De beste houding

De profeet Maleachi doet een ferme uitspraak over de dag dat de Here terug zal keren. Maleachi’s profetische uitspraak had niet alleen betrekking om de komst van Christus ruim 2000 jaar geleden. Maar deze tekst kun je ook toepassen op de wederkomst aan het einde van deze aardse geschiedenis Laten we samen eens lezen in hoofdstuk 3 vers 2, daar staat: Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt?””

In openbaring lezen wij dat de wederkomst van Christus, Hoorbaar, Voelbaar en Zichtbaar zal zijn in openbaring . De Mensen die op aarde niet voor de Here hebben gekozen zullen roepen , tegen de rotsen: “Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem die gezeten is op de troon en voor de toorn van het Lam; want wde grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan.” (

Welke houding moeten wij als gelovigen nu hebben.. te mogen staan.. op de grote dag wanneer de Jezus Christus komt met zijn engelen op de wolken des Hemels. Wat moeten wij doen om die dag van de komst van Christus te verdragen?. Wat moeten wij doen om gelouterd te worden in zilver en goud zoals Maleachi dat zo treffend stelt.

Is er voor ons hoop. Jazeker beste aanwezigen… De bijbel geeft ons juist tips hoe wij staande moeten blijven als de wonderbaarlijke en glorie volle dag aanbreekt. Deze avond wil ik stil staan bij 7 stappen…. Zodat je mag blijf staan in je geloofsleven en Zodat je die geduchte dag van de Heer mag overleven.

Stap 1 is de ommekeer

Koning David vroeg zich af wie mag verkeren in de nabijheid van Christus. In Psalm 15 vraagt hij zich af , “Heer wie wag verkeren in uw tent (het hemelse heiligdom) Wie mag wonen op Uw Heilige berg.” David denkt goed na en geeft het enige juiste antwoord. Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat rechts is en waarheid spreekt in zijn hart, die met zijn tong niet lastert die zijn metgezel geen kwaad doet, en geen smaad op zijn naaste laat en in vers 5 eindigt hij “wie zo handelt zal nimmer wankelen. “

Wanneer wij kijken naar ons leven voordat wij Christus kenden, dat zien wij dat wij vaak in tegenspraak hebben gehandeld met deze gedachte volle woorden van David. Als je zo handelt.. zoals David dat beschrijft in Psalm 15, dan wankel je.. En als je wankelt… dan kan je niet blijven staan. Willen wij staan op de grote dag des heren.. dan moeten wij staan op vaste grond.

En welke beter fundament van Gods liefde kunnen wij vinden, dan in de geboden van God. 10 stevige pilaren voor het begin van een onwankelbaar leven.

Christus roept ons op om Zijn geboden te volgen. Als wij de tien geboden als een spiegel oor ons houden dan zien wij dat wij ernstig tekort komen… Wij hebben Christus nodig. Wij dienen vergeven te worden.. zijn kostbaar bloed heeft gevloeid voor ons, zodat wij die zich als doden waanden, mogen leven tot nieuw leven.

Wil je onwankelbaar staan in je leven.. dan is je eerste daad een ommekeer… Laat Gods geest tot je spreken… Kies voor een onwankelbaar leven.. accepteer Jezus kruisdaad en wordt behouden door Genade en genade alleen!Stap 2 is knielenů

Stap 2 is knielen…
Als je beseft dat je het niet kunt.. dan moet je niet koppige en eigenwijs op je eigen kracht proberen die ommekeer te bewerkstelligen.. Als je komt voor de troon van de Almachtige God dan kan je niets anders doen dan buigen, dan knielen. Net als Mozes die in bij de brandende braamstruik kwam en zijn schoenen moest uitdoen omdat hij kwam op Heilige Grond.

Wat doen wij als wij komen in de nabijheid van een heilige God gaan wij dan door met onze eigen zaken, onze eigen bemoeienis? Laten wij aardse zaken prevaleren boven hemelse…?Wat is onze houding als wij komen bij de voeten van Jezus. In Jesaja 6 zoals we lezen dat Jesaja de perfecte houding in vers 6 lezen we dat de Jonge Jesaja… zag wat er in de hemel gebeurde, de Serafs (engelen die riepen Heilig Heilig Heilig is de Here der Herscharen.. Hij zag de Heiligheid van God en de onreinheid van zijn eigen leven en wat kon hij doen, dan het uitschreeuwen.. Ik ben een man onrein van lippen dat woont temidden van een volk dat onrein van lippen is en mijn ogen hebben de Koning de Here der Heerscharen gezien…

Als wij de ommekeer maken in ons leven en onze leven bezien.. dan komt er een diepe eerbied voor God naar boven. Als je ziet welk effect de zonde heeft op het leven van de mens. De zonde dat als een kwaadaardige ziekte je van binnenuit langzaam sloopt met de eeuwige dood als gevolg, dan wil je er alles doen wat nodig is om rein te worden.
Wil je staan in reinheid van nieuw leven. Erken je dat zonde je sloopt en dat je redding nog hebt.. is dat wij knielen in Gebed voor de troon. Als je niet meer wat je moet doen.. kniel neer voor de troon. Als je merkt dat je niet kunt redden uit je ellende.. kniel neer en belijd dan Jezus Christus Here tot eer van God, de Vader. Leg aan hem je zorgen, je pijn en verdriet neer. Net zoals Jesaja het deed.. Hij schreeuwde het uit. En de Heer stuurde hem een engel… en zijn zonde werden gegeven en hij mocht staan voor de troon des Heren.

Willen wij staan op wanneer Jezus terugkomt.. dan moeten wij in contact komen met Christus in gebed.. en alles, waar wij mee zitten aan Hem voorleggen. Hij heeft het zelfde doorstaan als ons maar gezondigd heeft hij niet.

Stap 3. Weest stil

Als je je het omgekeerd van je vorige weg en je de gaat in gebed met de Here, dan is de fout die veel mensen maken, het luisteren. Veel christenen willen Jezus volgen en bidden en smeken voortdurend en vragen zich af… Waarom is er geen verandering in mijn leven.. Waarom lijkt het alsof alles mij tegen zit.

In psalm 62 staat een treffende tekst, Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting; 7 waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. 8 Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht;

Keert u stil tot God… hoe vaak zijn wij ‘stil; voor God. God wil met ons spreken… Het gebed is niet een eenrichtingscommunicatie waarbij wij onze ogen sluiten, knielen en een stroom van verzoeken, wensen en verzuchtingen leggen aan de troon van God en dan onze ogen open doen en weer doen wat wij eerst deden.. Willen wij zichtbaar de zegeningen zien in ons leven.. dan dienen wij te luisteren naar Wat God met ons voor heeft. In hoeverre geven wij God de kans om tegen ons te zeggen… Ik hou van jou.. alles komt goed.. lees mijn woord.

Stap eens weg van de dagelijkse ritme van de dag… Sabbat is zo’n moment maar misschien ook als u s’ochtends wakker wordt of ’s avonds naar bet gaat.. Neem eens de tijd om bij het gebed niet alleen te zenden.. maar ook te ontvangen. U zult versteld staan hoeveel de Heer tot u wilt zeggen..

Toen Jesaja voor de troon stond van God.. en werd vergeven na zijn smeekbede.. Wat deed God als eerste…

Hij hoorde de stem des Heren die zei; Wie zal ik Zenden en wie zal voor ons gaan? Hoort U Gods stem in Uw leven.. weet u wat uw opdracht is.. hoe u uw struikelblok op school of op het werk kan omzeilen.. Hoort U Gods stem die zegt.. “Ik hou van jou… ik ga met je mee”

Willen wij straks niet angstig worden als de bazuinen zullen klinken uit de hoogte links en rechts.. dan moeten wij nu stil zijn en luisteren naar Gods Stem.. zodat wij ook Zijn stem zullen horen die zegt, “Kom thuis, mijn Zoon is er om jullie te halen.”


Stap 4. Wandel en ga er op uit

Betekent dat wij stil in een hoekje moeten zitten en niets doen.. Nee zodra de Heer ons vertelt wat we moeten doen is er actie.. Toen God zei tegen Jesaja.. wie zal ik sturen.? Toen zei Jesaja.. Hier ben ik zend mij.

Wat zei Jezus tegen de discipelen. “Ga erop uit en verspreidt het goede nieuws van het koninkrijk. Christen zijn is NIET passief afwachten.. maar actief wachten.. met andere woorden laat het Gods geest zijn die tot ons spreekt. En laten wij er ook naar handelen. Als Gods woord tot onze harte spreekt.. dan spoort ons dat aan tot actie.

Actie voor liefde voor God en zijn schepselen.. Of het nu hier in de kerk is., of evangeliseren op straat. Of de daad nu groot is in de ogen van mensen of onbelangrijk in de ogen van sommige.. Voor God telt niet wat mensen denken.. maar of uw Hart en Verstand gegrepen zijn door Zijn liefde voor ons. Ga erop uit.. maar niet alleen.. Wandel met de Here. Laat hem uw vergezellen op uw levenspad.. En Als u hulp nodig heeft.. als u het niet meer zit zitten herhaal stap 2, 3 en 4 net zo vaak als dat nodig is.

Wandelen met God is immers dagelijks communiceren, dagelijks naar Hem luisteren.. en dagelijks in het leven van alledag met Hem op stap gaan. De Heer wil ons herstellen. De Heer wil ons klaarmaken dat wij staan op de dag dat Jezus voor ons terugkomen.

Psalm 24 zegt in vers 3 wie mag de berg de Heren beklimmen, wie mag straks taan in de Heilige stad dat zijn 1. Degene met een goed handelen en een bekeerd hard, Degene niet liegt. Als je wandelt met de Heren dan mag je zegen weg dragen en staan in Zijn gerechtigheid. De mensen die mogen staan wanneer Jezus terugkomt.. dat zijn de mensen die hier op deze aarde er op uit gaan (wandelen met de Heer) en staan (voor Zijn gerechtigheid).

Stap 5 Kijk omhoog

Deze aarde is nog altijd in zonde gedompeld, dus ook al wandelen met de Heer in gerechtigheid, wandelt naar ons doel, een eeuwig samenzijn met Christus. De omstandigheden op deze aarde kan je doen laten wankelen. Kijk maar naar Petrus, tijdens het storm op meer Galelia, en hij Jezus zag wandelen over het water.. zolang hij zag op Jezus ging alles goed.. hij zonk niet weg.. Hij kon zelfs lopen over water.. Als wij wandelen met Christus wijkt alle logica op deze aarde voor de wil van Christus. Wonderen zijn mogelijk. Mensen waarvan je het nooit had gedacht worden gegrepen door de geest. En kiezen voor Hem. Problemen en zorgen die je altijd in het leven tegen stonden..wijken omdat je kijkt naar Christus. Het tijdelijk maak je niet meer bezorgt omdat je kijkt naar het eeuwige. Je bent een nieuw mens, bekeerd van het kwade, dagelijkse pratende met en luisterend naar God en je wandelt overeenkomst zijn Gebod en Wil.

Is dat niet heerlijk? En in die wetenschap mogen wij ook op hem zien als het even tegenzit in het leven. Of dat je nu door diepe dalen gaat of verontrust raakt van de situatie in deze wereld.. Blijf zien op Christus kijk omhoog. In Lucas 21 staat welke houding de gelovigen moeten hebben in de laatste verontrustende tijden die nog te komen staan. 25 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt

Als pijn zorgen, en verdriet je omgeven.. wordt niet (net zoals Petrus) overmand door angst en twijfel.. maar richt je hoofd omhoog.. Want alleen de mensen die zien op de wederkomst van Jezus.. zullen niet overvallen worden als een dief in de nacht.. als je ziet op Christus.. dan zien je de hoop die hij een ieder van ons deel worden.

Stap 6 Staan

De wederkomst is geen dag van angst voor degene die hij hoofd omhoog richten. Wanneer er in het hier en nu je vertrouwen stelt op Christus. De profeet Malechi vroeg zich af.. Wie mag staan op de bewuste dag… Wie mogen staan als Christus terugkomt? Dat is een ieder die hier op aarde heeft gewerkt aan he juiste fundament. Wie heet gebouwd op de rots… Staat u op vaste grond? Is de bijbel het boek waar je je zekerheden vindt?

Sommige mensen hebben gebouwd op een zwak fundament. Net als in de gelijkenis van Jezus.. dat iemand zijn huis bouwde op een fundament van zand. Sommige mensen stellen hun vertrouwen in tijdelijke zaken. Of ze maken een mengsel van geloof uit de Bijbel en hun eigen opvattingen. Hoe je het wend of keert.. Als je niet 100% vertrouwt op God.. dan is de enige reactie die je kan hebben als Jezus terugkomt in zijn volle glorie en majesteit, “Laat die rotsen op mij vallen!” Misschien heeft u moeite gehad om een positieve geloofshouding te krijgen in de leven.. maar het is nog niet te laat. Volg het stappenplan, Keer je om van je weg.. Zodat je bevrijd mag zijn van zonde en schuld door vergeving te vragen en te krijgen van zonde Kniel neer in gebed.. zodat je alles aan God de Vader mag vragen in Jezus Naam. Luister.. zodat je mag horen wat God met jou en je leven wilt.. namelijk liefde voor Hem en je naaste.

Ga erop uit, zodat anderen mogen horen wat jij hebt geleerd van Almachtige uit zijn Woord.. Namelijk dat een ieder die gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is.. behouden zal worden. En in het leven… wanneer er zorgen komen… kijk omhoog.. kijk omhoog wat Jezus komt binnenkort terug.. terug voor al die mensen die blijven staan in zijn waarheid en zijn woord.

Stap 7: Meevoeren.

Sommige van u zullen zich afvragen.. Riley er waren toch 7 stappen…. De zevende stap is een fysieke houding die je alleen kan en mag meemaken als je de voorgaande 6 succesvol hebt doorlopen met hulp van de Heilige Geest.

Als u nu leeft in verbondenheid met de Here in waarachtige aanbidding. Als je niet beter weet dan te leven in de leven met hem.. dan zal hij doen, waarvan Paulus schreef in zijn eerste brief aan de Korinthiers, “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. (..) 54 En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. 55 Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?

Wij zullen veranderd worden, met een nieuw lichaam een onsterfelijk lichaam krijgen en meevoeren met Christus.. Als je NU blijft staan, in geloof voor Christus. Dan mag je - wanneer hij terugkomt - mee met Christus.. Ga vandaag van start met een positievere geloofshouding.. Keer je om van je weg zonder Christus. Kniel neer en ga in gesprek, luister naar heem en ga er vervolgens op uit en twijfel niet wanneer er stromen zijn, maar Kijk naar Hem die spoedig komen zal, zodat je mag staan op de wonderschone dag des heren.. Zodat je met hem mee mag voren, naar een nieuwe Hemel voor altijd en altijd en altijd!

Beste broeders en zusters, laten de woorden die Paulus uitsprak, ook ons deelgenoot zijn.  Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. 58 Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.

En weet als u en ik standvastig en onwankelbaar wandelen in de voetsporen van de Heer u ook deelgenoot mag zijn met alle Heiligen. Wanneer die bazuinen zullen klinken, en Hij die dit alles heeft gezegd is getrouw en wat Hij belooft zal hij doen.

Amen

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen