Het juiste beeld

Exodus 20, 32, Romeinen 8:26-30

De tien geboden zijn voor ons de fundamenten waarop het koninkrijk van God rust. Veel mensen missen echter de essentie achter de geboden.. de woorden God.

En dat is liefde. Deze leefregels zijn niet bedoeld om ons in klem te zetten, maar zoals Jezus dat zelf zegt.. de waarheid zal ons vrij maken. Ervaart u deze geboden als een belemmering in uw leven, of als een heldere richtsnoer om in het leven van alle dag. Een getuigenis te kunnen geven van de macht en almacht van onze liefdevolle schepper. En dat niet alleen, Zijn de tien geboden voor u, dat geen wat Jezus ook tot ons zegt, “Waarin wij met geheel ons hart, ziel, verstand en kracht God mogen dienen/ liefhebben en de naaste als onszelf.

De tien geboden zijn heel kort en krachtig opgeschreven en voor een ieder helder en verstaanbaar. Helaas zijn er sommige mensen die niet begrijpen wat de essentie of anders gezegd, het juiste beeld, het idee is achter deze woorden.

Jezus maakte dat duidelijk in Mattues 5 vanaf vers 17. Hoe wij de geboden van God dienen te vertaan. Jezus geeft als het ware de juiste betekenis mee. Hij verteld wat het juiste beeld wat God, ons wil geven van enkele geboden
Doodslaan is niet alleen iemand echt doden met zwaard, pistool of mens… Iemand moorden is zoals Jezus het zegt in vers 22 Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur.

Jezus wilde het juiste beeld wat de mensen hadden van de wet. verduidelijken. Immers iemand vermoorden zodat de persoon niet meer leeft.. is vreselijk en verwerpelijk.. maar het is net zo zondig om je naaste in deze maatschappij zo geestelijk te terroriseren dat hij of zij niet meer normaal kan functioneren. De liefdeloosheid die tentoongespreid wordt bij moord.. vind ook plaats bij iemand kleineren of iemand zodanig ellendig laten voelen dat hij of zij voor het leven gekwetst is

Waarom moest Jezus deze verduidelinking geven aan de schriftgeleerden en andere omstanders.. Maar ook aan ons. Gods wet is namelijk een wet van liefde… alles wat liefde belemmert.. wat Gods wil voor ieder in de weg staat.. leidt tot Zonde. Het beeld van Christus duidelijk wilde maken in matteus 5 is begrijp dat de wet meer omhelst dan de woorden die je hoort. Wij als Christenen dienen te beseffen dat liefde het principe is achter van de fundamenten van Gods Koninkrijk van liefde, achter elk gebod is verscholen dat God ons wil laten groeien in naaste liefde, in begrip, in respect voor onze Schepper en onze naaste.
Zo liet Jezus zien dat echtbreken begint bij begeerte.. dan liegen begint bij afgunst. De overtreding van de wet begint bij het verkeerde ‘beeld’ die je in je gedachten vormt.. en niet bij het ‘fysiek’of beter gezegd het daadwerkelijk overtreden van de wet.

We moeten ernstig onderzoeken in hoeverre wij een verkeerd beeld hebben van Gods Woord. Staan wij vandaag in het reine.. wandelen op Gods weg of hebben wij een ‘beeld’ of misschien wel een ‘eigen idee’ gevormd in onze gedachten.. een verkeerd beeld van Gods bedoeling met ons persoonlijk leven?

Vandaag wil ik met u stilstaan bij het tweede gebod. Laten we het samen nogmaals lezen.
Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. 5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, 6 en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

Het tweede gebod staat in nauwe samenhang met het eerste. God roept ons op, om géén afgoden, te aanbidden.

Er is een plaats in de bijbel waar we kunnen lezen hoe mensen zijn omgegaan met ‘gesneden beelden’.
Denk maar eens terug aan het moment dat Mozes op de berg vertoefde in de nabijheid van God en van Hem de twee stenen tafelen ontving met daarop de Woorden van God (de tien geboden). Laten we gaan naar exodus 32.

Mozes daalde van de berg af waar hij van God de wet en de inzettingen ontving. Hij was in de tegenwoordigheid van God . en ging terug naar het volk dat hij onderleiding van God mocht voeren uit de verdrukking naar de vrede en rust van het beloofde land.

De Israëlieten hadden van dichtbij meegemaakt hoe de tien plagen het volk van Egypte troffen en hoe triomfantelijk het volk van Israël kon wandelen door de rode Zee.. Naar de bevrijding.. ze hadden het juiste beeld van God met eigen ogen aanschouwd. Ze zagen een redder een beschermer. Ze zag iemand die hun manna uit de hemel gaf.

In ons leven mogen wij ook de kracht en heerlijk zien in ons eigen leven. Wij hebben door middel van het woord van God een juist beeld gekregen van Gods Heerlijkheid. Denk maar eens hoe de Heer u hielp toen u ziek was en bad voor spoedig herstel. Denk maar eens aan de momenten dat u die baan.. die onmogelijk was om voor in aanmerking te komen, toch kreeg. U heeft overwinningen groot en klein in uw leven meegemaakt. U heeft.. net als het volk van Israël het juiste beeld gekregen van onze Heer en Heiland.

Wij mogen lezen uit het Woord van God dat Jezus ons bevrijdt heeft uit de ellende wat een zondig leven kan meebrengen. Hij gaf zijn leven zodat we mogen… vragen om vergeving en we het kunnen ontvangen. Door Christus kruisdood en opstanding is het juiste beeld van God zichtbaar geworden.

Toch gebeurde er iets bij het volk van Israël, wat ook ons kan overkomen als we de beloften van God uit het ook verliezen. Dagen en dagen gingen voorbij.. maar men zag Mozes niet…Men begon te twijfelen aan God en aan het leiderschap van Mozes. In Exodus 32 lezen we dan ook dat het volk zei, “Wij weten niet wat van Mozes is geworden.. die man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd.’

Een vals beeld… begint bij twijfel aan het juiste… Als je gaat twijfelen over de koers die God voor jou leven heeft. Als Gods plan opeens niet zo duidelijk lijkt voor de Heer.., dan ben je op weg naar teleurstelling. Daarom is het belangrijk om regelmatig de beloften van de Heer in gedachten te houden.

God wil ons brengen naar een nieuwe wereld.. een nieuwe aarde. Twijfel daar nooit aan. Ook al gaat het een moment of een dag of een periode wat minder in uw en mijn leven, ook al wordt uw en mijn gebed niet op dezelfde seconde verhoort als op het moment dat wij erom vroegen. Weet dat God ons hoort en hij ons nooit in de steek laat.

Echter het volk van Israël creëerde een verkeerd beeld in haar gedachten. Men speelde op de gedachten van Aaron in.. en overtuigde hem om al het goud te verzamelen en daarvan een gouden kalf van te laten maken.

God was zeer toornig, maar Mozes – die nog op de berg was bij God - vroeg aan God, in een smeekbede - om het volk te sparen van deze daad en bad om vergeving. Mozes liet het beeld omsmelten en vermengde het met water en liet het volk dit drinken. Daarna werd iedereen, die bleef volharden in de zonde van het beeld… door de Levieten m het leven gebracht, om dat men bleef volharden in het kwaden en zich niet tot de Here keerde.

U zult zich afvragen, maar broeder, wij hebben toch géén gesneden beelden in huis? Wij knielen niet neer voor afbeeldingen, posters. Wij branden toch geen kaarsjes voor beelden.?

Nee, gelukkig doet u niet van dit alles. Maar Waar ging het ook al weer mis met het volk van Israël. Was het met oprichten van het beeld? Of begon het eerder… juist.. het begon met twijfelen aan de woorden van God. Men creëerde een verkeerd beeld in het hoofd. En het duurde niet al te lang, dat men ook een ‘echt’ gesneden beeld maakte om te gaan aanbidden.

Ze vereerden het beeld, als dat de God van Abraham, Isaak en Jakob was, Het volk zei in vers 4 van hoofdsuk 32 En zij zeiden: Dit is uw god, Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. 5 Toen Aäron dat zag, bouwde hij daarvóór een altaar en riep uit: Morgen is er een feest voor de HERE. Men creerde een beeld in hun eigen zondige gedachten en ging daarmee feest vieren.

In hoeverre creëren wij niet een beeld in onze eigen gedachten. Gods Woord spoort iedere gelovige op aan om ‘geen’ eigen beeld in je gedachten te creëren. Immers” de psalmist zingt ook “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. “

Laat het Woord van God hetgeen zijn dat een beeld in uw gedachten vormt van onze vader in de Hemel.

In deze moderne tijden doen veel mensen aan het zogenaamde relishoppen.

Relishoppen houdt in dat je alleen die dingen gelooft die passen in je straatje. Als je tienden geven lastig vindt.. dan geloof je daar niet in, en als je het fijn vindt om je eigen gang te gaan op sabbat en alle raadgevingen uit het Woord ter zijde te staan.. dan kan dat ook.

Veel Christenen creëren onbewust een beeld in hun gedachten, men denkt de Here te loeven en te prijzen.. net zoals de Israëlieten dat deden rondom het gouden kalf…, maar ze maken God daarmee alleen maar mee bedroefd. Of laat ik het treffender zeggen.. Ze maken God daarmee ‘toornig’

Van alle geboden is het tweede gebod het meest duidelijk in de straf die volgt op het overtreden van dit gebod. Dat is op zichzelf al heel treffend. Omdat op overtreding van slechts een gebod.. de weg naar de Hemels Koninkrijk van God zal worden afgesneden. Overtreding van één gebod is gelijk aan overtreding van alle en als je niet vraagt om berouwvolle vergeving van jez zonden kan je het Koninkrijk niet beërven. Toch beschrijft de Heer zeer nauwkeurig wat de gevolgen zijn van het aanbidden van een ‘gesneden’ beeld of anders gezegd… het maken van een beeld in je eigen gedachten over God…

Immers het gaat niet alleen om dat je géén afgoden mag aanbidden.. maar ook niet je ‘eigen’ persoonlijke god creëert. Er zijn veel mensen die vinden dat God, wel het een en ander zal vinden over een bepaald onderwerk. Maar dat is dan niet de God van de bijbel.

Diverse Christenen zeggen dat de God uit de bijbel mensen niet zal straffen voor bepaalde zonden, dat hij zo liefdevol is dat hij sommige zaken wel door de vingers zal zien. Niets is minder waar… De bijbel is zeer duidelijk als je niet leeft in Overeenstemming met zijn Woord en Zijn wil.

De consequenties van een verkeerd beeld hebben van God kunnen desastreus zijn… je gaat een ‘schijnbaar’ heilig leven leiden.. die je alleen maar verdriet en ellende zal meebrengen. Jezus, was zeer duidelijk hoe hij dacht over mensen die géén duidelijk keuze maakte voor of tegen hem in de brief aan de gemeente van Laodicea in Openbaring 3. Mensen die een verkeerd beeld hebben, die noch warm, noch koud maar lauw hebben, worden er uit gespuwd

Ook Paulus in een brief aan de jonge Timoteus is zeer duidelijk over de gevolgen van ‘een verkeerd beeld hebben, het zijn mensen die de schijn ophouden gelovig te zijn, Godsvruchtige en vroom te leven maar de kracht hebben ontkent van het evangelie.
Net zoals de Israëlieten die niet meer vertrouwen hadden dat Mozes terug zou kommen en een schijnreligie ging navolgen… Zo zijn er vele Christenen die er liever voor kiezen slechts enkele woorden uit de bijbel ter harte te nemen en niet geheel het woord te accepteren, ter lering, toetsing en vermaning en aansporing tot Goddelijke leven.

De aansporing beste broeders en zusters is om altijd een juist beeld te hebben van God. En dat juiste beeld verkrijgt u door onder gebed te bidden aan God te vader en te vragen om leiding van de Heilige Geest om de woorden die in dit boek vermeldt. Staan ter harte te nemen.

Soms gebeuren dingen in ons leven wat ons kan doen twijfelen. Maar verlies de moed niet. Blijf standvastig. Ga niet zoals de Israëlieten in de woestijn bij de berg sinai afvragen waarom doet de Heer niet wat hij beloofd heeft?. Waarom blijft de Heer niet in mijn leven op de momenten waarop ik dat wil en vraag?. Waarom? Waarom?

Als u dit doet… ga op knieën en vraagt of de Heer zijn Wil, wil openbaren, door Zijn woord. Ga niet voor een beeld in eigen hoofd. Wat kan leiden tot een moderne afgod. Toen een moderne Gouden kalf. God houdt van ons. Hij heeft ons lief Hij wil ons zegenen. Hij heeft beloofd dat hij een verlosser zou sturen en dat heeft Hij gedaan, hoeveel niet te meer zou God ook u en mij bijstaan in tijden van strijd, moeite, twijfel en verdriet

Zoek niet naar de goedkope uitweg. Maar bidt voor geopende ogen.. dat u het juiste beeld van God mag ontdekken en daarin mag blijven. Een beeld welke wij kunnen lezen uit het woord van God. Wij hoeven geen gesneden beelden te volgen.. wat daarin is geen waarheid te vinden. Wij hoeven geen afgoden te volgen… wij daarin is zeker geen leven.

Wij hoeven slechts Jezus weg op te gaan, Gods woord in onze harte te laten ontsluiten door de kracht van de Heilige Geest in onze levens.

Het is mogelijk…. God laat ons niet in de steek. Het is haalbaar.. het hebben van een juiste beeld van God. Als wij ons laten leiden door Gods Geest en onze zelf ingenomen standpunten laten varen en simpel vertrouwen op de geboden van God. Dan is redding nabij.

Verlossing en Vergeving is er voor een ieder die naar Jezus opkijkt, net zoals Mozes dat deed toen het volk gezondigd had. En vroeg “Wie wil de Here volgen…” En iedereen die ja zij ontkwam aan het zwaard van de dienstknechten van God.

Zo ook met ons deze ochtend. Wellicht heeft een jarenlang iets gekoesterd.. uw eigen beeld over geloof.. wellicht heeft u andere zaken in uw leven een belangrijkere plek gegeven dat uw dagelijkse wandel met Jezus… Er is nog niets verloren. U kunt nu nog kiezen.

Kies niet voor valse beelden of dode afgoden. Kies niet voor een verkeerde voorstelling van God uit het woord. Kies niet voor tijdelijk gewin. Want God kan niets doen met mensen die een verkeerde voorstelling van Hem hebben. Je kunt niet oprecht getuigen zonder het juiste beeld van een liefdevolle, genadevolle en rechtvaardige God. Die mensen wil brengen naar de eeuwigheid.

Het enige wat wij mogen meenemen naar de nieuwe hemel en nieuwe aardige is ons karakter… een karakter die het juiste beeld van onze liefdevolle Heer en Heiland Jezus Christus doet reflecteren. Want dat wil Daniel 8:29 ons vertellen, “Wij weten dat God alles tot een goed einde brengt voor wie hem liefhebben, voor hen die hij besloten heeft te roepen. 29 Want wie het zijn, weet God van tevoren, en hij heeft ze voorbestemd om het evenbeeld van zijn Zoon te zijn”

Bent u voorbestemd of Christus om het beeld van Christus te reflecteren? Als u bent geroepen, als u gerechtvaardigd bent, broeders en zusters.. Weet dat als je het juiste beeld het van Christus uiteindelijk in het nieuwe Jeruzalem mag delen in Zijn glorie tezamen met alle heiligen… Immers zoals de 10 geboden dat zeggen bij het tweede gebod.. als wij het juiste beeld hebben van God dan zal hij [ons] liefhebben en als wij doen wat Hij van ons gebied, [God] bewijst hen mijn liefde tot in het duizendste geslacht.

God duldt geen anderen goden naast zich. God wil helderheid, zodat iedereen de vrije keus heeft om te kiezen voor of tegen hen. Laten wij blijven wandelen volgens de oude paden.. zoals ze in de bijbel vermeldt staan. Waai niet met elke nieuwe wind mee. Maar onderzoek deze aan de hand van de schriften… zodat uw beeld van God.. geen eigen beeld is.. geen eigen creatie.. maar wat weerspiegelt de overwinnende en triomferende God uit de Bijbel.

God heeft ons geschapen.. God zal ons redden.. hij heeft het belooft en Hij zal het ook doen.

Amen

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen