Zijn wij nog op koers?

Zijn wij nog op koers?
Psalm 19, Jeremia 36 en Jakobus 1

Velen van ons hebben genoten of gaan nog genieten van een welverdiende vakantie. Als je op vakantie gaat dat ga je op je einddoel af... Niets wat je tegenhoudt van lekker luieren op het strand of het bezoeken van die verre familielid of vriend. Je zorgt dat alles gereed is voor je reis, koffers, benodigdheden, vrij van werk noem het maar op. Als iemand een dag voor uw vakantie zou zeggen, dat ‘t water misschien niet zo lekker is waar u op vakantie gaat en dat u uw reisgids niet zou moeten vertrouwen.. Zou u dan nog gaan twijfelen om te gaan. Zou u door de uitspraak van willekeurig persoon al uw plannen omdraaien of zou u, uw ogen houden op uw einddoel, zoals dat beschreven stond in uw prachtige reisgids.

Ook wij als volgelingen van Christus mogen binnenkort genieten van de langste vakantie die je ooit maar kan wensen... wij kennen Jezus en wij willen niets liever dan Hem en Hem alleen volgen, wij gaan vrolijk op ons einddoel af. Dat is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er is niets, maar dan ook niets dat ons van ons einddoel afkan houden. Totdat Er iemand met status, een bepaalde organisatie of zelfs iemand uit de kerk iets zegt waardoor u volledig van slag raakt. Misschien zag u iets op een videoband.., een boek of een tijdschrift. Hoe reageer je dan... Zou u nog twijfelen om te gaan naar ons gezamenlijk einddoel... Zou u door de uitspraak van deze of gene uw plannen omdraaien of blijft u vertrouwen in God en Zijn zuiver en geheiligd Woord. Wat doet u als u een waarschuwing hoort?

Deze overdenking deze sabbat morgen is getiteld; “Zijn wij nog op koers”, Zijn wij nog op koers naar het eeuwige paradijs of hebben de omstandigheden in ons leven onze eindbestemming troebel gemaakt. Mijn wens en bede is dat aan het einde van deze overdenking, dat u met mij kunt zeggen.. ”Heer, ik ben op koers naar U, laat niets mij van uw liefde en glorie afhouden.”

Gods Woord, de bijbel beschrijft op diverse plaatsen hoe mensen omgaan met waarschuwingen, zij het van God of mensen die door God zijn gezonden,, net als profeten.

Waarschuwingen omdat men afdreigde te raken van Gods Koers Kijk maar naar Noach.., Hij waarschuwde iedereen om toch met hem op de Ark te stappen om gered te worden, of kijk maar naar Mozes die bij Farao pleite om het volk van Israël te laten gaan. Zowel de mensen ten tijde van Mozes als farao bij Noach. Zij negeerde de waarschuwing van de Here en lieten Hem links liggen en wij kennen alle de gevolgen van het negeren van Gods bestendig woord en degene die de waarschuwing brachten. Men koerste af op gevaar, men koerst af op een ramp.


Hoe weet jij of je op koers bent? Hoe weet je of je op reis bent naar die betere eindbestemming? Heb jij je hart, je ziel en je verstand geheel aan Christus gegeven? Sta eens stil bij wat Jezus heeft gedaan op het kruis van Golgotha. Sta eens stil dat God zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft zodat een ieder die daar in gelooft eeuwig leven heeft. Heb jij Hem waarlijk lief.. Die jouw eerst heeft liefgehad? Zegt u diep in uw hart, elke ochtend, wanneer u opstaat. Ja Heer, ook vandaag wil ik dat U met mij wandelt en op koers houdt.

Als je nog niet hebt gekozen voor een betere eindbestemming, als jij hebt nagedacht over het doel van dit leven.. Kies dan voor Christus, vandaag nog.., vraag voor vergeving van je zonden en tekortkomingen. Wordt afhankelijk van Christus, er zijn vele mensen in deze zaal die kunnen getuigen dat, dat de beste keus is die ze ooit gemaakt hebben. Begin je reis met Christus vandaag, begin aan de tocht die je leidt naar eeuwig geluk, eeuwige liefde. Neem het woord, als lamp voor je voeten, zoals David dat zingt in Psalm 119.. En koers af op het door God beloofde Koninkrijk van Melk en Honing,

Vertrouwd u echt op de bijbel, Gods Woord, ziet u het als een leidraad voor uw leven en volledig geïnspireerd zoals Paulus dat aan Timoteus in 2 tim 3 vanaf vers 15. Veel mensen lezen de bijbel maar twijfelen het woord zelf. Is de aarde wel in 6 dagen geschapen? Is het mogelijk dat er manna uit de hemel kunnen vallen? Veel Christen accepteren alleen het woord wat hun goed uitkomt. Broeders en Zusters, jongens en meisjes. Vertrouwen op het woord van God is heel het woord vertrouwen. Aan het begin van het evangelie naar Johannes staat er niets voor niets het volgende geschreven. in 1 joh. 1 In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het woord was het leven en het licht der mensen en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft (het licht) niet gegrepen..

Vanaf het begin... dus voordat deze planeet er was.. was er het Woord van God. Wij zouden er simpelweg niet zijn zonder de uitspraken van de Heer. Als onze Heer en Heiland ons, een reisgids aanbiedt voor een beter leven, een gelukkig leven op weg naar een betere eindbestemming, waarom zouden wij dan nog twijfelen... Of zijn wij afgedwaald van de koers?

In de eerste schriftlezing Psalm 19 lezen wij dan ook wat Gods woord met ons doet.. In deze prachtige psalm beschrijft Hoe alle “dingen zijn geworden door het Woord” David bezingt schepping die elke dag laat zien hoe groot de almachtig is van God. Daarna beschrijft David hoe de Wet.. die staan opgetekend in de tien geboden ons kan vernieuwen.

Wat doet die wet, toch met ons? Zo lezen wij in psalm 19 vanaf vers 8 De wet des HEREN is volmaakt De wet: Het verkwikt onze ziel, Ze schenkt wijsheid, ze verheugt ons hart, het verlicht en opent onze ogen tegen gewaar. Gods wet.. is de wil van God en Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen wat de wil van God in houdt, in Romeinen 12.2 En wordt niet gelijkvorming aan de wereld (dat is gelijkvormig worden aan de wereld die van God los is.. gelijkvormig worden met degene die misschien onbewust of erger zelfs bewust de Woorden van de Here negeren).. Maar wordt hervormd - vernieuwd, veranderd door de vernieuwen van uw denken , opdat je mag weten en mag erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Je mag er vanuit gaan dat ALLES, maar dan ook echt alles wat God doet, doet hij het beste met ons voor heeft.

Veel mensen zien de regels van God als een belemmering in hun geluk. Er zijn mensen die vinden dat je geen wijsheid kan vinden in de bijbel of dat die wijsheid verouderd is en niet meer van deze tijd is. Er zijn mensen die denken dat de bijbel niet afdoende bescherming biedt tegen de problemen van het leven.

Maar vergeet nooit wat de wil van God is... goed, welgevallig en volkomen. Volkomen leven in zijn wil. Als u dat doet.. Dan bent u op koers. In de brief van Paulus aan de inwoners van Thessaloniki schrijft hij dan ook. “Verblijdt u ten alle tijde, bidt zonder ophouden en dankt onder alles, wan dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.” God wil niet dat u met een lang gezicht door het leven gaat. God wil niet dat depressiviteit de boventoon voert in je leven. Hij wilt dat je op koers blijft, de weg naar glorie en victorie. Bent u nog op koers? Op koers richting de Here.

Gods wet.. Gods woord is daar om je te behouden van verdriet en pijn die de zonde brengt. En de zonde zijn juist die dienen tegen het woord van God gaan. Het zijn juist die dingen die je van je koers afhouden. Bent u vandaag de kapitein op een schip die koerst naar de veilige haven en de vuurtoren gebruikt om veilig de haven te bereiken. Kijk niet naar de golfen op de zee om u heen, laat u zich niet afleiden van de zorgen en problemen in uw leven. Hef uw hoofd omhoog en volg het licht en weet dat u veilig koerst op eeuwig leven.

Geliefde aanwezigen.. Als Gods Woord, en Zijn geboden dit allemaal doen, voor ons en onze naaste, door ons veilig thuis brengen, ons geluk, vrede en rust brengen in ons leven, waarom dreigen wij in het leven van alledag steeds van God af te dwalen bij het minste en het geringste. Waarom blijven wij niet volkomen wandelen in zijn wil? Waarom dreigen wij dan keer op keer van zijn weg af te vallen? Dat is goed te zien door de manier hoe wij als mensen handelen in buitengewone situaties... bijvoorbeeld bij gevaar of een waarschuwing.

Stel je voor er is brand of iemand wordt ziek dan weet je wat je moet doen. Je belt 1-1-2, het alarmnummer. Er is je geleerd vanaf een betrouwbare bron dat als je hulp nodig hebt.. Je het alarmnummer moet draaien. Als iemand tegen u zegt dat als er brand is je de groenteboer moet bellen of als iemand zegt dat als je ziek bent je de verzekeringsagent zou bellen. Zou u die persoon niet geloeven.. Je zou niet gaan twijfelen... waarom niet omdat Je weet dat als je belt dat ze zorgen dat je geblust wordt of zieken worden verzorgd... je weet dat er gehandeld zal gaan worden. Als jij overtuigd bent van het Woord en je geloofd dat God kan ingrijpen in elke situatie, werkelijke elke situatie , dan blijf je op hem bouwen en vertrouwen, No Matter What...

Er is een koning in het Oude Testament die ook een waarschuwing hoorde.., hij dreigde van koers af te gaan... laten wij deze morgen kijken hoe deze koning omging met het woord van God.. Laten wij gaan naar het boek Jeremia in het oude testament. En wel Jeremia hoofdstuk 36 . Daar lezen wij over koning Jojakim. Wij lezen dat de Here een boodschap heeft voor het volk van Juda. Hij zegt in vers 3 “Misschien zal het volk van Juda luisteren naar al de rampspoed die Ik hun denk aan te doen, opdat ze zich bekeren een ieder van zijn boze weg, en Ik hun ongerechtigheid en zonde vergeven. Sommige mensen lezen deze tekst en denken.. Kijk God is een wrede God maar dat is geheel niet waar. Laat mij dit illustreren Een klein kind ontwikkeld al gauw zijn of haar eigen karakter, al op jonge leeftijd wordt duidelijk dat het kind wil of wat hij of zij lust. We zeggen ook al heel gauw “die heeft een eigen willetje”, dan doe je als ouder alles aan om een verkeerde richting, wanneer het kind afgedwaald op een verkeerde koers te corrigeren.

Ik weet nog heel goed dat mijn ‘willetje’ regelmatig door mijn ouders werd gecorrigeerd. Als ouder/ verzorger, gun je je kinderen altijd het beste.. Net als.. Gods Wil.. Je gunt je kinderen een goed, volkomen en welgevallig leven en daarom als het fout dreigt te gaan, dan vermaand je ze liefdevol, zodat ze niet de fouten maken die later in het leven ellendige effecten kunnen hebben. Wij mogen God danken dat; onze ouders, grootouders en een ieder die ons herinnerde om niet van koers af te raken

God heeft ons een eigen wil gegeven, ook wij als volwassen. God heeft ons de kans gegeven om te doen wat we zelf willen, wij mogen onze eigen koers bepalen.. Dat kon Adam en Eva in het Paradijs en dat kunnen wij ook nu daarom zegt Prediker in prediker 11:9 “Verheug u jongeling, in uw jeugd en uw hart zij vrolijk in uw jongelingsjaren: ja volg de lust van uw hart en wat uw ogen aanschouwen, maar wet dat God u om al deze dingen in het gericht zal doen. En dat doet God dus ook bij Jojakim en het volk van Juda. Je mag zelf bepalen wat de koers is in jouw leven.. De koers leidt naar God.. of een plek die je zelf in gedachten hebt en uiteindelijk tot niets leidt. Maar onthou je zult altijd verantwoording aan God afleggen voor de koers die je in jouw leven hebt genomen
Ditmaal stuurt God een boodschapper naar het volk van Juda en Koning Jojakim, nl. de profeet Jeremia. Hij kon de boodschap nietpersoonlijk brengen, dus gaf hij de opdracht door aan een knecht. Jeremia sprak de hoop uit dat de mensen de juiste beslissing zouden nemen als ze de woorden zouden horen die God tot hun zou spreken zo zegt Jeremia in 36 vers 6 en 7 “Misschien zal zich hun smeekgebed uitstorten voor het aangezicht des Heren en zullen ze zich bekeren , een ieder van zijn boze weg, want groot is de toorn en de gramschap, waarmede de here dit volk gedreigd heeft.” Net zoals de volk van Niveve berouw toonde tegenover de Here toen Jona de boodschap van de Here aan de koning en de inwoners van de stad gaf. Net zo ging de knecht van Jeremia de boodschap overbrengen aan het volk van Juda. Juda was van de koers afgedwaald, afgedwaald van de Here, hoe wordt je weer op koers gebracht door terug te vallen op de bron. En wat is de bron en de basis voor het leven met Christus onze redder en verlosser, onze pleitbezorger en Zaligmaker... juist dat is Gods Woord van liefde de Bijbel.

Daarom zegt David ook in Psalm 19 vers 12 “ Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermanen, in het houden ervan ligt rijke beloning”. In het houden van Gods wet en Zijn Woord ligt een beloning.... welke leidt tot een betere eindbestemming een beter leven hier en nu.. David gaat verder. Afdwalingen - Wie bemerkt ze? Je blijft op koers als je Gods geboden houdt.. Toen Jezus na de 40 vastendagen in de woestijn was en satan tegemoet kwam.. Had Jezus slechts een antwoord op de verleidelijke, prachtige vragen en wensen die satan gebruikte om de Here te proberen te verleiden in mat 4 zei Jezus een aantal malen tegen satan “Er staat geschreven...” Jezus bleef in contact met de Vader door middel van gebed, het Woord.. Jezus wist zijn doel.. Jezus was in zijn leven voortdurend op koers.. Laten wij in Zijn voetstappen treden.. En op koers blijven.. Iedere dag opnieuw.

Terwijl de knecht Baruch in Juda de boodschap van de Here aan het volk verkondigde, kondigde men een vasten aan. Inwoners van de steden van Juda en de stad Jeruzalem kamen om naar het woord van de Here te luisteren. Uiteindelijk kwam de vorsten en leiders van Juda erachter dat een bijzonder boodschap werd gepredikt en Baruch werd verzocht om naar de tempel te komen. Veel mensen, zijn bang om te getuigen van hun geloof - zij het met woorden, met daden of met talenten en gaven. -. Ze zijn bang dat de mensen de woorden van de Here zullen negeren. Maar beste Broeder en Zuster, als je niet getuigt van je geloof op welke wijze dan ook, dan moet je jezelf deze ochtend afvragen of jij wel daadwerkelijk op koers bent!

U zult versteld staan hoeveel mensen van koers zijn geraakt in hun leven. Ze bidden, zoeken, hopen en smeken om de koers terug te vinden. Broeders en zusters, De oogst is groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Mensen kunnen niet op koers komen, als er niemand is die zegt dat er hoop is... Zij wij degene die op koers zijn richting de Here en anderen vertellen hoe mooi de “Road to Heaven” is. Getuigt u van uw geloof, thuis, op school, op je vakantieadres op het werk?
De leiders en vorsten luisterden naar de waarschuwing en de woorden van de Here en zeiden in vers 14 “ Toen zij al de woorden gehoord hadden, uiten zij onder elkander hun vrees en zeiden: stellig, moeten wij al deze woorden aan de koning overbrengen” Wat is jouw reactie als je van de Here hoort dat je van koers dreigt te gaan.. Hoe handelen wij als de Here aan ons vraagt om af te keren van een koers die leidt naar verdriet, pijn en ellende... Als je de Heer tot ons spreekt.., open je horen en keer terug naar Hem.

De vorsten waren bevreesd dat de koning de knecht van Jeremia en Jeremia zelf, zo doden als Jojakim wist wie deze woorden op de boekrol had opgetekend. De vorsten gingen naar de koning en vertelden persoonlijk de waarschuwing van God aan het adres van Juda en Jojakim. God heeft een boodschap ook voor ons in ons dagelijks leven.. Soms is de boodschap een plezierig.. Soms is het een waarschuwing voor als wij van koers dreigen af te raken. Je hoort of leest het woord van God.. maar toch denk je.. De woorden zijn die voor mij of Je begint te twijfelen. Jojakim kon ook niet echt geloven wat er gezegd werd. Hij wilde het nogmaals horen..

Nu werd de rol te voorschijn gebracht waarin de woorden van Here stonden opgeschreven, men liep met de rol naar de vertrekken van de koning in zijn paleis met om zich heen vuurbakken om zich lekker warm te houden. En elke keer waar er een 3 of 4 kolommen werden gelezen sneed de koning een stuk van de boekrol af. Al zijn gezanten waarschuwden hem om de rollen niet te vernietigen.

Maar Jojakim luisterde niet, naar niemand.. Niet naar God, Naar Zijn boodschappers, niet naar zijn gezanten.. hij wilde zelfs Jeremia en zijn knecht vermoorden. Jojakim wilde niet geconfronteerd raken met zijn afgedwaalde koers. Hij wilde het woord niet horen! De koning dacht dat hij het woord van de Heer te slim af kon zijn. Jojakim dacht dat hij God kon stoppen in zijn daden door de waarschuwing aan het volk en hem te vernietigen.

Als de Heer tot ons spreekt, wanneer wij van onze koers dreigen af te vallen.. Wat doen wij met Gods woord? Snijden wij ook stuk voor het van de bijbel af en gooien het in het vuur? Gaan we maar niet naar de kerk om de woorden van Christus te horen. Proberen wij uit de buurt te blijven van bijbelstudies in de hoop dat er niets gaat gebeuren. David zingt in vers 14 Behoud ook uw knecht (dat zijn wij Gods kinderen) voor overmoed, laat die over mij niet heersen, dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding. Jojakim werd overmoedig.. Hij dacht dat hij Godsspraak kon tegen te houden door de waarschuwing te negeren en zelfs te vernietigen.


Veel mensen denken dat ze de eindtijd -profetieën uit Daniël en Openbaringen kunnen tegen houden door niet over praten of eruit te lezen. Maar elke wordt in de bijbel zal vervuld worden. Er zijn veel mensen die luisteren naar het woord, maar het niet aanvaarden. Of je het er mee eens bent of niet.. Alles wat in de Bijbel staat is de waarheid . Je kunt je bijbel dichthouden en denken dat je zo op koers blijft. Maar als je niet dagelijks bidt, dagelijks studeert, elke dag opnieuw de Here opzoekt.. Dan dreig je van koers af te vallen.

En als de waarschuwing komt dan weet je niet bij wie je terecht kan en ga je vervolgens twijfelen. David is duidelijk ... “Behoud ook uw knecht... dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding.” Jojakim kon bekeren.. Jojakim kon terug naar God... maar hij negeerde het woord en het werd hem noodlottig zo lezen wij dat in vers 29. Juda zou ingenomen worden door het Babylonische rijk.. De overmoed van Jojakim werd hem en het volk noodlottig.

Wat doet u als u een waarschuwing hoort. Raakt u in paniek. Negeert u het woord.. Gaat u twijfelen. Jakobus is vrij duidelijk hoe wij dienen te handelen als wij iets horen. Laten wij terug gaan naar het voorbeeld aan het begin van deze overdenking. U hoort dat het vakantieland waar u naar toe gaat slecht water heeft. Annuleert u uw hele reis omdat een wildvreemde dat zegt. Hoe zou u handelen? Zou u de persoon negeren of zou u depressief thuis gaan zitten? Hoogstwaarschijnlijk leest u uw reisgids nog een keer grondig door en als u blijft twijfelen dat neemt u contact op met het reisbureau, zodat u verzekerd bent van een fijne vakantie.

Veel mensen in de kerk raken in paniek als ze een videoband zien of als ze artikel lezen in een tijdschrift of een krant of “een ander standpunt” horen van iemand. Gaat u dan twijfelen, wordt u dan boos of depressief, gaat u overal rond en klagen en schreeuwen. Stopt u dan met uw reis naar de hemel, het bezoeken van de kerk, het volgen van Christus omdat iemand iets heeft gezegd. Of neemt u Gods reisgids te hand en neemt u onder gebed het nog steeds keer op keer grondig door, onderzoek u alles en behoudt u het goede . zodat u verzekerd bent en blijft van een koers op weg naar een nieuw hemel en aarde

Als u op koers wilt blijven.. Bouw op bijbel! Handelt u naar het woord of twijfelt ook over de liefde van de Here, zoals die verwoord staat in de bijbel of zoals David zegt over de wet in Psalm 19 De wet: Het verkwikt onze ziel, Ze schenkt wijsheid, ze verheugt ons hart, het verlicht en opent onze ogen tegen gevaar. Hoort u die woorden alleen maar aan omdat u toevallig hier ziet? Als u een waarschuwing hoort als u van koers dreigt te vallen of als u van de weg afdwaalt, zegt Jakobus in Jakobus 1 vanaf vers 22 is duidelijk, raakt niet van streek maar wees een dader van het woord. En niet alleen een hoorder. Wat is nu een dader van het woord?
Laat ik het anders zeggen U kunt weten dat als er brand uit breekt dat u 1-1-2 moet bellen. Maar als u dat alarmnummer niet belt, wanneer er daadwerkelijk brand is.. heeft het woord u dan gebaat, heeft u een daad gesteld ? Of laat ik het zo zeggen: U weet dat als u zorgen en problemen in uw leven heeft, u die altijd aan Jezus kan en mag overdragen.. Maar wanneer er problemen in uw leven zijn u rent naar Rasti Rossteli of een waarzegger om de problemen weg te hypnotiseren... Heeft dan Gods woord u gebaat, heeft u dan een daad gesteld?

Sommige mensen proberen hun verdriet in de kerk weg te zingen. Ze bezoeken mensen in kerken die zeggen, als je maar niet over je problemen praat of denkt, dat ze vanzelf weggaan.. Als u problemen kent in uw leven, als u van koers bent afgeraakt.. Open uw hart voor God en laat de Heilige Geest toe in je leven. Want alleen als je hart en ziel overgeeft aan God, vraagt om vergeving van je zonden. Dan ga je terug op koers,,, en als je terug op koers bent.. Dan kan je vol blijdschap zingen van je geloof en getuigen van je vertrouwen in Christus

Je weet dat je op koers bent.. Als je weet waar je moet zijn als het misgaat in je leven.. Maar niet alleen weten broeders en zusters... ook handelen. Daar ligt de antwoord op onze vraag deze sabbatochtend. Als u van koers bent afgedwaald deze ochtend.. Als u dreigt af te vallen.. Maar ook u die staat in het volle licht van Gods glorie.. Er is hoop broeders en zusters.. Er is blijvende hoop om op koers te blijven.. Dat is Gods wil. God wil.. Dat wij blij en verheugd zijn.. dat wij bidden en praten met Jezus zonder ophouden en dat wij dankbaar zijn voor alles wat hij voor ons in dit leven doet.

Als een schip op de klippen dreigt af te varen.., dan moet het roer omgegooid worden... als we niets doen dan loop het schip op de rotsen met alles problemen van dien. Als er problemen zijn in ons leven.. laten wij dat terug keren naar God. Als er strijd is ons leven laten wij den terug keren naar God. Stel niet uit voor morgen wat vandaag kan.. Keer terug naar de veilige haven.. En geeft je leven vandaag over aan Christus.

Een waarschuwing van God is geen slecht nieuws.. Een waarschuwing van God is geen pesterij. Hij zijn daden van een liefdevolle Vader, die zijn kinderen zo lief heeft dat Hij zijn Eniggeborenzoon heeft gestuurd voor uw en mijn redding. Zodat wij ons mogen bevinden op een koers naar een koninkrijk die eeuwig stand houdt. Wat is uw antwoord deze ochtend.. Bent u nog op koers? Zijn wij als kerk, als gelovigen, zijn wij als Adventisten die geloven in een spoedige wederkomst.. nog op koers naar het eeuwige thuis. Onthou de woorden van Jakobus goed: “ Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijke dader, die zal zalig zijn in zijn doen.”
Wat zou het toch mooi zijn als wij dag in dag uit wandelen in de wil van Christus. Wat zou het mooi zijn om te getuigen van een onveranderlijke God, die met al zijn liefde ons op koers houdt en zorgt voor een behouden thuiskomst. Er is een prachtig gedicht over het volkomen leven in de wil van God.

Leven op deze aarde proberen te overleven zonder Uw genade. Ik was gewend om compromissen te sluiten en U zag mij van U afkeren Ook al ben ik afgeleid door tijdelijke vrienden, toch kan niet leven zonder Uw volkomen wil

Besluiten die ik verbrak en beloften die ik niet wilde horen, Ik leefde langs de afgrond, en ken de ketenen van het leven Toch kan ik niet leven zonder Uw volkomen Wil

Ik ben gekozen door U, U dienende voor de Hemelse troon, Ik volg een hogere roeping
Soms ben ik bang voor de koers die u voor mij klaar heeft liggen, Moeilijk om invulling te vinden
Toch kan ik niet leven zonder Uw volkomen wil.

Kunt u vandaag zeggen.. Heer laat mij niet los.. Laat mij wandelen in uw licht en uw glorie.. Laat mij wandelen in Uw volkomen wil. Als u erkent dat u van koers bent geraakt... Weet dat Jezus klaarstaat.. Vandaag.. Met armen wijd open... En als u op koers bent.. Weet dat de Here u nimmer wil laten gaan. Laat u dag in.. Dag uit nestelen in de volkomen wil van God.

Nogmaals broeders en zusters, jongens en meisjes er is hoop.. Misschien heeft u problemen in de relatie.. Misschien twijfelt u, of u ooit een baan zult vinden. Misschien ben je blijven zitten op school. Misschien bent u van slag geraakt omdat er dingen gebeuren in de kerk, waar u niet gelukkig mee bent. Laat u niet van de wijs brengen.. Blijf op koers en volkomen wandelen in Gods Wil.

Als een schip na een lange tocht over de oceaan veilig de haven bereikt, dan mogen wij aan land.. Een nieuw land, vol met nieuwe kansen.. Een rustplaats van een lange tocht. Als u en ik op koers blijven... als wij volharden in de getuigenis van Jezus.. in Gods geboden.. Als wij Gods Woord het middelpunt maken in ons leven.. Zal spoedig heel spoedig. Ons Heer en Heiland Jezus Christus ons verlossen van deze in zonde gedompelde wereld en mogen wij koers zetten naar nieuwe hemel en nieuwe aarde.. Waar we mogen gaan naar een nieuw land, vol met nieuwe kansen.. Een rustplaats van een lange tocht, waar Gods liefde ons verlicht voor eeuwig.

Dat is waar U en ik mogen zijn, tezamen met iedereen in deze wereld die wij vertellen dat Jezus leeft. En een ieder, maakt niet uit welke achtergrond ze hebben, Vergeving en liefde mogen ontvangen van de Almachtige.

Mogen wij wandelen in het licht van Jezus. Het diep en duister dal licht achter ons...Laat niets ons van Jezus scheiden... Nu wij wandelen in het licht met de Hem. Mogen de woorden van mijn mond en de overlegging van mijn hart U welgevallig zijn. O Here, Mijn Rots en Mijn Verlosser.

AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen