U bent mijn schuilplaats!

U bent mijn schuilplaats! 1 samuel 22: 1-2, Psalm 27, Hebreeën 10:22-24
Deze wereld veranderd steeds sneller en sneller, de ontwikkelingen in de maatschappij, in de politiek en zelfs in de kerk volgen elkaar in hoog tempo op. Steeds vaker en in een bijna duizelingwekkende frequentie wordt in levende lijve duidelijk wat Jezus in Mattheus 24 tegen de discipelen zei over wat in de laatste dagen zou gaan gebeuren. We leven in het laatste hoofdstuk van de Aardse geschiedenis, de tijd vlak voor Jezus zijn spoedige wederkomst.

Je merkt het overal in de wereld dat er grote angst heerst, India en Pakistan dreigen elkaar met oorlog en zelfs met kernbommen, dichter bij huis, hier in Nederland, durven wij ‘s avonds de straat niet meer op uit angst voor zinloos geweld. Kinderen die treuren om het gedrag van hun ouders. Of ouders die in pure paniek niet meer weten hoe ze hun kinderen terug op het juiste pad kunnen brengen. Angst een ongekende angst kruipt langzamerhand over deze wereld. Satan en zijn gevallen engelen bedekken de aarde met een grauwe sluier.. Waar zijn wij nog veilig in deze wereld. Naar wie kunnen wij gaan... is er ergens waar we kunnen schuilen.

God is duidelijk in zijn woord. Geef al je zorgen aan Jezus... laat Hem je lasten dragen. God heeft een schuilplaats voor ons.. Een plek waar we ons veilig kunnen voelen.. Een plek waar we ons dichtbij God weten en voelen. Een plek waar zijn Woord de boventoon voort. Een wachtkamer voor een trein die binnenkort gaat vertrekken. Broeders en Zusters, Jongens en meisjes.. Deze preek gaat over een schuilplaats.. De plaats waar u en ik het liefst willen zijn... of behoren te zijn. De vraag deze ochtend is, is God voor u de ware schuilplaats.?

U heeft de Heer ontmoet in uw leven.. misschien was het spectaculaire ontmoeting.. Misschien brachten uw ouders u naar de kerk en heeft u op een dag besloten om uit eigen beweging te komen.. U allen hebt de weg naar Gods Bedehuis gekozen.. Want op de sabbatdag.. Deze rustdag die door God geheiligd, gezegend en apart gezet is.. Op deze dag kunt u schuilen van de problemen en zorgen van het leven van alledag.. Zodat wij ons dicht bij God mogen weten en voelen.

David schreef in diverse psalmen die laten zien hoe belangrijk de Here als schuilplaats voor ons is.. een plek waar wij hem mogen ontmoeten. Hoe vaak rennen wij wel niet weg van onze problemen.. We willen ze op een menselijke manier proberen te ontwijken.. Sommige mensen gaan stelen om zo hun huur te kunnen betalen.. Anderen hebben zoveel schuld op de bank. dat ze schulden van de ene creditcard... deken met de anderen. Mensen schuilen op de verkeerde plaatsen.. Maar als je de Here ontmoet hebt in je leven.. dan kan en mag je zeggen.. “Heer ik heb u ontmoet.. U bent mijn schuilplaats” Kunt u dat nog steeds zeggen... ook al heeft u het moeilijk, blijft U op God vertrouwen ook al lijkt het leven uitzichtloos!
Heeft u dat gevoel in uw leven gehad.. Alles gedaan... Alles gezien maar niets wat de leegte opvulde... Overal gezocht totdat u in deze kerk belande... ontving u ware rust toen U in aanraking kwam met het evangelie van Christus? Werd u bewogen toen u hoorde van de drie-engelen in openbaring 14 die u aanspoorde om God te aanbidden zoals Hij aanbeden behoort te worden?

David had ook een zoektocht.. Een zoektocht naar de Heer..deze jonge mand verlangde naar ware schuilplaats Omdat Koning Saul.. Niet deed wat recht was.. wat goed was in de ogen van God., werd David uitverkoren om de kroon te ontvangen. God wilde dat David Koning werd. Maar Saul overmand door woede, wrok en verbittering.. Saul wilde de populaire David gevangen laten nemen en doden.. Hij wilde niet dat David koning zou worden. Saul was jaloers op David.

En als mensen jaloers worden kunnen ze rare dingen doen. Mensen worden jaloers als ze zien dat alles met je goed gaat. Als ze zien dat ondanks de problemen in je leven je overeind blijft staan omdat je Christus hebt aanvaard in je leven. Als je Jezus hebt aanvaard, als je iedere dag met Hem wandelt dan wordt als vreemd behandeld. Mensen kijken vreemd naar je. Omdat je kiest voor een ander leven, een leven met Christus. Wij zingen niet voor niets.. This world is not my home. Deze wereld is niet mijn thuis. Als je kiest voor Christus dan kies je voor de overwinning. Als je kiest voor Christus dan kies voor een heilig en rechtschapen leven. Ook al mag de wereld je vreemd vinden dat je de hele sabbat in de kerk doorbrengt. Ook al mag de wereld vreemd vinden dat je niet alles eet, dat je niet alles drinkt, dat je niet naar bepaald evenementen gaat. Weest niet bevreesd, de Here is jouw schuilplaats!

David vreesde voor zijn leven en hij moest vluchten. Tijdens een van zijn vluchtpogingen kwam David terecht in het plaatsje Abudallam. Zo lezen wij in 1 Samuel 22 vers 1.. David ging vandaar weg en ontkwam in de spelonk van Adullam. Toen zijn broeders en zijn gehele familie dit hoorden kwamen ze daar bij hem. Je moet vluchten.. Je leven staat op het spel.. Waar ga je dan naar toe.. Je wilt schuilen.. Schuilen tegen het gevaar. Ben je dan alleen als je schuilt van de problemen van het leven.. Net als de familie van David hem bij kwam staan.. Zo is God bij ons als wij ons diep in de problemen bevinden. God laat je niet alleen schuilen. Hij is bij je.. Hij is je hoop en je vesting. Je broeders en zusters behoren je als je geestelijk familie ook te ondersteunen, wij vuren elkaar toch aan met liefde en goede werken, als het goed is dan behoeft niemand in dit kerkgebouw zich hier alleen en eenzaam te voelen? Toch!

Veel mensen voelen zich alleen en weten niet waar ze moeten gaan ze problemen hebben in het leven.. maar er gebeurd iets wonderbaarlijks als jij persoonlijk in je leven de Here hebt ontmoet..
anderen volgen willen die schuilplaats ook ontdekken
David zat bij adullam in de spelonk..maar hij was daar dus niet alleen.. Zo zegt de bijbel in 1 Samuel 22 vers 2 ‘Ook voegde zich bij hem ieder die in moeilijkheden verkeerde, ieder die een schuldeiser had, ieders die verbitterd was, en hij werd hun aanvoerder. Ongeveer vierhonderd man.
Veel mensen schuilen op schijnbaar veilige plekken, ze negeren de waarschuwing en raad van anderen. Veel mensen blijven thuis als ze problemen hebben.. Juist op de momenten dat ze God en de mensen die de Here liefhebben gaan opzoeken blijven ze onder de veilig dekens liggen om maar zo snel mogelijk de dag te vergeten. Juist op de momenten dat er problemen zijn in je gezin, op je werk, wanneer je moe bent van een week hard werken. Juist op die momenten hoor je hier te zijn met je broeders en zusters. Waar bent u veilig..? Waar voelt u zich thuis. Is het bij de Here of thuis bij de open haard. Jezus zei in Mattheus “Waar uw hart is.., daar zal ook uw schat zijn...” Wat is uw verlangen.. Bij de Here zijn of iets anders.

Want juist als jij de schuilplaats gevonden hebt bij de Heer.. Dan zullen anderen mensen zien waar je hoop op gevestigd is. Als jij in je leven laat zien door Gods Geest en Gods liefde.. Dat jij graag bij de Heer bent en Hem ernstig zoekt, dat zullen anderen mensen zien dat jouw schuilplaats een ware is. Is de Here uw Schuilplaats.. De plek waar uw hart naar verlangt?

Als u zegt dat u een ontmoeting gehad te hebben met Christus laat de tonen aan anderen. Ik ken een lied waarin de zanger zegt.. Vaak zijn wij de enige bijbel die ongelovigen ooit zullen zien. Als u de vrucht van de geest niet tentoonspreid in uw leven. Als U alleen naar de kerk komt uit verplichting, uit traditie, omdat U zich verplicht voelt tegenover uw familie. Als U de kerk slechts ziet als een buurthuis, of als een concertzaal, waar je eventjes bij kunt kletsen, maar niet ziet als de plek waar u zich waarlijk dichtbij God mag verkeren en Hem hier kan en mag lofprijzen en van zijn Woord mag leren, dat is vandaag de dag om een spiegel voor uw eigen hart te houden.

Waar gaat uw verlangen naar uit in dit leven.. Wilt u waarlijk dichtbij de Here verkeren... Wilt u waarlijk meer van Hem leren. Als u werkelijk dichtbij de Heer wilt komen, werkelijk dichtbij de Heer wilt verkeren, dan weet U, precies wat er moet gebeuren, vraag of Jezus diep in uw hart komt wonen, dat u vervult wordt met de Heilige Geest. Maak vandaag de dag dat U met geheel uw ziel en geheel uw verstand, uw leven aan hem overdraagt. U hoeft zich niet te bewijzen tegenover uw broeder en zuster.. Tegenover mij, tegenover uw kinderen, uw familie. Het gaat om ieders zijn persoonlijke relatie met Christus. Van een ieder die zich bevindt in dit kerkgebouw. In deze stad, in deze wereld.

De schrijver van het bijbelboek Hebreeën, maakt in hoofdstuk 10 vers 23 (de tweede schriftlezing) duidelijk dat in de laatste dagen we belijdenis JE GELOOF die wij hebben dienen vast te houden en dat wat wij hopen... de spoedige wederkomst van Christus niet moeten verliezen.
Wij leven in de laatste dagen, de tijd wanneer de wereldgeschiedenis zijn einde nadert, als u bij de kleine problemen in het leven, niet weet waar u heen moet gaan.. waar u hoop kunt putten, waar u bijbeluitleg krijgt, waar u openlijk van uw geloof kan en mag getuigen. Waar zult u dan zijn als te maken krijgt met de problemen die in Openbaring staan beschreven. Keer terug naar de veilige haven, verlaat de stormen op zee. Keer terug naar Jezus, Keer terug naar de bijbel. Als u een trein wilt halen, moet u op het station staan. Als u wilt weten wanneer de trein vertrekt dan heeft u een spoorboekje nodig. Veel mensen denken dat de Christus zijn wederkomst voor een of andere reden zal vertragen. Veel mensen denken dat ze gerust het station kunnen verlaten, van het uitzicht genieten en dan toch nog de trein kunnen halen. Veel mensen nemen het niet zou nou met het advies in de brief van de Hebreeën in vers 25 “Elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen”. Spoort u uwzelf en anderen aan om God te volgen, volgens zijn wil. Wilt u klaarstaan wanneer de gospeltrain vertrekt!

Niet alleen David vond een schuilplaats. Noach vond ook een schuilplaats voor de problemen van de wereld in zijn tijd.. Laten wij bladeren naar Genesis.. Het eerste boek van de bijbel. In Genesis lezen wij in hoofdstuk 6 vanaf vers 5 dat de boosheid van des mensen groot was op de aarde en al wat de overlegging van zijn hart voortbrachten te alle tijde slechts boos was, berouwde de Here dat HIJ de mens gemaakt had en het smartte Hem in zijn hart en de Here zeide ik zal de mensen die ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien... Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Het ging slecht met de mensen.. Mensen hadden meer liefde voor het genot dan voor God...

Maar er waren mensen die God oprecht volgde.. Noach en zijn Gezin.. God gaf iedereen.. Toch een kans.. Hij liet Noach schuilplaats maken.. Een schuilplaats voor de dreigende regen.. Ook al had het nog nooit geregend. Noach bouwde een gigantisch schip genaamd de ark. Terwijl iedereen hem waarschijnlijk aan het uitlachen was..ging Noach door met zijn door God gegeven missie... De mensen wilde niet gered worden.. Dus redde God.. Noach, zijn familie en de dieren...

God gaf Noach een schuilplaats.. Een schuilplaats voor de regen.. Een schuilplaats voor de storm.. Wij als Adventkerk prediken al meer dan 150 jaar de spoedige wederkomst van Christus.. Want JEZUS KOMT TERUG. God vraagt van ons dat wij als Noach zijn... Wij kunnen... mogen... moeten.. de wereld vertellen dat Jezus een nieuwe thuis voor ons maakt.. Dat als je Jezus aanvaard als je liefdevolle vriend en verlosser dat je leven vernieuwd wordt en dat je straks mee mag in de laatste ark.. De eeuwige schuilplaats, bij Jezus op een nieuwe hemel en aarde. Maar dan moeten wij wel blijven evangeliseren, blijven getuigen. Neem die woorden uit Hebreeën 10 vers 24 ter harte “ Laten wij elkander acht geven om aan te vuren tot liefde en goede werken”
Wij hebben toch Jezus ontmoet... of niet?. Wij kennen toch die schuilplaats... of niet? Rennen wij alleen de ark in? Of willen wij anderen bereiken onze familie, onze buren, onze vrienden.. De onbekenden op de Coolsingel, de Koopgoot en de Lijnbaan.. En ze vertellen van de machtige koning!.

Of bent u vermoeid geraakt, dat de sabbat gebruikt om te klagen over alles wat er niet goed is aan de kerk, aan de eredienst, noem het maar op. Of zijn wij net als die ‘ongelovige Thomas’ die zeggen en denken eerst zien en dan geloven. Of bent u zo moe dat u alleen in de kerk bent als u in de dienst moet participeren en mag zingen op het podium. Broeders en Zusters.. Beste aanwezigen. Verliest niet God en Zijn wil uit het oog. Wijk niet naar links of naar rechts wanneer u Jezus in Uw hart heeft. Zoals in de Hebreeën brief staat Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij die belooft heeft is getrouw.

Er is een prachtige psalm die duidelijk maakt dat wij mogen schuilen bij God.. Als wij in problemen zijn.. Maar ook als wij het goed hebben in Psalm 27 wordt gesproken over veilig in Gods hoede.. Veilig in Gods handen.. Want als u Jezus hebt ontmoet.. Als jij een relatie met Jezus vandaag aangaat dan mag je zegen..”Jezus ik heb ontmoet.. Ik ben veilig in uw schuilplaats. “

Laten we gaan naar Ps. 27:1 “De Here is mijn licht en mijn heil.. Wie zou ik vrezen...” Wie is Uw licht en uw heil.. Als U Christus heeft toegelaten in uw hart en uw verstand..dan bent u een vernieuwd mens, iemand met een betere eindbestemming. Als je de Here hebt ontmoet dan weet je dat Jezus de weg de waarheid en het leven is.. dat er geen andere weg is naar de Hemel, geen andere weg is naar een nieuwe aarde.. Dat er geen andere weg is naar Jezus. Daarom zegt de Psalmist in Psalm 119. “Uw woord... is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” Gods woord.. Is de schatkaart op weg naar de Schat.. Jezus Christus. Als u geworteld en gegrondbent in het woord van God.. Als u bouwt op de rots.. Jezus Christus.. Wie zou je dan vrezen.. Voor wie zou je bang moeten zijn. Jezus die de dood heeft overwonnen.. Jezus die de zonde heeft overwonnen.. Jezus die de Satan heeft verslagen.. Waarom zou u vrezen... Waarom zou je twijfelen.

Want David schrijft wat er gebeurd met degene die Gods Kinderen aanvallen.. David heeft als Koning menig oorlog gevoerd.. Hij stond tegenover diverse machtige legers... toch wist hij dat de Here aan zijn kont stand. Als je de Heer hebt geaccepteerd in je leven als hij je leven beschermt, dan hoef je je geen zorgen te maken.., Heb jij de Heer aangenomen? Mocht dat niet het geval zijn.. Maak een keus voor hem vandaag?

Terug naar psalm 27 beschrijft David wat er met tegenstanders gebeurd als ze Gods kinderen willen aanvallen. In dit leven hebben we te maken met een ‘grote’ tegenstander. Dat is Satan, Lucifer, degene die hoogmoedig werd tegenover God en uit de Hemel werd gezet. Deze Lucifer heeft het gemunt op Gods Kinderen. Hij wil ons zand in de ogen gooien zodat wij ons oog niet op Christus houden. Maar wij weten beter... Wij hebben Jezus ontmoet en weten dat wij met als onze angsten en twijfels bij Jezus mogen komen en alles aan hem mogen overdragen.. Er is een lied dat zegt. “The Battle is not Yours.. The Battle is the Lords”. Want Jezus vecht voor ons de strijd tegen de verleidingen des duivels want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.. Wij hoeven slechts de wapenrusting van Efeziërs 6 aan te trekken en blijven volharden in Gods Woord de bijbel. Wij moeten blijven bidden tot Jezus.. want als wij aan Jezus zijde staan.. Dat zal Jezus voor ons de strijd voeren. Dan kunnen wij zeggen: “Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten -- mijn tegenstanders en mijn vijanden - zijn ze zelf gestruikeld en gevallen... Vaak lijkt het dat Satan en zijn boze engelen de strijd winnen. soms lijkt het of ze het voor het zeggen hebben.. Maar mensen die kiezen voor het slechte struikelen over hun eigen fouten, hun eigen zonde.. Satan denkt dat hij Gods kinderen van de juiste weg kan afduwen.. Maar inplaats daarvan wordt Satan door Jezus.. wanneer Jezus voor ons terugkomt gebonden.. En voor een 1000 jaar vastgezet.. Satan zal gebonden worden en uiteindelijk vernietigd worden door zijn eigen fouten.

Dus ook al dreigen de problemen van het leven hier op aarde u te veel worden.. Onthou dan deze woorden van David.. Al legert zich een leger tegen mij... mijn hart vreest niet; al verheft zich in een krijg tegen mij.. Nochtans blijf ik vertrouwen. Blijf vertrouwen en bouw op Jezus.. Hij is de rots.. Hij is de hoeksteen.. Hij is vaste grond... Zoveel mensen in deze wereld hebben gebouwd op water en hun rijkdom waste voor hun voeten weg. Sommige mensen bouwende op een verkeerd fundament en bij de eerste de beste storm stort hun prachtige villa in... Sommige bouwde op verkeerde vrienden en bij de eerste de beste ruzie.. Maar wij hebben Jezus ontmoet wij hebben de juiste schuilplaats ontdekt. Heb jij de Here ontdekt.. Is hij de ware schuilplaats in jouw leven?

David heeft zoveel geschuild in zijn leven.. hij heeft zo vaak geschuild om in leven te kunnen blijven.. Ondanks de fouten die David in zijn leven maakte keerde Hij steeds terug bij God. En daarom zegt hij ook Een ding heb ik van de Here gevraagd.. Dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.

Wat vraagt u aan de Here? Een nieuwe Ferrari.. Een groot huis.. Veel rijkdom.. Misschien wel een goede gezondheid... een belangrijke baan waarin je gezien mag worden... David wist wat hij wilde.. Hij had immers de Here ontmoet.. Hij wil bij de verblijven in het Huis van de Here.. Al de dagen van zijn leven. David bedoeld hier niet mee.. Dat hij heel zijn leven in de tempel wil doorbrengen.. Hij bedoeld hiermee dat hij zich altijd bij de Heer wil vertoeven.. Hij wil de liefelijkheid van de Here aanschouwen..,

God heeft ons zoveel lief.. Hij stuurde zijn eniggeboren zoon naar deze wereld.. Om voor ons te sterven.. Hij die ons het eerst liefheeft gehad.. Jezus verliet zijn plaats in de Hemel.. Om te komen in de woestenij van deze wereld.. Zodat wij de weg terug kunnen vinden.. Naar de plek die Jezus heeft verlaten om ons te redden. Daar wilt David zijn... David wil vertoeven dichtbij de Heer. Wat is uw verlangen deze ochtend. Verlangt u het zien van Gods aangezicht. Verlangt u te vertoeven in zijn Tempel.. Kijkt u uit naar het moment dat het weer Sabbat is... Is het een brandend verlangen om te vertoeven in Gods tempel... Is het een brandend verlangen om iedere dag weer te lezen uit de bijbel. Dat is Davids brandend verlangen.

Zou het niet fantastisch zijn als wij al om 09.00 voor de deur staan om een plekje vooraan in de kerk te krijgen. Zou het niet fantastisch zijn als wij 3 diensten op een sabbat moeten houden om alle mensen de kans te geven om naar het woord van God te luisteren. Zou het niet fantastisch zijn als wij steeds meer en meer van Gods liefde leren en ervaren als wij Zijn Woord ter hand nemen.

Als wij bij de Here willen zijn.. Dan zal hij zo zegt David vers 5 dan zal de Here ons bergen in zijn hut wanneer de kwade dagen komen. Hij zal ons verbergen in het meest verborgene van zijn tent, Hij plaats mij hoog op een rots. Broeders en Zusters, jongens en meisjes als je Jezus zoekt en verlangt om meer en meer van Hem te leren. Dan zal Hij je behoeden van het uiteindelijk lot van deze in zonde ondergedompelde wereld. Omdat wij Hem volgen, omdat Hij ons vergeeft van onze zonde met zijn dierbare bloed kunnen wij ons hoofd omhoog heffen naar God toe... ook al kijken de mensen die jaloers zijn vol nijd en haat naar ons.. Onze hoofden heffen zich op naar de Hemel..naar de plaats waar wij willen zijn dichtbij God.En daarom zegt David in vers 6 Daarom wil ik in zijn ten offeren met geschal, ik wil zingen, ja psalmzingen de Here. Laat deze psalm eens diep tot u doordringen. Je hoeft voor niemand bang te zijn als je de aan je zijde hebt. Als je verlangt naar de Here met geheel je hart en geheel je ziel, als je elke sabbat opnieuw, iedere dag opnieuw, dichtbij Hem wil zijn en van zijn Woord leren.. Dan ontdek je dat de Here je wil beschermen van de zonde en de gevolgen van de zonde de eeuwige dood. Dan ontdek je dat de Here je zonden wilt vergeven, zodat jij zijn lieflijkheid mag beleven. En als je dat allemaal beseft dan mag je dankbaar zijn.., dankbaar zijn dat de Here dat allemaal voor ons over heeft. Dan zing je niet om gezien te woorden, dan evangeliseer je niet om status te verkrijgen. Dan getuig je niet uit verplichting, dan is de kerk geen last.. Dan is vroeg opstaan op de sabbat, zelfs naar een zware week, het mooiste geschenk die de Heer je kan geven.. Dan mag je zingen, vol blijdschap.. God is not dead NO.. HE IS ALiVE.. Jezus leeft.

Toch hebben wij een lange weg om ons voor te bereiden op Jezus zijnn komst op de wolken des Hemels en je denkt na en twijfel “Heer ik heb zoveel fouten.. Ik doen nog zoveel fout.. Hoe kan ik u nou dienen zoals U wilt dat ik u dienen zal. David schreeuwt het ook uit in vers 8 “Verberg uw aangezicht niet voor mij.. Wijs uw knecht niet af in toorn, gij waart mijn hulp en verlaat mij niet, o God mijn heils” God zal zijn aangezicht nooit voor ons verbergen... God zal je niet in de steek laten. Onze God redt.. Hij stuurt Jezus om voor onze zonden te sterven aan het kruis, maar ook weer om op te staan, zodat wij mogen deelnemen in een gelukkig leven voor eeuwig.. God stuurt ons Zijn Heilige Geest, zodat wij kunnen wandelen in deze donker duistere wereld.. Op weg naar het licht.

En David zegt dat ook... vanaf vers 11 “Onderwijs mij, Here uw weg en leid mij op een effen pad om mijner belagers wil,” David wist waarover Hij zong.. Hij moest schuilen voor Saul die jaloers was omdat alles met David voorspoedig ging, omdat David deed was recht was in de ogen van God. Als u en ik weten wat de weg is van de Here.. En die leren wij uiteraard uit Gods woord.. Dan worden wij niet populair bij de wereld... maar we worden populair bij Jezus..David wist dat als je wandelt met God, jaloerse mensen, Satan, boze engelen.. Alles over hebben om je van de juiste weg af te doen duwen. David zich bewust wat er allemaal kan geburen...daarom smeekt hij in zijn Psalm ook “Geef mij niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders, want valse getuigen staan tegen mij op en hij de geweld blaast.”

Beste broeders en zusters... Jezus zei het zelf.. In mattheus 5.12 “Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende aller kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugd u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd.” We leven in de laatste der dagen.. We leven vlak voor het moment dat de wolken opbreken.. En dat de bazuinen zullen klinken.. Heb geduld.. wat de Heer doet geen loze beloften. Want: Hoe dichter wij tot God groeien.. Des te meer de wereld van ons verwijderd is. Als wij meer en meer mogen wandelen in Gods Glorie.. Des te meer de wereld ons veracht. Als wij meer en meer lofliederen zullen zingen ter ere van God.. Des te meer zal de wereld jaloers zijn.Je hoeft niet de angsten van deze wereld te vrezen als je de Here aan jouw kant hebt!

Broeders en zusters... Wij weten wie onze schuilplaats is.. wij weten waar we veilig zijn.. Nu, maar ook in de toekomst.. U weet waar u kunt schuilen als mensen zeggen dat u beter in bed kan blijven liggen. U weet waar u kunt schuilen als u eenzaam bent.. U weet waar u kunt schuilen als U een verlangen heeft om de liefelijkheid van de Here te aanschouwen. Een ding vragen wij van de Here.. Om te verblijven in de Huis des Heren al de dagen van mijn leven.

Kijk in de spiegel van uw hart.. nu meer dan ooit te voren, dienen wij te staan als soldaten voor Christus. Nu meer dan ooit dienen wij Hosanna , prijs de Heer te roepen. Nu meer dan ooit te voeren moeten wij onze bijbels openslaan. O, zegt David in vers 13 Als ik niet geloof des Heren goed heid te zullen zien in het land der levenden.” Broeders en Zuster.. Jongens en Meisjes.. Misschien zie je niet door de problemen heen van dit leven, misschien zie je niet wat de Heer allemaal voor jou en mij in petto heeft, maar vergeet niet de wijze raad van Hebreeën 10. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloof heeft is getrouw, en laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goed werken. “

Wanneer het tegen zit in je leven.. verzuim dan niet onze eigen bijeenkomsten, zoals sommige dat gewoon zijn, maar als dat de Here Uw schuilplaats is en dat de kerk de plek is waar u zich dichtbij de Heer weet te vertoeven. Als we weten dat de wereld steeds meer van de gelovige zal vervreemden, dat is er slechts een oplossing en zo zegt Hebreeën “We moeten elkander aansporen en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.”

Laten wij beginnen om ons leven de onderzoeken, aan de Here te vragen voor vergeving van zonden. Laten wij elkander bemoedigen om in het geloof te blijven. Laten wij een diep verlangen koesteren om dicht bij de Here te zijn. Broeders en Zusters, Jongens en meisjes. Laat dat verlangen naar Gods Woord, Gods liefde in uw groeien. Voor U weet staat u hier iedere sabbatochtend al om negen uur voor de deur te popelen om op de voorste rij te zitten. Wonderen zijn mogelijk... ook hier in Rotterdam Noord. Grootste dingen staan te wachten voor Allen die weten dat de Heer hun Schuilplaats is... voor nu tot in eeuwigheid.. Grootste dingen staan te wachten voor degene die verlangen om te blijven in het Huis van de Here alle dagen hun leven, om de lieflijkheid van God te aanschouwen en Zijn tempel onderzoeken.

Wacht op de Here, Broeders en zusters... Wees Sterk in je geloof jongens en meisjes
Weest niet bevreesd voor wat de toekomst zal brengen. Volhard in het geloof, wat Christus die ons beschermt in dit leven, zal ons een ware schuilplaats schenken. Waar ons verlangen wordt vervuld. Waar wij ware liefde vinden voor eeuwig en altijd. Laten wij daarin sterk blijven in Hem die getrouw is tot alle eeuwigheden.. Wees sterk broeders, Wees sterk zusters... Wacht op de Here, uw hart zijn onversaagd Ja wacht op de Here.
Amen

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen