Bekering, Herstel & Opwekking

Stap 1. Berouw en bekering

Deze ochtend staan we stil bij de voorwaarde voor een opgewekt en vreugdevol leven. Niet alleen in je persoonlijke leven, maar ook als gemeente. Ik kan het, het best verduidelijken aan de hand van dit verhaal.

Er is een man die niet goed kan zien..., maar dat wil deze man niet zelf erkennen… Hij negeert de adviezen van de oogarts om zijn ogen te laten laseren of een andere kortdurende behandeling in het ziekenhuis. Zijn vrouw, zijn collega’s op het werk, zijn vrienden.. iedereen zegt.. dat hij toch iets aan zijn ogen moet doen. Maar de man zegt.. “Als ik goed door mijn ogen kijk.. een beetje pers.. dan weet ik precies waar ik loop. Dan komt alles wel goed.

Deze man denkt dat hij het maximale uit zijn leven haalt, hij lijkt wel vreugdevol en blij.. maar met zulke ogen is hij een gevaar in het verkeer voor zichzelf en zijn naaste… U zou toch niet in de auto willen zitten met iemand die géén bril op heeft terwijl hij er een zou moeten hebben.

Beste broeders en zusters.. zo is het ook in ons geestelijk leven. Willen wij niet leven als vreugdevolle mensen op weg naar het nieuwe Jeruzalem? Willen wij nu al niet ervaren en weten hoe het is om als verlosten te leven geleidt door Gods Geest?

Wat moeten wij doen om? Petrus hield een toesprak in de zuilen gang van Salamo bij de tempel over de daden van sommige Joden bij de kruisiging van Jezus. Daarin doet hij een uitspraak wat een voorwaarde is voor een opgewekt leven.

We lezen de tekst in Handeling 3 vanaf vers 19. “Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, 20 en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende;.” In een wat moderne vertaling staat het als volgt: “Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. 20 Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken en zal hij de Messias zenden die hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus,

Willen wij opgewekt en blij zijn.. of zoals Paulus het zegt… een tijd van verademing en rust geven… Dan moeten wij ons 1. Komen tot berouw en bekering….2. Dan vind er het herstel plaats door uitwassing van onze zonden.. en dan 3 komt er een tijd van verademing en rust…

Is dat niet een fantastische belofte van de Heer… als we deze dingen doen.. dan zal God, ons de Verlosser, Jezus Christus zenden om ons voor altijd thuis te brengen in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.

Het is net als die man die niet goed kan zien... Wil hij echt genieten van zijn omgeving.. wil hij geen gevaar meer zijn voor zijn omgeving.. dan zal hij moeten erkennen dat hij geholpen moet worden.

Durven wij te erkennen waar wij fout zijn geweest in ons leven?

Petrus had daar moeite mee, u kent alle het verhaal dat hij tegen Jezus zei.. vlak voor de gevangneming en kruising van Jezus dat, zei dat hij Jezus nooit zou verloochenen (of voorliegen) Petrus zei dat hij altijd aan de zijde van Christus zou staan… Jezus vertelde hem dat hij hem 3 keer zou verloochenen.. voordat de haan 3 maal zou kraaien.. en het gebeurde… De vreugde in zijn leven maakte plaats voor verdriet. De vastberaden en dappere Petrus werd verslagen.

Zonde in ons leven is als een kwaadaardig gezwel. Het is een pijnlijke zaak en het leidt maar tot een ding.. eeuwige verwijdering tussen God en de mens… de eeuwige dood. En eeuwige verwijdering tussen ons en God kan ons nooit vreugde brengen. Hou kan je blij zijn als je weet dat je als verdwaalde lammeren rent naar de afgrond.

Willen wij vreugdevol leven…. Dan moeten wij “onze fouten erkennen” en niet zijn zoals Farao ten tijde van Mozes die zijn hart harde. Veel mensen blijven volharden in fouten. Op het laatst zien ze niet meer in dat ze verkeerd handelen.. dat ze niet handelen naar de geboden van God.. dat ze God, maar ook en hun naaste.. en zelfs zichzelf alleen maar verdriet en ellende brengen (en over zich heen laat komen.)
Hardnekkig niet luistern naar God is niets anders dan wat Jezus zegt.. “een zonde tegenover de Heilige Geest.. met andere woorden. Vast blijven houden aan je zonden en niet de Geest de kans geven om je hart te laten veranderen.. daarvan kan je je niet meer bekeren.
Maar broeders en zusters… Gelukkig spreekt de geest tot ons iedere dag.. door Zijn woord, de Bijbel,. Het is nu de tijd om onze ogen te openen…

Net als die man.. als hij je ogen opent en weet dat hij niet zo goedziet…dat er iets mis is met zijn ogen.. en dat hij vele male veiliger door het verkeer kan gaan., dan way hij deed.. dan weet hij dat hij de eerste stap moet maken, om hulp te krijgen, beken je fout en bekeer je.

Paulus zegt.. dan je je moet bekeren en dat je moet handelen in overeenstemming met je bekering. Maar hoe gaat dat… Beste broeders en zusters. Vandaag is de dag dat wij mogen werken aan onze omkering… maar dat hoeven wij niet alleen.

Gods Geest zal ons daarbij helpen om onze ogen gericht te houden op Christus. Hij is de weg de waarheid en het leven… Als wij een vreugdevol leven willen leven en wij weten dat wij verkeerd hebben gehandeld.. “Zie dan op Jezus…want berouw is de eerste stap voor Opwekking”Stap 2: Herstel


Laten wij weer terug gaan naar de uitspraak van Petrus uit handelingen 3, Wat moet er gebeuren voordat wij de rust en de verademing in mogen gaan van de Here en wij de Christus mogen zien die wij verwachten.. “Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden:” Eerst moeten wij tot berouw en bekering komen… en dan.. worden onze zonden en tekortkomingen weggewassen en uitgedelgd.

Christus is voor onze zonde gestorven aan het kruis op Golgohta, wij hebben nieuw leven in Hem. Maar Christus wil niet dat wij ‘slechts’ berouw hebben en daarbij lateb.. Hij wil de zonde in ons uitdelgen.. of beter gezegd.. onze fouten en tekortkomingen moeten weg. Doordat Jezus voor ons pleit aan de rechter hand van God, onze Hemelse Vader en voor ons berouw, vergeving vraagt aan God, kan het proces van ‘heiligmaking’ beginnen. Als wij een vreugdevol leven willen ervaren… dan zullen wij moeten weten wat het betekent om vreugdevol te leven.

Kijk naar de man die erkent heeft dat hij een bril of een operatie nodig heeft om beter te kunnen zien. Hij heeft erkent dat hij hulp nodig heeft en dat hij niet de mogelijkheid heeft om zichzelf te genezen of dat hij zelf een bril kan aanmeten.. Daarvoor moet hij bij de professional – de oogchirurg - zijn en die zal hem helpen.. Waarom? Zodat hij echt kan begrijpen waarom iedereen hem vertelde wat hij kon zien als hij een bril zou hebben.

Zo werkt het ook in ons geloofsleven. Weten dat je in zonde leeft is niet voldoende. Satan leeft ook in zonde.. dat weet hij al te goed. Hij rebelleerde tegenover God en koos ervoor te leven in zonde. Veel mensen weten dat ze in zonde leven en hebben spijt van verkeerde daden.. maar ze doen er niets mee. Ze blijven daarin steken.
Er zijn verhalen van mensen die telkens weer – keer op keer – dezelfde fout maken, Vragen om vergeving.. en drie minuten laten precies hetzelfde doen als dat ze eerst deden. Mensen die dat doen houden zich voor de Gek. In 2 kronieken 7 vers 14 staat het ook overduidelijk beschreven: “Als mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen,… dan zal God hun zonde vergeven en hun land herstellen” In hoeverre bekeren wij van onze boze wegen?”

Wij moeten waarlijk bekeren… Naar God toekeren is geen spelletje.. We kunnen niet blijven hangen in onze fouten.. Als wij vreugdevol willen leven.. dan moeten wij ook dienovereenkomstig handelen. Handel naar de advies van onze Hemelse Arts.

Net als de man met zijn slechte ogen. Hij kan ervoor keizen om te jammer en te klagen.. Ik heb slechte ogen.. Ik heb slechte ogen. Ik weet dat ik slecht ogen heb, de dokter zegt dat ik slechte ogen heb. En er vervolgens niets mee doen. Als je alleen berouw hebt, maar niet wil werken aan je herstel…. Dan werk je aan een valse opwekking en je ervaart geen ware vreugde.

In sommige kerken wordt gepredikt dat slechts één keer om vergeving hoeft te vragen en daarna nooit meer. Dat je niet jezelf constant moet onderzoeken met Gods Woord in de hand. Een keer en het is genoeg. Beste broeders en zusters. God leert ons af te keren van onze ‘boze wegen’ Groot of klein.. zichtbaar voor onze naaste of niet zichtbaar voor onze medemens.. Alle daden zijn zichtbaar voor God. Wij moeten niet gaan voor uiterlijke of zichtbare omkering.. maar herstel vergt hard werken.

Herstel naar Gods wil.. is als klei in de hand van de pottenbakker. Hij moet je vormen, kneden, boetseren naar Zijn evenbeeld en wil. God wil ons maken.. zoals wij zijn voorbestemd. Vreugdevolle, liefdevolle, respectvolle mensen die liefde van Christus weerspiegelen van binnen naar buiten toe.
De psalmist waren doordrongen.. dat het niet blijft bij berouw en bekering.. maar ook om herstel,

Luister maar eens naar deze verzen “O God, Gij hebt ons verstoten, Gij hebt ons verbroken,
Gij zijt verbolgen geweest; herstel ons! “(Ps 60:3), “O God, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden. “(ps 80:4) “Gij hebt de ongerechtigheid van uw volk vergeven, al hun zonden bedekt. Gij hebt weggedaan al uw verbolgenheid, U afgewend van uw brandende toorn. Herstel ons, o God van ons heil, doë teniet uw afkeer van ons! Zult Gij voor altoos tegen ons toornen, uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? Zult Gij ons niet doen herleven, opdat uw volk zich in U verheuge? O HERE, toon ons uw goedertierenheid, en schenk ons uw heil! “ Ps 85:3-8

God wil niet alleen onze fouten doen vergeven.. .maar wil ons zeker ook klaarmaken voor een hemels leven. Toen Petrus sprak met Jezus over zijn verlooching… Tot driemaal toe vroeg Jezus aan Petrus, “Heb je mij waarlijk lief< “ en ook driemaal antwoordde Petrus, “ ja Here, Gij weet dat ik U liefheb, “ En Jezus gaf als antwoord, “Weid mijn schapen… en Volg Mij.”

Christus heeft een taak voor een ieder die werkelijk bekeert… En berouw heeft van zijn fouten.. Het proces van Heiligmaking begint… door voortdurend, gebed, studie en leert Jezus ons hoe te leven als vreugdevolle Christenen.. op weg naar het eeuwig koninkrijk. Zoals de psalmist zegt.. De Here laat ons Herleve.. zodat Zijn volk in hem mag verheugen.. God toont ons zijn goedertierenheid.. zijn zorg en het schenkt ons zijn heil.

Beste broeders en zusters. Wilt u vreugdevol leven.. wilt u opgewekt leven… “Laat de Heer, herstel plegen aan uw leven.” Laat de schepper van uw leven… Ook de herschepper en bouwer zijn in uw leven.. iedere dag opnieuw.

Stap 3. Opwekking

We hebben gezien dat om echt vreugdevol te leven wij eerst berouw moeten hebben… Dan zal de heer Herstel plegen in ons leven en vervolgens zal Hij ons rust en verademing geven.

Leeft u vandaag de dag als opgewekte Christenen..? Loopt u blijmoedig de weg naar het nieuwe Jeruzalem. Gaat u vol blijdschap de bruidegom tegemoet! Niet alleen als individuele volgelingen als Christen is het belangrijk dat wij op weg gaan naar een nieuwe hemel en aarde. Maar ook als gemeente

Laten we nogmaals kijken naar deze man die slechte ogen had. Hij erkende dat hij een gevaar was voor zichzelf zijn omgeving. Hij wilde veranderen.. maar had hulp nodig.. dus wende hij zich naar de expert en liet zich operen.. hij kreeg een nieuwe bril en verbeterde ogen.. Nu kan hij blij zijn.. Hij kan nu zien.. waarvan hij gered is. Hij is geen gevaar meer voor zijn omgeving.. maar een zegen. Hij kan anderen meenemen in zijn auto… hij kan genieten van de natuur, de huizen, vrienden en familie.. Had hij maar eerder geluisterd naar de mensen die hem waarschuwden.

Beste broeders en zusters zo is het ook met ons. Als wij in ons eigen leven erkennen dat wij geen vergeving van zonden kunnen bewerkstellingen, dan door het dierbare bloed van Jezus. Als we de Heilige Geest de kans geven om ons te herstellen en als wij streven te leven naar Gods wil.. dan kunnen grootste dingen ons deelgenoot worden. Niet alleen straks in de hemel, maar zelfs nu op deze aarde. En zeker in Gods gemeente.

Stelt u eens voor dat iedereen hier vergaderd, nog meer dan ooit tevoren beseft dat wij het alleen de eindstreep kunnen behalen met Christus en dat wij vreugdevol leven als wij de Here in alle, maar dan ook echt alle aspecten van ons leven ons laat herstellen.
Wij zouden gespoord door Gods Geest, ons die vreugde ons deelgenoot worden.. dat wij op weg zijn naar Christus.. en die boodschap zouden wij niet voor ons zelf willen houden.. maar delen met een ieder die op onze weg komt.

Net als de man die weer goed kan zien, na zijn operatie. Als wij geopereerd zijn van ons zondig leven wat in strijd was met de Here.. en we nu (door het dierbare bloed) mogen leven in harmonie met Gods wil en dat wij Christus als Koning eren door onze houding en wandel. Beste broeders en Zusters… de vreugde die ons ten deel zal zijn, zal net zo luid zijn als de eerste engel uit openbaring 14:6
“Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.” Wij mogen God aanbidden en wij geven hem de eer, want wij hebben gezien in ons eigen leven dat hij ons heeft gered van een leven buiten zijn wil, wij hebben gezien dat hij ons heeft hersteld naar zijn beeld.. en wij mogen met Hem vreugdevol aanschouwen wanneer hij voor ons komt.. en voor een ieder die gerechtvaardig en geheiligd is door het geloof. Door genade zijn wij gered.. in Christus. Zijn liefde maakte een de weg open.. de weg terug naar de Vader.

Christus. Komt terug voor een ieder die Zijn rust en verademing zijn binnengewandeld in DIT leven. Beste Broeders en Zuster.. laat het herstel en de bekering plaats vinden in onze levens… in de gemeente, want als opgewekte en blijmoedige Christenen mogen wij vrijmoedig erop uit gaan.

Er zijn nog vele die de boodschap van rechtvaardiging door het geloof moeten ontvangen, die de woorden van profetie, die de kruisdood en opstanding van Christus en het eeuwig evangelie nog niet gehoord hebben… ook voor hen ligt er een toekomst van verademing en rust te wachten in Christus.

Want het is nog een korte, korte tijd.. en dan komt onze verlosser en zaligmaker terug. Laten wij er klaar voor zijn. Want er is niets mooiers dan opgewekt en blijmoedig de eeuwigheid te smaken met Christus die ons redde En te vertoeven met alle verlosten van deze aarde. Hij zei dat hij wederkeert en wat hij belooft.. dat ZAL hij doen.

AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen