Wie is die machtige koning?

Wie is die machtige koning?

Oud President Clinton kreeg onlangs 20 miljoen gulden voor zijn levensverhaal...hij mag een boek schrijven over zijn leven en hoe de moeilijkheden in zijn leven te lijf ging. Regelmatig hoor je dat mensen boeken schrijven waarin ze vertellen wat zij in het leven hebben gedaan en hoe ze door die problemen en zorgen hebben kunnen slaan. Hoe bekender de persoon en des te spannender het verhaal, hoe meer geld men ervoor terug krijgt.

Hoe staat het ervoor met verhaal van uw leven? Deze ochtend wil ik graag stilstaan bij de volgende vraag: Wie is die koning der ere? Uiteraard zult u zeggen. God is de machtige koning. Er is een grote strijd gaande en wij weten dat God, die strijd gaat winnen, immers Jezus heeft die overwinning betaalt met zijn leven op het kruis op Golgotha. Als wij weten dat God gaat winnen en als wij weten dat wij ons geen zorgen hoeven te maken in het leven als God ons leidt, waarom hebben sommigen, in het midden van de strijd, toch de Heer de rug toegekeerd?

Hoe kunnen wij op deze sabbatmorgen een stap maken, om niet alleen vandaag voor de overwinnaar... de machtige koning... Jezus Christus te kiezen, maar elke dag van ons leven. Vandaag wil ik u een handreiking geven... ontdek de wil van God in en voor je leven... stel jezelf de volgende vraag: Wie is mijn machtige koning?

Wij allen hier aanwezig zijn soldaten... soldaten in het leger van Christus wel te verstaan. Net als het ‘gewone’ leger worden wij er vaak op uitgestuurd. Net zoals dat in de dagen van het oude Israël gebeurde gaat de Koning voor in de strijd. En de troepen volgen... Waarom volg je die koning... in Psalm 24 maakt David duidelijk waarom wij God volgen: “Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen. Want Hij heeft haar op de zeeën gegrond en op de stromen gevestigd”.

Wij dienen een koning de aarde en al die daarop leven heeft geschapen... Als hij dat allemaal kan doen, wat kan Jezus wel niet betekenen voor ons in dit leven? Het is net als een soldaat in het leger die weet dat hij de beste middelen heeft om zijn of haar doel te bereiken. Hij maakt zich geen zorgen... hij weet dat zijn leiders weten waar ze mee bezig zijn en juist omdat wij weten wat God voor ons heeft gedaan... zijn kruisdood, zijn opstanding en gaat doen, zijn wederkomst. Zijn wij bereid om hem te volgen. God zegt niet alleen iets... hij belooft niet zomaar wat... wat hij zegt, doet hij en wat hij doet is altijd goed!

Net als een iemand een eed aflegt dat hij of zij ten allen tijden zal luisteren naar de commandant in het leger. Zo is de doop de bevestiging voor een ieder dat hij of zij de Heer zal volgen... ook in de strijd die komen zal. Paulus is heel erg duidelijk dat er strijd gaande is. want zo schrijft hij in Efeziërs 6 vanaf vers 11. “Doet de wapenuitrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.”

We hebben een sluwe tegenstander, de boze, Satan, Lucifer... zijn eerste daad was met leugens de mens van zijn pad af doen dwalen... en nog steeds doet hij dat... de listen van Satan zijn gemeen, wreed en hebben maar een gevolg... de dood. Paulus gaat verder in de brief aan de Efeziërs vers 13 “Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervul hebbende, stand te houden.” Daarna noemt hij een lijst op van gerechtigheid, bereidvaardigheid in verkondiging van het evangelie, het geloof in Christus, en het woord van God... en vooral in vers 18, bidden bij elke gelegenheid mogelijk.

Jezus wil heel graag mensen in zijn leger... die Hem en niemand anders volgen... Jezus zegt immers in Mattheus 6:24: “Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de enen haten en de ander liefhebben of zich aan de ene hechten en de ander minachten: gij kunt niet God dienen en Mammon.” God wil dat je kiest! Stel je eens voor een leger, waar de soldaten voor beide kanten vechten... het zou totaal verwarrend en ongeloofwaardig gebeuren zijn... Onze koning eist van ons dat wij een koning kiezen... En Jezus is zeer stellig... Je kiest voor hem... of je kiest tegen hem... er is geen tussenweg, Openbaring 3 vers 15 is zeer stellig... hij kan niets met lauw mensen... mensen die geen duidelijke keus maken, die worden aan de kant gezet.

Heeft u al een duidelijk keus gemaakt. Wie is voor U de machtige koning? God... of. Als u twijfelt maak dan vandaag dan nog de keus. Als je in het kamp van het leger van God bevindt, dan ben je in de kamp van de overwinnaars. Jongens en Meisjes, Broeders en Zusters. Er is slechts een ding zeker in dit leven... dat iedereen die met Christus strijdt een winnaar is... iemand die een kroon krijgt.. iemand die het eeuwige leven ontvangt... en een plek krijgt in het Koninkrijk waar wij leden van zijn geworden, Het Koninkrijk van God.

Misschien kent u dat uit de geschiedenisboeken... een Koning bestijgt zijn paard en zijn troepen volgen hem naar het Koninkrijk dat men wil terug veroveren. De vlaggen wapperen, de trompetten blazen en de trommels roffelen. De troepen volgen zingend en klinken vastberaden, wat ze hebben de zekerheid dat zij strijden voor een waardige zaak.

Net zo is het met ons.. Christus gaat voor ons in strijd. Vaak hebben wij het gevoel dat wij alleen staan en dat niemand ons bijstaat. Maar wees er zeker van de God met je mee gaat. God laat zien dat jij niet alleen bent. Maar net als een koning in de Middeleeuwen vraagt God van ons Loyaliteit... Liefde. God heeft ons lief met geheel zijn hart en hij wil dat een ieder de eindstreep haalt. Maar in de leger van Christus zoekt Hij toegewijde mannen en vrouwen. Hij zoekt mannen en vrouwen, jongens en meisjes... die het juiste antwoord weten op de volgende vraag: Wie is de glorieuze Koning der ere?

Immers ons leven en ons gedrag laten aan anderen zien wat het betekent om bij een winnende partij te horen. Vaak vergeten wij dat wij met onze houding de enige bijbel zijn die anderen te zien krijgen. Laat ik het anders stellen. Als een soldaat bij de training en voorbereiden de kantjes er af loopt en doet alsof... zou hij dan een goed voorbeeld zijn voor de rest?

Hoe kan een soldaat weten wat van hem verlangt wordt..? door de wil, het doel van de leidinggevende te weten. Hoe kunnen wij weten wat God van ons wilt... juist..! door te luisteren naar de wil van God. Klinkt best ingewikkeld... de wil van God. Soms gebeuren er allerlei dingen in ons leven en vragen wij ons af. wat wil God met ons... wat heeft God met ons voor.. Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk... toch maakt onze koning het niet moeilijk...

Wat God met ons wil kunnen wij ten eerste ontdekken in Gods woord, lees maar mee in Romeinen 2:18, "U beroemt op God, zijn wil kent, weet te onderscheiden waarop het aankomt, daar gij onderricht in de wet geniet”... De wet van het koninkrijk van God... het fundament van Gods Koninkrijk... De tien geboden, de woorden van liefde naar God toe en tussen de mensen onderling. Daarin onderkennen wij zijn wil... Maar het is niet alleen het kennen van de wet. Paulus zegt in Romeinen 12:2: het volgende “Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld (nogmaals je kan geen twee Meesters dienen... het is of God...of...) Maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is het goede, welgevalligen en volkomene. Het is niet genoeg voor een soldaat om ja te zeggen tegen de leiders... je moet er eens met de doelstelling mee zijn. God wil het beste voor een ieder. Wij bidden in het Onze Vader dan ook, vol overtuiging, :”Uw konikrijk kome, uw wil geschiedde, gelijk in de hemel als ook op aarde”.De wetten van onze koning, de wil van onze koning, de heerschappij van onze Koning is merkbaar. Niet alleen hier in deze kerk, op deze sabbat maar door het geheel het universum,. Onze Koning weet hoe Hij alles tot een goed einde kan brengen... Want, wat dienen wij toch een machtige Koning!

In de eerste 2 versen van Psalm 24 stonden wij stil... waarom wij die machtige koning dienen... Hij heeft van de grondlegging der wereld alles voor ons klaargemaakt. Zijn geboden is waar het Koninkrijk voor God voor staat... Zijn Wil is goed, welgevallig en volkomen... wij hebben niets te vrezen als wij de wapen uitrusting van God dragen. Hoe gaat U met Gods wil, om is het een verlangen van u om Gods wil te volgen. Er is een gedicht die dat verlangen naar Zijn wil zo mooi beschrijft.

Net als een bloem de regen nodigt heeft, net als een mooie dag de zon nodig heeft, zo verlangt mijn ziel naar U. Ik zal blijven volharden In Uw heilig Woord. Want elk woord daarin is waar, Dat is waarom ik vertrouw op U. Net als een lied een melodie nodig heeft, Net als een bruidegom een bruid nodig heeft. Zo verlangt mijn hart naar U. Hier ben ik, U kent mijn hart Heer, Alstublieft Heer, neem mijn hand, Leidt mij op uw weg... ik zal volgen... Ik zeg ja tegen uw Wil... Ik zal gehoorzamen, elke dag van mijn leven, op elke manier mogelijk, Mijn hart verlangt naar U, want U kent mijn Hart

In vers 3 van Psalm 24 zingt David; “Wie mag de berg des Heren beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede (zijn tempel).” Een koning die ten strijde trekt, en vooral in de vroegere tijden was dat zo... dat als een land wordt ingenomen dat de ‘schatten’ worden verdeeld. Immers op de aarde worden wij ook weer gesteld als landeigenaren in het Koninkrijk Gods. God stelt duidelijk een vereiste wie Zijn berg mag beklimmen... Er zijn 3 punten waarop wij als Christenen moeten opletten. 3 punten waarop wij als soldaten van Christus kunnen afdwalen van dat machtige leger dat Zijn berg wil gaan bekleden. Dat kunnen wij lezen in psalm 24, vers 4, degene Die rein zijn van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert.

Laten we gaan naar het eerste punt, Psalm 24 noemt degene die berg NIET mogen of zullen beklimmen degen die Niet rein is van handen. Wat betekent dat rein van handen... dat zijn je daden... je handel, je wandel. Misschien komt de volgende uitspraak u bekent voor “zo ken ik Hem of Haar niet meer, Hij of Zij... is doet zo raar, zo vreemd, ik ken die persoon helemaal niet meer terug” Als mensen anders gaan handelen dan merk je dat direct.

Ik wil graag met u deze ochtend gaan naar een koning... van het Juda... Even een stukje geschiedenis... Israël wilde een Koning en men kreeg er ook uiteindelijk een... Saul, die deed niet wat de Heer van hem vroeg en David werd uiteindelijk koning in zijn plaats... Het koninkrijk viel uit een in twee gebiedsdelen.. Een van de gebiedsdelen was Juda en die kende ook een koning. Laten wij eens kijken naar een van die Koningen... Koning Uzzia, ga met mij meer naar 2 kronieken 26 Hier hebben wij een jonge kerel.. Slechts 16 jaar oud die door het volk tot Koning werd gekroond, omdat zijn vader werd gedood na een samenzwering.

Daar zit je dan 16 jaar, jong, geen ervaring en een koning... met al die vijandelijk landen en volken om je heen. Wat deed deze jonge koning.... Net zoals wij dat nu doen als wij ons onveilig voelen in deze door zonde ondergedompelde wereld. We zoeken Jezus op in het Gebed. En dat Uzzia ook. Zo lezen wij in vers 4 dat Hij deed wat recht was in de ogen van de Heer, zolang hij onderwijs volgende bij Zekarja, en net zolang als Uzzia God volgende maakt God hem voorspoedig... Uzzia wist het antwoord op volgende vraag... “Wie is die machtige Koning der ere?”

U kent dat gevoel wel... pas gedoopt, of een wonderbaarlijke ervaring gehad met God en als gaat fantastisch in je leven... zolang je met bijbelstudie bezig bent, de kerk bezoek, God opzoekt i n gebed. Je weet wie je koning is. Als het je leven van Uzzia bestudeerd in hoofdstuk 26, zie je tal van wonderen. Een jonge jongen wist zich staande te houden en doordat God hem zegende in zijn werk werd hij beroemd zelfs tot in het machtige Egypte. Het land werd vruchtbaar. Het volk was gelukkig.
Heerlijk is het niet.. Als de Heer bezig is in je leven... ondanks de strijd om je heen, gaat alles voorspoedig in je leven, wonderen gebeuren.. De zegenenen die je ontvangt zijn talrijk... Uzzia deed de wil van God, en dat is goed, welgevallig en volkomen. Het leger van Koning Uzzia werd voorzien van het best van het beste... maar hield in eens op. Zo kunnen wij lezen in vers 15, het tweede gedeelte. Wijd en zijd verbreide zich zijn roem, want hij werd wonderbaar geholpen, totdat hij machtig geworden was. Maar toen hij machtig geworden was, werd zijn hart zo hoogmoedig, dat hij zeer snood handelden en ontrouw werd jegens de Heren, zijn God, door de tempel des Heren binnen te gaan om het reukofferaltaar, reukwerk te ontsteken.

Hoe kan iemand die zo is gezegend de Here toch de rug toekeren... hij werd immers, zo zegt de bijbel “Wonderbaar geholpen”. Hoe vaak in ons leven worden wij niet wonderbaar geholpen... hoe vaak helpt de Heer ons.. Met een nieuwe baan omdat je gepest werd, of zorgt hij dat er eten op tafel staat, zelfs als je moeit hebt om alle centjes bij elkaar te sparen.

Koning Uzzia, vergat in de loop van zijn leven het antwoord op de volgende vraag “ Wie is mijn machtige koning”?, althans misschien niet vergeten... maar hij gaf een ander antwoord... Koning Uzzia was volgens Uzzia de machtige koning en niet God... Uzzia werd hoogmoedig... de Heer kan in zijn leger niet mensen hebben die zichzelf belangrijk of belangrijker vinden dan de Koning. Je bent loyaal of niet... Je kiest voor God of niet... Uzzia heeft zijn keuze gemaakt. Hij vond zich zo belangrijk dat hij het reukofferaltaar wilde aansteken... iets wat voorbehouden is aan de priesters. Hij werd zo boos, zo kunnen wij lezen in vers 19.. Dat hij plotsklaps ziek werd. Hij werd melaats, een verschrikkelijke huidziekte en hij moest het paleis verlaten.

Uzzia’s daden waren niet zuiver... Hoe staat het met uw handelen, bent u vergeten wat de Heer voor U heeft gedaan? Er is een liedje die u ook wel kent “Tel uw zegeningen een voor een, tel ze allen en vergeet er geen”. Het is belangrijk om niet te vergeten hoe de Heer U in het strijd van het leven heeft geholpen. Als u een goede soldaat bent, dan onthoud u alle kleine overwinningen met Christus in uw leven. Handel niet als Uzzia... Weest er zeker van de u altijd in uw leven het antwoord weet op de volgende vraag; “Wie is de liefdevolle Koning ere?”

Het tweede punt welke psalm 24 aanhaalt - van mensen die de berg van de Heren mogen beklimmen - is het volgende: “Degene met een zuiver hart”. Een zuiver hart duid je geweten aan. Een soldaat die in een leger strijdt, maar doet alsof is een gevaar... een gevaar voor zichzelf een gevaar voor zijn medesoldaten. Want hij doet zich voor als een medestrijder, maar is in feite de gevaarlijkste vijand die je maar kan wensen... een echte wolf in slaapsklederen.

De bekendste wolf in schaapskleden was Judas Iskariot - Judas, een van de twaalf discipelen wandelde met Jezus... hij deed dezelfde daden als de andere 11, hij getuigde van Jezus net als de andere elf. Net als de andere discipelen wist Judas het antwoord op de volgende vraag: “Wie is die machtige Koning?”
Net als al die andere discipelen kon ook Judas ook antwoorden... Jezus Christus van Nazareth... alleen het was een andere soort koning wat Judas in gedachten had.. Judas wilde een machtige koning.. maar niet een die de armen te eten gaf...niet een die de zwakken in de samenleving hielp... hij aanschouwde de wonderen van dichtbij. Toch wilde Judas een andersoortige Koning... iemand die de overheersers van die tijd.. De Romeinen kon verslaan. en toen Jezus niet deed besloot Judas een list te bedenken, waardoor hij Jezus zou kunnen overhalen om die Romeinen, een lesje te leren. Maar Jezus deed niets, Judas schrok van zijn list... Hij had iets anders in gedachten.

Veel mensen hebben een bepaald beeld van Jezus. Soms een eigen gecreëerd beeld. Behoed zichzelf tegen een andere voorstelling. laat u leiden door de Heilige Geest. Wees niet een Judas. Verlaat of verraad God niet als Hij niet doet in Uw leven, wat u gedacht had, wat U gewild had. Velen mensen verlaten de kerk, omdat God ze niet meteen geneest, of omdat ze niet krijgen waar ze jaren voor gebeden hadden. Het is voor ons vaak moeilijk om te begrijpen wat de wil van God is... denk eens terug aan wat ik eerder aanhaalde over de wil van God. Het is Goed, volkomen en welgevallig.
Waarom zou u nog twijfelen aan wat God met u voor heeft, God heeft het beste met u voor. Als Judas een goede voorstelling had van Gods wil, had hij nooit Jezus verraad. Dan waren zijn ogen opgegaan voor de machtige koning. Laten wij niet de fout maken als Judas... als u problemen heeft in het leven of u ziet het even niet zitten, doe uzelf deze test aan, wat is uw antwoord op de volgende vraag: “Wie is de overwinnende koning der Ere? Wat antwoord u dan... God of...

Twee voorwaarden om de berg van de Heren te bestijgen zoals Psalm 4 dat zegt is handelen met je daden, maar ook wat je hart je ingeeft. Een soldaat in het leger, behoort klaar te staan, hij kent zijn missie, hij kent zijn doel. Hij zal strijden, zoals de leider dat aangeeft en zijn motieven zijn puur. Alleen dan kan de soldaat een bijdrage leveren aan de overwinning. Dat geldt zeker ook in ons geestelijk leven. Maar Psalm 24 gaat in vers 4 verder degene die “ met zijn ziel of valsheid richten op iemand die bedrieglijk zweert. In hedendaags Nederlands, niet liegen en niet hypocriet gedrag vertonen of met mooiere woorden een valse getuigenis afgeven. Je kan dit in twee manieren zien... als individu tegenover God, maar ook als kerk als collectief.

Laten we eerst kijken naar onze persoonlijk relatie met God. Als een soldaat in het leger niet eerlijk is met zijn leidinggevende dan kan de leider niets doen als er iets is en je het verbergt. God weet waar we goed hebben gehandeld... maar ook waar we fout zijn gegaan. God wil onze fouten vergeven als wij God daarom vragen. Maar dit geldt niet alleen voor momenten in je leven wanneer je je fouten en problemen voor God brengt. Nu is de vraag hoe ga je om met de zegeningen van God.

Laten we eens gaan naar Lucas 17, vanaf vers 11, Jezus was op weg naar Jeruzalem en ging op doorreis door Samaria en Galilea. Jezus kwam 10 melaatsen tegen. Die verschrikkelijke ziekte waarbij je huid allerlei pijnlijke zweren en bulten krijgt... je zou het de AIDS van die tijd kunnen noemen. Mensen die genezing nodig hadden... ze zien Jezus, weten van zijn wonderwerken en roepen in vers 13, “Jezus, Meester heb medelijden met ons” Jezus hoorde hun smeekbede en gans hun terstond en vermaande hun naar de priesters te gaan”. Dolblij waren ze... Jezus had ze genezen. Een wonderdaad. toch kwamen er maar een terug die God alle eer gaf. Hoe vaak doet Jezus niet wonderen in uw leven? We zijn zo blij wat Jezus voor ons doet, dat wij met zijn zegeningen ervan door gaan. We zijn zo blij voor het wonder, dat de wondergever vergeten. Hoe gaan wij om met de zegeningen van God. De vragen die Jezus aan die ene man stelde geldt ook voor ons op dit moment. Lees maar eens mee in vers 17, Jezus was onder de indruk van de lofprijzing van die ene ex-melaatse. “Zijn niet alle tien rein geworden? Waar zijn de negen anderen? Waren er dan geen anderen om terug te keren om God eer te geven, dan deze vreemdeling? En Hij zeide tot hem: Sta op, ga heen, u geloof heeft u behouden.”
Geeft U een goede getuigenis aan uw naaste, geeft U God de eer voor al die wonderen.. Hoe klein ze ook mogen lijken? Bent u de vreemdeling in deze wereld... Wie is toch die machtige koning die tot ons spreekt en zegt: “Sta op, ga heen. uw geloof heeft u behouden.”

Psalm 24, vers 5 spreekt over de zegeningen die je ontvangt als je met de Heer opstapt mag gaan... en een leger is niet een individu, dat doet men samen. Wij kunnen alleen gezamenlijk ten strijde trekken als wij elkander respectvol behandelen. Immers zijn wij niet allen leden van een lichaam met Christus aan het hoofd.(Zoals Paulus dat schrijft in de brieven aan de Korinthiers). Als wij niet op elkaar - en tezamen met Christus - kunnen bouwen dan zal in de strijd die wij voeren tegen duivelse machten en overheden wij onnodig slachtoffers maken, omdat de troepen niet met elkander de rijen sluiten...

Hoe kan je leger gezamenlijk de strijd aangaan als er onenigheden zijn onder elkaar, als wij ruzies of verborgen problemen kennen, het is de plan van Satan om ons te ontmoedigen door problemen op te werpen. Er is een oud plan wat vele soldaten leren... verdeel en heers. Satan probeert gezinnen uit elkaar te rukken, probeert de kerk uit elkaar te rukken, probeert de samenleving te ontwrichten. Als wij niet als een front onze achter Koning staan, dan geven wij Satan vrijspel. Laten wij de boze niet de kans geven om ons leven te ontwrichten. Wij hebben een machtige Koning! Wij hebben een koning die Satan heeft verslagen, en niet door kogels of bommen, niet door zwaarden of met brandende pijlen. Wij hebben een koning die gewonnen heeft met z’n vergoten bloed. Jezus is voor onze fouten gestorven. Hij heeft voor ons de strijd gestreden en Hij zal er voor zorgen dat iedereen die zich houdt aan de lijfsspreuk - waarmee de drie-engelenboodschap eindigt - behouden thuis zal komen “Hieruit blijk de volharding der heiligen dat zijn diegenen die de geboden Gods en het evangelie van Jezus Christus bewaren. zegt Johannes op Patmos in Openbarin 14 vers 12

Als wij niet met elkaar praten over wat elkander dwars ligt, in ons gezin, in de kerk, in de samenleving als wij op een vriendelijke liefdevolle manier elkander vergeven.. Dan zal de Here ons als gezin, gemeente en samenleving zegenen en bekleden met de gerechtigheid van zijn liefde, dat is.. als wij zijn wil, in blijdschap en vreugde willen volgen.

En wie zijn toch die mensen die God zegent, wie zijn het toch die mensen die berg des Heren beklimmen. Dat zijn de mensen die naar Hem vragen, zo zegt David in Psalm 24, vers 6. Het is bidden en zijn aangezicht zoeken. Die de God van Jakob willen volgen. Behoort U tot dat geslacht. Mag u gerekend worden tot dat machtig leger met die wonderbaarlijke koning. Psalm 24 is een prachtige psalm, die duidelijk aangeeft welk antwoord wij moeten hebben op de volgende vraag: Wie is de barmhartige Koning der ere?De machtige Koning is degene die Hemel en Aarde en al wat daarop leeft Geschapen heeft, zijn leger is machtig en heeft een einddoel, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en wie mag aan dat leger mee doen, degene die rein zijn in hun dagelijkse handel en wandel, degene die zuiver zijn in geweten en juist Godsbeeld hebben. Degene die een oprechte getuigenis geeft en gewandeld zoals Christus gewandeld heeft. Deze mensen ontvangen een zegen. Deze mensen zijn op zoek naar Gods wil, dat zijn de mensen die God opzoeken in Gebed en die zijn aangezicht willen aanschouwen.

Binnenkort broeders en zusters, jongens en meisjes... gaan de hemelse poorten open, de aloude poorten... De Heer komt in al zijn majesteit op de wolken des Hemels naar deze aarde terug om ons mee te nemen. Wat zal de wereld zeggen: “Wie is toch de Koning der Ere?” en wij als gelovigen mogen antwoorden “ De Here, Sterk en geweldig, de Here geweldig in Strijd.”

Als u problemen in uw leven heeft, of u vraagt zich af hoe het ervoor staat in uw dagelijkse strijd in dit leven... stel uzelf de volgende vraag en bedenk welk antwoord u hierop geeft; “Wie is de Koning der Ere?” De Here is sterk in strijd... geef je problemen aan Hem... Hij heeft keer op keer bewezen dat Hij al uw problemen kan en zal overwinnen en sluit u aan bij de rijen van zijn hemels leger, laat uw gedrag en gedachten vernieuwen door Hem die Hemel en Aarde Gemaakt heeft. Miljoenen over geheel deze aardbol hebben gekozen voor een overwinnend leger... Een leger die niet strijd met wapens, bommen en granaten, maar een leger die strijd met Gods Woord, die het voorbeeld van Christus liefde volgt en zich laten leiden door de Heilige Geest.

Is het niet een uitdaging voor uzelf, om de levend deel uit te maken van dit strijdend leger. En wat zeggen wij tegen onze omgeving...Wij gaan naar een beter plaats, we geven ons leven voor een zekere zaak, wat onze beloning is in de Hemel, Wil jij niet met mij meegaan... we gaan naar een veel betere plaats, hou je hoofd omhoog daar woont de machtige Koning.. we gaan naar een veel, veel betere plaats. Kom op.. keer van je wegen zonder doel, en volg Gods waarachtige eindbestemming in de Hemel. Want daar in de Hemel is Liefde oneindig, het is voorbereid. voor jou en mij, wilt je niet mee?.”
Broeders en Zusters, Jongens en meisje, daar zijn Paarlen witten poorten, daar waar de straten van Goud zijn, daar waar Zijn glorie, de lucht verlicht. Waar wij Hem zullen zien van aangezicht van aangezicht, waar we zullen knielen voor zijn troon van genade en uitroepen, heilig, Heilig, Heilig.
Waar wij het antwoord zullen zien op onze vraag: Wie is die machtige Koning? en wij zingen dan uit in koor: De Here, Sterk en Geweldig, De Here geweldig in Strijd. Hij is de Here der Heerscharen, Hij is de Koning der Ere. Zijn Wil is goed, volkomen en welgevallig en zijn beloften houden stand. Want
Hij die in u woont is bij machte veel meer te doen dat wat wij bidden of beseffen. Volg Hem, Kies voor zijn Leger. Wat Jezus Christus is de machtige Koning der Ere en Hij komt spoedig terug...

Amen

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen