Zending begintů Hier!

Matt 9:35-38

Vandaag hebben we gezien wat je kunt doen ver weg. Hoe mensen zich inzetten voor hun naaste en zo laten zien wat het betekent om actief te zijn in Gods wijngaard. Waar moeten wij beginnen? wat moeten wij doen om actief zending te bedrijven? om actief aan onze naaste te laten zien dat het evangelie - net zoals Paulus dat schrijft aan de Romeinen 1:16, “een kracht Gods tot behoud [is] voor een ieder die gelooft”

Velen van ons hier vergaard hebben mogen ervaren om die kracht in ons leven bewerkstelligt te zien. Christus kruisdood, maakte het mogelijk om als nieuwe mensen te wandelen in deze wereld. We mogen staan en gaan dankzij Christus. Nieuwe mensen op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Wij zijn op weg.. op weg naar het nieuwe Jeruzalem, op weg naar gouden straten, paarlemoeren poorten.. Wij zijn op weg naar een plek waar we Christus mogen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht.. een plaats waar de ellende, rampen en oorlogsnood ons nooit en nimmer zal achtervolgen. Is die ervaring u ten deel gevallen, is dit realiteit voor u in het dagelijks leven. Beste Aanwezigen.. het werk voor het eeuwig leven begin Hier!

Wij weten immers uit het Woord God wat het betekent als je Christus niet in je leven hebt. Wij weten wat er kan gebeuren met de zondige mens die zijn hart niet bekeer en zijn leven niet overgeeft aan God. Een leven zonder God is een leven zonder hoop, zonder ware naastenliefde, een leven waar je overgelaten bent aan de stormen van dit leven… zonder hoop op uitzicht.. Broeders en Zusters Liefdevolle Zending begint Hier! In het woord van God!

Wij weten de gevolgen van een leven met God.. en het loon voor het leven zonder Christus. Beste aanwezigen. Jezus kwam naar deze wereld.. zodat wij gered mogen worden. Jezus kwam zodat mensen kunnen zien dat dit leven geen hopeloos leven is.. maar eentje gevuld met vreugde,.. uitkijkend naar een eeuwig samenzijn met Hem die ons redde uit de duisternis naar het wonderbaar licht.

Wij hebben een prachtige boodschap.. wij mogen die blijde boodschap verspreiden net als die engel uit Openbaring 14, namelijk het “eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, ´Wij dienen een machtige God… en er komt een moment dat een ieder het loon ontvangt van zijn werk.., een eeuwig leven met Christus of een leven voor eeuwig van Hem verwijderd, immers “want de ure van zijn oordeel is gekomen, “ Want wij mogen hem prijzen en Hem aanbidden immers die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Jezus heeft zelf gezegd in matteus 28: “Ga er op uit” Jezus, zegt tegen ons “Kijk om je Heen” Vertel de mensen van die blijde boodschap dat machtig evangelie… “Leer ze onderhouden, wat ik jullie geleerd heb en doop ze uit eindelijk in de naam van de Vader, de zoon en de Heilige Geest. Broeders en Zusters. Effectieve Zending begint Hier… met het zendingsbevel van Christus.

Hoe kunnen wij nu anderen de boodschap brengen. Als wij het niet delen. Met anderen. Paulus zegt in Romeinen 10:13 “want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? 15 En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen”

Jezus was zich uiteraard doordrongen van de ernst. Hij ging er op uit op die goede boodschap te brengen. In Matteus 9 lezen wij dat Jezus vlak nadat Hij zijn zendingswerk begon, Mensen bevrijdde van kwade geesten, hij genas de kreupelen, hij de blinden genas. Jezus zag de nood van de mensen. Om te laten zien waar het Koninkrijk van God werkelijk voorstond.. bevrijde Hij de mensen van hun nood. Zodat ze het woord kunnen horen zodat ze behouden kunnen worden voor de eeuwigheid Broeders en Zusters Ware Zending begint Hier.. Hier met het helpen van je naaste zodat ze de glorie van Christus mogen ervaren.

Jezus ging rond, zo lezen wij matteus 9, 35 “Hij ging rond” langs dorpen en steden langs synagogen en zag dat de mensen hulp nodig hadden. Hij zag de nood.. hij was betrokken. Hij was bewogen. En sprak van het “evangelie van het koninkrijk” In hoeverre raken wij vandaag bewogen om de leed van anderen te verzachten. Leed van anderen wat ze weerhoudt om duidelijk Gods plan in hun leven te zien. Te zien dat God ze wil redden van de zonde en wil brengen naar het licht, dat eeuwige koninkrijk dat spoedig zal komen.

Jezus was bewogen.. Jezus zag de ernst En daarom zei hij “Ze hebben een herder nodig, ze zijn als schapen zonder herder”. Jezus zag dat de nood groot was, Hij zag de vele verlost en bevrijd moeten worden uit de ketenen van de het kwade, dat er mensen snaken, verlangen, naar ware rust, ware liefde, ware hoop. Daarom zei hij “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig” Met andere woorden is er nog wel een echt zendingsveld? Zijn er nog wel mensen die bereikt moeten worden met dat eeuwige evangelie uit Openbaring 14 Zijn er nog mensen die het evangelie tot behoud moeten horen uit Romeinen 1:16? Zijn er nog mensen die bekering en verlossing van zonde van noden hebben.. het antwoord is JA.. die zijn er.

Maar wat moeten we dan doen? Hoe geven wij hier als gemeente gehoor aan dat zendingsbevel? Waarom zijn er zo weinig mensen die zich inzetten in het zendingsveld dichtbij en ver weg? Jezus antwoord is zo simpel als doeltreffend. “Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.” Zending begint hier…. Hier bij gevouwen handen, bij knieeën. Zending begint hier… bij Gebed

Hoe bewogen bent u bij zending? Hoe raakt die krachtige boodschap tot behoud, U vandaag aan? Ziet u, net als Jezus mensen om u heen die voortgejaagd en afgemat leven? Ziet u de noodzaak om mensen te redden uit de duisternis en te brengen naar dat wonderbaarlijke paradijs die Jezus ons in het vooruitzicht stelt. Ik bid en hoop dat uw antwoord deze ochtend ja mag zijn

Christus staat op punt terug te keren. Zijn boodschap van hoop en genade..Zijn boodschap van liefde en rechtvaardigheid is voor iedereen. Voor U en mij, maar ook voor onze buren.. of ze nu ver weg wonen in de Molukken, Suriname of de Antillen, maar ook dichtbij, in de omgeving van deze kerk of bij u in het gezin. Zending begint Hier… In uw en mijn hart.

Laat uw hart niet onberoerd deze ochtend. Laat de Geest tot u spreken in uw hart. We hoeven niet bang te zijn immers, we zullen kracht van omhoog ontvangen als wij dit belangrijke werk doen. Zoals de engelen zeiden tegen de discipelen toen Jezus naar de hemel opvoer in Handelingen 1: 8 “maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde” die Kracht mag u en mij ten deel vallen, als wij onze harten overgeven aan Hem die ons er op uit zendt!

Wij mogen getuigen zijn, om onze naaste dichtbij of ver weg te vertellen en te laten zien wat het betekent om hier te beginnen in ons hart, een hart gevuld met de liefde Gods. Of het nu het lesgeven is op een school, het stillen van de hongersnood, en ondersteunen van weduwen of wezen of het delen van het evangelie bij kinderen of tieners.

Laten wij vandaag ons weer bereid tonen om de zending, het verspreiden van de boodschap in woord en daad te steunen. Met ons handelen en onze woorden. Immers het kleine wat hier mogen doen, geleid door Gods geest. Kan leiden tot grootste wonderen van dichtbij tot ver weg.

Weest gesterkt in de wetenschap dat Jezus ons redt en ons leidt. Weest verzekerd dat God het gebed van de rechtvaardige verhoord. Want Hij zal met ons zijn tot aan de voleinding der wereld. En wat Hij belooft dat zal hij doen

AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen