesses: 'De doelgroep laten bepalen wat onze aanpak is', 'De behoeften van de niet-kerkelijken als uitgangspunt nemen' (zie onder meer pag.196,197 van Doelgerichte gemeente).
....Deze aanpak is niet bijbels te verantwoorden. Nergens staat dat God de wereld zó lief had dat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf, om in hun behoeften te voorzien. Jezus preekte geen preek van vervulling van behoeften, maar een preek met een scherpe oproep tot bekering (zie 1.1). Natuurlijk had Hij ook oog voor hun noden (ziekten, honger), maar dat was niet de primaire reden voor zijn komst. Welke preek moeten zijn volgelingen (de gemeente) preken? 'En dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem' (Lc24:47).
....Te vrezen valt dat een op de behoeften van de mens gerichte aanpak geen echte discipelen van Jezus kweekt, die bestand zijn tegen stormen en aanvechtingen, maar verwende misleide 'nieuwgelovigen', waarvan wellicht velen menen wedergeboren te zijn, terwijl dat niet zo is.
Een teken aan de wand is het handoverhand toenemend 'feeling-fine' gevoel als diepste motief voor het kerk zijn in onze tijd.
....De ernstige vraag rijst voor welke Jezus gekozen wordt. Een Jezus die in alle behoeften voorziet? Maar dat is dan wel 'een andere Jezus' (2Kor.11:4).
....Er wordt een verkeerd Godsbeeld gegeven. Als God eenzijdig met name gepresenteerd wordt als 'een God van liefde' doet dit ernstig tekort aan een God die tevens 'rechtvaardig en heilig' is. Het verkeerde idee zou zo wel eens kunnen postvatten, dat 'iedereen er uiteindelijk wel komt' (alverzoening).
Dat Warren er oecumenische ideeën op na houdt blijkt uit het feit, dat hij rooms-katholieken en mormonen kritiekloos over een kam scheert met andere christelijke denominaties. Een zeer grote invloed op Warren's bediening heeft de oecumenische humanistische welvaartsprediker Robert Schuller. Zijn belangrijkste boodschap is, dat niet zonde het probleem van de mens is, maar een laag zelfbeeld, dat gecorrigeerd kan worden door Jezus…over zonde en hel praten is 'zonde'.

1.3 Bezwaar tegen kritiek en dus toetsing
Zeer bedenkelijk is het feit, dat Rick Warren zich fel kant tegen kritiek ('Kies voor bemoediging in plaats van kritiek' op pag.169, dag 21). Dit is geen bijbelse opstelling! Citaat: 'Steeds wanneer ik over een andere gelovige oordeel, gebeuren er direct vier dingen: ik verlies mijn gemeenschap met God, ik breng mijn eigen trots en onzekerheid aan het licht, ik roep Gods oordeel over mezelf af en ik breng de onderlinge gemeenschap van de gemeente schade toe. Een kritische instelling is een heel slechte gewoonte die veel schade aanricht. In de Bijbel wordt Satan 'de aanklager van onze broeders' genoemd…Steeds wanneer wij hetzelfde doen, zijn we zo onnozel het werk voor Satan op te knappen.'
Warren maakt in dit stuk geen enkel onderscheid tussen negatieve en opbouwende kritiek (welke laatste tot stichting van de gemeente is!)
....Hij heeft een grote impact en autoriteit: veel lezers (die de schrik om het hart slaat als ze lezen wat hij zegt over degenen, die kritiek hebben) zouden wel eens op de onbijbelse gedachte kunnen komen, dat alle kritiek 'uit de boze' is, terwijl de Heilige Geest Zelf ons met nadruk opdraagt alles te toetsen en alleen het goede te behouden (1Tes.5:21) en de geesten te beproeven of ze uit God zijn (1Joh.4:1, 1Kor.14:32)! Iemand die deze opdracht verzaakt is ongehoorzaam aan de Heilige Geest! Met een dergelijke zwart-wit-stelling wordt een open deur gegeven voor dwaalleraars en allerlei winden van leer. Iedere christelijke spreker of auteur dient bijbels getoetst en beoordeeld te worden!
....Zijn lezers oproepend niemand te kritiseren of te (ver)oordelen, veroordeelt Warren intussen zelf wel critici en aarzelt zelfs niet, nadat hij eerst vier 'banvloeken' over hen uitgesproken heeft, hen zonder pardon te rekenen tot de partij van 'de aanklager van onze broeders'. Met dergelijke veroordelingen boven het hoofd zal menig criticus het wel laten iets van zich te laten horen.
.... Bedenkelijk zijn de 'covenants' met Rick Warren (pag.13), de overeenkomsten die ieder gemeentelid moet ondertekenen. Deze overeenkomsten houden onder meer in niet te roddelen en de leiders te volgen, daarmee 'de eenheid binnen de gemeente beschermend' (Doelgerichte gemeente, pag.319). 'Covenants' leiden tot binding aan leiders (Rick Warren!) binnen de gemeente, waardoor mensen hun door God gegeven vrijheid in Christus verliezen, en gehoorzaamheid aan mensen (geloften, eden) boven die aan God stellen. Een citaat van Luther: 'De christelijke gemeente heeft het recht en de macht alle leer en elke leraar te examineren (toetsen) en af te zetten. O wee de kerk die daartoe de kracht niet meer heeft.'

1.4 Over het gebruik van parafrase'vertalingen'
Om bijbelteksten dichterbij te brengen gebruikt de schrijver herhaaldelijk parafrases (dit zijn met nadruk geen bijbelvertalingen, maar in eigentijdse taal omgezette bijbelverklaringen [er zit een stuk interpretatie bij]). Het gebruik van parafrases is uitsluitend geoorloofd als de oorspronkelijke inhoudelijke tekst geen geweld wordt aangedaan. Dit is helaas wel het geval bij de door Warren geregeld gebruikte The Message Bible(1993). Enige voorbeelden daarvan uit het boek Doelgericht leven.
Dag 1 op pag.17,18,19
.... 'We bewandelen een doodlopende weg wanneer we met onszelf bezig zijn, maar we hebben een leven vol van vrijheid en mogelijkheden wanneer we onze aandacht op God richten' Rom.8:6 In werkelijkheid wordt in deze tekst gesproken over de gezindheid van het vlees versus de gezindheid van de Geest, dood tegenover leven. Waarom wordt hier niet over zonde gesproken en de dood die de zonde baart?
....'Zelfhulp leidt tot niets, maar door zelfopoffering kunt u uw ik, uw ware ik, ontdekken' (Mat.16:25). The Message Bible heeft de betekenis van Jezus' woorden hier veranderd in een waarbij een persoon zichzelf vindt, een modegril die zijn wortels heeft in de jaren zestig van de vorige eeuw, maar niet in de Bijbel. Het mag heel duidelijk zijn dat Jezus het in de context heeft over eeuwig leven, zelfverloochening, het opnemen van je kruis (zie vers 25-26, niet het vinden van je 'ik', maar het sterven daaraan, zie Rom.6, 1Kor.15:31, 2Kor.4:10, Ef.4:22, Kol.3:9). Wie staat in The Message Bible centraal? De mens, het individu en dus veel minder: Christus.
....'De Bijbel zegt dat Gods doelen doortrokken zijn van zijn wijsheid en dat ze het beste in ons voortbrengen' (1Kor.2:7). Werkelijke context: Paulus schrijft over de (verborgen) wijsheid Gods, die schril staat tegenover de wijsheid van de wereld. Het gaat om de Goddelijke wijsheid, in Christus geopenbaard, ons doorgronden overtreffend, die thans in de nieuwe bedeling bekend is geworden, als nooit tevoren, door God van eeuwigheid voorbeschikt 'tot onze heerlijkheid'. Die wijsheid Gods heeft alles te maken met de kruisiging van de Here der heerlijkheid door de 'beheersers dezer eeuw'. Wat moeten we met de opmerking 'het beste in ons voortbrengen'?
Dag 2 pag. 25
Rom.12:3: 'Alleen aan de hand van wie God is en van wat Hij voor ons doet, kunnen we onszelf goed begrijpen.' Hoe zit het met de bijbelse context?
Dag 12 pag. 101
Fil.3:10: 'Ik ben vastbesloten Hem te leren kennen – het is mijn doel Hem op een steeds diepere en intiemere manier te leren kennen en steeds meer oog te krijgen voor en inzicht te krijgen in wie Hij is, in al zijn pracht en schoonheid.' Hier is de gemeenschap aan zijn lijden en het gelijkvormig mogen worden aan zijn dood compleet uit het beeld verdwenen!
Dag 37 pag. 302
Rom.1:17: 'Het evangelie brengt aan het licht dat de mens in de ogen van God rechtvaardig is op grond van een steeds groeiend geloof.' In werkelijkheid gaat het in deze passage om trots aangaande de geestelijke gaven. Paulus roept hen op 'geen gedachten te koesteren, hoger dan u voegen'. Niets heeft deze passage te maken met een soort formule rondom het begrijpen van onszelf.
Over de Message Bible nog het volgende. In 1Kor.6:9-11 worden woorden als 'echtbrekers' en 'homoseksuelen' weggelaten en een woord als 'misbruiken van de aarde' toegevoegd (passend in Greenpeace jargon). In Kol.2:10 wordt het occulte woord 'horoscoop' toegevoegd: 'Je hebt geen telescoop, microscoop of horoscoop nodig om de volheid van Christus te realiseren, en de leegheid van het heelal zonder Hem…' In Rom.1:26-27 wordt het woord 'liefde' toegevoegd, waardoor aan homoseksuelen een vluchtweg geboden wordt om te persisteren in zonde: 'Seksueel in de war, misbruikten en schonden zij elkaar, vrouwen met vrouwen, mannen met mannen – alles lust, geen liefde.' Zie over het toedoen en afdoen van het Woord van God: Dt.4:2, Spr.30:5-6, Op.22:18-19.

1.5. Wat te denken van… (enige citaten uit Doelgericht leven)
.... 'Dit is méér dan een boek; dit is een gids…' (pag.9). Er is toch slechts één boek, waarvoor dit geldt, GODS WOORD? (Ps.119:105) Zeer gevaarlijk is het als een andere levensgids wordt geproclameerd dan Christus, DE WEG (Joh. 14:6) en DE LEIDSMAN (Heb.12:2)
.... 'Ik draag dit boek aan u op. Al voordat u werd geboren, heeft God dit moment in uw leven gepland. Het is geen toeval dat u dit boek nu in handen hebt' (pag.5). Enige vragen: is dit boek de weg, de waarheid en het leven? Is Rick Warren een (mede)verlosser? Zie Ef.1:4, Ps.139:13-16, Jer.1:5.
.... Het tekenen van een overeenkomst (covenant) met Rick Warren (pag.13). Slechts met één Persoon dienen we een verbond/overeenkomst te sluiten: met Christus (Mat.26:28, Heb.7:22,8:6).
.... Ter verklaring van de keuze voor een reis van veertig dagen: 'De Bijbel maakt duidelijk dat God veertig dagen als een tijdsperiode beschouwt die geestelijke betekenis heeft. Steeds wanneer God iemand voor zijn doelen wilde voorbereiden, nam Hij daar veertig dagen de tijd voor' (pag.9). Hoewel 40 niet zomaar een getal is in de Bijbel, mag het niet overschat worden (op het gevaar af, dat het een soort magisch getal wordt). De door Warren genoemde bewijzen van de grote geestelijke veranderingen die door deze periode van 40 dagen plaatsvonden bij Noach, Mozes, David, Elia en Jezus zijn ongelukkig te noemen. Hét geheim lag bij hen allen in een godvruchtige wandel lang vóór de 40 dagen (om slechts twee voorbeelden te noemen: nog veel meer geestelijke kracht was nodig voor het volharden in de 120 jaar evangelieverkondiging aan de tijdgenoten van Noach; Jezus' gehoorzaamheid aan de Vader was altijd even groot, zowel vóór als tijdens als ná de veertig dagen verzoeking in de woestijn, te weten: 100%).
.... 'De komende veertig dagen zullen uw leven totaal veranderen. Ik raad u dringend aan niet meer dan één hoofdstuk per dag te lezen, zodat u de tijd heeft om na te denken over de implicaties die het hoofdstuk voor uw leven heeft. De Bijbel zegt: 'Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken; dan kunt u ontdekken wat de wil van God is' (pag.10).
Stelt de schrijver zijn boek op het niveau van de Bijbel? (veranderd worden we slechts door 'de vernieuwing van ons denken', Rom.12:2, door het werk van de Heilige Geest en Gods Woord). De dringende raad elke dag één hoofdstuk te lezen komt feitelijk neer op het inruimen van de stille tijd voor het lezen (dit dient grondig te gebeuren: 'U moet dit boek niet alleen maar lezen') van het boek van Rick Warren (in plaats van het lezen van de Bijbel). Komt dit boek in die veertig dagen dan op de plaats van de Bijbel te staan?

1.6 Ter overdenking.
....Misschien zegt men alleen het model van Doelgerichte gemeente, Doelgericht leven over te nemen, en goed uit te kijken, dan nog rijst de vraag wat uiteindelijk het gevolg is van een eenmaal ingeslagen weg van pragmatisme. Een bijbels antwoord: "Keer terug naar de oude paden" (Jer.6:16). Werkt men door het toelaten van een dergelijk model mee aan een Laodicëisch christendom? (Openb.3:14-22)

.... Rick Warren sprak tijdens een van zijn groeiseminars voor voorgangers en kerkleiders over de geweldige invloed van zijn boodschap over de gehele wereld: 'U voegt zich vandaag bij een groep van meer dan 45.000 voorgangers en kerkleiders, die deze conferentie in de afgelopen jaren gevolgd hebben, afkomstig van 42 verschillende landen en behorend tot 63 denominaties.' Veelzeggend is zijn slotgebed: 'Dank U dat er een beweging is, een heimelijke beweging, die onder de radar doorvliegt, welke letterlijk honderden, zelfs duizenden kerken over de gehele wereld verandert.' Dienen bijbelgetrouwe christenen niet bijzonder op hun hoede te zijn voor elk 'geheim' programma, dat bedoelt onder de radar door te vliegen om detectie te verhinderen? Mijn aanvankelijk enigszins positieve inschatting van deze beweging was kennelijk het gevolg van dit radarprocédé.

1.7 Samengevat.
Een alternatief wordt in toenemende mate geproclameerd voor het probleem van de verloren wereld en de kwijnende christelijke gemeentes van de 21e eeuw. Een geweldig initiatief, tenzij dit alternatief inhoudt: een verraad aan het evangelie voor een ander, kruisloos evangelie; geen oproep tot radicale bekering (Gal.1:8, 2Kor.11:4); onverantwoord bijbelgebruik en gebruik van parafrases die zeggen, wat gehoord wil worden; verraad aan de Heer van de gemeente (Mat.16:21-26, zie vooral vers 22,23) voor een andere Jezus, afgestemd op onze behoeften ( 2 Kor.11:4); een knieval voor de tijdgeest, wereldgelijkvormigheid en oecumene (ook rooms-katholieken en mormonen zijn broeders); loyaliteit, misschien wel meer aan mensen b.v. de leider van de gemeente, dan aan God (Hand.4:19); gevaar onder meer door te tekenen overeenkomsten en het opgeven van kritisch, van God gegeven onderscheidingsvermogen. (Hand.4:19)
Gemeenten in deze eindtijd dienen meer dan ooit 'een pijler en fundament der waarheid' te zijn (1Tim.3:15), 'tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is' (Jud.3), 'al de raad Gods te verkondigen' (Hand.20:27), 'de Here Jezus te behagen in plaats van mensen' (Gal.1:10), 'te bewaren wat ons is toevertrouwd' (1Tim.6:20,21, 2 Tim.1:14), het enige juiste evangelie te verkondigen (Gal.1:7,8) en te staan voor de juiste leer (1Tim. 1:3,4:6,16, 2Tim.4:3, Tit.1:9).

Ruud van der Ven, februari 2005
(van opleiding arts en theoloog; huidig werk: pastor, schrijver en spreker)

2.0 Website Marc Verhoeven uit België.
Marc doet al enige jaren onderzoek naar valse leringen in de christelijke wereld en heeft hiervoor een uitgebreide site ontwikkeld. Bij een bezoek aan zijn site zult u een ruime sortering onderwerpen vinden, die u zullen interesseren. Zijn artikelen zijn allemaal in de Nederlandse taal. Meestal heeft hij deze vertaald uit het Engels. Bij deze artikelen zijn er ook een drietal die betrekking hebben op het Warrenisme, wij bedoelen:
"De Doelgerichte Kerk" van Biblical Discernment Ministries.
"De Nieuwe en Verbeterde Kerk" van Let us Reason Together.
"De Kerkgroeibeweging en Doelgerichte Kerk Versus de Bijbel" van James Sundquist.
Geen van deze artikelen geeft een positief beeld van het Warrenisme, integendeel, de samenstellers zijn alledrie bezorgd over de impact die deze nieuwe theologische beweging heeft in Amerika en daarbuiten. De hiervoor genoemde James Sundquist heeft al zijn bezwaren heel overzichtelijk weergegeven in twee kolommen. Hij zet daarbij het Warrenisme links tegenover de waarheid van de Bijbel rechts. Dezelfde schrijver heeft ook een boek gepubliceerd over dit onderwerp met als titel: "Who is driving the Purpose Driven Church?" Samenvattend kunnen wij zeggen, dat de schrijvers van genoemde artikelen het zeer bezwaarlijk vinden, dat de mens in het middelpunt staat van het Warrenisme. Alles wordt aangepast om de onbekeerde mens te behagen, er mag geen negatieve boodschap van de preekstoel verkondigd worden. Een prediking over bijbelse leerstellingen is uit de boze, de prediker moet de actuele noden van de onbekeerde toehoorder ter sprake brengen. Deze noden kunnen zijn pijn, psychologische problemen, verdriet, zorgen, angst, e.d. Zie verder: www.verhoevenmarc.be

3.0 Website drs. K. van Berghem.
In een uitgebreide, informatieve brochure geeft de schrijver zijn standpunt inzake het Warrenisme weer. Hij legt sterk de nadruk op de mogelijke aanwezigheid van New Age elementen in de bediening van Rick Warren. Hij meent hiervoor aanwijzingen te zien in het nieuwe boek van de Amerikaan Smith, een christen, die bekeerd is vanuit de New Age beweging. Smith waarschuwt in zijn nieuwe boek "Deceived on Purpose" de evangelische kerk tegen het Warrenisme. Zie verder: www.oncedelivered.org

4.0 Website Ary Geelhoed met recensies boeken van Rick Warren.
Ook deze apoloog, die ongeveer even lang als de werkgroep Terug naar de Bijbel zijn stem laat horen, heeft het Warrenisme bestudeerd. Hij geeft in twee aparte recensies zijn bevindingen van de beide boeken van Rick Warren weer. Zijn uitgebreide rapportages en conclusies geven geen reden tot juichen over de nieuwe beweging. Zie verder: www.solcon.nl/apgeelhoed/

5.0 Standpunten van een Engelse en een aantal Amerikaanse theologen.
....Dr.Larry Spargimino, Ph.D. van de Southwest Radio Church Ministries schrijft: We hielden onlangs een enquete via onze website met de vraag:
"Wat is uw mening over de beweging de Doelgerichte Kerk?" De uitslag was:
12 % Ik weet niet wat de beweging is.
9 % Ik denk dat het heilzaam is en dat het zielen zal redden.
64 % Ik denk dat het meer schade aanbrengt dan goed doet.
5 % Wij hebben het in onze kerk en het is een succes.
2 % Wij hebben het in onze kerk en het heeft problemen veroorzaakt.
6 % Wij hebben het in onze kerk en het heeft serieuze problemen veroorzaakt.
2 % Niet onder te brengen reacties.

De schrijver eindigt zijn boekje/brochure als volgt: "Ik heb dit boekje geschreven in een poging om de lezers te helpen begrijpen wat de Doelgerichte Kerk inhoudt. Ik heb getracht documentatie te verstrekken van de leraren, commentaren te geven van mijzelf en van anderen. Ik heb geprobeerd naar het Woord van God te verwijzen. Echter, laat mij niet de laatste autoriteit zijn, maar onderzoek deze dingen ook zelf." Zijn brochure is helaas niet vertaald. Zie ook website: www.swrc.com

....Richard Bennett van de Berean Beacon Ministry. Deze Ier is een wederom geboren ex-priester van de rooms-katholieke Kerk. Hij studeerde theologie in Dublin en in Rome en was zeven jaar missionaris in Trinidad. Door het lezen en bestuderen van de Bijbel kwam hij tot bekering. Na het verlaten van de rk-kerk in 1986 heeft hij zich gevestigd in Amerika en is van daaruit zijn huidige Ministry begonnen. Zoals de naam van zijn bediening al aangeeft: Het Baken van Berea, heeft ook hij zich verdiept in het Warrenisme. Zijn slotsom heeft Richard Bennett vervat in een tweedelig artikel. Hij zegt dat Rick Warren een vals evangelie predikt, een evangelie waarin de "goedheid" van de mens centraal staat. In plaats van de lezers te wijzen op hun zondige en verloren staat, spiegelt hij hen een rooskleurig zelfbeeld voor. Daarnaast verlaagt Rick Warren de goddelijke natuur en maakt hij het wezen van God min of meer gelijk aan dat van een mens. Zie verder de website: www.bereanbeacon.org
....Dennis W. Costella, redacteur van het blad Foundation (Fundament) van Fundamental Evangelistic Association in Amerika. Op de website geeft hij een analyse van het boek Doelgericht Leven van Rick Warren. Wij geven hier een deel van zijn conclusie weer: "Het Doelgericht Leven bevat een aantal behulpzame, bijbelse waarheden, maar is niet betrouwbaar om de gelovigen te leiden op een geestelijke reis, die naar waarheid trouw is aan het Woord en de wil van God. Waarom? Omdat Rick Warren de Schrift dikwijls fout interpreteert in zijn eigen voordeel, omdat hij onbetrouwbare, humanistische psychologische principes vermengd met bijbelse waarheden, omdat hij het belang van gezonde doctrines minimaliseert, omdat hij heiliging en bijbelse afscheiding van het kwaad minder belangrijk acht dan liefde en eenheid, omdat hij verwijst naar vijanden van het geloof als positieve toevoegingen aan iemands geestelijke reis en omdat hij in zijn boek heel het Doelgericht Programma promoot. Om deze en andere redenen, kunnen gelovigen het boek het Doelgericht Leven niet vertrouwen en de kerken zouden niet deel moeten nemen aan de 40-dagen Doelgerichte programma's." Zie verder de website: www.fundamentalbiblechurch.org
....David Cloud van de Fundamental Baptist Service heeft op zijn website een soortgelijk artikel over het Warrenisme van de hiervoor genoemde schrijver Dennis W. Costella geplaatst. Wij verwijzen hiernaar om aan te geven, dat ook binnen de gelederen van de baptisten bedenkingen zijn. Zie verder website: www.wayoflife.org
....Merv Tucker in een artikel op de website van Moriel Ministries in Engeland. Hij analyseert vrij uitvoerig de bewering van Rick Warren, dat God in de Bijbel steeds een periode van veertig jaar gebruikte om iemand iets te leren. Zijn conclusie is negatief. Daarna bekijkt hij op zelfde zorgvuldige wijze de bijbelse ondergrond van de eerste acht dagen in het boek van Rick Warren. Ook deze conclusie is negatief. Aan het eind zegt hij: ""Ik zou dit boek niet aanbevelen. Ik weet dat er mensen zijn, die vinden dat deze analyse kritisch en liefdeloos is, dat er ook goede dingen in de Purpose Driven Life staan. Er zullen ook mensen zijn, die zeggen dat wij niet mogen oordelen, ik moet toegeven, dat dit zo is (b.v. Rom.14:13). Deze bijbelverzen gaan echter niet over oordelen inzake doctrines, valse leraren of valse profeten. In feite spreekt het Nieuwe Testament twee keer zoveel over verkeerde leer, als over verkeerd gedrag. Waarom? Omdat verkeerde leer leidt tot verkeerd gedrag. Paulus noemt zelfs namen van hen die zich schuldig maken aan verkeerde leer, zie bv. 1Tim.1:20, 2Tim.2:17-18, 2Tim.4:14. Paulus zegt in Gal.1:8-9 : "Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, (u) een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen wij ontvangen hebben, die zij vervloekt." Het meest liefdeloze dat wij kunnen doen is de mensen niet waarschuwen tegen valse leringen."" Zie verder website: www.moriel.org

6.0 Standpunt werkgroep Terug naar de Bijbel
Geen van de hiervoor genoemde apologeten (verdedigers van de leer van God) staat positief tegenover het Warrenisme. Wij als werkgroep zijn geschrokken van de invloed van deze leer en van de snelheid, waarmee het Warrenisme zich verbreid heeft. De ongelovige mens wordt "lekker gemaakt" om te gaan geloven door bestudering van de veertig dagen in het boek Doelgericht Leven van Rick Warren. Voor de lezers, die het boek niet kennen of gelezen hebben klinkt dit misschien wat raadselachtig. Rick Warren legt in zijn boek uit hoe de lezer doelgericht kan leren leven door zijn adviezen op te volgen. Hij neemt hiervoor veertig aparte hoofdstukjes, die hij nummert door middel van dag één tot dag veertig. De tijd van veertig dagen is volgens hem ook de tijd, die God gebruikt in de Bijbel om personen iets te leren. Bij nadere bestudering van zijn voorbeelden als bewijs hiervoor, blijkt hij de plank nogal mis te slaan en wordt een periode van veertig dagen in de Bijbel bijna nergens als zodanig aangeven. Deze veertig dagen periode is louter een vroom verzinsel van de schrijver om zijn boek een christelijker aanzien te geven. Wij willen het standpunt van de werkgroep nu verder uiteenzetten door een aantal hoofdpunten onder elkaar te zetten en er in het kort op in te gaan
.
6.1 Waar haalt Rick Warren zijn wijsheid vandaan?
Natuurlijk uit de Bijbel, zullen de voorstanders zeggen en hijzelf zal dat voluit beamen. Zijn boeken staan vol bijbelteksten en hij gelooft in de Bijbel als het Woord van God. Dus wat willen jullie nog meer? Als werkgroep met de naam Terug naar de Bijbel, willen wij inderdaad meer. Want Rick Warren geeft in zijn twee boeken geen bijbelstudie, maar een eigen studie. Hij neemt geen bijbelgedeelte en legt aan de hand van dat gedeelte uit wat de lezer moet gaan doen. Neen, hij vertelt de lezer hoe hij over iets denkt en geeft dan aan welke teksten men moet lezen om zijn mening te staven. Bijna alle teksten die in zijn boek staan, zijn daarvoor uit de context gehaald (uit het verband gerukt) om zijn ideeën en mening kracht bij te zetten. Deze manier van bijbelgebruik is in de theologie niet geoorloofd. Welvaartspredikers als Bennie Hinn, Morris Cerullo, Kenneth Copeland, Rodney Howard-Browne gebruiken dezelfde methode en maken hun toehoorders van alles wijs.
Wat nog meer verontrust, is het feit dat Rick Warren in zijn boeken een beroep doet op meerdere bijbelvertalingen. Hij gebruikt er maar liefst 15 verschillende, waaronder parafrasevertalingen. Dit zijn geen echte vertalingen als bijvoorbeeld de Statenvertaling, de NBG vertaling of de NBV vertaling. Het zijn "hulpbijbels" zoals Groot Nieuws en het Boek. Omdat deze parafrasevertalingen gemaakt zijn om een tekst te verduidelijken en dus vol staan met meningen van de makers, zijn deze niet geschikt om in diensten te gebruiken als vervanging van de Bijbel. Rick Warren heeft daar geen probleem mee. In zijn ogen moet je het de toehoorders zo gemakkelijk mogelijk maken en dus adviseert hij het gebruik van parafrasevertalingen. Los van het feit, dat wij dit een onderschatting vinden van het intellectuele vermogen van de toehoorders, keuren wij het gebruik van parafrasevertalingen in de diensten af. In de praktijk zal bijna niemand tijdens de diensten verschillende vertalingen bij zich hebben en kan men niet meelezen of nalezen wat de prediker zegt. Toch worden wij in de Bijbel geacht niet alles wat gezegd wordt klakkeloos aan te nemen, maar het te onderzoeken.(1Tes.5:19,20) Technisch gezien hebben verschillende gemeenten dit genoemde probleem ondervangen door gebruik te maken van beamers, waarbij de teksten, die de prediker gebruikt op een groot scherm verschijnen tijdens de prediking. Een nadelig gevolg hiervan is dat er een zekere "luiheid" optreedt bij de kerkgangers, men hoeft geen eigen Bijbel meer mee te brengen, want alles wordt toch gebeamd.

6.2 Wie heeft Rick Warren opgeleid?
Als jouw mening zo'n grote invloed heeft op lezers en toehoorders, dan moet je toch wel een geweldige theologische opleiding genoten hebben. Dit geldt des te meer daar zijn volgelingen uit tienduizenden voorgangers en oudsten bestaan. Deze zullen toch niet zomaar een persoon nalopen? In 1980 studeerde Rick Warren af aan de Southwestern Baptist Theological Seminary in Fort Worth in Texas en is dus baptisten predikant. Direct na zijn opleiding is hij verhuisd naar Californië waar hij de inmiddels beroemde Saddleback Church begonnen is. Deze kerk werd in 1995 door de baptisten tot de kerk van het jaar gekozen o.a wegens de snelle groei met duizenden leden. Heeft nu de voorganger de snelgroeimethode geleerd tijdens zijn eerdergenoemde theologische opleiding of heeft hij deze methode ergens anders vandaan? Was het een goddelijke openbaring, die hem ten deel viel en hem opdroeg deze methode toe te passen? Neen, er zat niets geestelijks bij, dan dat hij heel graag wilde dat zijn nieuwe kerk zou groeien en vol zou zijn met buitenkerkelijken. Hier is uiteraard niets mis mee en het is zelfs een loffelijk streven.
Waar wij echter vraagtekens bij zetten, is de wereldse/zakelijke methode die Rick Warren zich aanleerde om zijn doel te bereiken. Hij ging o.a. te rade bij ongelovige managementtrainers voor de organisatie en ongelovige verkooptrainers voor het bereiken van de klanten. De klanten zijn in dit geval ongelovigen, die hij moest verleiden om zijn product, het evangelie te accepteren. Tot ieders grote verwondering slaagde de baptistenpredikant buitengewoon met deze aangeleerde methode. Zijn kerk stroomde vol en zijn organisatie liep perfect. Wegens dit succes vond hij het nodig en werd gevraagd, om ook andere voorgangers zijn methodes te leren. Ook hierin was hij zeer succesvol. Letterlijk vele duizenden kwamen op zijn conferenties en seminars af, en namen gretig zijn methodes over. En dit gaat nog zo door tot op de huidige dag. Wie durft nu tegen zo'n succesvolle predikant iets in te brengen? Het werkt toch, de getallen liegen er niet om, dus moet het wel bijbels en geestelijk goed zijn?! Of zien wij soms iets over het hoofd?

6.3 Het evangelie van Rick Warren is geen klare wijn.
Als de boodschap van de Saddleback Kerk de ongelovige toehoorders bereikt, dan is er al heel wat water toegevoegd. Alle onaangename zaken als zonde, heiliging, gehoorzaamheid aan God, zijn eruit gezeefd. Er wordt niet meer gesproken over leerstellige zaken, maar alleen over de persoonlijke noden die de ongelovigen hebben. Door middel van enquêtes moeten de predikers deze noden te weten komen. De gedachte hierachter is, dat de buitenkerkelijken het hierdoor gemakkelijk vinden om binnen te komen. Daarom moeten ook alle dingen die hen zouden storen weggelaten worden. Vandaar dat sommige kerken het kruis uit de kerkzaal verwijderen. Nu is dit laatste geen halszaak, want een kerk kan ook functioneren zonder kruis in de zaal. Wel is het tekenend dat sommige kerken het kruis als een mogelijke aanstoot beschouwen, terwijl Paulus juist zegt: "Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek." Rom.1:16 en in de brief van Galaten het volgende schrijft: "Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld." Gal.6:14

6.4 Vriendschap en waardering voor dr. Schuller.
Een bijzondere toevoeging aan de evangeliewijn van het Warrenisme is het psychologische begrip eigenwaarde. Gezien Rick Warren regelmatig de seminars van dr. Schuller heeft bezocht en op goede voet staat met de bekende prediker, wekt dit geen verbazing. Ook dr. Schuller is een succesvolle prediker en trekt over de hele wereld zo'n 60 millioen kijkers naar zijn Hour of Power uitzendingen. Hij is ook degene die het woord zonde tijdens de diensten niet wil noemen. Integendeel, dr. Schuller vindt dat de ergste zonde is, om een mens een zondaar te noemen. Het denigreert de mens en verzwakt zijn eigenwaarde. Dit laatste is volgens dr. Schuller al een paar eeuwen verkeerd verkondigd en moet nu rechtgezet worden. Hij noemt dit een Nieuwe Reformatie, dit in vergelijking met de Reformatie van Luther en Calvijn. Dus wat deze godsmannen verkondigden en wat de meesten van ons geleerd hebben, is wat dr. Schuller betreft achterhaald. Velen van ons hebben vast wel eens gekeken naar een uitzending van de Hour of Power op zondagmorgen. Eigenlijk zijn dit prettige en interessante diensten om naar te kijken. Dr. Schuller is een vriendelijke predikant, die nooit scherp zal zijn of iets naars zal zeggen over de mensheid. Zijn boodschap is echter puur humanistisch en volledig op de mens gericht. Hoewel er wel eerst uit de Bijbel gelezen wordt, wordt er door hem niet of nauwelijks over het gelezen gedeelte gepreekt. Zijn hoofddoel is om de toehoorders te overtuigen van hun eigenwaarde en daardoor van hun mogelijkheid om succesvol te zijn in het leven. Als bewijsvoering van zijn idee van een Nieuwe Reformatie stelt hij in zijn diensten altijd een gast voor. Deze gast is soms duidelijk een wedergeboren christen, maar in de meeste gevallen is het een ongelovige, maar zeer succesvolle vrouw of man. Als werkgroep hebben wij al eens uitgebreid over de bediening van dr. Schuller geschreven. Onze conclusie was toen dat dr. Schuller een vrijzinnige predikant is. Dit standpunt is sindsdien niet veranderd. Wij durven hier nogmaals te zeggen, dat de kijker van de Hour of Power kijkt naar een humanistische predikant, die niet gelooft in het verzoenend bloed van Jezus Christus. Hij roept wel op in Jezus Christus te geloven, maar alleen om je eigenwaarde op te krikken en de mens succesvol te maken. Gebruikt Rick Warren dan zijn geestelijk onderscheidingsvermogen niet?

6.5 Rick Warren kijkt niet zo nauw, als het maar werkt.
Verschillende apologeten zowel in Amerika als daarbuiten merken op, dat in zijn methodes elementen te vinden zijn van New Age. Deze beweging wint de laatste decennia steeds meer terrein in de wereld en ook onder de christenen is men steeds minder geneigd afstand te houden. New Age is geen duidelijke "denominatie" en is ook niet een gestructureerd geheel. De volgende zaken vallen bijvoorbeeld onder New Age: astrologie, spiritisme, channeling, trancendente meditatie, reïncarnatie, yoga, visualisatie, reiki, hekserij, enz. Er worden steeds meer cursussen aangeboden over deze occulte zaken. Waarschijnlijk zult u geen moeite hebben om hier niet op in te gaan. Ook zult u deze zaken niet aantreffen in de boeken van Rick Warren. Wat wel het geval is, is dat hij samenwerkt met Ken Blanchard. Deze man op zijn beurt heeft banden met een aantal New Age mensen. Christenen in Amerika hebben hem voor deze persoon gewaarschuwd. Zij attendeerden Warren op de verschillende positieve, aanbevelende voorwoorden van Ken Blanchard in New Age boeken. (zie o.a. website: www.abanes.com ) Desondanks heeft Rick Warren Ken Blanchard gehandhaafd als spreker op zijn conferenties. Ary Geelhoed heeft op zijn website hierop de aandacht gevestigd. Het blad Uitdaging heeft over deze affaire uitgebreid bericht in de edities juli/augustus/september. Een ander feit waar sommige Amerikaanse christenen over vallen is het gebruik van de parafrasevertaling de Message in zijn boeken. Deze parafrasevertaling staat in Amerika bekend als een vertaling met New Age trekken. Dit had Rick Warren zich moeten realiseren, toen hij voor deze vertaling koos. Hopelijk komen deze New Age "contacten" bij hem voort uit onvoorzichtigheid. Een betrouwbare indruk maakt het een en ander echter niet.

6.6 Contact met Rick Warren is niet vrijblijvend.
Er zijn in de loop der eeuwen veel boeken geschreven door predikanten. Zij hebben als schrijvers hun gedachtespinsels op papier gezet in de hoop, dat de lezers van hun boeken zouden leren. Nog nooit is er echter een theoloog geweest, die van zijn lezers "eiste", dat zij eerst een overeenkomst met hem aangingen alvorens zijn boek te gaan lezen. Ja, u leest het goed. Op een van de eerste bladzijden van het boek Doelgericht Leven staat het volgende:

Mijn overeenkomst

Met Gods hulp zal ik de komende veertig dagen
gebruiken om te ontdekken wat Gods doel met
mijn leven is.

.........................................
Uw naam

........................................
getekend Rick Warren

Rick Warren wil dus dat elke lezer zich verbindt met hem. In termen van de eerder besproken wereldse verkooptechniek heet dit klantenbinding. Dit is overigens niet de enige keer, dat dit voorkomt. In de gemeenten, die het Warrenisme aanhangen, wordt regelmatig gevraagd om bepaalde zaken schriftelijk te onderschrijven. Op financieel gebied wordt men geacht schriftelijk aan te geven hoeveel geld men jaarlijks aan de kerk wil bijdragen. In de meeste "gewone" kerken krijgt daarna alleen de penningmeester deze stukken onder ogen. Niet bij Rick Warren, hij wil persoonlijk alle toezeggingen zien en weten wie wat beloofd heeft.

6.7 Rick Warren, Rick Warren en alleen Rick Warren.
Voor zover wij hebben kunnen nagaan is er in de beweging van het Warrenisme naast zijn naam geen andere naam bekend. Als in het verleden in ons land een predikant zeer geliefd was of als hij een bijzondere boodschap bracht, gebeurde het wel eens dat zijn volgelingen van de ene kerk naar de andere trokken om hem te horen. De meer nuchtere of meer bijbelgetrouwe kerkleden vonden dit niet leuk, en praatten er smalend over. Tot onze grote verbazing gebeurt er nu iets soortgelijks. Duizenden kerkleden hebben via zijn boeken en conferenties een "goede" predikant ontdekt en lopen hem na.
Rick Warren is geen bescheiden predikant, want hij noemt zijn boek een gids. Hij zegt aan het begin van zijn boek Doelgericht Leven het volgende: "Dit is meer dan een boek; dit is een gids die u tijdens een geestelijk reis van veertig dagen in staat zal stellen het antwoord op de belangrijkste levensvraag te ontdekken. Die vraag luidt "Waarvoor ben ik in 's hemelsnaam op aarde?" Nog afgezien van het feit of dit de belangrijkste levensvraag van de mens is, stelt Rick Warren zich op als een levensgids. Zo'n houding vinden wij levensgevaarlijk. Stel je voor dat zo'n gids het nu eens fout heeft, wie corrigeert hem dan? In de geschiedenis zijn hierover al heel wat rampzalige verhalen bekend. Er is maar één levensgids hier op aarde: "Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde , welke vóór Hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods." Heb.12:2

6.8 Rick Warren wil nog meer.
Hij wil niet alleen een levensgids zijn voor zijn Saddleback Kerk en voor andere Amerikaanse kerken, neen, hij wil wereldgids worden. Op 2 november 2003 ontvouwt hij zijn nieuwe plan, het P.E.A.C.E. Plan, het VREDES Plan. "We are going global, it is time to bless the whole world. Wij gaan de wereld in, het is tijd om de hele wereld te zegenen." Aldus Rick Warren. Tot zijn toehoorders in de Saddleback kerk zegt hij nog eens met nadruk: "You are here not by accident, God wants to use everyone to accomplish the P.E.A.C.E. Plan. U bent hier niet bij toeval, God wil ieder van u gebruiken om het VREDES Plan tot uitvoering te brengen." Wat dit plan behelst ziet u hieronder:

Rick Warren'5-Step P.E.A.C.E. Plan Rick Warren'5-Stappen Vredesplan

P lant Churches Plant Kerken
E quip Leaders Rust Leiders toe
A ssist the Poor Ondersteun de Armen
C are for the Sick Zorg voor de Zieken
E ducate the Next Generation Leidt de volgende Generatie op

Op zich is hier niets mis mee, maar het is ook geen opzienbarend nieuw plan. Deze vijf zaken worden al eeuwenlang uitgevoerd door de zendingsmensen en door de kerken. Wel valt op, dat Rick Warren benadrukt, dat zijn plan vrede moet gaan brengen in de wereld. Ook maakt hij het heel duidelijk, dat het een plan van God is en legt hiermee een claim op de geloofwaardigheid van zijn plan. In de Bijbel wordt wel gesproken over vrede vinden, maar dan als vrede in het hart. "Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing." Gal.5:22 Maar de Bijbel zegt ook: "Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard." Mat.10:34 Als Rick Warren werkelijk wereldvrede beoogt met zijn Plan, dan zetten wij daar als werkgroep grote vraagtekens bij. Dat het Warrenisme haar wereldtaak serieus neemt, blijkt wel uit de ambitieuze aanpak na de ontvouwing van het P.E.A.C.E. Plan op 2 november 2003.

6.9 Rick Warren, één van de wereldleiders.
Advertentie in een van de christelijke bladen in Nederland:

Global Leadership Summit 2005 Wereld Leiderschap Top 2005


Lelystad 30 september en 1 oktober

11 landen- 130 steden- 60.000 leiders

met o.a. Rick Warrren en Bill Hybels

Het is duidelijk, dat Rick Warren bezig is aan de opmars. Deze advertentie liegt er niet om. Hij spreekt al via televisieschermen voor 60.000 kerkleiders in 130 steden in 11 verschillende landen. Wie houdt hem tegen of gaan wij met ons allen achter hem aan onder het motto: "follow the leader" ?

6.10 Jezus Christus de leidsman en voleinder des geloofs.
Laten wij Hem navolgen en niet Rick Warren. Laten wij de boeken van hem dichtdoen en wegleggen en de Bijbel openslaan. Beide boeken van Rick Warren beslaan samen ongeveer 750 pagina's. Een gemiddelde voltallige Bijbel heeft ruim 1500 pagina's. Wij raden u aan, om, nadat u de boeken over het Warrenisme hebt dichtgedaan, nu 750 pagina's van de Bijbel te lezen. Als u dit volbrengt, dan heeft u in "vrij" korte tijd de helft van de Bijbel gelezen. Wij zijn ervan overtuigd, dat u zich geestelijk meer verkwikt zult voelen, dan na het lezen van de 750 pagina's van het boek "Doelgerichte Gemeente" en het boek "Doelgericht Leven". Ook zijn wij ervan overtuigd, dat tijdens dit lezen u meer van God zult leren, dan uit de boeken van Rick Warren. Tot slot adviseren wij u om na de ene helft, dus na 750 pagina's, ook de andere helft van de Bijbel te lezen. Uw leven zal verrijkt worden. "Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest , gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen." Heb.4:12Door de werkgroep geraadpleegde boeken, bladen en websites.
Uitdaging, uitgaven juli,augustus, september 2005
Idea, uitgave september 2005
De Gouden Kandelaar uitgave nr. 119
Doelgericht Leven, Rick Warren, 2003 ISBN90-6353-413-2 USA
Doelgerichte Gemeente Rick Warren, 2003 ISBN 90-6353-406-x USA
The Purpose Driven Church dr.Larry Spargimino, Ph.D. USA
Deceived on Purpose, Warren Smtih, 2004 ISBN 0-9763492-0-5 USA
Running Against the Wind, Brian Flynn, 2005 ISBN 0-97215124-9 USA
New Age, esoterie, evangelie, Jan Minderhoud, 2000 ISBN 90-239-0681-0
Een cursus in wonderen, Tekstboek, Werkboek, Handboek voor leraren (een New Age boek van 1383 pag.) 1999 ISBN 9020283162
Internet: Diverse websites genoemd bij het betreffende onderdeel van de brief

Stichting: Werkgroep “Terug naar de Bijbel”
Postadres: Populierenstraat 51, 8266 BK Kampen, Nederland; tel.038-3328234
E-mailadres: byblos@solcon.nl
Websiteadres: www.backtothebible.nl
Dagelijks bestuur: Voorzitter: Ing. M. v.d. Kraats
Secretaris/penningmeester: Dhr. A.A. Doorn
De Stichting is ingeschreven onder nr. S 025302 K.v.K. te Zwolle;
Banknummer: 65.02.76.213 ; Postgiro 4715978

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen