17-11: Artikel 147 Wetboek van Strafrecht

De discussie is opgelaaid...

Kun je "vloeken" strafbaar stellen... Gods woord zegt:

NBV Ex 20:7 Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.

NBG Ex 20:7 Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HERE zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.

En in Nederland is er ooit een artikel geplaatst in het wetboek van Strafrecht:

In het Wetboek van Strafrecht is de smalende godslastering alsvolgt strafbaar gesteld:

artikel 147
Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft:
hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, door smalende godslasteringen op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uitlaat;
hij die een bedienaar van de godsdienst in de geoorloofde waarneming van zijn bediening bespot;
hij die voorwerpen aan een eredienst gewijd, waar en wanneer de uitoefening van die dienst geoorloofd is, beschimpt.

artikel 147a
Hij die een geschrift of afbeelding waarin uitlatingen voorkomen die, als smalende godslasteringen, voor godsdienstige gevoelens krenkend zijn, verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden, in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat in het geschrift of de afbeelding zodanige uitlatingen voorkomen, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie.
Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijke wetenschap of een gelijke reden tot vermoeden, de inhoud van een zodanig geschrift openlijk ten gehore brengt.
Indien de schuldige een van de misdrijven omschreven in dit artikel in zijn beroep begaat en er, tijdens het plegen van het misdrijf, nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

Je kunt heel makkelijk artikel 147 verwijderen uit het Nederlands recht. Geen probleem, sommige Christelijke partijen maken zich (terecht of onterecht) zeer druk over deze mogelijke wetswijziging. Maar Christenen hoeven zich niet ongerust te maken. Gods Grondwet (en vooralsnog Nederlands Grondwet) is niet veranderd.

Gij zult...
Misbruik niet...


Andries Knevel zei het afgelopen maandag mooi, bij Barend en van Dorp. Een Christen moet veel kunnen verdragen, (zalig zij degene die vervolgd worden om hun geloof). Ik en ik ken vele Christenen die opmerkingen naar hun hoofd krijgen als "..." vul maar in. Het doet mij eigenlijk vrij weinig.. immers ik weet in wie ik mijn vertrouwen stel.

Het enige wat ik vraag is om de Heer (en dat vond ik zo mooi aan Knevel) Zijn Naam, eerbaar te gebruiken. Niet vloeken dus. Kom aan alles behalve mijn God zouden vele zeggen. Ik raakt mij tot in mij ziel als iemand vloekt.

Gods Grondwet is vrij scherp.. de NBV spreekt zelfs over "want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan." In een tijd als deze klinkt een tekst als deze 'zeer bedreigend'. Maar dat is het niet. Als je gelooft in de Schepper van Hemel en Aarde, als je accepteert dat Hij alles voor jou betekent en meer.. als je weet dat Hij liefde is.. dan spreek je levenshouding, je gedrag en dus ook je woorden boekdelen.

Laten wij die de naam van God NIET misbruiken.. laten zien hoe prachtig het is om die God te dienen.. niet alleen met onze woorden, maar juist in ons gedrag... net zoals Jezus deed. Wanneer de 'liefdeloosheid' zal toenemen (zoals Matteus 24 ons leert), laat dan als Christenen zien hoe begaan je bent met je naaste.

Immers ook al is er misschien geen artikel 147 meer... er is altijd nog deze 2 artikelen uit het wetboek van liefde van Christus:

Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. 35 Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 36 ‘Meester,[Jezus] wat is het grootste gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Als wij als Christenen dit uitdragen in een wereld als deze, dan is er hoop voor een ieder... zelfs zonder artikel 147 van het wetboek van strafrecht

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen